Technika/Tudomány
A hírközlés csodái
Címlap

A távolbalátásról

Ha már az élőszó és a zene drótnélküli átvitelében nagy csodát látunk, kétségtelen, hogy a képeknek az atmoszférán át való továbbítása még nagyobb csoda. Jól megérthető tehát, hogy a probléma megoldásán évek óta dolgoznak s a nagy nyilvánosság élénken, hogy ne mondjuk, türelmetlenül - érdeklődik a munkálatok iránt. Minthogy ismételten hallunk a távolbalátás terén elért haladásról, sokan vannak, akik már be sem tudják várni, hogy rádiókészülékükön az előadások képei is megjelenjenek. Ily messzire természetesen még nem jutottunk és a szikraképek alapelvének ismertetése után a nehézségek okaival is meg fogunk ismerkedni. Ha egy nyomtatott képet annak számos árnyalatával megtekintünk, a drótnélküli átvitel lehetőségét első pillanatra egyáltalában érthetetleninek fogjuk tartani. A megoldáson töprengve kétségbeejtő bizonytalanság érzése fog el bennünket s talán a képet még merevebben szemügyre vesszük.

Ekkor aztán hirtelen valami meglepő dolgot látunk, valami olyant, ami sok embert első pillantásra meglep, mert abban valami újszerűt lát: a kép a pontok sokaságából áll, melyek nagyobbak vagy kisebbek, öszszességükben sötétebben, vagy világosabban hatnak és így a világosságot és árnyékot természethűen váltakozva tüntetik fel. Minél jobb a papiros és minél finomabb az ábrázolás, annál kevésbé vehető észre a képnek pontokra való szétbontása, avagy mint a szakember mondja: raszterezése, hiszen tudjuk, hogy a beosztás néha oly finom, hogy minden négyzetcentiméterre 10.000 pont is esik, holott durvább újságpapiroson való nyomásnál ez a szám 400-ig süllyed. Ezzel már tovább jutottunk, mert tudva azt, hogy a nyomdászat (autotípia) az egyes árnyalatokat pontokra való szétbontással (pontelemzéssel) állítja elő, egyetlen ötlet felvillanása megvilágíthatja előttünk a szikrakép problémáját. Fontoljuk meg jól: a kép felbontásával nagy sokaságú egymás mellett elhelyezkedő elemeket nyertünk; ha már most minden egyes ily képelemet megvilágítási fokának (fényértékének) megfelelően nagyobb, avagy kisebb .áramlökésre, áramimpulzusra átváltoztatunk és ezzel egy szikraadó telepét irányítani tudjuk, elvben máris készen áll a képadó berendezése. A felvevőnél megismétlődik az egész játék, csakhogy fordított sorrendben. A beérkező nagy frekvenciájú (nagy rezgésszámú, nagy hullámszámú, vagy szapora váltakozású) rezgések a rendes módon erősítést és egyenirányítást kapnak, akkor azután fényrelét (átvivő, felfogó, áramváltó) vezényelnek, melynek vékony fénysugara fényérzékeny papiroson, avagy filmen lépésenként felépíti a pontozott képet, amely azután az eredetinek teljesen megfelel. Torzítatlan képet csak akkor nyerhetünk, ha a leadó berendezés eredeti képhengere és a felvevőberendezés fényérzékeny papírhengere pontosan egyenlően forognak. Ezt a pontos együttjárást (szinkron járást) "szinkronizálás"-saI biztosítjuk. Ez a szinkronizálás volt az első jelentékeny nehézség, mely ma már leküzdöttnek tekinthető, ámbár a hozzátartozó készülékek még nagyon költségesek.

A kép minősége, mint az eddigiekből is kitűnik, a képelemek, tehát képpontok számától függ; négyzetcentiméterenként 2500 pontot kísérleteknél már több ízben alkalmaztak. A kísérletek szerint a képátvitelek nagyjában megfelelőeknek bizonyultak, de felismerték, hogy a képátvitelek általános bevezetéséhez legalább 10.000 pont továbbítása szükséges. A leadóknál ez a szám ma már könnyen elérhető. Itt a lepontozás (Ablastung) folyamata következő: a képhengerre eső fénysugarakat különböző fényerősségben vetítik vissza egy fotocellára. A fotocella, mely külsőleg nagyon jelentéktelennek látszik, az egész leadóberendezésnek a "szeme". Gyűrűs alakú, nemes gázzal töltött üvegburkolata van. Belső részében a cellát félig kálium tükörzet borítja. Ennek a fémnek az a nevezetes tulajdonsága van, hogy a megvilágítás mértéke szerint elektromos ellenállása megváltozik. A fotocella tehát közvetlenül arra szolgál, hogy a képpontokat áramimpulzusokra átváltoztassa. A felvevő áltamáson ezeket az áramimpulzusokat, - melyek az atmoszférán átvezető utat elektromágneses hullámok alakjában tették meg, - újból optikai benyomást keltő formára kell átváltoztatni. Ezt a célt az egész összberendezés másik szeme: a Kerr-féle fényrelé szolgálja, mely szerkezetét és egész felépítését tekintve még a Carolus-féle fotocellánál is csodálatosabb. Egy nitrátégő világítása a relé segélyével különböző fényerősségekre - mint ezt a leadó példája mutatta - állítandó be. E célból először is a fénysugarakat egy lencsével összegyűjtik, azután egy első prizmán, a Nicol-prizmán átvezetik. Egy ily Nicol-féle prizma két, kanadabalzsammal összeragasztott kettőspátprizmából áll és a fényt polarizálja (sarkítja). Fénypolarizáláson egy sajátságos jelenséget értenek: a fény rezgésének egy bizonyos síkba való forgatását. A polarizált fényt azután a Kerr-kondenzátorban felbontják és tovább forgatják és pedig különböző mértékben aszerint, amint a kondenzátor kapcsain - a felvevő berendezéstől függően - magasabb avagy alacsonyabb feszültség mutatkozik. A kondenzátor lemezei (fegyverzete) között egy meghatározott szigetelőanyag van: üvegfényű, folyékony nitrobenzol, melynek törési tulajdonságai a fényáramlás másodszori változtatásának előfeltételeit szolgáltatják. Hogy a Kerr-kondenzátorban előállított fényerősség ingadozásait láthatóvá tegyük, a fény depolarizációja végett egy második Nicol-féle prizmára van szükségünk. Látható, hogy a megoldás rendkívül bonyolult és teljes megértése egészen rejtett, titokzatos fizikai hatások ismeretét tételezi fel. De tévedés volna azt hinni, hogy mindezzel kimerítettük a nehézségeket, mert még nem tettünk említést a lepontozó berendezésről, (tapogatókészülékről), melynek az a feladata, hogy a fénysugarat megszakítsa. Gyorsan forgó lyukasztott tárcsákat és tükörkerekeket alkalmaztak eddig, azonban 2500 képpontszámon túl már alkalmatlannak bizonyultak. Itt a Braun-féle cső már további haladást ígér és talán néhány év elteltével - legalább egy helyi adóállomás körzetében - általánosságban lehetségessé válik az éter hullámain érkező varázsképekeket a távolbalátó-felvevőkészülék vetítőernyőjén felfogni, ez azonban jelenleg csupán a kutatók laboratoriumában és néhány újságvállalat üzemében történik.

Kollman, Franz: A modern technika csodái, [év nélkül] Bp., Dante 152–155. pp

 


(c) JATE Egyetemi Könyvtár, Szeged, 1998-1999.