Mi az egyetemi bibliográfia adatbázis

Tájékoztató az Egyetemi Bibliográfia tartalmáról és használatáról

tartalom:

Mi az egyetemi bibliográfiai adatbázis?
Hogyan használható / milyen igényeket elégít ki az adatbázis?
Mely karok munkatársainak munkásságát tartalmazza az adatbázis?
Kik azok, akiknek a munkásságát feldolgozzuk?
Milyen típusú dokumentumokat tartalmaz az adatbázis?
Miket nem tartalmaz az adatbázis?
Az egyetemi bibliográfiai adatbázisba bekerülő tételek forrásai
Hogyan kerülnek a bibliográfiai adatbázisba az adatok?
Milyen adatok szükségesek az egyetemi bibliográfiai adatbázis rekordjainak készítéséhez?
Hol és hogyan lehet keresni az egyetemi bibliográfiai adatbázisban?
Segítség a kereséshez - néhány fogalom
Függelék I.: Tájékoztató a ... év folyamán publikált munkák bejelentéséhez
Függelék II.: A publikációk típusa


Mi az egyetemi bibliográfiai adatbázis?

Könyvtári katalógus, mely az SZTE (ÁJTK, ÁOK, BTK, FOK, GTK, GYTK, MGK, MK, TTIK és Központi Egységek) oktatóinak, kutatóinak, munkatársainak tudományos műveit tartalmazza.

Bibliográfia, amely összegyűjti az Egyetemen dolgozók azon tudományos munkáit, melyek egyetemi alkalmazásuk ideje alatt keletkeztek.


Hogyan használható / milyen igényeket elégít ki az adatbázis?

 1. Katalógus:
 2. Bibliográfia:
 3. Alkalmas az egyetem vezetése által kért, a karok tudományos munkásságára vonatkozó statisztika készítésére

Mely karok munkatársainak munkásságát tartalmazza az adatbázis?

 1. A volt JATE négy karán: ÁJTK-án, BTK-án, TTK-án, GTK-án oktatóknak, valamint az ún. Központi Egységek diplomás dolgozóinak publikációit 1981-től,
 2. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar:
  • 1960-2001: nagyrészt megtalálható az Egyetemi Bibliográfiában (5377 rekord - nem a teljes anyag)
  • 2001-tól: a Pedagógusképző Kar saját, helyben gondozott bibliográfiai adatbázisában
 3. Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar:
  • 1958-tól kezdve évente megjelenik nyomtatott formában:
   • 1958-1985: A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve (Függelék)
   • 1986-1999: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága
   • 2000-től: A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának, Gyógyszerésztudományi Karának szakirodalmi munkássága
  • 1982-tól bibliográfiai adatbázis (SZOBI) épült, ennek konverziója az Egyetemi Bibliográfiai adatbázisba 2010-ben megtörtént.
 4. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar:
  • 1989 és 2003: az egyetemi bibliográfiai adatbázisban.
  • 2000-2003: ÁOK bibliográfiai kötetei részeként
 5. Mérnök Kar: 2006-tól
 6. Mezőgazdasági Kar: 2006-tól

LÁBJEGYZETEK

1A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak 1954. évi szakirodalmi munkássága. Összeáll. Bezerédi Istvánné, Bóday Pál, Hencz Aurél. Szeged, 1955. Bibliotheca Universitatis Szegediensis. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta bibliothecaria ; 1.) ; A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága. 1955-1961. [Összeáll. Lisztes László] Szeged, 1964. Szegedi Ny. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta bibliothecaria ; 3.) ; A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága. 1962-1963. [Összeáll. Lisztes László] Szeged, 1965. JATE (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta bibliothecaria ; 4.) ; A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága. 1964-1965. Összeáll. Lisztes László. Szeged, 1967. JATE (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta bibliothecaria ; 6.)  vissza

2A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. Szeged, Hungaria  visszaKik azok, akiknek a munkásságát feldolgozzuk?

 1. főállású és mellékállású oktatók
 2. az egyetem egyéb diplomás dolgozói
 3. azok a nyugdíjas oktatók, emeritus professzorok, akik a tanszék életében továbbra is részt vesznek
 4. PhD hallgatók (2002-ig).

Nem szerepel benne:

 1. a meghívott oktatók
 2. a PhD hallgatók (2003-tól)
 3. az egyetemi hallgatók munkássága

Milyen típusú dokumentumokat tartalmaz az adatbázis?

 1. nyomtatásban vagy elektronikus hordozón (CD, Internet) megjelent tudományos, ill. ismeretterjesztő írásokat, előadásokat
 2. doktori disszertációkat (egyetemi doktori, kandidátusi, PhD értekezéseket, akadémiai doktori értekezéseket)
 3. az Egyetem oktatói / kutatói által szerkesztett, fordított vagy lektorált műveket, bibliográfiai összeállításokat, recenziókat, egyetemtörténeti írásokat, nekrológokat, méltatásokat, elő- és utószókat, bevezetőket

Miket nem tartalmaz az adatbázis?

 1. szépirodalmi, közéleti, politikai írásokat (kivéve, ha ez az oktató / kutató kutatási területe)
 2. olyan recenziókat, melyek az oktató / kutató írásairól készültek, de nem egyetemi oktató / kutató írt
 3. könyvsorozat- vagy folyóirat-szerkesztői tevékenységet (kivétel: ha a tematikus folyóirat számot nem a megszokott szerkesztői gárda készítette)
 4. az egyes tanszékeken található, nem az egyetem oktatója / kutatója által írt könyvek adatait (ezek helye az egyetemi könyvtári adatbázisban - OPAC -, vagy a tanszéki nyilvántartásban van)
 5. szakdolgozatokat, diákköri dolgozatokat
 6. elhangzott, de nyomtatásban, elektronikus formában meg nem jelent előadásokat

Az egyetemi bibliográfiai adatbázisba bekerülő tételek forrásai

 1. a tanszékekről évente bekért, közös vagy egyéni, postán vagy e-mailben beküldött publikációs listák
 2. az Egyetemi Könyvtár könyv-, ill. folyóirat állományában található, az egyetemi bibliográfiai adatbázisba illő művek
 3. az online adatbeviteli űrlapon történő bejelentések

Az anyag teljességéért felelősséget nem vállalunk, mert olyan kiadványok, melyek megjelenését nem jelentik be és könyvtárunkban sem találhatók meg, látókörünkből kieshetnek.


Hogyan kerülnek a bibliográfiai adatbázisba az adatok?


Milyen adatok szükségesek az egyetemi bibliográfiai adatbázis rekordjainak készítéséhez? 

A publikációkat bekérő, tavasszal az egységek vezetőinek küldött levelünkhöz mellékeljük, ill. kérésre online elküldjük a tájékoztatót arról, hogy milyen adatokra és milyen formában van szükség az Egyetemi Bibliográfiában.

A legfontosabb, és a rekordokhoz nélkülözhetetlen adatok a következők:


Hol és hogyan lehet keresni az egyetemi bibliográfiai adatbázisban?

Az Egyetemi Könyvtár honlapjáról indulva több lehetőség is van az Egyetemi Bibliográfiában való keresésére:

1. (Egyetemi Bibliográfia)

2. Raktári kikérő   


Segítség a kereséshez - néhány fogalom

1. a tárgyszavakról

Az egyetemi bibliográfiai adatbázisban a tárgyszó mezőben kétféle keresés lehetséges

2. elektronikus hozzáférés

Ha egy tanulmány teljes szövege korlátozás nélkül hozzáférhető az Interneten, a rekordban megadjuk az elérhetőségét (URL), ez a tanulmány gyors megtalálását teszi lehetővé.

3. Mit jelent a "kapcsolódó rekordok" kifejezés az adatbázisban?

A cikkek, tanulmányok többnyire nagyobb tanulmánykötetekben, folyóiratokban jelennek meg. Az Egyetemi Bibliográfiai adatbázis előbbieket is feldolgozza (ellentétben a hagyományos katalógussal), de a publikációk megtalálásához szükség van az azokat tartalmazó dokumentumok leírására ill. elérésére is. Hogy ez megvalósulhasson, a tanulmánykötetek, folyóiratok adatait tartalmazó rekordokat virtuálisan összekötjük azokkal a rekordokkal, amelyek a bennük foglalt és az Egyetemi Bibliográfia részét képező cikkek, tanulmányok adatait tartalmazzák. A "raktári kikérői" katalógus bibliográfiai átállítása után egy-egy cikket, tanulmányt megtalálva, a találat megjelenítésekor a "kapcsolódó rekordok" fülre kattintva nézhetjük meg a hordozó kötet adatait, beleértve a példányadatokat is, amelyek lehetővé teszik ezek megtalálását. Tanulmánykötet csak akkor kerül önálló rekordként feldolgozásra, ha létrehozásában (szerkesztés, fordítás, lektorálás) egyetemi oktató/kutató részt vesz.

pl. Szajbély Mihály Herderről írott tanulmányát keresve a megtekintő ablakban a következőt látni:

A "kapcsolódó rekordok" nézet szerint ez a tanulmány - ahogyan az a címleírásból is kiderül - a Tiszatáj c. folyóiratban jelent meg, ennek címére kattintva találjuk meg ennek példányadatait

:


FÜGGELÉK I.

vissza

TÁJÉKOZTATÓ A ... ÉV FOLYAMÁN PUBLIKÁLT MUNKÁK BEJELENTÉSÉHEZ

Kérjük, az alábbi csoportosításban szíveskedjék felsorolni a könyvek, tanulmányok és cikkek mellett az év folyamán az Ön közreműködésével megjelent jegyzeteket, recenziókat, autoreferátumokat, fordítói, lektori, elő- és utószói tevékenységet, valamint az elektronikus úton megjelent közleményeket is.

Amennyiben az év folyamán dolgozata nem jelent volna meg, úgy annak bejelentését is kérjük.

I.Könyv (szerkesztés, összeállítás is)

Adatok: szerző(k), cím, megjelenés helye, éve, kiadó, oldalszám, és az ebbe nem számított táblák, térképek, mellékletek száma.

II.Disszertáció

Adatok: szerző, cím, fokozat megjelölése (PhD disszertáció, akadémiai doktori értekezés), megvédés időpontja, lapterjedelem, táblák, térképek, mellékletek száma.

III. Egyetemi, főiskolai jegyzet

Adatok: mint a könyveknél.

IV. Tanulmány, cikk

Adatok:

a) Folyóiratcikkeknél: szerző(k), cím, a folyóirat címének, évfolyamának/kötetének, számának, a cikk kezdő és befejező lapszámának feltüntetése.

b) Gyűjteményes kötetben (tanulmánykötetben) megjelent dolgozatnál: szerző(k), a fejezet(ek), tanulmány(ok) címe, a gyűjtőkötet címe, a megjelenés helye, kiadója, éve, a dolgozat kezdő és befejező lapszáma.

példák:

Bor Zsolt: Szemtől szemben a lézerekkel (előszó) In: Magyar tudomány, 166[ú.f.50].2005:12, 1474-1476. p.

Bukta Katalin: Mit tanulnak a diákok angol órán? : 7. és 11. évfolyamos tanulók angol nyelvtudásának vizsgálata
Iskolakultúra, 11.2001:8, 36-47. p. ISSN 1215-5233.

Petrovics István: Boba Imre és a Nagymorávia-kérdés
In: Kijevtől Kalocsáig : emlékkönyv Boba Imre tiszteletére / szerk., [előszó:] Petrovics István ; [ford. Ötvös Péter, Petrovics István]. - Bp. : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2005. - 273-282. p. ISBN 963 8472 96 0

V. Recenzió, autoreferátum

Adatok: mint a folyóiratcikkeknél.

A cím helyére értelemszerűen az ismertetett mű szerzője, címe és egyéb adatai kerülnek.

VI. Fordítás, lektorálás, bevezető, utószó, jegyzetek készítése

Adatok: a fenti csoportok mintájára, a munka jellegének megfelelően.

VII. Bibliográfia

Adatok: a IV. csoport kategóriái szerint.

VIII. Szabadalom

Adatok: a szabadalom címe, száma, elfogadásának éve, nyomtatott terjedelme.

IX.Elektronikus adathordozókon lévő munkák: CD, Internet.


FÜGGELÉK II.

                           A publikációk típusa

Előadás, idegen nyelvű, folyóirat

Előadás, idegen nyelvű, tanulmánykötet

Előadás, magyar nyelvű, folyóirat

Előadás, magyar nyelvű, tanulmánykötet

Előadás kivonat, idegen nyelvű, folyóirat

Előadás kivonat, idegen nyelvű, tanulmánykötet

Előadás kivonat, magyar nyelvű, folyóirat

Előadás kivonat, magyar nyelvű, tanulmánykötet

Tanulmány, idegen nyelvű, folyóirat

Tanulmány, idegen nyelvű, tanulmánykötet

Tanulmány, magyar nyelvű, folyóirat

Tanulmány, magyar nyelvű, tanulmánykötet

Monográfia, idegen nyelvű

Monográfia, magyar nyelvű

Disszertáció

Disszertáció, tézisek

Szabadalom

Szakdolgozat

Pályamunka

Tankönyv

Jegyzet

Egyéb

Egyéb, folyóirat

Egyéb: előszó, utószó, hozzászólás, megemlékezés, méltatás, szerkesztés, recenzió, fordítás, bibliográfia, nem lektorált elektronikus kiadvány, tudománynépszerűsítő közlemény, művészi produkció