AZ ANTIKOMINTERN PAKTUM

Megállapodás a Kommunista Internacionálé ellen

A Német Birodalom Kormánya és a Japán Császári Kormány felismerve, hogy a Kominternnek nevezett Kommunista Internacionálé célja a fennálló államoknak minden rendelkezésre álló eszközzel való szétbomlasztása és erőszakos elnyomása,

abban a meggyőződésben, hogy a Kommunista Internacionálé által a nemzetek belügyeibe gyakorolt beavatkozásnak tűrése nemcsak azoknak a belső békéjét és szociális jólétét veszélyezteti, hanem általában a világbékét is fenyegeti,

attól az óhajtól indíttatva, hogy a kommunista bomlasztó munka elleni védekezésben együttműködjenek, a következőkben állapodtak meg:

I. cikk.

A Magas Szerződő Államok megegyeznek abban, hogy egymást kölcsönösen tájékoztatni fogják a Kommunista Internacionálé tevékenységéről, tanácskozni fognak a szükséges védekező rendszabályok felől és ezeket szoros együttműködésben fogják végrehajtani.

II. cikk.

A Magas Szerződő Államok olyan harmadik államokat, amelyeknek belső békéjét a Kommunista Internacionálé bomlasztó munkája fenyegeti, közösen fel fogják kérni arra, hogy ennek a Megállapodásnak szellemében védekező rendszabályokat foganatosítsanak, vagy hogy ehhez a Megállapodáshoz csatlakozzanak.

III. cikk.

E Megállapodásnak mind a német, mind a japán szövege eredeti szövegnek tekintendő. E Megállapodás aláírásának napján lép életbe és öt évig fog érvényben maradni. A Magas Szerződő Államok e határidő előtt megfelelő időben meg fognak egyezni együttműködésük további módjairól.

Ennek hiteléül az alulírottak, kormányaiktól jó és kellő alakban meghatalmazva, a Megállapodást aláírták s pecsétjeikkel ellátták.

Készült két példányban, Berlinben, 1936. évi november hó 25-én, illetőleg a Syowa korszak 11. évi november hó 26-én.

 

 
Joachim von Ribbentrop
 
a Német Birodalom rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
 
Vicomte Kintomo Mushakoji
 
japán császári rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

PÓTJEGYZŐKÖNYV
a Kommunista Internacionálé elleni Megállapodáshoz

A Kommunista Internacionálé elleni Megállapodás mai aláírása alkalmával az alulírott meghatalmazottak a következőkben állapodtak meg:

a) Mindkét Magas Szerződő Állam illetékes hatóságai a Kommunista Internacionálé tevékenységére vonatkozó híranyag kicserélése, valamint a Kommunista Internacionálé elleni felvilágosító és védekező rendszabályok tekintetében szorosan együtt fognak működni.

b) Mindkét Magas Szerződő Állam illetékes hatóságai a fennálló törvények keretei között szigorú rendszabályokat fognak alkalmazni azok ellen, akik belföldön vagy külföldön, közvetlenül vagy közvetve a Kommunista Internacionálé szolgálatában tevékenykednek vagy annak bomlasztó munkáját előmozdítják.

c) Abból a célból, hogy a két Magas Szerződő Állam illetékes hatóságainak az a) alatt megállapított együttműködése megkönnyíttessék, állandó bizottság fog felállíttatni. E bizottság fogja a Kommunista Internacionálé bomlasztó munkájának leküzdésére szükséges további védekező rendszabályokat fontolóra venni éa megbeszélni.

Berlin, 1936. évi november hó 25-én, illetőleg a Syowa korszak 11. évi november hó 25-én.

 
Joachim von Ribbentrop
 
Vicomte Kintomo Mushakoji

JEGYZŐKÖNYV
Olaszország csatlakozásáról

A Német Birodalom Kormánya,
az Olasz Kormány és a
Japán Császári Kormány

fontolóra véve, hogy a Kommunista Internacionálé a művelt világot Nyugaton és Keleten állandóan tovább veszélyezteti, békéjét és közrendjét zavarja és pusztítja,

meggyőződve arról, hogy e veszélyt csak minden, a béke és rend fenntartásában érdekelt államnak szoros együttműködése tudja csökkenteni és elhárítani,

fontolóra véve, hogy Olaszország, amely állam a fasiszta kormányzás kezdete óta e veszély ellen tántoríthatatlan határozottsággal küzdött és a Kommunista Internacionálét területéről kiirtotta, elhatározta, hogy Németországgal és Japánnal, amely államok a maguk részéről a Kommunista Internacionáléval szemben ugyanazzal a védekező szellemmel vannak eltöltve, vállvetve szembeszáll a közös ellenséggel,

a Berlinben, 1936. évi november hó 25-én Németország és Japán között a Kommunista Internacionálé ellen kötött Megállapodás II. cikkével egybehangzóan a következőkben állapodtak meg:

I. cikk.

Olaszország hozzájárul az 1936. évi november hó 25-én Németország és Japán között a Kommunista Internacionálé ellen kötött és szó szerinti szövegében idecsatolt Megállapodáshoz és Pótjegyzőkönyvhöz.

II. cikk.

A jelenlegi Jegyzőkönyvet aláíró három Hatalom megegyezik abban, hogy Olaszország az előző cikkben említett Megállapodás és Pótjegyzőkönyv eredeti aláírója gyanánt tekintendő, minélfogva a jelenlegi Jegyzőkönyv aláírása egyértelmű a hivatkozott Megállapodás és Pótjegyzőkönyv eredeti szövegének aláírásával.

III. cikk.

E Jegyzőkönyv a fent említett Megállapodás és Pótjegyzókönyv szerves kiegészítő részének tekintendő.

IV. cikk.

E Jegyzőkönyv német, olasz és japán nyelven van kiállítva, mindegyik szöveg eredeti szövegnek tekintendő. E Jegyzőkönyv aláírásának napján lép életbe.

Ennek hiteléül az alulírottak, kormányaiktól jó és kellő alakban meghatalmazva, e Jegyzőkönyvet aláírták és pecsétjeikkel ellátták. Készült három példányban Rómában, 1937. évi november hó 6-án – a fasiszta időszámítás XVI. évében, illetőleg a Syowa korszak 12. évi november hó 6-án.

 
Joachim von Ribbentrop
 
Ciano
 
M. Hotta

Nürnbergi per : PS-2506

Titkos pótegyezmény
a Kommunista Internacionálé elleni megállapodáshoz
Berlin, 1936. november 25.

A Német Birodalom Kormánya és a Japán Császári Kormány, felismerve, hogy a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya a Kommunista Internacionálé céljának megvalósításán dolgozik, és ebből a célból be kívánja vetni hadseregét,

abban a meggyőződésben, hogy ez a tény nemcsak a Magas Szerződő Államok fennállását, hanem általában a világbékét is a legkomolyabb módon fenyegeti;

közös érdekeik védelmére a következőkben állapodtak meg:

I. cikk.

Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Államok egyike a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége részéről nem provokált támadás vagy nem provokált támadással való fenyegetés tárgya lenne, a másik Magas Szerződő Állam kötelezi magát, hogy nem tesz semmiféle olyan intézkedéseket, amelyek hatásukban alkalmasak volnának arra, hogy a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége helyzetét tehermentesítsék.

Ha az I. cikkben említett eset bekövetkeznék, a Magas Szerződő Államok azonnal tanácskozni fognak arról, hogy milyen intézkedéseket tesznek közös érdekeik védelmére.

II. cikk.

A Magas Szerződő Államok a jelen Egyezmény tartama alatt kölcsönös egyetértés nélkül nem fognak a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségével semmiféle olyan politikai szerződéseket kötni, amelyek nem egyeznek meg a jelen Egyezmény szellemével.

III. cikk.

A jelen Egyezménynek mind a német, mind a japán szövege eredeti szövegnek tekintendő. Az Egyezmény a Kommunista Internacionálé ellen a mai napon aláírt Megállapodással egyidőben lép életbe és azzal azonos ideig fog érvényben maradni.

Ennek hiteléül az alulírottak, kormányaiktól jó és kellő alakban meghatalmazva, ezen Egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Készült két példányban, Berlinben, 1936. november hó 25-én, illetőleg a Syowa korszak 12. évi november 25-én.

 
Joachim von Ribbentrop
 
Vicomte Kintomo Mushakoji

Forrás : Halmosy, 407-411. p.Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok