SZABADSÁGHARC 1848–1849

Vissza

TIRTS : 1848–49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban (előszó)

 

Az 1848/49-iki eseményeket és szabadságharczunk történetét főbb vonásaiban, valamint azon nagy idők jelesebb alakjait több kiváló iró megismertette már velünk, de sok igen érdekes részletet még mai napig is homály föd; pedig ezek megismertetése kivánatos volna egyrészt, hogy utódainkat még inkább hazaszeretetre, áldozatkészségre buzditsák, másrészt, hogy a későbbi történetiróknak becses adatokat szolgáltassanak.

Szerencsés azon vidék, mely valamely buzgó irót nevezhet fiának, mert ez szülőföldjének az akkori idők részletes eseményeit is hozza nyilvánosságra, de az én szülőföldemnek még ilyen fia nem akad. Szepességről csak annyit tud az ország, hogy ott a Magas Tátra alján hazafias érzelmü németek laknak, kik mindég és főleg az 1848/49-iki mozgalmas időkben kitüntek, de hogy mit lettek, miben tüntek ki, erről vajmi keveset irtak még.

Ezen szerény művemmel szeretném ezt a hiányt legalább némileg pótolni és azt elérni, hogy azon rokonszenv, melylyel a hazafias közönség földieim iránt mindég viseltetett, még inkább fokozódjék.

Különösen azt akarom elbeszélni, hogy mit mivelt az a szepesi guerilla-vadászcsapat, mely többnyire gyerkőczökből állt és melyről csak Görgei István emlékszik meg jeles művében, mikor a guerilla-csapatok katonai értékét gáncsolva, kivételt tesz a »derék szepesi guerilla-vadászok«-nál, valamint Bayer honvédszázados katonai művében, melyben a poprádi rajtaütést emliti fel, de Cornides helyett tévesen »Kornidesz«-nek írja őrnagyunk nevét. Végre Gelich Rikárd is jeles művében dicsérőleg de röviden emlékszik meg a szepesi vadászokról.

Vártam, hogy valamely hivatottab bajtársam meg fogja ragadni a tollat ennek megirására, mert az én szereplésem ebben a vadászcsapatban úgyszólván alárendelt volt annyiban, hogy én annak történetében csak altiszti minőségben vettem részt és csak 1849. junius 15-ig, a midőn a kozákok elfogtak.

De mivel sajnálnám mindazt magammal sirba vinni, a mit én részint a cselekvés, részint fogságom ideje alatt tapasztaltam és megéltem, azért eltökéltem magamat, azt gyengeségemhez képest leirni és a nyilvánosságnak átadni oly tudatban, hogy a mit itt közlöm, az teljes hitelességgel bir, mert még most is megvan az a jegyzet, melyet én a szabadságharczban magammal hordtam és melyből én még az 1849-ik év végén élményeimet összeállitottam német anyanyelvemben.

Jelen kis művem tehát teljes hitelességgel bir, világot vet a szepességi 1848 49-iki hazafias szellemre, áldozatkészségre és részben akkori eseményekre, valamint Cornides őrnagy és vadászainak tetteire, melyek oly nagyon hasonlitanak a burok annyira megbámult hadviseléhez.

A szerző.

 

Katalógus Tirts Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849