tanulmányok, cikkek


Erdélyi János: Finnország népköltészete (K alevala)

Regélõ Pesti Divatlap, 1842.márc.l9. 23.sz. 183-184.p.

Hunfalvy Pál: Kalevala (Szemelvényekkel)

Szépirodalmi Lapok. 1853. jan. 27. 121. p.

Hunfalvy Pál: A finnek hitregéi és mondái

Ford.: Kun Béla - Szépirodalmi Figyelõ 2(1862/II. 6-8., 22-24., 39-41., 54-56· p. (Fordítás Westerman folyóiratából)

Szilády Áron: Rokonaink epikája. (Szemelvényekkel)

Budapesti Szemle 1868. l0. köt. 73-95. p.

Szilády Áron: Rokonaink epikája

Kisfaludy Társaság Évkönyve 1870. 4. köt. 273-313. p. (Szemelvényekkel)

Hunfalvy Pál: Lönnrot és a Kalevala (Részlet)

Hunfalvy: Utazás a Balti--tenger vidékein. 2. köt. Pest, 1871. Ráth. 178-233.p.

A Kalevala

Reform, 2/1871.jú1.28. 206.sz.

Szilády Áron: Tettau; Über die epischer Dichtungen der finnischen Völker, besonders dia Kalevala. Ein Vortrag gehalten von W. J. A. Frhrn von Tettau (Ism.)

Figyelõ 3(1873). 33. sz. 275. p.

Szlávik Mátyás: Kalevala

Eperjesi Lapok, 34/1909. ápr.4. l4.sz.

Beke Ödön: A finnek nemzeti eposza

Magyar Nyelvõr, 1910. 164-174.p.

Szász Károly: A finn-észt epika

Szász Károly: A világirodalom nagy eposzai. 2. köt. Bp. 1882, Magyar Tud. Akad. 328-334. p. (Szemelvényeket ford.: Barna Ferdinánd); U.a.: Centenáriumi kiad. Bp. 1929 Révai. 2. köt. 246-250. p.

Szinnyei József: Kalevala

Szinnyei József: Az ezer tó országa. 1882. 290-317.p.

Simonyi Zsigmond: Krohn, Julius: Kalevalan toisinot (A Kalevala változatai - Ism.)

Budapesti Szemle 1889. 59.köt. 140-147. p.

Szinnyei József: A finn irodalom története (A Kalevala)

A Kisfaludy Társaság Évkönyve Új folyam l9. köt. 1885. 374-403. p.

Simonyi Zsigmond: A Kalevala

Magyar Szalon. 1885. 3. köt. 82-86. p. (Szemelvénnyel)

Jalava Almberg Antal: Egy epizód a Kalevalából (Kullervo epizód)

A Kisfaludy Társaság Évkönyve 1887. 21. kõt. 282-292. p. (A szemelvényeket ford.: Szinnyei József)

Vikár Béla: A Kalevala (Tanulmány, szemelvényekkel)

Budapesti Szemle 1890. 62. köt. 161-199., 364-410. p.

Bognár Teofil: Idegen eredetû népmeséink (A Kalevala és a magyar népmesék kapcsolata)

Katholikus Szemle. 7(1893). 30-49. 227-258., 537-562., 793-804. p.

Vikár Béla: A Kalevala és a székely népköltés

Erdélyi Múzeum 1899. 16. köt. 72-90., 140-162. p.

Popini Albert: A finnek és a Kalevala

Középiskolai Lapok 1900. 5. sz.

Vikár Béla: Kalevalai tanulmányok, vonatkozással a magyar õsvallásra

Ethnográfia 12(1901). 49-56., 97-104., 296-307., 385-396. p. - Klny. Bp. 1901 Hornyánszky 43. p.

Hermann Antal: Vikár Béla Kalevala-fordítása

Ethnográfia 16(1905). 244-250. p.

Radó Antal: Bíráló jelentés a Széher Árpád-jutalom ügyében - -Csengery János: Különvélemény a Széher Árpád-jutalom ügyében (Vikár Béla Kullervo-epizód forditásáról)

A Kisfaludy Társaság Évkönyve Új folyam 1905. 39. köt. 207-215. p.

Böszörményi Géza: Adalékok a magyar-ugor nyelvek összehasonlító jelentéstanához 1. köt. Asszimilációs jelentésváltozások a Kalevalában

Bp. 1908. Eggenberger. 129 p.

Ism.: Trócsányi Zoltán - Nyevtudományi Közlemények 1908. 38. köt. 354-367. p.

Erdõs René: Kalevala

Trad. di Emi1io Pavolini. Napoli.

Ism. - Az Újság. 1910. 26. sz.

Rittenbinder Miklós: Az új Kalevala - magyarázat érthetetlen részérõl. (Bán Aladárnak a Budapesti Szemle 1910. 141. kötetében (111-126. p.) megjelent birálatához)

Ethnográfia 21(1910). 316-317. p.

