RÉGI SZABADSÁGJOGAINKAT ÚJAKKAL KELL KIEGÉSZÍTENÜNK.

A demokrácia mai válsága azt kívánja, hogy régi szabadságjogainkat újraértékeljük s igazságukat összeegyeztessük a mai idők körülményeivel : A N. R. P. B. (*) a kongresszushoz intézett jelentésében azt javasolja, bővítsük ki régi szabadságjogainkat új pontokkal. Az alkotmányt módosító tíz elsőcikkely és az indítványozott új pontok a következők:

I. A JOGOK FELSOROLÁSA.

I. cikk. A kongresszus nem hozhat törvényt, mely az egyházi intézményekkel foglalkozik, vagy megtiltja a vallásszabadság korlátlan gyakorlását, csökkenti a szólás- vagy a sajtószabadságot, vagy az embereknek azt a jogát, hogy egyesüljenek és kérelmeket intézzenek a kormányhoz, abból a célból, hogy elégtételt nyerjenek.

II. cikk. Minthogy egy szabad állam biztonsága megkíván egy fegyelmezett népfölkelősereget, a fegyverek tartásának és viselésének joga életben marad.

III. cikk. Béke idején egyetlen katonát sem lehet beszállásolni a lakossághoz, a lakosság beleegyezése nélkül; háború idején is csak a törvény intézkedései szerint lehet.

IV. cikk. A nép joga, amely személyüket, otthonukat, okmányaikat és javaikat a házkutatásokkal, letartóztatásokkal és lefoglalásokkal történő visszaélésekkel szemben biztosítja, sértetlen marad, és az ilyesmit elrendelő végzést csak elfogadható okok alapján lehet meghozni, melyek bíróság előtt tett esküből vagy vallomásból tűnnek ki s külön leírják a házkutatás helyét, s ugyanígy a letartóztatandó személyeket és a lefoglalandó dolgokat.

V. cikk. Senkisem vonható felelősségre főbenjáró vagy megszégyenítő bűncselekményért, csak a nagy esküdtbíróság előtt, vagy attól vádoltatva, kivéve a szárazföldi és a tengeri haderő eseteiben, vagy a népfölkelő hadseregben történő esetekben a hadsereg tevékenysége idején, háború vagy közveszély idején; senkit sem lehet kétszer elítélni egy és ugyanazon bűnéért; senkit sem lehet kivégezni, börtönbe zárni vagy megfosztani javaitól szabályos pervitel nélkül; a magántulajdon nem használható fel a köz javára igazságos kárpótlás nélkül.

VI. cikk. Minden bűnperben joga van a vádlottnak gyors és nyilvános ítélkezésre, melyet az államnak vagy a bűneset kerületének, a törvény által előzetesen meghatározott kerületnek, pártatlan esküdtbírósága hoz. Joga van ahhoz, hogy tudomására hozzák az ellene emelt vádakat s a vádak alapjait, joga van kényszerítő módon tanukat berendelni, joga van tanácsot kapni védekezéséhez.

VII. cikk. Polgári perekben, melyeknek összege meghaladja a húsz dollárt, élesben marad az esküdtbíróság összehívásának joga és az esküdtbíróság által megbírált tényeket nem vizsgálhatja felül az Egyesült Államok egyetlen bírósága sem, ha ez nem felel meg a jogszabályoknak.

VIII. cikk. Nem lehet mértéktelen összegű óvadékokat kérni; nem lehet túlságosan súlyos pénzbírságokat kivetni; nem lehet kegyetlen vagy szokatlan büntetéseket kiszabni.

IX. Az alkotmányban felsorolt némely jog nem értelmezehető olyképen, hogy azáltal megtagadható vagy megcsorbítható legyen a nép másféle szerzett joga.

X. Az a hatalom, amelyet nem az alkotmány biztosít az Egyesült Államoknak, vagy amelynek gyakorlását nem ti1tja meg az alkotmány az Államoknak, kölcsönösen az Államoké és a népé.

II. A N. R. P. B. ÁLTAL JAVASOLT ÚJ PONTOK.

1. A hasznos és eredményes munkához való jog, amíg az ember ereje teljében van.

2. Jog a tisztességes fizetéshez, amely az ember munkája, ötletei, gazdálkodása vagy más, a társadalomban hasznos szolgálatai fejében lehetővé teszi számára élete szükségleteinek és élete mulatságainak kielégítését.

3. Jog a megfelelő táplálkozáshoz, ruházkodáshoz, lakáshoz, orvosi kezeléshez.

4. Jog a biztonsághoz, jog ahhoz, hogy ne kelljen félni az öregségtől, a nélkülözésektől, attól, hogy másra szorul az ember, a betegségtől, a munkanélküliségtől, balesetektől.

5. Joga annak, hogy az ember a szabad versenyt elismerő, a kötelező munkát nem ismerő, felelőtlen különleges felhatalmazások nélküli, önkényes közhatóságok nélküli, szabályozatlan egyedárusságok nélküli kormányrendszerben élhessen.

6. Jog ahhoz, hogy az ember jöhessen és mehessen, beszélhessen és hallgathasson, a titkos politikai rendőrség kopóinak ellenőrzése nélkül.

7. A törvény előtti egyenlőség joga, az igazságszolgáltatáshoz való folyamodás ténylegesen egyforma lehetőségével.

8. Az iskolázás, a munka céljából, a társasági élet céljából, az egyéni műveltség és a boldogság céljából való iskolázás joga.

9. Jog a pihenéshez, jog a szórakozáshoz, jog a kalandhoz; annak lehetősége, hogy az ember hasznát lássa az életének s hogy kivehesse részét a civilizáció haladásából.

(*) National Resources Planning Board


Roosevelt : Harc a máért


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok