LISZT FERENC ÉJSZAKÁI

Liszt Ferenc éjszakája

a Hal téri házban

A gyertyaláng - rózsálló asszonyöl - ellobban a sötétség összezáruló combjai között. A levetett reverenda, mint kidõlt tintatartó, éjszakával szennyezi be a szobát. Némán fénylik Isten díszkardja: a Tejút. Most kellene meghallanom a szférák zenéjét, de a mennybe, mint õsszel felázott talajba a krumpli, belerohadtak az angyalok.

Csend van. Köröttem alszik Magyarország. S horizontja, e csókra csücsörítõ száj, nagyokat cuppant  álmában, és nyálát csurgatja: Légy hálás, hogy a miénk vagy, Franci! S én hálás vagyok. Csak meg ne lásd, hogy a rapszódiák aranysújtása megfakult molyette díszmagyarodon, én szegény hazám. Bemuzsikáltalak az Európa

Grand Hotelbe, s nem vettem észre, hogy neked a konyhán terítettek. Most már mindegy. Aludj hát, és csak  álmodd viszontcsókját az égnek. Én

föl nem riasztlak többé. Kulcsra zárva, mint koporsó, a zongora. A gyertya

megunt kísértését kioltva, némán

nézek a fenn rozsdásodó Tejútra,

s a térre, hol a halaskofák standjain pikkelyek csillagképei ragyognak - halbûzös, fejtetõre  állított Mindenség, amelyben az angyalokból keményítõt fõznek vagy krumpliszeszt, és a kokárda a lõlap közepe.

Mefisztó-keringõ

És most a Sátán hegedûje

a brácsát nagybõgõt leinti

s a nyálzó klarinétvisítást

a párok döbbenten megállnak

de nem bír tiltakozni senki

mert ólomsúlya lett a tüllnek

s a hölgyek izzadt szirmai

mint párzás közben megfagyott

csigák tapadnak össze és

belõlük mégis oly bizsergés

fut szét a dermedett tagokba

hogy koszorúvá borzolódik

a hajzatuk s a férfitestek

drótvégen lógó bábui

szikrák kék záporába vesznek

S rákezd a Sátán hegedûje végigcsusszan a húrokon

a vonó és kettérepednek

a tükrök ablakok s a serleg

a kézbõl szétszilánkozik

bor fröccsen és brokát hasad

függöny hullámlik mintha ûri

szél fújna arkangyalhajat

a táncosok riadtan állnak

de egyszercsak középre lebben

az elsõ pár s a szerteáradt

zenére lassan körbering

és mint akik e jelre vártak felbolydult izgatott seregben

forogni kezd a többi mind

S húzza a Sátán hegedûje

liheg a nagybõgõ a brácsa

a klarinét lohol nyomába

remeg a bálterem remeg

s vonagló kékes ajkait

széjjelnyitja a temetõ

odvas fogai sírkövek

vacogva villannak elõ

örvénylik részegen a valcer

míg a föld megundorodik

és gyomortartalmát kihányja csontváz-szerpentin koponya-

konfetti esõzik a bálra

és örvénylik aranyfog rendjel

a holtak fökavart pora

S vonít a Sán hegedûje

nyüszít a brácsa felsikolt

a klarinét hörög a bõgõ

élõk között kering a holt

A. nagykövetné s B. a császár

ébenfa mellett rõt virágszál

a parketten száguldozik

C.  államelnök görbe lábu

nejét forgatva Noszferatu

mily szép nyak elábrándozik

s mint hattyúdöggel a kanális fagylaltszinû ruhákkal máris

felhabzik forr a bálterem

s bár túlcsordul megállni nem

engedi a szilaj keringõ

S húzza a Sátán hegedûje

húzza de egyszercsak leinti

a nyálzó klarinétvisítást

a brácsát nagybõgõt megállnak

a párok már nem járja senki

s míg izzadt tagjaik kihûlnek

s csak lihegésük hallani

a Sátán meghajol kopott

frakkját végigsimítja és

eltûnik s ekkor új bizsergés

fut szét az elzsibbadt karokba roggyant lábakba folytatódik

a bál s a nõ- és férfitestek

drótvégen rángó bábui

új táncok mámorába vesznek

Balcsillagzat

(Liszt Ferenc: Unstern, Sinistre, Disastro)

Balcsillagom, te szárazon csikorgó

homokszem Isten fogai között

hová rohansz a kristályhéju, forgó

szférákon át, mint földi üldözött,

kitõl házat, hazát és anyanyelvet

elvettek, és körötte kürt rivall,

s mégis, mint víz alól, a mennyet

szippantja távcsõk nádszálaival

Balcsillagom, te égi eb, ki rúgott

beléd, miféle ütlegek elõl

loholsz, kilógó nyelvvel és behúzott

farokkal, s bár tetõled tündököl

a földi éj, a szégyened sugárzik

csak a sikátor-mindenségben, és

angyal röhög, felfegyverezve állig,

mögötted, s szárnya éles, mint a kés

Balcsillagom, szétszaggatott uszályod

vonszolva, véres öllel futsz tova,

akár egy égi Szúza meggyalázott,

zsoldos elé lökött menyasszonya,

s nincs menedék, a barbár palotában

dõzsöl a gõgös, parvenü görög...

Balcsillagom, lobogj az éjszakában,

gyalázatunk, akár a fény, örök

Szürke felhõk

(Liszt Ferenc: Nuages gris)

Felhõk lefittyedt bõrredõi

a golyvás alkonyati égen -

valaha másnak láttalak

most - lüktetõ hüllõtoroknak

- míg nézem hogy pattannak el

a fények mint zongorahúrok

lehajtod tarajos fejed

megvillan õsgyík-fogsorod -

valaha másnak láttalak

most - már tudom hogy elemésztesz

leszek hókása sár az olvadás

bádogzajában szürke zengés

- leszek a végsõt pattanó húr

vemhed az éjszaka elõtt

Gyászmenet

(Liszt Ferenc: Funérailles)

Sötétlõ sírhalmok között

vakon vonul a gyászmenet

hol a koporsó hol a holt

a pap s a kántor hol lehet

hol a gödör s ki ásta meg

Esõvert sírhalmok között

némán bolyong a gyászmenet

arcuk lezárt koperta nyelvük

pecsétviasszá dermedett

makognak bár ki érti meg

Felázott sírhalmok között

süketen áll a gyászmenet

lélekharang szól messzirõl

réznyelve hol s kiért rezeg

s kit hív ha egy se hallja meg

Besüppedt sírhalmok között

kõvé meredt a gyászmenet

kõhomlokokról víz pereg

ködfoszlány és varjúcsapat

rebben kering kiért minek

Megdermedt sírhalmok között

málladozik a gyászmenet

kõnéma kõvak kõsüket

körötte idegen nevekkel

állnak a fejfák srkövek

Dérlepte sírhalmok között

szétporladt rég a gyászmenet

harangszó csendül messzirõl

rézhangja lélekként lebeg

ki hallja még ki érti meg

PORUNKRA ÉGI SÍRGÖDÖR

CSONTKORHADÉKA HÓ PEREG