Dr. Kádár László: A geográfus Teleki Pál

Korunk legnagyobb magyar embere távozott közűlünk ez évben, Teleki Pál gróf. Az ország elsô hivatali székébôl szólította el a halál a nemzet nagy tanító mesterét s távozása osztatlan gyászba borította az egész országot. A magyar földrajztudomány gyásza azonban kétszeres, mert Teleki Pállal a hazai földrajznak egyik legerôsebb oszlopa dôlt ki, akit egyaránt tiszteltek idehaza és a legtávolabbi külföldön.

Teleki Pál gróf jogot végzett és már az államtudományok doktora volt, amikor a földrajz felé fordult. Az idôsebb Lóczy Lajos volt a mestere. Róla egész pályája során a tanítvány hálájával és tiszteletével emlékezett meg. Mély benyomást hagyott lelkében az a nap, amikor elôször lépett be Lóczy intézetébe. Valahányszor új tanítványt fogadott be intézetébe, elismételte neki Lóczy szavait: "Itt a könyvtár. Használja!" De hozzá tette azt is, hogy "engem Lóczy azzal a feltétellel fogadott maga mellé, hogy öt évig nem írok egy sort sem. Kezet adtam rá és megtartottam nyolc évig". - Ez alatt a nyolc év alatt vált Teleki Pál geográfussá.

Elsô munkája, "A Japán-szigetek kartográfjának története" ez alatt az idô alatt készült el és megjelenésekor a fiatal Teleki Pált egyszeriben a földrajz legnagyobb tudósai közé emelte. A genfi nemzetközi földrajzi kongresszus megválasztotta a régi térképek tanulmányozásával foglalkozó hét tagú bizottság tagjává; a párisi földrajzi társaság jutalomdíjjal tüntette ki és néhány évre rá, a Magyar Földrajzi Társaság fôtitkárává választotta. Harmincnégy éves korában már levelezô tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia is. Jellemzô Teleki Pál alapos készültségére, valamint kiváló emlékezôtehetségére, hogy akadémiai székfoglalóját, "A földrajzi gondolattörténetét" a világháború csataterein írta meg, a harc szünetei alatt. Segédeszközök tehát nem állottak rendelkezésére és munkája mégis részletekbe menô alapossággal világítja minden egyes korszak társadalmának és tudományos világának földrajzi ismeretét és gondolkozásmódját, az ókortól egészen a húszadik század elejéig.

Ezt a munkát csak olyan széles körű irodalmi ismerettel és olvasottsággal bíró tudós írhatta meg, amilyen Teleki Pál volt. Otthonában, Pribékfalván hatalmas könyvtárat gyűjtött össze a legkorszerűbb munkákból. Nem a gyűjtô szenvedélye vezette, mert - mint gyakran mondotta "nem gyűjtött semmit, könyvet sem, hanem azért vette a könyvet, hogy elolvassa". És hogy könyvtárának minden darabját ismerte, azt bizonyítják a könyvekben található aláhúzások, kiemelések, amivel a neki tetszô részeket megjelölte, valamint a széljegyzetek, amikkel a művet kiegészítette, vagy amikkel nem tetszését, vagy rosszallását juttatta kifejezésre. Ezek a széljegyzetek igen értékesek voltak nékünk, tanítványainak, mert a pribékfalvi könyvtár lett késôbb annak az értékes könyvtárnak az alapja, amit Teleki Pál egyetemi intézetében megteremtett, nem kis mértékben saját adományaival. Ma sokszoros értékűek ezek az odavetett széljegyzetek, amikor Teleki Pál könyveit már a tanítványainak tanítványai forgatják, akik már nem részesülhettek abban a szerencsében, hogy közvetlenül tôle tanulhassanak. Érdeklôdési köre és tájékozottsága a földrajz minden ágára kiterjedt, sôt a rokontudományok távoli területére is, függetlenül attól, hogy saját maga, tudományának mely ágát vitte elôre. Tudta is irányítani tanítványait, bármilyen irányban dolgoztak is. Itt is Lóczy példája lebegett elôtte, akinek iskolájából a fizikai és az emberföldrajz terén egyaránt kiváló tudósok támadtak. A legújabb művek, a legfrissebb folyóiratcikkek mind ismertek voltak elôtte. Tudományos lelkiismeretére jellemzô, hogy mégis gyakran gondolt arra, hogy le kell mondania a tanszékérôl, mert nem ér rá eleget olvasni.

A történeti földrajz, amit fiatal korában művelt, továbbra is kedvelt tudományága maradt Telekinek, s elômozdítására a Magyar Földrajzi Társaságban díjat is tűzött ki, fiatal kutatók részére. Saját munkássága azonban a háború óta a gazdasági és a politikai földrajz felé fordult. Erre irányították életkörülményei. Már az elsô világháború elôtt kinevezték a kereskedelmi iskolai tanárképzôben a gazdasági földrajz tanárává, majd a háború után ugyanennek a tárgynak egyetemi nyilv. rendes tanára lett a Közgazdaságtudományi karon. Politikai és közigazgatási téren pedig az egykori országgyűlési képviselô és tiszteletbeli fôszolgabíró, Magyarország miniszterelnöke lett. Ezt nem lehetett a tudomanyos működéstôl elválasztani, de Teleki Pál nem is akarta. Ellenkezôleg, a tudós, a tanár és a politikus egymást támogatta bármilyen irányú működésében. Igy aztán természetes, hogy tudományos érdeklôdése a gazdasági és politikai földrajz felé fordult.

Csodálatosan meg tudta azonban ôrizni mindenkor azt a határvonalat, amely az elméleti tudományos munkát és a gyakorlati élet követelését egymástól elválasztja. amikor gazdasági földrajzot írt, vagy tanított, megmaradt geográfusnak és széleskörű tudásával nagyszerű összefüggésekre, okoknak és okozatoknak összefonódására mutatott rá és nem tévedt a közgazdaságtan vagy az áruismeret tájaira. Kristálytiszta földrajzi vázlatokat adott hallgatói elé, bármely oldaláról fogta is meg a kérdést. Valósággal játszott azzal, hogy minden elôkerülô kérdést más és más oldalról világítson meg és így mutassa meg azt, hogy a földfelszínen minden jelenség öszszefügg egymással. Egyszersmind, hogy minden táj és minden esemény egyéni és, soha és sehol ugyanúgy meg nem ismétlôdik.

Ahogy minden tájnak az egyéniségét hirdeti, úgy minden leírása is egyéni. Nincs két fejezete, amely akárcsak menetében is azonos volna. Ellenkezôleg mindeniknek menetét ugyanúgy az anyag szabta meg számára, ahogy a tartalmat is. Munkáiban nem tűrt korlátokat és elvetette a rendszert is, ha az egyúttal korlátot is jelentett volna. Bármely kicsiny tájat írt is le, bármilyen jelenséget vázolt is, az ember annak hátterében mindig maga elôtt látta az egész nagy világ lüktetô életét. A moszuli táj csak példa volt számára, amivel földrajzi és gazdasági jelenségeket szemléltethetett. Egy pont volt, ahol a kérdéseket megfoghatta. A petróleumvezetékek a brit birodalom gazdasági életébe kapcsolták be tájunkat. Irak búza-feleslege India felé irányította a figyelmet, mert számára szűkös esztendôkben ez kéznél lévô tartalékot jelent. A puszták nomádjai egész Belsô Ázsia életét rajzolták elénk, s ez elvezetett legsajátosabb hazai problémáinkig. A mezopotámiai öntözés a nílusival volt összevethetô s különbözôségűk okait keresve kitárult elôttünk az egész trópus és szubtrópus éghajlata, csapadék- és vízjárása. Az öntözhetô területek vizsgálata visszavezetett a messze ókorba és Amerika öntözéses tájaira s úgy vetett fényt a fejlôdés lehetôségeire és természetszabta hátáraira, stb. Egy kis táj életének vázolása így nyitott végtelen távlatokat az egész földkerekségre, a messze múltba és a távoli jövôbe.

Életének talán legnagyobb tudományos alkotása "A mérsékelt égövek mezôgazdasága" c. térképes mű, amit Koch Ferenc tanársegédjével közösen készített. Thünen rendszerét követve 80 évre visszamenôleg térképre rakták a mezôgazdasági fokozatokat. Örökös veszteség, hogy magyar kiadó nem vállalkozhatott ennek a költséges, de felbecsülhetetlen értékű műnek a kiadására. A munka így félben maradt és kéziratban ôrzi minden idôk egyik legnagyobb magyar tudósa évtizedes munkájának eredményét.

Részleteket azonban megcsillogtatott belôle Teleki gyakran, hazai és külföldi elôadásaiban és írásaiban. Minisztersége és miniszterelnöksége idején több külföldi kiadóvállalat érdeklôdött a mű iránt s messzemenô áldozatot lett volna hajlandó hozni a kiadás jogának átengedéséért. Jellemzô Telekinek a közéleti tisztaságról vallott felfogására és tudományos önérzetére, hogy a miniszteri székbôl munkájának kiadásáról nem volt hajlandó tárgyalni.

Politikai földrajzi munkásságának java része hazánk megcsonkításával kapcsolatos és az elszakított országrészek egy részének visszatérése Telekinek személyes érdeme, de nemcsak mint politikusnak, hanem mint geográfusnak is. E kettôs kiválósága képesítette arra, hogy Trianontól Bécsig mindenütt ott legyen, ahol az ész és a tudás fegyverével kellett hazája sorsáért küzdeni.

Teleki Pál fáradhatatlan munkás volt mindenkor, aki még pihenôjét is munkával töltötte, legfeljebb más irányú munkát keresett. De csodálatos munkabírása a béketárgyalások és döntôbíráskodások idején mutatkozott igazán meg, amikor hónapokon át képes volt tárgyalni, irányítani, mérhetetlen mennyiségű adatot a fejében tartani, mialatt két-három óránál alig aludhatott többet naponta.

Politikai földrajzi munkásságának tárgyait is jórészt hazánk sorsa diktálta neki: a nemzetiségi kérdés és a határok állandósága volt az a két vezérlô gondolat, ami kutatásait irányította. Mindkettô égetô kérdése a trianoni csonkaországnak, de egyúttal Magyarország örökös gondja is. A természeti erôk parancsolólag fogják össze Magyarország táját évezredes domborzati és politikai határokkal, a népi megoszlás ezt az egységet valamennyi nemzetiség kárára megszűntetni igyekezik. Ezt csak a medence közepén lakó pusztai magyarságnak a szentistváni állameszmében kifejezésre jutó politikai bölcsessége tudja kiegyensúlyozni és a harmonikus tájállami életet fenntartani. Így tanította ezt Teleki Pál.

Nemzetiségi kérdésekkel foglalkozva, számtalanszor volt szüksége arra, hogy kartográfiai úton tegye szemléletessé a tényeket. Látva a nemzetiségi térképek fogyatékosságait; egyéni módszereket keresett és dolgozott ki térképei szamára. Ezzel a földrajzi karfográfia terén is nemzetkôzi tekintélyre tett szert.

Legkimagaslóbb alkotása ezen a téren "Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján". Ez a térkép a trianoni béketárgyalások idején készült és "carte rouge" néven ismeretes a nemzetközi szakirodalomban. Annak idején a magyar delegáció többi dokumentumával együtt ez sem érhette el célját, de húsz év alatt megteremtette gyümölcsét. Bevitte Európa köztudatába Magyarország nemzetiségi megoszlásának valódi képét és így alapjául szolgált a két bécsidöntésnek. Román részrôl a térkép ellen indított durva hangú támadás is végeredményben csak Teleki tekintélyét öregbítette és a magyar álláspontot tette még szélesebb körben ismertté.

Hogy Teleki már Trianonban milyen mérték nemzetközi megbecsülést biztosított a maga számára, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1925-ben a Népszövetség a moszuli hármas bizottság tagjául kérte fel ôt, az egyik legyôzött állam fiát. Az ottani, bonyolult nemzetiségi viszonyok tisztázására pedig ismét a carte rouge módszere bizonyult a legmegfelelôbbnek.

A politikai földrajz terén egyébként ugyancsak egyéni utakon járt Teleki Pál. Jóllehet politikus is volt, szigorúan megvonta a határt a politika és a politikai földrajz között. Ez utóbbit szigorúan tudománynak tartotta és földrajzi mivoltát hangsúlyozta. Ebbôl nem volt hajlandó engedni akkor sem, amikor külföldön egyre nagyobb tért hódított és kézen fekvô eredményeket is könyvelhetett el a "geopolitia", amely a politikára fektette a hangsúlyt és a jelzô szerepére szorította vissza a földet. Szigorúan tudományos eljárása nemcsak nemzetközi szaktekintéllyé tette a politikai földrajz terén is, hanem a legkiválóbb külföldi geopolitikusok személyes barátságát és megbecsülését is biztosította számára.

Összefoglaló nagy művet, kézi könyvet Teleki Pál nem írt. Talán nem is tudta volna befejezni. Ez nem felelt volna meg sajátosan magyar munkamódszerének és szemléletének, amellyel egyszerre tudta megláttatni a legkisebb részleteket és a legnagyobb összefüggéseket. Szívesebben tanított a katedrán, tartott elôadásokat különbözô országok tudományos társaságaiban s ilyenkor megírta ragyogó cikkeit. Válogatott csokrot foglal össze belôlük az "Európáról és Magyarországról" szóló munkája. Egyetemi elôadásait szívesen bocsátotta jegyzet formájában hallgatóinak rendelkezésére. Ennek és részben a kiadó sürgetésének köszönhetjük "A gazdasági élet földrajzi alapjai" című két kötetes munkáját, amellyel Teleki földrajzi munkásságának a legjavát, ôt azt mondhatnám, hogy a velejét hagyta reánk. A művet az utolsó zavartalan egyetemi tanári évében fejezte be, szinte az utolsó pillanatban. Ha nem készülhetett volna el, az pótolhatatlan vesztesége volna a magyar tudománynak.

Teleki Pál erôs egyéniség és öntudatos, magyar tudós volt. Ez kiérzik minden sorából. Ismerte nemzetének és saját magának képességeit éppen úgy, mint ahogy ismerte Európa és a világ többi népéét is. Tudta azt és nem gyôzte hangoztatni, hogy minden nemzetet annyira értékelnek a tudomány nemzetközi fórumán, amennyivel saját különös észjárásával és módszerei elôre tudja azt lendíteni, mások utánzása pedig mindig silány másolat marad. Teleki Pál tökéletesen bírta német, francia és az angol nyelvet, megértette az olasz és a hollandus tudományos munkákat, beszélt románul is. Nyitva volt tehát elôtte a nemzetközi tudomány minden ága. Merített is mindenikbôl, de utánozni nem akarta sem egyiket, sem másikat. Megmaradt elejétôl végig magyar tudósnak, sôt még ennél is többnek, a leghatározottabb egyéniségnek, aki a magyar tudományos életben is önalló utakon járt és külön színt képviselt. Tudta azt is, hogy a magyar élet sokszerűsége és a sokféle erôs magyar jellem nemzeti életünknek egyik legsajátosabb jellemvonása.

Számos hazai és külföldi tudományos társulat tiszteleti tagsága, elnöksége és kitüntetése, egyetemek díszdoktorsága, amivel elhalmozták, mutatja azt az általános megbecsülést és tiszteletet, amit Teleki Pal önmagának és nemzetének szerzett. Ô maga külsô díszre soha sem vágyott, de jól esett, ha látta, hogy munkájának gyümölcse érik és különös örömmel töltötte el, ha tanítványai munkájukkal sikereket értek el. A Mindenható megengedte látnia az ország nagy részének saját munkája nyomán való visszatérését és azzal a tudattal hajthatta nyugalomra a fejét, hogy minden téren nevelt magának tanítványokat az általa kezdett munka folytatására.
 
 

(Megjelent a vitéz Temesy Gyôzô által szerkesztett FÖLDRAJZI ZSEBKÖNYV
1942-es kötetében. Eredeti hálózati lelőhelye: http://www.net.hu/Magyar/kmcssz/vl/vl.82/vl.82.7.html)