A NÉGYFÉLE SZABADSÁG.

Ma az Egyesült Nemzetek megalakulását ünnepeljük – ezét a nagy szövetségét, amelynek tagjai megfogadták, hogy megverik ellenségeinket és az emberi szabadságra épített igazi békét teremtenek. Ma csatlakozott hozzánk a Mexikói köztársaság és a Fülöp-szigetek államközössége.

Hozottistent mondunk ezeknek a derék népeknek, akik most a szabadságért harcolók oldalára álltak.

A négyféle szabadságra éppen olyan szüksége van az ember fiának, mint a levegőre és a napfényre, a mindennapi kenyérre. Vedd el tőle s elpusztul. Foszd meg őt e szabadságok egyrészétől és elsorvad. De add oda neki mindenestől, s átlépi egy új korszak küszöbét, az emberiség jövendő legnagyobb korszakának küszöbét.

Ezek a szabadságok természettől jussai az embernek, bárhova is tartozzék, bármelyik fajtához, valláshoz, országhoz. Ez az öröksége, amelytől olyan régóta megfosztják. Nekünk, az Egyesült Nemzeteknek, végre megvan a hatalmunk, az emberi erőnk és a szükséges akaratunk hozzá, hogy biztosítsuk az ember örökségét.

Mélységes hitünk ebben a négyféle szabadságban és abban, hogy az ember szabadnak és Isten képére teremtetett, ez különböztet meg bennünket alapvetőn ellenségeinktől, akikkel ma szembeszállunk. Ezek a meggyőződések teszik tökéletesen egységessé szövetségünket, szemben a gyűlölt rossz hatalmának csoportjával. Ezek a meggyőződések adják a mi erőnket; ezek teszik bizonyossá győzelmünket.

Mi, az Egyesült Nemzetek emberei, tudjuk, hogy a mi hitünket nem ingathatja meg semmiféle hatalom. Azt is tudjuk, hogy ebben a hitünkben osztoznak velünk a rabok néma milliói.

Azt kérdezzük a német néptől, amely még nemzeti-szocialista önkényurait szolgája, szívesebben rabszolga-e a hitleri „Új Rend” gépesített poklában, vagy inkább élne-e a vélemény- és vallásszabadság, a félelemtől és a nyomortól való megszabadulás javaival?

Azt kérdezzük a japán néptől, a háború barbár nagy urainak csizmája alá tört japán néptől, ragaszkodnék-e vajjon gyilkos rabszolga-sorsához, ha helyette szólás- és vallásszabadságban élhetne, szabadon a félelemtől és a nyomorúságtól?

Azt kérdezzük azoknak az országoknak jóravaló népétől, amelyeket a tengely-hatalmak elárasztottak, meggyaláztak és kiraboltak, anélkül, hogy sikerült volna őket leigázniuk, alávetik-e magukat inkább a hódítóknak, vagy szívesebben élnének a véleményszabadsággal és a vallásszabadsággal, a félelemtől és a nyomortól mentesen?

Jól tudjuk a feleletet. A népek jól tudják a feleletet. Tudjuk, hogy az Isten képére alkotott ember szabadnak született s hogy nem fogja sokáig eltűrni az elnyomók pallosjogát, a fegyverek erőszakát. Az Egyesült Nemzetek népei kiragadják ezt a pallost urai kezéből. Tulajdon fegyverükkel mérnek majd halálos csapást a zsarnokokra. S a szemérmetlen kényuralmak letűnnek... Az ember pedig megindul a világosság felé.

Befejezésül felolvasok önöknek egy imát, amely az Egyesült Nemzetek számára készült, erre a mai alkalomra:

„Miatyánk, szabad emberek Istene, a mai napon a szabad emberiség ügyének szenteljük szívünket és életünket.

„Add, hogy legyőzzük a zsarnokokat, akik szolgaságba akarnak hajtani minden népet és minden nemzetet. Adj nekünk elég hitet ahhoz, hogy szeressük és megértsük mindazokat, mint ha saját testvéreink lennének, akik a szabadságért harcolnak. Adj nekünk testvéri szeretetet, hogy remélhessünk és összefoghassunk. Add ennek a kemény háborúnak egész idejére. S add majd akkor is, kérünk Téged, ha eljön az idő, amikor minden embernek egyesülnie kell és egyesülni is tud.

„A mi földünk csak parányi része a mérhetetlen világegyetemnek. Mégis, ha akarjuk, olyan világot teremthetünk itt, amelyet nem zaklat többé a háború, olyan világot, amelyet nem gyötör többé az éhség és a félelem, olyan világot, amelyet többé nem oszt meg a fajok, a színek és az elvek esztelen megkülönböztetése. Adj nekünk bátorságot és világosítsd meg az elménket, hogy még ma megkezdhessük ezt a munkát, hogy fiaink és fiainknak a fiai büszkék lehessenek az ember nevére.

„Az emberi szellem eleven, az emberi lélek emelkedett. Adj nekünk bölcseséget és elmélyülést, hogy miénk lehessen az emberi szellem nagysága, amely annyi rosszat elvisel és kibír, rövid életénél távolabbi célok érdekében. Engedd, hogy tiszteletben tartsuk azokat, akik meghaltak a mi ügyünkért s akik dolgoznak és harcolnak érte. Engedd meg a rabságban élő népeknek és nemzeteknek, hogy megszabadítsák magukat és biztonságban éljenek. Tegyél bennünket türelmessé azok iránt, akiket félrevezettek és résztvevővé azok iránt, akiket elárultak s adj nekünk bátorságot és képességet megszabadítani a világot az elnyomás erőszakától s eltörölni azt a régi elvet, amelynek nevében az erőseknek el kell pusztítaniuk a gyengéket, csak azért mert erősebbek.

„És mindenekfelett adj nekünk testvériséget, ne csak ezen a napon, hanem mindvégig a számunkra kimért esztendőkön át, – testvériséget nemcsak szóban, hanem tettben is. Mindnyájan, ahányan csak itt élünk, a föld gyermekei vagyunk. Engedd belátnunk ezt az egyszerű igazságot. Ha testvéreinket leigázzák, minket igáznak le. Ha éheznek, mi éhezünk. Ha megfosztják őket szabadságuktól, a miénk sem biztos többé. Ültesd el valamennyiünkben a meggyőződést, hogy az embernek joga lesz a békére és a kenyérre, – hogy az igazság és a jog, a szabadság és a biztonság lesz az osztályrésze; és hogy mindenkinek ugyanúgy módjában lesz, mint bármelyik szomszédjának, hogy megtegye a legjobbat ami tőle telik, nemcsak hazájában, hanem a széles világon át. És, erősen a mi hitünkben, vágjunk neki ennek a tisztult világnak, amelyet önnön két kezünkkel felépíthetünk. Amen.”


Roosevelt : Harc a máért


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok