Fõpapok a harmadik zsidótörvényrõl

A felsõház 1941. július 18-i ülése.

Serédi Jusztinián bíboros, esztergomi érsek:
"minden ellenkezõ híreszteléssel szemben itt a nyilvánosság elõtt megállapítom, hogy ez a súlyos törvényjavaslat, amely közvetve az ország lakosságának több mint kétharmadát kitevõ katolikusok szentségi házasságára vonatkozóan is akadályokat kíván felállítani és ezzel valóságos erõszakot gyakorol a katolikus törvényhozók és a katolikus házasuló felek lelkiismeretén, úgy készült, hogy megalkotásába... orvosszakértõk ugyan bevonattak, de nem vonattak be egyházjogászok. .. Azt kérdezhetné valaki, hogy ebben a haladó világban a római katolikus egyház miért nem alkalmazkodik a közvéleményhez. Feleletem egyszerû: azért, mert isteni alapítója nem úgy rendelkezett, hogy egyháza a mindenkori közvéleményt szentesítse, hanem hogy Isten parancsa szerint a változatlan igazságot híven megõrizze... a kereszteltek házasságában Krisztus magát a házassági szerzõdést emelte szentségi méltóságra, úgyhogy a szentség elválaszthatatlan magától a házassági szerzõdéstõl. . . A szentségek pedig Krisztus rendelése... Az egyház tehát soha nem ismerheti el, hogy az államoknak vagy másoknak a szentségi házasságok megkötésére vonatkozóan akárcsak közvetve is bárminemû intézkedési vagy tilalmazó joguk volna."

Ravasz László református püspök:
"Elõrebocsátom, hogy általánosságban sem fogadom el a törvényjavaslatot. ...nem tudom elfogadni a törvényjavaslatot általánosságban keresztény szempontból sem, azért nem, mert a zsidó származású keresztényeket és ivadékaikat örök idõkre ki akarja rekeszteni abból, hogy valaha is nem-zsidó emberekkel házasságot kössenek. ... Mi a Szentírás alapján azt tanítjuk, hogy Isten az embert az egyetemes bûnösségtõl megváltja azáltal, hogy a Szentlélek az õ csodálatos kegyelmébõl és erejébõl az illetõt újjászüli. ...a Szentlélek újjászülõ munkáját, amelynek szimbóluma, ígérete és pecsétje a keresztség szakramentuma, csúfolja meg az a gondolat, amely azt hirdeti és ismétli, hogy ennyi meg annyi zsidó vér mellett az illetõ soha, semmi körülmények által Szent lélektõl újjászületett, megváltott ember nem lehet."