Bán Aladár: A Szampo-kérdéshez (Felelet az elõbbi cikkre)

Ethnográfia 21(1910). 375-376. p.

Bán Aladár: A finn népköltés (Kalevala)

Egyetemes irodalom-történet. 4. köt. 1911. 71-83. p.

Krohn, (Kaarle) Károly: Az új Kalevala-kiadás megjelenése 1849-ben

A Kisfaludy Társaság Évkönyve Új folyam 1914. 48. köt. 143-156. p.

Vikár Béla: Szampo

Turán, 1917. 405-466. p.

Sebestyén Gyula Tikár Bélát ajánlja a Kisfa1udy Társaság egyik megüresedett helyére (Vikár Kalevala-fordításáról)

A Kisfaludy-Társaság Évkönyve Új folyam 1921. 53. köt. 217-222. p.

S. J.: Kroh, Kaarle: Kalevalankysymyksiä Helsinki, 1918 - Turán 5(1922). 58. p.

Bán Aladár: A Kalevala értéke és jelentõsége

Turán 7(1924). 11-15. p.

Bán Aladár: Kalevalaseura.Vuosikirja. Porvoo, 1928.

Turán. 11(1928). 56. p.

Bán Aladár: Krohn, Kaarle: Kalevalastudien

Helsinki, 1924-1928 - Ethnográfia 40(1929). 120-121. p.

N. Sebestyén Irén: Laina Hanninen: Luettelo ennen v. 1927. Painetusta Kalevalaa koskevasta kirjallisuudesta. Bibliographie du Kalevala jusqu’en 1926

Helsinki 1928. - Ethnográfia 40(1929). 61. p.

Zolnai Gyula: A magyar Kalevala nyelvérõl (A Vikár-féle fordítás méltatása)

Magyar Nyelvõr. 59(1930). 118-125. p.

Beke Ödön: Krohn, Kaarle: Kalevalastudien. I-VI.

Helsinki, 1924--1928 - Magyar Nyelvõr . 60(1931). 116-117. p.

Beke Ödön: Krohn, Kaarle: Kalevastudien. I-VI. Helsinki, 1924-1928

Turán 15(1932).

Bán Aladár: A szampo rejtélye (Setälä elmélete)

Turán. 15(1932). 27-28. p.

Vikár Béla: Setälä, N. N.: Sammon arvoitus

Magyar Nyelvõr . 62(1933). 3-11. p.

Setala, Emil: A Sampo "rejtvénye"

Magyar Nyelv 1933. 29. köt. 196-206. p.

Setala, Emil: Kalevalaseuran Vuosikirja 13.

Helsinki, 1933. - Turán. 16(1933). 46-48. p. (Setälä: Küzdelem a szampóért c. cikkét ism.)

Vikár Béla: A finn szampo magyar visszhangja

Balassa Emlékkönyv. Bp. 1934. 166-175. p.

Bán Aladár: Kalevalaseuran Vuosikirja. 15.

Helsinki, 1935. ; Turán. 18(1935). 64. p.

Bán A1adár: Salminen, Vainö: Kalevala-kirja

Helsinki, 1935. - uo. 59. p.

Bán Aladár: A Kalevala

Élet. 1935. 293-295. p.

Bán Aladár: A százéves Kalevala

Turán. 18(1935). 1-8. p. Klny. Bp. 1935. Egyet.ny. 8 p.

Krompecher Bertalan: A Kalevala keletkezése

1935. 239. köt. 257-285. p. (Klny. Bp. 1935. Franklin Ny. 258-285. p.

Kós Károly: Kalevala

Erdélyi Helikon 1933. 635-637. p.

Kós Károly: A Kalevala jubileuma

Erdélyi Múzeum 1935 83-84. p.

Kosztolányi Dezsõ: Kalevala

A Pesti Hirl. Vas. Újság mell., 1935 l6-18. p.

Pálffi Márton: A százéves Kalevala

Pásztortûz. 1935 503-505. p.

Pálffi Márton: A Kalevala jubileuma (Finnországban és Magyarországon)

Turán 18(1935). 67-68. p.

Vírányi Elemér: A százéves Kalevala

Szegedi Füzetek 2(1935). 1. p.

Faragó József: A Kalevala diadalútja

MKult. 1935. 292-294. p.

Trócsányi Zoltán: Ahol a Kalevalát összegyûjtötték

Bp. Hirl. Vas.Újs.Mell. 1935 III. l0.

Setälä, Emil: A Kalevala százéves jubileuma

MFigyelõ (Csehszlovákia). 1935 87-90. p.

Vándoryné Kövér Ilona: A százéves Kalevala

Vasárnap. 1935. 151-154. p.

Karácsony Sándor: A százesztendõs Kalevala

Református Élet, 1935· 84. p.

Karanko, J ouko: A Kalevala, a finn nemzeti mûveltség szegletköve

Kerrsztény Igazság 1935 96-97. p.

Kemény István: A százéves Kalevala

Magyar Hírlap 1935 febr. 24.

Kemény István: Kosztolányi Dezsõ Kalevala-elõadásáról

Turán 1935 68. p.

Solymossy Sándor: Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Néprajzi Társaság 1935. évi április 29-én tartott 42. évi rendes közgyûlésén. (A Kalevaláról)

Ethnográfia 46(1935). 1-5. p.

Vikár Béla: Magyarázatok a Kalevalához

Bev.: Kosztolányi Dezsõ, utószó: Balassi Imre - Bp. 1935 La Fontaine Irodalmi Társaság 122. p.

Ism.: Bán Aladár - Turán 18(1935). 57-58. p.; Bán Aladár – Budapesti Szemle 1935. 239. köt. 374-377. p.

Beke Ödön: A finnek nemzeti eposza

Magyar Nyelvõr, 1910. 164-174.p.

Kosztolányi Dezsõ: Kalevala

Pesti Hírlap, 1935.ápr.2l., 28., máj.4.; Kosztolányi: Lángelmék. Bp. 1941. Nyugat. 101-116.p.; Kosztolányi: Ércnél maradandóbb. Bp. 1975. Szépirod. 409-422.p.

Bán Aladár: Kalevalaseuran Vuosikirja. 16.

Helsinki, 1936.

Ism.: Turán. 19(1936). 78. p.

Vikár Béla: Budenz és a Kalevala

Magyar Nyelvõr . 65(1936). 67-69. p.

Erdõdi József: Magyar szampó

Szeged, 1935. Városi ny. 16 p.

Ism.: Bán Aladár - Turán 19(1936). 77-78. p.

Gulyás Pál: Út a Kalevalához

Válasz. 4(1937) 195-219. p. (Klny.: Debrecen, 1937. Ady Társaság 27 p. (Új Írók 13.)

Ism.: Ferdinándy Mihály - Korunk Szava. 1937. aug. 1-15., 15-16. sz. 424. p.; Tóth Béla – Magyar Út. 1937. aug. 26. 34-36. sz.; Literatura 1938. jan. 15. 27.; Tóth Béla – Protestáns Szemle. 1938. máj. 5. 257-259. p.

Kodolányi János: A csodatevõ Kalevala

MagyarNemzet 1938 szept.. 4. 10. sz. 10. p.

Nagy Emilné, Göllner Mária: A Kalevala titkáról. A nagy finn hõsköltemény népszerû ismertetése

(Bev.: Vikár Béla) Bp. 1938, M-Finn Társaság 72. p.

Ism.: Faragó József - Turán. 25(1942). 39 p.; Krompecher Bertalan - Északi Rokonaink 1940 3. köt. 190. p.

Újvári Béla: A Kalevala festõje (Akseli Gallen-Kallela)

Bp. 1939, Officina. 16 p. 16 t.

(Korompay) Krompecher Bertalan: Lönnrot és a Kalevala

Északi rokonaink. 1939. I. 24-28.p.

Virányi Elemér: A Kalevala száz év távlatából

Turán 23(1940). 105-121. .p. (Klny. Bp. 1940) (Néprokonsági dolgozatok 9.)

Nagy Ferenc: Az Aeneis és a Kalevala világa. (Párhuzamos részek a két eposzban)

Egyetemes Philológiai Közlemények 64(1940). 77-78. p.

Vayer Lajos: A Kalevala festõje (Akseli Gallen-Kallela)

Élet 1940. 61-62. p.

Tiszay Andor: A Kalevala, a huszonkétezer soros verses népeposz

Ünnep 1940 márc. 15.

Gulyás Pál: Képek a Kalevalából. A csodaszarvas nyomában. Kalevala-pillanatok

Kelet Népe. 6(1940) dec. 1. 21. sz. 10-12. p.

Vajda Endre: Kalevala és a magyarság

Vigilia. 1941. 90-96. p. (Gulyás Pál Kalevala-tanulmányáról, Vikár Béla Kalevala-fordításáról)

Gombos László: Dalban született nemzet. A Kalavala nemzeti jelentõsége

Erdélyi Helikon 1942. 782-788. p.

Palkó István: Vejnemöjnen. Tanulmány a Kalevala mitológiájához

Sorsunk. 2(1942). 272-287. p.

Nagy Emilné, Göllner Mária: Faust és Väinämöinen

Északi Rokonaink. 1942. 6. köt. 82-90. p.

Vikár Béla: A Kalevalától a Párducbõrös lovagig (Zichy Mihály és a Kalevala illusztrálásának problémája)

Turán. 25(1942). 31-35. p.

Kettunen, Lauri: Finnország nemzeti ünnepe - Kalevala napja

Északi Rokonaink 1942. 6. köt. 60-65. p.

Szinyei Merse Jenõ: A Kalevala jelentõsége. (Beszéd Magyar Nemzeti Diákszövetség ünnepi estjén)

Északi Rokonaink 1943. 8. köt. 3-5. p.

Kerek György: Egy elkésett interjú Gulyás Pállal, a költõtanárral (A Kalevaláról)

Nemzeti Figyelõ. 1944 nov. l0. 50. sz. 3.p.

Kádár Kata: Kalevalai Magyarországot! - mondotta Gulyás Pál a Rokonnépek Intézetének Kalevala-ünnepén

MagyarÚt. 13(1944). 9. sz. 5. p.

Gulyás Pál: Néhány Kalevala-jelenet

Magyar Élet. 1944. júl. 7.sz. 13-17. p. (Részlet a Kalevala 4. kiadása elé irt bev. tanulmánybó1.)

Papp István: A Kalevalától Adyig

Vándortûz. 1947. 6.sz. 8-17. p.

Horváth Károly: Új Kalevala irodaloMagyar (A Kalevala Kansallinen és a Kalevaiaseuran vuosikirja 29. c. kötetek ism.)

Magyar Nyelvõr . 73(1949) 237-240. p.

Lengyel Dénes: A százéves Kalevala

Magyar Nyelvõr . 73(1949). 206-208. p.

Horváth Károly: Turunen, Aimo: Kalevalan sanakirja

Helsinki, 1949. – Ism. uo.

Szjukijajnen, I.: A Kalevala százéves évfordulójára

Ethnográfia 60(1949) 396-398. p.

Horváth Károly István: Harva, Uno: Sammon ryöstö (A szampo elrablása) (Ism.) - Magyar Nyelvõr . 74(1950) 454-456. p.

Kaukonen, Vinö: A Kalevala és alapjai

MTA I.Oszt. KözI. 5. köt. 1954. 27-38. p.

Papp István: A Kalevala ritmus-problémái

Act.Univ. Debr. Tom. Il. 1955. (1956.) 37-53.p. ; Utunk Pohjolába. Békéscsaba, 1985. 107-127.p.

Papp István: A Kalevala ritmusproblémái

Debrecen, 1956. Franklin ny. 17 p. (Klny.)

Korompay Bertalan: Széljegyzetek a Kalevala összeállitásának poblémájához

Nyelvtudományi Közlemények 59(1957) 35-45. p.

Kovács Zoltán: A karjalai finn eposz történeti alapjai

(V.Jevszejev: Isztoricseszkie osznovü karelo-finszkogo eposza c. mûve alapján.) - VIF (1958). 169-173. p.

Korompay Bertalan: A finn folklór fejlõdésérõl. I. A Kalevala-kutatások és a finn módszer

Nyelvtudományi Közlemények 61(1959) 303-319. p.

Volly István: Somogyi "Kalevala". Vikár Béla Somogyban

Kaposvár, 1959. Somogy Megyei Tanács VB. Mûv. Oszt. 63 p. (Somogyi Almanach 4.)

Faludi Ágota, Cs.: A Kalevala. Elõszó

Kalevala. Bp. 1959. Európa. I-XXVll. (A világirodalom klasszikusai.)

Korompay Bertalan: Megjegyzések Kalevala-kiadásaink szövegéhez

Nyelvtudományi Közlemények 62(1960) 351-353. p.

Képes Géza: A Kalevala

Fiúk évkönyve 1963. Bp. 1962. Móra. 160-162.p.

Szász Levente: Kalevala

Szász Levente: Északi csillagok alatt. 1964. 11-14. p.

Schellbach, Ingrid: Haavio, Matti: Kuolematonten lehdot

Porvoo--Helsinki, 1961. (Ism.) - Ethnográfia 76 (1965). 158.p. (Smps -Pellervoinen alakjáról.)

Kaukonen, vinö: A Kalevala és a finn népköltészet

Ford.: Papp István - Alföld (1966) 11. sz. 51-58. p.

Takáts Gyula: Vikár Béla és a Kalevala

Kortárs (1966). 484--485. p.; Takáts Gyula: Egy kertre emlékezve. Mûvek és mesterek között. Bp. 1971. Szépirod. K. 152-157. p.

Nagy Kálmán: Néhány szó a Kalevaláról

Igaz Szó, 1967. 570-578. p.

Szilágyi Domokos: Új Kalevala elé (Nagy Kálmán fordításáról.)

Korunk 25(1967). 3. sz. 389-390. p.

Radó György.: A finn és az észt eposz eltérõ társadalomábrázolásának történelmi okairól

Helikon. 13(1967). 1. sz. 41--53. p.

Szomjas-Schiffert György: Kalevala, regõsének, "páva-dallam"

Ethnográfia 78(1967). 452-465. p.

Szovjet vita a hõseposz eredetérõl

Ford.: Istvánovits Márton - Ethnográfia 78(1967). 127-129. p.

Juhász Vilmosné Suhajda Ágnes: A föld és a világ keletkezése a Kalevalában és a vogul énekekben, mondákban.

Bp. 1967. ELTE BTK. 117, (5) p. Kézirat. Szakdolgozat.

Vajda László: A Kalevala világa

Kortárs (1968). 9. sz. 1472-1480. p.

Lakó György: A Kalevala mint a finn-magyar tudományos kapcsolatok forrása

MTA 1. Oszt. Közl. 1969. 26. köt. 99-111. p.

Kristóf Attila: A Kalevala és a Kalevalaiset Naiset

Magyar Nemzet, 25/1969. aug.l2. 186.sz.

Sz. Kispál Magdolna: Kalevala. Das finnische Epos des Elias Lönnrot

München, 1967. (Ism.) - Nyelvtudományi Közlemények 1970. 72. köt. 233-238. p.

Szíj Enikõ: Mítosz és költészet a Kalevalában

Világosság. 11(1970). 6. sz. 343-350. p.

Kuusinen, Otto: A Kalevaláról. (Utószó)

Kalevala. Bp. 1970. Európa. 423-437. p. (Diákkönyvtár)

Lakatos István: Kalevala

Évezredek eposzai Bp. 1970. Móra. 380-381.p.

Suhajda Ágnes: A föld és a világ keletkezése a Kalevalában meg a vogul énekekben, mondákban

Bp. 1971. 106. p. (ELTE Nyelvtudományi dolgozatok 3.)

Nagy Kálmán: A százéves magyar Kalevala

Utunk 26(1971) aug. 27. 35. sz. 2. p.

Mizser Lajos: Ahol a Kalevala született. (Kelet-Finnország)

Turista Magazin, 1971. ápr.

Mizser Lajos: Száz ével ezelött jelent meg elõször magyarul a Kalevala

Dolgozók Lapja. 1971. febr. l8.; Vas Népe. 1971. febr. 13.

Nádasdy Lajos: Száz éve jelent meg a magyarnyelvû Kalevala

Napló (Veszprém) 1971. szept. 11.; Vas Népe. 1971. szept. 12.

Tóth István: Százéves a magyar Kalevala

Dunántúli Napló 1971. dec. 9.

Voigt Vilmos: A Kalevala keletkezéstörténete

Voigt: A folklór esztétikájához. Bp. 1972. Kossuth. 146-149.p.

Káli Józsefné Bitskey Katalin: Finn és észt leánykérési meg lakodalmi szoká-sok a népeposzokban

Bp. 1972. ELTE BTK. 79, (1) p. Kézirat. Doktori ért.

  1. Molnár Ferenc: Reguly Antal Kalevala-fordítástöredéke

Könyv és Könyvtár 9. Debrecen, 1973. Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 261-282. p.

Nyirkos István: Lönnrot és a magyar Kalevala

Alföld 25(1974) 9. sz. 59-68. p. (Nagy Kálmán fordításának értékelése)

Varga Domokos: A Kalevala forrásvidékén. 1. Rész

Kortárs 18(1974) 2. sz. 281-286. p.

Varga Domokos: A Kalevala tizenhetedik éneke

Alföld 25(1974) 9. sz. 69-75. p.

Kaukonen, Väinö: A Kalevala és a Kalevipoeg

Ford.: Pap Éva. - Uráli népek. Bp. 1975. Corvina. 257-271.p.

Rintala, Paavo: A szampó, a finnugor népek kincse és csodája

Valóság, 18/1975. 2.sz. 127-128.p.

Tornai József: A törzsi népek költészete

Új Írás, 1975. 6.sz. 93-101.p.

Kaukonen, Väinö: The Kalevala and the Kalevipoeg - Ancient cultures of the Uralic Peoples

Bp. 1976. Corvina. 265-282.p.

Eposzü narodov SzSzSzR. I-ll. 1975. (Kalevala)

Ism.: Voigt Vilmos - Valóság, 19/1976. 5.sz. 107-110.p.

Bakos Mária: Akinek a csodálatos malom történetét köszönhetjük (Arhippa Perttunen)

Hajdú-Bihari Napló 1976.jú1.11. 163.sz. 12. p.

Bakos Mária: Lehet-e népkönyv a Kalevala?

Hajdú-Bihari Napló, 1976.szept.26. 228.sz. 12.p.

Matti Kuusi - Michael Branch - Keith Bosley: Finnish Folk Poetry. Epic.

Helsinki-London-Montreal, 1977.

Ism.: Voigt Vilmos - Nagyvilág, 23/1978. 8.sz. 1214-1217.p.

Fehérvári Gyõzõ: 175 éve született Elias Lönnrot, a finnek Homérosza

Népszava, 105/1977.ápr.9. 83.sz.76.p.

Korompay Bertalan: Szempontok a Kalevalához

Magyar Nyelv, 73/1977.2.sz. 235--239.p.

Vajda László: A Kalevala világa

Domokos Péter: Uralisztikai olvasókönyv. 1977. 2.kiad. 1981. Tkvk. 420-433.p.

Karhu, Eino: Ot eposza fol'klorszkogo k eposzu literaturnomu (Tipologicsesz-koe szoposztavlenie javlenij finszkoj i karel'szkoj literaturü.)

Neohelikon, 6/1978. I .sz. 61-83.p.

Kaukonen, Väinö: Le Kalevala et la théorie litteraire

Études Finno-Ougriennes, 15/1978-79. 189-198.p.

Kaukonen, Väinö: 130 éves a Kalevala

Dolgozók Lapja, 32/1979. nov.l3. 265.sz. 4.p.

Kaukonen, Väinö: Le Kalevala et le Kalevipoeg

Ford.: Kenéz Ernõ - Les peuples ouraliens. Bp. 1980. Corvina. 295-312.p.

Kemppinen, Iivar: Sampo des Kalevala

Congressus lnternationalis Fennougristarum, V. 1981. 78-83.p.

Gyimesi Dömötör: A Kalevala megteremtõje: Lönnrot Illés

Magyar Hírlap, 1982. ápr.l7. 89.sz. 6.p.

Kazimír Károly: A Kalevala és a Kalevipoeg színpadi lehetõségei

Filológiai Közlöny, 28/1982. 4.sz. 599-603.p.

Kaukonen, Váinö: A Kalevala születése

Ford.: Bereczki Gábor. A versbetéteket ford.: Képes Géza. Utószó: Domokos Péter. Bp. 1983. Gondolat. 266 p. 12 t.

Ism.: Kiss Dénes - Népszava, 111/1983. szept.l8. 221.sz. 6.p.; Lázár István - Új Tükör, 20/1983. okt.9. 4l.sz. 2.p. ; Lukácsy András: A Kalevala születése - Rendhagyó könyvbemutató - Magyar Hírlap, 16/1983.okt.l3. 242.sz. 6.p. ; Jávori Jenõ: "Tudnivágyók hadd tanulják..." - Könyvvilág 28/1983. l l.sz. 21.p.; Máté József - Egyetemi Élet, 23/1983. nov.l 1. 4.sz. 4.p. ; Kovács Sándor Iván: Könyvszemle - Népszabadság, 42/1984. febr.l4. 37.sz. 7.p.; Bodri Ferenc: Gondolat-panoráma 4. - Dolgozók Lapja, 39/1984.márc.l0. 59.sz. 6.p. ; Nyirkos István:Lönnrot és a mitikus eposz - Alföld, 35/1984. 6.sz. 68-71.p. ; Lengyel Dénes: A Kalevala párviadalai és rokonságuk - Filológiai Közlöny, 32-33/1986-1987 1-2.sz. 48-62.p. ; Pusztay János - Uo. 104-109.p. ; Pusztay: "Ha én szólok Észak beszél..." Pécs, 1988. 123-137.p.

Labádi Gizella, B.: A Kalevala Kullervo epizódjáról

Uralisztikai Tanulmányok, Bp. 1983. 245--253.p.

Anttila, Casper: A "költészet útján" a keleti határszélen

Suomi, 1983. 1-2. sz. 36-38.p.

Anttila, Casper: "Szóljuk, ami szót szereztünk." Február 28: Kalevala-nap

Pajtás, 38/1983. febr. 24. 8.sz. 13.p.

Anttila, Casper: A Kalevala napja

Esti Hírlap, 28/1983. febr.28. 50.sz. 6.p.

A Kalevala napja

Füles, 1983. márc.4. 4.p.

Molnár Ferenc, A.: Ki fordította le elõször svédre a Régi Kalevala 29. énekét? (Ingman)

Nyelvtudományi Közlemények, 85/1983. 2.sz. 401--403.p.

Volly István: A Kalevala ének-olvasata

Vigilia, 48/1983. l2.sz. 951-952.p.

Tóth Éva: A Kalevala napja

Új Tükör, 21 / 1984.febr.26. 9.sz. 8.p.

Brassói Fuchs Herman: Meteorithullás a Kalevalában

A Hét, 15/1984. márc. 22. l3.sz. 1l .p.

Kozmács István: "... Egy Ossiánnal állandóan mérkõzhetik". Lönnrot és a Kalevala

Napjaink, 23/1984. 5.sz. 26-27.p.

Volly István: A Kalevala új megközelítésben - Vikár Béla nyomában

Kolozsvár, 1984. Városi T. 31-38.p.

Faludi Ágota, Cs.: A Kalevala keletkezésének helye és ideje

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 145-149.p.

Gulyás Pál: Út a Kalevalához

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 59-84.p.

(Korompay) Krompecher Bertalan: A Kalevala keletkezése

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 39-58.p.

Palkó István: Vejnemöjnen. Tanulmány a Kalevala mitológiájához

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 85-105.p.

Korompay Bertalan: Széljegyzetek a Kalevala összeállításának problémájá-hoz

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 129-140.p.

Szomjas-Schiffert György: Kalevala, regõsének, "páva-dallam"

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 167-179.p.

Radó György: A finn és az észt eposz eltérõ társadalomábrázolásának történelmi okairól

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 181-196.p.

Vajda László: A Kalevala világa

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 207-222.p.

Szíj Enikõ: Mítosz és költészet a Kalevalában

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 223-237.p.

Suhajda Ágnes: A föld és a világ keletkezése a Kalevalában meg a vogul énekekben, mondákban

Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 239--254.p.

Kalevala. Vál. Bibilográfia

Összeáll.: Nyirkos István - Utunk Pohjolába - Békéscsaba, 1985. 282-283.p.

Kiss Dénes: A Kalevala ünnepére

Palócföld, 19/1985. l.sz. 31-32.p.

Kaukonen, Váinö: A Kalevala és alapjai

(Elõadás a Nyelv-és Irod. tud. Oszt. 1983. IX.29-én tartott felolvasó ülésén) Ford.: Korompay Bertalan

Forrás, 17/1985. 2.sz. 14-21.p.

Kozmács István: A Kalevala énekesei

Forrás, 17/1985. 2.sz. 22-23.p.

Rácz István: Finnországi levél

Forrás, 17/1985. 2.sz. 53-58.p.

Varga Domokos: A finnek a Kalevala tükrében

Forrás, 17/1985. 2.sz. 3-1l .p.

Kaukonen, Väinö: Gondolatok a Kalevala finnugor hátterérõl

Nyelvtudományi Közlemények, 87/1985. 2.sz. 425-431.p.

Voigt Vilmos: A Kalevala - egy 19. századi nemzeti eposz.

Nyelvtudományi Közlemények, 87/1985. 2.sz. 418-424.p.

Kiss Dénes: Dalban született nemzet

Tiszatáj, 39/1985. 2.sz. 32-37.p.

Tornai József: Harc a csodamalommal

Tiszatáj, 39/1985. 2.sz. 22-32.p

Révay Valéria: 150 éve született a Kalevala

Keletmagyarország, 1985.febr.l6. 39.sz. 7.p.

Pálffy G. István: Rokonaink ünnepére

Magyar lfjúság, 29/1985.febr.22. 8.sz. 24.p.

Várhelyi Ilona: "Csapát törtem új danákra." A Kalevala és a finnek

Magyar lfjúság, 29/1985.febr.22. 8.sz. 24-26.p.

Maul Ernõné: A Kalevala születésnapjára

Dunántúli Napló, 42/1985.febr.23. 52.sz. 8.p.

Kiss Dénes: Kalevala – köszöntõ

Népszava, 113/1985.febr.23. 45.sz. 8.p.

150 éves a Kalevala

Új Tükör, 22/1985. febr.24. 8.sz. 11 .p.

A Kalevala napja

Ország-Világ, 29/1985. febr.27. 9.sz. 15.p.

Lukácsy András: A finn nemzeti eposz 150 éve. A Kalevala napja

Magyar Hírlap, 18 / 1985.febr.28. 49.sz. 6.p.

Szalontay Mihály: A Kalevala születése

Magyar Nemzet, 48/1985.febr.28. 49.sz. 7.p.

Fehér Pál, E.: A Kalevala 150 éve

Népszabadság. 43/1985.febr.28. 49.sz. 7.p.

Gyõri László: A Kalevala napja. 150 éves a finn eposz

Dolgozók Lapja, 40/1985.febr.28. 49.sz. 4.p. ; Csongrád Megyei Hírlap 1985.márc.2. 5l.sz.8.p. ; Somogyi Néplap, 41/1985.márc.2.51.sz.8.p. ;Tolna Megyei Népújság, 1985.márc.2.59.sz.l0.p.; Vas Népe, 1985.márc.2. 53.sz. 9.p.; Zalai Hírlap, 1985.márc.2. 5l.sz. 7.p.

Sajtos Lajos: A Kalevala napja

Fejér Megyei Hírlap 1985.febr.28. 49.sz.

Farkas P. József: Az európai kultúra egyik legrangosabb mûve. Százötven éves a Kalevala

Petõfi Népe, 1985.febr.28 49.sz. 5.p.

Vainio, Matti: A százötven éves Kalevala

Élet és Tudomány, 11/1985.márc.l. 9.sz. 259--261.p.

Munkácsy Éva: Százötven éves a Kalevala

Köznevelés, 41/1985. márc.l. 9.sz. 9.p.

Gulyás Pál: "A fák önként ajánlkoznak a zenére..."

Népújság, 1985.márc.2. 5l.sz. 8-9.p.

Lisztóczky László: A Kalevala ünnepe

Népújság, 1985.márc.2. 5l.sz. 8 .p.

Szász János: Napló a Kalevaláról

A Hét, 16/1985.márc.7. ll.sz. 12.p.

Haaparanta, Anja: A 150 éves Kalevala

Utunk, 40/1985.márc.8. l0.sz. 4.p.

