A moszkvai értekezleten (1943. október 19-30.) elfogadott nyilatkozatok

1. Négy nemzet nyilatkozata az általános biztonságról

Az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és Kína kormányai:
egységesen abbeli elhatározásukban, hogy az Egyesült Nemzetek 1942. január 1-i nyilatkozatának és az ezt követő nyilatkozatoknak megfelelően a hadműveleteket azon tengelyhatalmak ellen, amelyekkel az illető kormányok hadiállapotban vannak, mindaddig folytatják, amíg ezek a hatalmak a feltétel nélküli kapitulációt alapján le nem tettélk a fegyvert;
tudatában aziránti felelősségüknek, hogy megszabadítsák saját népeiket, valamint a velük szövetkezett népeket az agresszió fenyegetésétől;
felismerve annak szükségességét, hogy biztosítsák a háborúból a békébe való gyors és rendezett áttérést és megteremtsék és fenntartsák a nemzetközi békét és biztonságot, a világ embertartalékainak és gazdasági erőforrásainak fegyverkezési célokra való lehető legkisebb igénybevétele mellett;
együttesen kijelentik, hogy:
1. Egyesített akciójukat, amelynek a saját ellenségeik ellen viselt háború szolgálatába való állítására kötelezték magukat, a béke és biztonság megszervezésének és fenntartásának érdekében folytatni fogják.
2. Közülük azok, amelyek közös ellenséggel vannak hadiállapotban, az ellenség kapitulációjával és lefegyverzésével kapcsolatos minden kérdésben együttesen járnak el.
3. Megtesznek minden olyan intézkedést, amelyet szükségesnek tartanak az ellenségre kényszerített feltételek bármilyen megsértésének megelőzésére.
4. Elismerik annak szükségességét, hogy a lehető legrövidebb időn belül a nemzetközi béke és biztonság fenntartására általános nemzetközi szervezetet létesítsenek, amely az összes békeszerető államok szuverén egyenlőségén alapul és nyitva áll minden ilyen – nagy és kis – állam tagként való belépésére.
5. Addig is, amíg a törvény és rend uralmát újra helyre nem állítják és egy általános biztonsági rendszert meg nem teremtenek, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából tanácskozni fognak egymással és szükség szerint az Egyesült Nemzetek más tagjaival is azzal a szándékkal, hogy a nemzetek közössége nevében együttesen járjanak el.
6. Az ellenségeskedések befejezése után fegyveres erőiket más államok területén csak a jelen nyilatkozatban jelzett célok és csak együttes tanácskozás után fogják felhasználni.
7. Tanácskozni és együttműködni fognak egymással és az Egyesült Nemzetek más tagjaival abból a célból, hogy egy gyakorlatilag megvalósítható általános egyezményt hozzanak létre a fegyverkezés szabályozásáról a háború utáni időszakban.

2. Nyilatkozat Olaszországról

Az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a Szovjetunió külügyminiszterei megállapították, hogy kormányaik teljesen egyetértenek abban, hogy a szövetségesek Olaszországgal szemben követendő politikájának azon az elven kell alapulnia, hogy a fasizmust és annak minden káros befolyását és következményét teljesen megsemmisítsék és hogy az olasz népnek minden lehetőséget megadjanak arra, hogy demokratikus elveken alapuló állami és egyéb intézményeket hozzon létre.
Az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság külügyminiszterei kijelentik, hogy kormányaik akciója, amióta Olaszország területének invázióját megkezdték, ezen a politikán alapult, amennyire az elsőrendű katonai követelmények ezt megengedték.
Ennek a politikának jövőbeni elősegítése érdekében a három kormány külügyminiszterei megegyeztek, hogy az alábbi intézkedések fontosak és azokat végre kell hajtani:
1. Lényeges követelmény, hogy az olasz kormányt demokratikusabbá tegyék az olasz nép azon rétegei képviselőinek bevonásával, akik mindig szemben állottak a fasizmussal.
2. A szólásszabadságot, valamint a vallásgyakorlat, a politikai véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtó- és a gyülekezési szabadságot teljes mértékben vissza kell u adni az olasz népnek, amelynek joga kell hogy legyen arra is, hogy antifasiszta politikai csoportokat alakítson.
3. A fasiszta rendszer által teremtett összes intézményeket és szervezeteket fel kell oszlatni.
4. Az összes fasiszta vagy fasisztabarát elemeket a közigazgatásból, a közintézményekből és szervezetekből el kell távolítani.
5. A fasiszta rendszer összes politikai foglyait szabadon kell bocsátani és teljes amnesztiában kell részesíteni.
6. Meg kell teremteni a helyi önkormányzat demokratikus szerveit.
7. A fasiszta vezetőket és más háborús bűnösként ismert vagy gyanúsított személyeket le kell tartóztatni és az igazságszolgáltatásnak átadni.
A három külügyminiszter ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban elismeri, hogy amíg az Olaszországban folyó tényleges hadműveletek folynak, azt az időpontot, amikor a fentebb lefektetett elveknek teljes mértékben érvényt lehet majd szerezni, a főparancsnokok határozzák meg azoknak az utasításoknak alapján, amelyeket az egyesített vezérkaroktól kapnak. A jelen nyilatkozatot tevő három kormány e tárgyban bármelyikük kérésére tanácskozni fog egymással.
Egyetértés áll fenn továbbá a tekintetben, hogy ennek a határozatnak egyetlen része sem csorbíthatja az olasz népnek azt a jogát, hogy végül is maga válassza meg kormányformáját.

3. Nyilatkozat Ausztriáról

Az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok kormányai megegyeztek abban, hogy Ausztriát, a hitleri agresszió áldozatául esett első szabad országot fel kell szabadítani a német uralom alól.
Ausztriának Németország által 1938. március 15-én történt bekebelezését semmisnek és meg nem történtnek tekintik. Ez időpont óta Ausztriában bekövetkezett bárminemű változásokat semmiképpen sem tekintik magukra nézve kötelezőnek. Kinyilvánítják azt az óhajukat, hogy Ausztria szabad és független országként visszaállíttassék, és ezáltal az osztrák nép részére éppúgy, mint azon szomszédos államok részére, amelyek hasonló problémákkal kerülnek majd szembe, megnyissák az utat, amelyen megtalálhatják azt a politikai és gazdasági biztonságot, amely a tartós béke egyedüli alapja.
Ausztriát mindazonáltal emlékeztetik arra, hogy a hitleri Németország oldalán viselt háborúban való részvétele miatt felelősség terheli, amely alól nem szabadulhat, és hogy a végső rendezés során elkerülhetetlenül figyelembe fogják venni, mennyiben járult hozzá önmaga felszabadításához.

4. Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenkedésekről

Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és a Szovjetunió sok helyről bizonyítékokat kaptak a hitleri fegyveres erők által elkövetett kegyetlenkedésekről, mészárlásokról és hidegvérrel végrehajtott tömeges kivégzésekről sok olyan országban, amelyeket ezek az erők lerohantak és amelyekből most folyamatosan kiűzik őket. A hitleri uralom erőszakoskodásai nem új dolgok, és a karmaik közé került összes népek vagy területek kénytelenek voltak elszenvedni a terror útján való kormányzás legszörnyűbb formáit. Új helyzet állott elő annyiban, hogy most sok ilyen területet a felszabadító hatalmak előrenyomuló csapatai felmentenek, a visszaözönlő hitlerista hunok pedig kétségbeesésükben megkétszerezik könyörtelen kegyetlenkedéseiket. Ezt most különösen szemléltetően tanúsítják a hitleristáknak a Szovjetunió most felszabaduló területén, valamint Franciaország és Olaszország területén elkövetett szörnyű gaztettei.
Ennélfogva a fent nevezett három szövetséges hatalom, a harminckét Egyesült Nemzetek érdekében szólva, ezennel ünnepélyesen kinyilvánítja és komoly figyelmeztetésnek szánja az alábbi nyilatkozatot:
Amikor majd fegyverszünetet engedélyeznek valamely Németországban megalakuló kormánynak, azokat a német tiszteket és katonákat, valamint náci párttagokat, akik a fent említett kegyetlenkedésekért, mészárlásokért és kivégzésekért felelősek vagy azokban beleegyezően részt vettek, visszaküldik azokba az országokba, amelyekben förtelmes bűntetteiket elkövették, avégből, hogy a felszabadított országok és az ott megalakuló szabad kormányok törvényei szerint ítélkezhessenek felettük és büntethessék meg őket. Ezekben az országokban lehetőleg minden részletre kiterjedő listákat fognak összeállítani, különös tekintettel a Szovjetunió elözönlött részeire, Lengyelországra és Csehszlovákiára, Jugoszláviára és Görögországra, ideértve Kréta szigetét és más szigeteket, továbbá Norvégiára, Dániára, Hollandiára, Belgiumra, Luxemburgra, Franciaországra és Olaszországra.
Így azok a németek, akik részt vesznek olasz tisztek tömeges agyonlövetésében vagy francia, holland, belga vagy norvég túszok vagy krétai parasztok kivégzésében, vagy akik részt vettek a lengyel nép soraiban vagy a Szovjetunió azon területein elkövetett öldöklésekben, amelyekről most söprik ki az ellenséget, tudni fogják, hogy vissza fogják őket vinni bűncselekményeik színhelyére, és az általuk gyalázatosan bántalmazott népek fognak ítélkezni felettük. Azok pedig, akik eddig még nem mocskolták be kezüket ártatlanok vérével, óvakodjanak attól, hogy csatlakozzanak a bűnösök soraihoz, mert a három szövetséges hatalom teljes biztonsággal a világ legtávolabbi búvóhelyéig üldözni fogja őket és kiszolgáltatja őket vádlóiknak, hogy elvegyék igazságos büntetésüket.
Fenti nyilatkozat semmiképpen sem érinti azoknak a főbűnösöknek az esetét, akiknek bűncselekményei nincsenek földrajzilag helyhez kötve és akiket a szövetséges országok kormányai együttes döntésének megfelelően fognak megbüntetni.

Forrás : Halmosy, 557-561. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok