Herrmann Antal emlékezete

Születésének 150. évfordulóján

 

Az Egyetemi Könyvtár immár negyedik éve Évfordulós emlékcsarnok címmel kiállítás sorozat rendezésével emlékezik meg az Egyetem elhunyt professzorairól. Alma materünk 80 éves fennállása alatt számos kiemelkedő teljesítményt nyújtó tudós oktatott és kutatott Szegeden. Köztük volt Herrmann Antal etnográfus, Erdély néprajzának kiváló kutatója és szervezője is. 1921-ben a kolozsvári egyetem Szegedre költözésekor városunkban folytatatta tevékenységét. Születésének 150. és halálának 75. évfordulóján gazdag és kalandos életútjának bemutatásával tisztelgünk a magyarországi néprajzoktatás meghonosítója és a szegedi néprajzi iskola megteremtője előtt.

 

1851. július 30-án született Brassóban. Elemi és gimnáziumi tanulmányait Brassóban és Kolozsvárott végezte. Az 1870/71. tanévben a bécsi egyetemen tanult filozófiát, majd egy év elteltével visszatért Brassóba, és a róm. kat. főgimnáziumban kezdett tanítani. Munkája mellett szerkesztette a Nemere című napilapot, magyar polgári olvasókört alapított és a katolikus németek pártjának elnöki tendőit is ellátta.

Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott folytatta, ahol megismerkedett Meltzl Hugóval, a német tanszék professzorával, aki a hazai összehasonlító folklórkutatás megalapítója volt. A találkozás meghatározó jelentőségűnek bizonyult a fiatal Herrmann életében: a lelkes egyetemi hallgató figyelmét, Meltzl irányította a népélet tanulmányozása felé. Herrmann magyar és német nyelv- és irodalom szakon tanult Kolozsvárott, tanulmányait 1875-ben a budapesti egyetemen fejezte be, ahol bölcsészdoktori vizsgát is tett. Doktori értekezése (Opitz Márton Erdélyben. Bp. 1876.) egyszerre germanisztikai és erdélyi tárgyú volt. Tanulótársai közül kitűnt idegen nyelv ismeretével, a magyaron és a németen kívül román, horvát, francia, olasz, spanyol és cigány nyelveken beszélt. Friss diplomával, 1875-ben a pancsovai állami főreáliskolába, a magyar nyelvészeti tanszékre helyettes tanárrá nevezték ki, olyan feltétellel, hogy e tudományszakból a tanári vizsga letétele után, rendes tanárrá fog előlépni, s hogy ott a magyarosodás érdekében hathatósan közreműködni törekedjen. Pancsovai tartózkodása idején az egyik helyi lap, a Banater Post főmunkatársaként éles szemmel figyelte nemzetiségi konfliktusokat. Később így vélekedett az ott tapasztaltakról: “erélyesen küzdödtem a Délvidéken a nagy szerb Omladina és a Pán-german Schulverein törekvései ellen.” (Cs. Jósa Aranka: A föld problémája. Szeged, 1935. 33. p.)

Az 1882. év tavaszán egy fővárosi polgári iskolában tanított, ahonnan később áthelyezték a fehértemplomi állami főgimnáziumba.

A tanév végén ismét visszatért Budapestre a gyakorló tanári állásához, majd 1883-ban a budai állami tanítóképzőbe, a Paedagogiumba helyezték át rendes tanárként. A német nyelv- és irodalom tanára lett, és összehasonlító irodalomtudománnyal is foglalkozott. 1898-ban az intézet igazgatójának nevezték ki, amelynek 1920-ban történt nyugdíjazásáig a munkatársa maradt.

Egyetemi évei alatt ismerkedett meg első feleségével, a zsidó származású Heller Júliával. Házassága miatt szülei kitagadták, ezért több mint 12 évig nem érintkezett velük, sőt még szülővárosában sem járt. 1888-ban Gyulai Pálnak, a Kisfaludy Társaság elnökének megbízásából és az ő támogatásával hivatalos látogatást tett Brassóba. Bár a kényszerű távollétet lelkileg nagyon nehezen viselte, ugyanakkor házassága révén tanulmányozni kezdte a zsidó hitélet kérdéseit, bepillantást nyert az zsidók életfelfogásába, világnézetébe. Így írt erről visszaemlékezésében: “Házasságomat úgy is tekintettem mint Isten akaratát s lelki fájdalmam orvosául a tudományt. T. i. a tudományhoz fordultam elhagyatottságomban. ” (Cs. Jósa Aranka: A föld problémája. Szeged, 1935. 14. p.)

A cigánykutató

Érdeklődése 1886-tól egyre inkább a magyarországi nemzetiségiek megismerésére irányult. A soknemzetiségű Erdély szülötteként érzékelte, hogy a különböző népcsoportok békés egymás mellett élésének elengedhetetlen feltétele az együtt élő népek kultúrájának kölcsönös megismerése és tiszteletben tartása. A néprajzi kutatás eszközeit felhasználva elsősorban a kulturális kölcsönhatásokat vizsgálata. Vándorapostolként, főleg az erdélyi népéletet tanulmányozta. Ő volt a legalaposabb ismerője az erdélyi örmény telepeknek, és a németségnek.

A cigányok körében végzett gyűjtő- és kutatómunkája kiemelkedő jelentőségű volt. Tervszerűen egymásra épülő tevékenységét: a gyűjtést, a feldolgozást, a közreadást, a kutatásszervezést és a kutatási eredmények terjesztését egyedül álló energiával végezte. 1886 (egyes kutatók szerint 1887) nyarát, kíváncsiságból, vakmerőségből, álruhában, sátoros cigányok között töltötte. A cigányok iránti érdeklődése már 1883 körül kialakult, amikor nyelvüket elkedte tanulmányozni, mivel így alaposabban megismerhette hitvilágukat, költészetüket és zenéjüket. Főleg az eredeti cigányzenét kutatta, számos valódi cigány dallamot gyűjtött, nagy figyelemmel fordult a magyar és a cigányzene kapcsolatának vizsgálata felé. Kalandos útjára barátjában, a szintén brassói születésű Wlislocki Henrik személyében hű kisérőre talált, aki a cigányfolklórnak elkötelezett kutatója volt. Eredményeit a korabeli folyóiratok hasábjain közölte, első cigány mese fordítása, a Magyar Salon 370-375. oldalán jelent meg 1886-ban. Élénken foglalkoztatta a vándor cigányok letelepítésének problematikája is, ezért vett részt az 1893-ban végrehajtott országos cigány összeírásban és annak feldolgozásában. Ő végezte el a kiadvány bevezető részét képező általános jelentés szerkesztését is . (A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigány összeírás eredményei. = Magyar Statisztikai Közlemények /Új folyam/ IX. köt. 1895.)

Herrmann figyelemmel kísérte a cigányságra vonatkozó intézkedéseket, elítélte a cigányok erőszakkal történő letelepítését. Mindenekelőtt a cigány gyermekek iskolába járását szorgalmazta, 1918-ban Kolozsvárott egy korszerű nevelőintézet létrehozásáért fáradozott.

Cigánykutatásaira felfigyelt József Károly királyi herceg, aki maga is sokat foglalkozott a cigányság letelepítésének kérdésével. “A főhercegnek haláláig benső bizalmasa volt, aki évtizedeken át ismételten vendégül látta Kisjenőn, Crikvenicán és a fiumei Villa Giuseppe gyönyörű parkjában.” (Néprajzi Hírek, 1989. 1-3. 97. p.) Herrmann Antal és a főherceg között a barátin kívül szoros munkakapcsolat is kialakult. Együtt dolgozták ki a cigány nyelvtant, amelynek német nyelvű fordítását Herrmann végezte el. (Ethnologische Mitteillungen aus Ungarn. 1902. VII. köt.)

 

Az első magyarországi néprajzi folyóirat elindítója

 

Saját költségén 1887 júniusában, Wlislocki Henrik és Katona Lajos közreműködésével elindította az első magyarországi néprajzi folyóiratot, a nemzetközi hírű Ethnologische Mitteillungen aus Ungarn-t /1887-1907/, majd annak magyar nyelvű változatát az Ethnologiai Közleményeket. A lapnak egyszemélyben volt a szerkesztője és kiadója. Szerzőként is jeleskedett, német nyelven kezdte publikálni az 1886-87 folyamán a gyűjtött cigány népköltési anyagát. A folyóirat tanulmányok és adatközlések mellett hazai folyóiratszemlét és néprajzi híreket is rendszeresen közölt. A német nyelvű kiadványnak az elsődleges célja a magyar néprajzkutatás nemzetközi megismertetése és a külföldi cigány kutatási eredmények közzététele volt. József főherceg jelentős anyagi támogatást nyújtott a lap megjelenéséhez, amely a herceg 1905-ben bekövetkezett halála után nem sokkal megszűnt. A folyóirat a tudományos világban rövid időn belül óriási elismerést váltott ki, sikere egyszerre ismertté tette Herrmann Antal nevét. Az Ethnologische Mitteillungen aus Ungarn a Cigánykutatók Nemzetközi Társaságának /Gypsy Lore Society/ hivatalos folyóirata lett, Herrmannt pedig megválasztották a társaság főtitkárává. Külföldön egyre nagyobb megbecsülésben volt része, beválasztották a berlini, müncheni, bécsi embertani társaságba, a londoni nemzetközi folklór tanácsba, és a nemzetközi kelet-ázsiai bizottság tagjai közé. Kongresszusokon több alkalommal képviselte a magyar néprajztudományt, 1891-ben részt vett a londoni folklór világkongresszuson, ahol a cigányok eredetére vonatkozó kutatásait és a cigány zenéről kidolgozott tételeit elismeréssel fogadták.

A Magyarországi Néprajzi Társaság megalapítója

Már a Meltzl Hugó és Brassai Sámuel által közreadott Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapokban (1881. szeptember 1. 112-115. h.) megfogalmazódott egy magyar folklór társulat létrehozásának gondolata. Az akkori kezdeményezés nem volt sikeres, de évekkel később, Herrmann Antalnak az Ethnologiai Közleményekben (1887-88. 2. 221-224 h.) közölt felhívása a Magyarországi Népvizsgáló Társaság alapítására, eredményesnek bizonyult. Fáradhatatlan szervező munkájának eredményeként, 1889. január 27-én 14 alapító és 498 rendes taggal megalakult a Magyarországi Néprajzi Társaság.

A szervezet célját Hunfalvy Pál az “alakító” közgyűlésen így fogalmazta meg: “a magyar állam és a történelmi Magyarország mai és egykori népeinek tanulmányozása, tárgyai: az ország mai és egykori népeinek eredete, fejlődése, állapota; ethnikai jelleme és anthropologiai mivolta; a néplélek és népélet nyilatkozatai, melyek nagyon számosak és különfélék….” (Ethnographia, 1890. 1. évf. 1. 2. p. ) Az első rendes közgyűlésüket 1889. október 27-én tartották, ahol a társaság elnökének Hunfalvy Pált, titkárának Herrmann Antalt, jegyzőjének Katona Lajost választották.

Nyolc szakosztályt hoztak létre, a “népfajok” szerinti szakosztályon belül 22 újabb szakosztály létesült, amely a korabeli Magyarország egy-egy nemzetiségét képviselte. A választmány tagjai között a kor neves művészei, tudósai, egyházi és közéleti személyiségei szerepeltek. Védnökéül József főherceget választották. Herrmann Antal a társaság megalakulásáért hatalmas tudományszervezői tevékenységet fejtett ki. A néprajzi munka támogatásában főleg a pedagógusok közreműködésére számított. Minden fórumot és alkalmat felhasznált a tudományág népszerűsítésére. Szenvedélyes hangú cikkei jelentek meg a fővárosi és a vidéki sajtóban, előadásokat, konferenciákat tartott országszerte. Kitartó szervező munkájával elérte, hogy több mint száz kutató kapcsolódott be Erdély néprajzi feltárásába. Több ezer kötetből álló néprajzi szakkönyvtárát is a társaságnak ajándékozta, amely mint később kiderült nagy szomorúságot okozott neki. “Az első elnök, Hunfalvy Pál halála után a könyvek éveken át hányódtak és kallódtak. Kértem engedjék át a könyveket a budapesti néprajzi múzeumnak. Nem tették. Így most is parlagon hever e szellemi kincs és sok év óta magam sem használhatom e rendetlen könyvhalmazt.” (Erdély Népei, 1898. 1. évf. 1-3. 5. p.)

A társaság a kezdeti időszakban szakmai, szervezeti és pénzügyi gondokkal küszködött, végül Hunfalvy Pál halála után, 1891-ben mélypontra jutott. 1892-ben Herman Ottó szervezeti racionalizálást és operatívabb, ú.n. “kilences bizottságot” hozott létre, az új szabályzat 1896-ban lépett életbe. Herrmann megvált a társaságtól, amely Magyar Néprajzi Társaság néven újjáalakult. Mint láttuk, a társaság működése nem volt problémamentes, mégis óriási jelentőségű vállalkozásnak bizonyult, mivel Magyarországon elsőként adott fórumot az etnográfusoknak és ezzel megteremtette a magyar néprajztudomány szervezeti kereteit.

A társaság 1890-ben elindította önálló folyóiratát az Ethnographiat, amely napjainkig a néprajzi tárgyú közléseknek a legrangosabb fóruma maradt. Az 1891-93. évi számoknak Herrmann Katona Lajossal együtt a társszerkesztője is volt.

Szerepe a néprajzi múzeumok alapításában

Herrmann Antal már a társaság első közgyűlésén felvetette a budapesti Néprajzi Múzeum alapításának gondolatát: “Nemzeti létünk biztosítása czéljából gondoskodjunk arról, hogy minél előbb és teljesebben felszereljük e békés háboru arsenálját: a hazai néprajzi muzeumot.” (Ethnographia, 1890. 1. évf. 1. 24. p.)

Már a múlt század derekán országszerte létrejöttek különböző néprajzi gyűjtemények, de 1892-ben az ország ezredéves ünneplésére készülődvén kínálkozott lehetőség a múzeum megalapítására. Kezdő lépésként a gyűjtemény önálló helyiséget kapott. 1894-ben Xantus János halála után az agilis Jankó János a tekintélyes európai gyűjtemények sorába emelte a múzeumot. Végül idekerültek Herrmann Antalnak, eredetileg a Magyarországi Néprajzi Társaságnak adományozott 1500 db, elsősorban magyar és német nyelvű szakkönyvei, amelyet 1902-ben állományba vettek. Az ezredéves kiállításon Herrmann fontos szerepet kapott, az ő tervezete alapján mutatkozott be a magyar néprajzi muzeológia.

A budapesti néprajzi szervezetek megalakulása mellett, 1891-ben Kolozsvárott létrejött az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület (EKE), amelynek alapító tagjai között ott találjuk Herrmann Antalt is. Az egyesület célja főleg Erdély turisztikai lehetőségeinek ismertetése volt. 1892-ben elindították az egyesület hivatalos lapját az Erdély című honismertető folyóiratot, amely az EKE turistai, fürdőügyi és néprajzi” értesítője lett. Megalapították a néprajzi bizottságot, amely előadójának Herrmann Antalt nevezték ki. A folyóirat önálló melléklapjaiban /Erdély Népei, A Mi Fürdőnk, Kerékpáros Turista/ színvonalas tanulmányok és fotók népszerűsítették Erdély természeti szépségeit. A közlemények mellett önálló kiadványok megjelentetését is támogatták, többek közt Hankó Vilmos: Székelyföld. Bp. 1896.; Hankó Vilmos: Erdélyrészi fürdők és ásványvízek leirása. Kolozsvár, 1891., amelyet német nyelven is közreadtak; Herrmann Antal: A hegyek kultusza Erdély népeinél. Kolozsvár, 1893.; Téglás Gábor: Hunyadvármegyei kalauz. Kolozsvár, 1902. és Radnóti Dezső: Erdély kalauz. Kolozsvár, 1901., az erdélyrészek első Baedecker szerű leírása című műveket.

Az Erdély Népei első évfolyamának 1898. január-márciusi számában Herrmann közzétette nagyszabású munkatervét, amelyben felhívást intézett Erdély néprajzi kataszterének elkészítésére. A hatalmas munkához segítségül hívta az egész értelmiséget, tanárokat, orvosokat, lelkészeket. Felvázolta a saját szerepkörét is, amelyet egyetemi munkájában fel kell vállalnia: “A néprajz magántanárának különös feladata lesz, hogy a néprajz számára az egyetemen iskolát alapítson, tanítványokat nevelni ígyekezzék.” (Erdély Népei, 1898. 1-3. 3. p.)

Mivel Erdélyben már a múlt század közepétől feléledt a népélet és a népi kultúra iránti érdeklődés, a népi tárgyak gyűjtése is megkezdődött. Közzétételére 1870-től Marosvásárhelyen, Kolozsvárott, Sepsiszentgyörgyön már létesültek kisebb néprajzi múzeumok. Az EKE megalakulásakor alapszabályában fogalmazta meg egy erdélyi néprajzi múzeum létrehozását. Herrmann Antal itt is hatalmas szervező munkát végzett. 1898-ban az általa szerkesztett Erdély Népei hasábjain a következőképpen fogalmazta meg a létesítendő múzeum feladatát: “E múzeumnak Erdély mikrokosmosát kell feltüntetnie : ez országrész területét összes földrajzi viszonyaival, változatos vidékeit és tájait, természeti és kulturai produktumait, továbbá Erdély népeit sajátságos életök minden megnyilvánulásával; végre mindezek megismerésének tudományos és turista eszközeit is magában kell foglani… Országrészünk a legváltozatosabb, gyönyörű vidékeknek valóságos panorámája s egy nagy élő néprajzi múzeum. (Erdély Népei, 1. évf. 1898. 4-7. 1. p.)

 

Az Erdélyi Kárpát Múzeum Mátyás király szülőházában kapott méltó elhelyezést. Az ünnepség 1902. október 12-én a Mátyás szobor leleplezésével kezdődött, ahol jelen volt Széll Kálmán miniszterelnök, Wlassics Gyula vallás-és közoktatásügyi miniszter és József Ágost főherceg, az EKE védnöke is, aki már 1897-ben 1200 koronával támogatta az egyesületet. Herrmann Antal értékes szakkönyvtárával gazdagította a múzeumot. “Minden múzeumnak, a néprajzinak is, kiegészítő része a szakkönyvtár. A erdélyi néprajzi múzeum alapvetéséül felajánlom mintegy 1000 kötetnyi néprajzi szakkönyvtáromat és annak évenkint legalább 500 frt értékü gyarapodását. Már néhány hét múlva fel lesz állítva az EKE könyvtári helyiségeiben ez a könyvgyűjtemény, mely csak maradványa annak a néprajzi könyvtárnak, melyet évekkel ezelőtt az általam alapított Magyarországi Néprajzi Társaságnak ajándékoztam volt.” (Erdély Népei, 1898. 1. évf. 1-3. 5. p.) A múzeum megalakulása és kiállításai nagy hatással voltak további vidéki múzeumok alapítására. A szervezőmunkából Herrmann maga is tevékenyen kivette a részét, ő alapította Hétfalu u.n. csángó gyűjteményt, közreműködött a kalotaszegi, szamosújvári Örmény Múzeum, a brassói szász, a dévai, tordai és a dési történeti múzeumok életre hívásában.       

A magyarországi néprajztudomány első egyetemi magántanára

Herrmann Antal 1897/98. tanév második felében a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Karon az általános és hazai etnográfia magántanára lett. Habilitációjának kezdeményezését az Erdélyrészi Kárpát Egyesületnek tulajdonította. Próbaelőadását a kolozsvári egyetemen 1898. január 31-én Rumén ethnologiai feladatok címmel tartotta meg. 1898. március 8-án A néprajzról című bevezető előadásában így vélekedett kinevezéséről: “A philosophiai facultás egyik nestora, Meltzl Hugó dr., az általános folklore-tudomány egyik megalapítója volt az én mesterem is. Az ő negyedszázad előtti magvetésének termése az én szerény néprajzi munkálkodásom. Tizenkét év óta a néprajznak úgyszólván agense vagyok. Agitáltam, administráltam, serkentettem és szerkesztettem. Fáradságom nem volt egészen eredménytelen.”(Erdély Népei, 1898. 1. évf. 1-3. 4. p.) Magántanári pályázatát az egyetemi oktatók közül Meltzl Hugó, Moldován Gergely román folklór kutató és a földrajz tudományok művelője, Terner Adolf támogatta. Egyik ajánlója Márki Sándor történész volt, aki rá jellemző alapossággal készítette el referenciáját. Azt hiszem, kapva kell kapnunk azon alkalmon, hogy ezt a szokásaiban talán különcködő, de a hazában és külföldön elösmert nevű tudóst, a Magyar Néprajzi Társaság alapítóját és alelnökét, több külföldi anthrop. és néprajzi társaság levelező és tiszteletbeli tagját, ki tíz év óta nemcsak hazai, hanem az általános ethnographia terén is sok tekintetben alapvető munkásságot végez, necsak bevegyük, hanem egyúttal, mint nyereséget is fogadjuk tudomány-egyetemünk magán tanárai közé. Itt kifejtett tanári működése alkalmat és ösztönt adna neki, hogy irodalmunkat és tudományosságunkat idővel az ethnographia kézikönyvével és nagyobb szabású ethnographiai tanulmányokkal ajándékozza meg. Tisztelettel javaslom tehát, hogy amennyiben dr. Herrmann Antal az 1892. évi 45,200. számú habilitationalis szabályzat minden pontjának megfelel, őt, mint elismert tudományosságú férfiút, a 22. § értelmében a szóbeli értekezés mellőzésével, próbaelőadásra bocsátani, s ennek alapján a maga részéről a tekintetes kar magántanárrá képesíteni méltóztassék. Kolozsvár, 1898. január 5. Dr. Márki Sándor ” (Néprajzi Látóhatár, 1992. 1-2. 169. p.) Herrmann egyetemi oktató munkájáról a félévenként kiadott tanrendek árulkodnak. Ellentétben többi magántanár kollégájával, akik legfeljebb szemeszterenként egy-egy kurzust tartottak, ő 2-3 témát is meghirdetett. Egyetemi előadói tevékenysége Erdély néprajzát és a néprajztudomány általános kérdéseit ölelte fel. Az Erdély néprajzát bemutató kurzusain külön-külön is foglalkozott az együtt élő nemzetiségiek: magyarok, románok, szászok, örmények, cigányok életével. A tanrendek tanúsága szerint a “cigányügy rendezése” köré kapcsolodó előadásokat is tartott. 1908-12-ben A cigányügy rendezése néprajzi szempontból, 1917-19-ben A cigányrendezés kulturális feladatai címmel. Elméleti jellegű előadásain, a néprajz fogalmát, a gyűjtőmunka módszertanát, a néprajz történetét és különböző irányzatait oktatta, összehasonlító néprajzi előadásokat is tartott. Egyetemi óráit rendszeresen kiegészítette múzeumi foglalkozásokkal. Kezdetben keddi napokon, később szombaton, általában reggel 7-9 óra között és délután 4-6 óra között tartotta előadásait. Óráinak meghallgatása nem volt kötelező, mégis érdekes témái, szellemes és élményt adó előadásai vonzották a néprajz iránt érdeklődő hallgatokat. Az ő tanítványai voltak a magyar néprajztudomány későbbi nagy egyéniségei: Visky Károly, Györffy István, Szendrey Zsigmond, Seprődi János és Biró Lajos. A pályatársai közül Vikár Béla, Jankó János és Sztripszky Hiador is látogatta előadásait. Általában hetenként utazott Kolozsvárra, mivel erdélyi tevékenységét budapesti lakosként, a budai Paedagogium tanáraként végezte. “...Budapestről utazott le éjjel. Nappal előadását s egyéb dolgait végezve, este kÍgyalogolt a pályaudvarra, s reggel már Budapesten folytatta a tanítást. Nem szállt se vendéglőbe, se ismerőseihez.” (Néprajzi Hírek, 1989. 1-3. 100. p.) Herrmann Antal a román megszállásig 21 és fél tanévet töltött a kolozsvári egyetemen. A kényszerű távozását követően, 1921-ben a Szegeden létesített Ferencz József Tudományegyetemen folytatta oktató munkáját. 1921. június 2-án címzetes rendkívüli, 1924. május 24-én címzetes rendes tanári kinevezést kapott. Előadásait kezdetben szombatonként tartotta, Budapestről utazott Szegedre. 1923-ban, második feleségével, Cs. Jósa Arankával Szegedre költözött. Ezután a hét minden napjára elosztva hirdette meg előadásait. A szegedi egyetemen töltött öt tanév alatt, összesen 30 előadást hirdetett meg, nagyrészt a Kolozsvárott tartott előadásait folytatta vagy ismételte. /Bevezetés az etnológiába, Erdély néprajza, Az etnográfia szociális jelentősége, Folklór-analógiák, Cigány-problémák/. Emellett új témákat is elkezdett /Dél-Magyarország néprajza, Folklór és okkultizmus, Kincs a néphitben, Cigányok néprajza, Cigányok költészete, nyelve, zenéje, Néppszichológiai szemelvények/. Előadásait “félvakon is nagy lelkesedéssel tartotta /1921-1926/ kevés hallgatójának – köztük József Attilának – a maga rapszódikus előadásait, amelyeket egy hosszú élet gazdag tudományos és történelmi tapasztalataival mindig tanulságos kitéréseivel és anekdotáival felejthetetlenül egyénivé tették.” (Néprajzi Hírek, 1989. 1-3. 122. p.) írta visszaemlékezésében a néprajztudós Bálint Sándor.

A szegedi egyetemen eltöltött néhány esztendő alatt megalapozta a néptudomány iránti érdeklődést, tevékenységének hatására 1929-ben elsőnek Magyarországon itt létesült néprajzi tanszék.

Herrmann Antal egyetemi elfoglaltsága mellett számos egyéb tevékenységet is folytatott.    

Két karikatúra a kolozsvári évekbõl (1911-1914)

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben néprajzi szerkesztője

Fontos szerep jutott Herrmannak, a múlt század végén induló, Rudolf trónörökös támogatásával és védnökségével Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben című /1887-1901/ nagyszabású sorozat megjelentetésében. A kiadvány a Habsburg Birodalom népeinek kölcsönös megismertetésének szándékával kívánta elejét venni a birodalomban élő nemzetiségek közötti ellentétnek. A 21 kötetből álló mű, a monarchia tájairól és népeiről, a művelt nagyközönség számára készült. A “trónörökös néprajzi képeskönyvének”, népismereti anyagának szerkesztői teendőinek elvégzésére Herrmann Antalt választották meg. Ő elsősorban utazott, szervezett és szerkesztett, még családtagjait is bevonta a néprajzi gyűjtőmunkába, mindössze két önálló feldolgozása a Pancsova története (VII. Magyarország II. 532-542. p.) és A hienczekről (XIII. Magyarország IV. 394-402. p.) jelent meg a kiadványban.

A monarchia országait és népeit bemutató szerzők között ott találjuk József főherceget, Moldován Gergelyt, Téglás Gábort, akik tárgykörük legjobb ismerői közé tartoztak. A kiadványban közreműködtek még a kor neves írói, a szerkesztő Jókai Mór mellett, Eötvös Károly, Benedek Elek és Mikszáth Kálmán is, hogy csak a legnevesebb művészeket említsük.

 

A nyomdatulajdonos

Herrmann Antal az 1910-es évek első felében, feltehetőleg Katona Lajos pályatársa hívására Vácra költözött. Volt tanítványai és barátai társaságában élénken kapcsolodott be Vác kulturális életének formálásába. Nagyratörő elképzeléseit a következőképpen fogalmazta meg: “Páratlanul kedvező fekvésénél, nevezetes múltjánál, előkelő nagy inteligenciájánál, kiváló kulturintézményeinél fogva ez az ősi püspöki székhely arra volna hivatva, hogy Budapest Potsdamja, Versailles-ja legyen, a főváros előkelő tisztviselőinek- és művészvilág meghitt családi otthona.” (Orpheus, 1910. 1. 1., 4. p.) Rendszeresen publikált a helyi újságokban /Váczi Közlöny, Vácz és Vidéke, Váci Hírlap/. Belépett a Váci Múzeumegyesületbe, könyvadományokkal és egyéb ajándékokkal gazdagította a gyűjteményt. Egykori tanítványa, Borbély Sándor hatására elkötelezett támogatója lett a siketnéma oktatás ügyének. Előadásokat tartott, amelyet a Siketnémák Közlönyében megjelentetett, rendszeres vendége volt a Váci Királyi Magyar Országos Siketnéma Intézetnek. Az általa alapított, Vácon kiadott Orpheus című zenei lap 1910-es számában így írt a zene iránti elkötelezettségéről: “Mint magyar és etnográfus, mint pedagógus és kulturpolitikus mindig melegen érdeklődtem a zene iránt.” Nyomdájában, amelyet 1910-ben Első Váczi Sajtó néven jegyeztetett be, több zenei lapot is nyomtatott /Magyar Zenetudomány /Ungarische Musikologie/, Orpheus/. A zenei lapokon kívül kiadták 1911-ben a Siketnémák Képes Lapját, 1912-ben, e címen második Vácz és Vidéke - Társadalmi, közigazgatási és közművelődési szemlét. Herrmann 1911-ben megjelentette az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn első évfolyamának 4. füzetét, az 1. füzet 1887-ben, a 2. füzet 1888-ban, a 3. füzet 1889-ben jelent meg. Az időszaki kiadványokon kívül tudományos és közhasznú művek is napvilágot láttak. A Dél-Alföld jeles kutatójának, Kálmány Lajosnak Hagyományok című munkájának 1. kötete 1914-ben, ebben a nyomdában készült. A kötet lassan és hibásan jelent meg, ami sajnos a két néprajztudós személyes kapcsolatát beárnyékolta. A nyomdát Herrmann fia, Károly vezette, sokszor ingyen, nagy ráfizetéssel dolgoztak. Így a csőd szélére került üzemet 1916-ban kényszerűségből eladták egy budapesti nyomdásznak.

 

A folyóirat szerkesztői és egyéb vállalkozói tevékenysége

1891-ben társszerkesztőséget vállalt a Magyar Tanítóképző című folyóiratnál. 1907-ben társszerkesztője volt az Armenia - Az Örmény Múzeum-Egyesület hivatalos közlönyének.

Az első világháború idején súlyos családi tragédia érte, 1916-ban Brassó visszafoglalásakor bombatámadás érte szülőházát, ahol édesanyját és húgát elveszítette. A tűz martalékává vált hatalmas csángó gyűjtése is. Később a házat rendbehozatta és kolozsvári magántanárkodása idején néha ott szállt meg.

 

1918-ban és 1919-ben Nyugat-Magyarországon

Az első világháború befejezését követő hónapokban Herrmann igen megtisztelő küldetést vállalt a Hazai Németek Tanácsa felkérésére. Nyugat-Magyarországon, a németség magyar földön maradásáért “kultúrinspektorkodott.” “Megbizás. Dr. Herrmann Antal egyetemi magántanár úr budapesti lakos A Hazai németek néptanácsa megbizásából és a Magyar Nemzeti Tanács védelme alatt a dunántúli németlakta vidékre utazik, hogy az ottani lakosságnak az említett néptanácshoz való csatlakozását előmozdítsa, s ezáltal őket a magyar hazához való ragaszkodásukban megtartva, a német ausztriai köztársasághoz való átpártolásukat meggátolja. Tisztelettel kérünk minden hazafit, hogy megbizottunkat közérdekű munkájában minden rendelkezésre álló eszközzel támogatni szíveskedjék. Budapest 1918. november 20-n. Dr. Bleyer Jakab, egyetemi tanár, A Hazai Németek Néptanácsának elnöke.” (Néprajzi Hírek, 1989. 1-3. 115-116. p.)

1919 márciusában Nyugat-Magyarország kulturális ügyeinek felügyelőjévé nevezték ki, a tanácshatalom idején Kismarton művelődési bizottságának vezetőjévé választották és felkérték a cigány kérdés megoldására vonatkozó tervezet kidolgozására. Az igazságügyi népbiztos megbízásából az elhagyatott cigány gyerekek részére nevelőintézet megszervezésébe kezdett.

Herrmann Antal 1926. április 15-én hunyt el, a szegedi Egyetem saját halottjának tekintette, utolsó útjára több százan elkísérték. A 75 évesen elhunyt folklórtudós élete rendkívül sokszínűen telt, nyughatatlan természete mindig új kihívások felé sodorta. Fáradhatatlan harcosa volt a kibontakozó népzajzi kutatásoknak, hallatlan invencióval népszerűsítette az etnográfiát, amiért nem egy esetben anyagi áldozatot is hozott. Mégis, érdemeit hosszú ideig nem ismerték el, tevékenysége feledésbe merült. Erről tanúskodnak a halála után megjelent néprajzi feldolgozások, bibliográfiák. Némi változás csak az utóbbi években következett be, amikor szerepét a magyar néprajztudomány intézményeinek létrehozásáért, a szakfolyóiratok elindításáért és a hazai- és nemzetközi cigány kutatásban elért eredményeiért méltóképpen értékelték.

Herrmann Antal kéziratos hagyatéka, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Különgyűjteményében található meg. Ezidáig az értékes gyűjtemény javarésze feldolgozatlan, a kutatókra vár. A rendkívül gazdag anyagban külön válogatva találjuk a néprajzi, a közigazgatási és a személyes jellegű dokumentumokat. A magyarországi cigányokról szóló korabeli közjogi, törvénytervezeti és néprajzi anyagot maga Herrmann válogatta szét. A hagyatékot már többen átnézték, született is néhány feldolgozás: Horváth Rudolf: A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. Sajtó alá rend., bev. Berecz Árpád. Szeged, 1979. Kulcsár Péter – Varga Izabella: Herrmann Antal Nyugat –Magyarországon = Néprajzi Hírek, 1989. Bódi Zsuzsanna: Herrmann Antal és a hazai cigánykutatás, Herrmann Antal adattári hagyatéka. Cigányok., Herrmann Antal cigánykutatásai. Válogatott bibliográfia. = Cigány néprajzi tanulmányok. 8. Bp. 1999.  

Az 1990-as években felerősödött a cigány gyűjtemény iránt az érdeklődés. A legjelentősebb összefoglaló munka a közelmúltban jelent meg Hohmann, Joachim S.: Märchen und Lieder der Roma. Aus dem Nachlass des Ethnologen Anton Herrmann /1851-1926/ Peter Lang GmbH. Frankfurt am Main – Bern - New York – Paris - Wien, 1999. 336 p., ill. /Studien zur Tsiganologie und Folkoristik, Bd. 26./ címen.

Klukovitsné Paróczy Katalin  

A Szeged c. folyóiratban megjelent cikk eredeti változata.