Kronologikus hadtörténet 3 – Újkor 1900-ig – Könyvek

SZEGŐ : Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig (előszó)

 

Ötvenkét év a magyar katonaság multjából: szerény levélke a harcoló Hungária cserkoszorújából, sápadt visszfénye annak az aureolának, mely a háromszinü lobogót köriti . . . Igaz magyar katonaság áll előttünk, negyedfél évszázad ködéből kibontakozva, olyan hadsereg, amely nehéz megpróbáltatások között, a legszerényebb segélyforrásokra utalva védelmezte hazáját, s aztán eltünt, miután kötelességét teljesítette.

Kegyelettel foglalkoztam a végbeliek viszonyaival, de remélem, nem a tárgyilagosság rovására.

Munkálkodásom alatt sok hasznos tanácsot és útbaigazitást kaptam nagyságos dr. Békefi Remig, egyetemi ny. r. tanár úrtól, kinek kegyességeért a hálás tanítvány szeretetével mondok köszönetet.

Ugyancsak köszönettel tartozom nagyságos dr. Áldásy Antal, egyetemi m. tanár úrnak is, szíves jóindulatáért, melyet irántam a M. Nemz. Múzeum levéltárában végzett kutatásaim alatt tanusított.

Budapest, 1911, november havában.

Szegő Pál.

 

Katalógus Szegő Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Újkor 1900-ig