BARÁTSÁGI SZERZŐDÉS A MAGYAR KIRÁLYSÁG ÉS A JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁG KÖZÖTT

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és

Ő Felsége Jugoszlávia Királyának nevében a Királyi Régensek

Figyelembe véve a nemzeteik között örvendetesen fennálló jószomszédságon, őszinte megbecsülésen és kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat;

Óhajtva, hogy kapcsolataiknak szilárd és tartós alapot adjanak;

Abban a meggyőződésben, hogy a politikai, gazdasági és kulturális téren fennálló kölcsönös kötelékeknek megszilárdítása és szorosabbá tétele a két szomszédos ország érdekeit, valamint a Duna vidékének békéjét és jólétét fogják szolgálni;

Elhatározták, hogy Barátsági Szerződést kötnek és ebből a célból meghatalmazottaikká kijelölték:

Ő főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója:
gróf Csáky István magyar királyi titkos tanácsos, magyar királyi külügyminiszter úr Őnagyméltóságát,

Ő Felsége Jugoszlávia Királyának nevében a Királyi Régensek:
Alexandre Cincar-Markovic jugoszláv királyi külügyminiszter úr Őnagyméltóságát;

Akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. cikk. A Magyar Királyság és a Jugoszláv Királyság között álandó béke és örökös barátság fog fennállani.

2. cikk. A Magas Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy tanácskozni fognak mindazokban a kérdésekben, amelyek megítélésük szerint kölcsönös kapcsolataikat érinthetik.

3. cikk. A jelen Szerződés meg fog erősíttetni és a megerősítő okiratok, mihelyt lehetséges, Budapesten ki fognak cseréltetni.

A Szerződés a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép életbe.

Aminek hiteléül fent nevezett meghatalmazottak ezt a Szerződést pecsétjeikkel ellátva aláírták.

Kelt két eredeti példányban, Belgrádban, ezerkilencszáznegyven évi december hó 12. napján.

Forrás : Halmosy, 505. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok