Hadtudományi bibliográfiák

A Zrínyi Katonai Kiadó kiadványai 1951 – 1980 (előszó)

30 ÉV A HONVÉDELEM ÉS A HADTUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

Kiadónk 30 éves működése alatt fáradhatatlanul szolgálta a honvédelem ügyét. Az 1951-ben létrehozott Honvéd Kiadó Intézetnek az első években az volt a feladata, hogy a hadseregben folyó kiképzést, a politikai és felvilágosító munkát segítse kiadványaival. A kiadó neve többször változott: Katonai Kiadó, Zrínyi Honvéd Kiadó, majd 1957-től Zrínyi Katonai Kiadó néven működik.

A kiadói tevékenység az évek során lépésről lépésre jelentősen bővült. Legfőbb feladata a szocialista hadtudomány eredményeinek, alapvető munkáinak, a gyakorlati életbe bevezetett harci tapasztalatoknak közreadása, fegyverbarátaink hadseregeinek megismertetése és – a 60-as évektől – elsődlegesen a magyar katonai szakírók munkáinak közzététele monográfiákban, tanulmánykötetekben és folyóiratokban. Ezeket egészíti ki több népszerű sorozat, különböző ismeretterjesztő munkák, kézikönyvek, szótárak, lexikonok, s katonai vonatkozású szépirodalmi művek megjelentetése és terjesztése.

A Zrínyi Katonai Kiadó az elmúlt évtizedekben közreadta a hadtudomány klasszikusainak, az ókor, a középkor, az újkor és a legújabb kor katonai teoretikusainak és a szocialista hadtudomány megalkotóinak felbecsülhetetlen értékű alkotásait, a Szovjetunió fegyveres erőinek történelmi tapasztalatait tartalmazó műveket. Megjelentette a hadügy, a hadtudomány és a hadművészet fejlődésével, a szocialista hadtudományi kutatás legújabb eredményeivel, a fegyveres erők szervezeti felépítésével, kiképzésével és nevelésével, pártunk honvédelmi politikájával, a honvédelmi nevelés feladataival, valamint korunk időszerű katonapolitikai kérdéseivel foglalkozó könyveket. A felsoroltakkal azonos jelentőségűek a magyar és az egyetemes hadtörténelmi kiadványok, amelyek hozzájárulnak a népek történelemformáló szerepének bemutatásához, a polgári hadtörténetírás hamisításainak leleplezéséhez; népünk szabadságküzdelmeinek, nemzeti múltja haladó katonai hagyományainak és a baráti népekkel való kapcsolatainak feltárásához; a hadtudomány és a hadművészet fejlődéstörténetének marxista megvilágításához.

Az egyik legnagyobb vállalkozás, az évekkel ezelőtt hat kötetben kiadott A Nagy Honvédő Háború története 1941–1945. című mű után A második világháború története 1939–1945. című tizenkét kötetes összefoglaló szovjet tudományos mű közreadása, amelynek 1980-ig 9 kötete jelent meg magyar nyelven. A kiadó több mint 3000 kiadványt jelentetett meg, mintegy 35 millió példányban, ebből közel 900 mű került könyvárusi forgalomba. A belső terjesztésű, főleg a kiképzést és nevelést szolgáló anyagok mellett a 30 év termése tükrözi a kiadó munkájának eredményeit és célkitűzéseit.

A kiadványok műfaj szerinti megoszlása, számadatokkal: kézikönyvek 25, forráskiadványok 29, bibliográfiák 2, monográfiák 213, tanulmánykötetek 67, kisebb önálló művek 43, memoárok 86, regények 187, novellák, versek stb. 52, ismeretterjesztő művek 135.

Nyelv és eredet szerinti megoszlás: magyar 499, szovjet 199, más szocialista 84, nyugati 44, egyéb (klasszikusok és gyűjtemények) 11.

Témák szerinti megoszlás, a hadtudomány ágai szerint csoportosítva: katonapolitikai munkák 50, hadtudomány általános elméletével foglalkozik 44, hadművészet, korszerű harc 73, katonai vezetés 16, hadigazdaság 5, katonai kiképzés és nevelés 70, magyar és baráti hadseregek 75, haditechnika 80, hadtörténelem 193 (ebből második világháborús 127), szépirodalom 239.

A Zrínyi Katonai Kiadó munkájával és kiadványaival a magyar könyvkiadás szerves részévé vált. A megjelent művek nem szűk réteghez, hanem széles olvasóközönséghez szólnak. Az olvasók hű képet kaphatnak e művekből szocialista társadalmunk építésének és védelmének összefüggéseiről és kölcsönhatásáról, pártunk katonapolitikájáról, a baráti hadseregek fejlődéséről, a szocialista védelmi közösségbe – a Varsói Szerződés Szervezetébe – tartozó fegyveres erők fegyverbarátságáról és nem utolsósorban a potenciális ellenség, a NATO szervezetéről, haderejéről, doktrínájáról és hadászati koncepciójáról is.

A kiadó könyveit számba vevő bibliográfia 30 év munkáját tükrözi és összegezi. Segíteni kívánja a hadtudomány tanulmányozását, a tudományos kutatómunkát, a politikai feladatok eredményes megoldását, a honvédelmi felkészülést, a közművelődést, az önképzést és a szórakozást.

A KIADÓ

 

Katalógus A Zrínyi Katonai Kiadó... Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Könyvek Vissza Bibliográfiák