Takács: 150 éves a Kalevala

Szövetkezeti Hírlap, 1985.márc.l8. 6.sz. 10.p.

Gáti Katalin: A Kalevala üzenete

Magyar Nemzet, 48/1985.márc.25. 70.sz. 8.p.

Gáti Katalin: Elias Lönnrot, a Kalevala megteremtõje

Suomi, 4/1985. 2.p.

Gáti Katalin: Százötven éve jelent meg a Kalevala

Suomi, 4/1985. l.p.

Autio, Eero: A "Felhõ-csónak"-ének és a sziklarajzok jávorszarvast és csónakot együttesen megjelenítõ ábrázolásai

Ford.: Kádár György - Forrás, 17/ 1985. 2.sz. 24-29.p.

Honko, Lauri: A Kalevala és a mítoszok

Ford.: Kubinyi Kata - Nyelvtudományi Közlemények, 87/1985. 2.sz. 389-398.p.; Nagyvilág, 31/1986. ll.sz. 1701--1707.p.

Joób Árpád: Így kezdõdik a Kalevala

Az ének-zene tanítása, 28/1985. 3.sz. 104.p.

Marttinen, Eero: Mûvészetek forrása. A 150 éves Kalevala. Beszélgetés Väinö Kaukonen professzorral, a finn hõsi eposzról

Ford.: Révay Valéria. - KMo, 1985. máj. 18. 115.sz. 9.p.

Sesztalov, Juvan: A Kalevala nyomdokain

Ford.: Bede Anna - Szovjet Irodalom, 11/1985. 6.sz. 128-136.p.

Marsai Márton: Csodamalom – világmalom

Élet és Irodalom, 29/1985.szept.20. 38.sz. 12-13.p.

Herceg János: Kitekintõ. Naplójegyzetek 58. Kalevala

Üzenet, 16/1986. I.sz. 29-33.p.

Sakari, Aimo: Le Kalevala et Miréio de Mistral

Études Finno-Ougriennes, 20/1986-87. 147-157.p.

Lengyel Dénes: A Kalevala párviadalai és rokonságuk

Filológiai Közlöny. 32-33/1986-1987. 1-2. sz. 48-62.p.

Gulyás Pál: A Kalevala: az Ipar hõskölteménye

(Részlet kiadatlan tankönyvébõl) Közread. és bev. Lisztóczky László

Confessio, 11/1987. 3.sz. 84-90.p.

Károlyné Kaszap Sára: A metafora születése a Kalevalában

Bp. 1988. ELTE BTK. 36, (18)p. Kézirat. Szakdolgozat.

Farkas P. József: A Kalevala napja

Petõfi Népe, 1988.febr.29. 50.sz. 3.p.

Korompay Bertalan: A Kalevala keletkezése

Korompay: Finn nyomokon. Bp. 1989. Szerzõ. 17-45.p.

Marcinkievicius, Justinas: Mintha földijeim lettek volna. A Kalevala fordításáról

Ford.: Soproni András - Szovjet Irodalom, 15/ 1989. 2.sz. 181-182.p.

Kiss Dénes: A Kalevala ünnepére

Népszava, 117/1989.febr.28. 50.sz.6.p.

Pentikinen, Juha:The samanic poems of the Kalevala and their Northern Eur-asian background

Shamanism, 1989. Pt. l . 97-102.p.

Oinas, Felix J.: Shamanistic components in the Kalevala

Uralic mythology and folklore. 1989. 277-286.p.

Pentikinen, Juha: Lemminkinen - -shaman or god?

Uralic mythology and folklore. 1989. 287-307.p.

Kolehmainen, Ilkka: The Kalevalaic mu-sical variation technique in Karelia

Congressus Internationalis Fennougristarum 7. 4. 1990. 211-215.p.

Voigt Vilmos: Hûség Lönnrothoz, hûség a magyarokhoz. Vänö Kaukonen emlékezete

Nagyvilág, 36/1991. 443-444.p

A Kalevala szlovénül. Beszélgetés Jelka Ovaska Novakkal, az eposz fordítójáva

Az interjút készítette Lukács lstván- Hitel 4/ 19991. 24. sz. 26-27.p.

Virtaranta, Pertti: Ein überraschender Fund im Archiv der Kalevala-Gesellschaft

Uralisztikai Tanulmányok. 3. 1992. 441-443.p.

Csepregi Márta: Jo kvi ilo ilolle - Egy kalevalai motívum vizsgálata a források és a fordítások tükrében

Uralisztikai Tanulmányok, 6. 1993. 29-35.p.

Gulyás Pál: Kalevala (A Kalevala kísérõ tanulmánya)

Gulyás: Nyugaton át Kelet felé. Bp. 1993.

Voigt Vilmos: Folklore and Identity (We, the Kalevala and the Kalevipoeg)

Specimina Sibirica 8. 1993. 187-194.p.