OSEAS * EUROPE

EDUCATIONAL TERMINOLOGY

HUNGARY

Types of institutions

óvoda (kindergarten), iskola (school), általános iskola (primary school, general school), középiskola (secondary school, high school), szakmunkásképző (vocational school), szakközépiskola (secondary vocational school), gimnázium (general secondary school, secondary grammar school, academic secondary school), felsőfokú szakképzés (higher vocational education), főiskola (college), egyetem (university), tudományegyetem (university), intézet (institute), kutatóközpont (research center), akadémia (academy).

Types of higher education institutions

agrártudományi egyetem (university of agricultural sciences), államigazgatási főiskola (college of public administration), állatorvostudományi egyetem (university of veterinary medicine), egészségtudományi egyetem (university of health sciences), élelmiszeripari egyetem (university of food industry), hittudományi főiskola (college of theology), képzőművészeti főiskola (college of fine arts), kertészeti egyetem (university of horticulture), közgazdaságtudományi egyetem (university of economic sciences), műszaki egyetem (technical university), műszaki főiskola (college of technology), orvostudományi egyetem (medical university, university of medicine), pedagógiai főiskola (college of education), színház- és filmművészeti főiskola (college of theatre and film studies), tanárképző főiskola (teacher training college), tanítóképző főiskola (college to train teachers for the lower section of primary schools), testnevelési egyetem (university of physical education).

Faculties

kar (faculty), természettudományi kar (faculty of science), bölcsészettudományi kar (faculty of arts), állam- és jogtudományi kar (faculty of law), közgazdaságtudományi kar (faculty of economic sciences), gyógyszerésztudományi kar (faculty of pharmaceutical sciences).

Name of credentials

bizonyítvány (certificate), szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány (secondary vocational school maturity and professional certificate), gimnáziumi érettségi bizonyítvány (secondary grammar school maturity certificate), oklevél (college and university certification), doktori bizonyítvány (doctoral certificate), kandidátus (Candidate of Science, CSc), tudományok doktora (Doctor of Sciences, DSc).

Terminology of a college/university course book

leckekönyv (lecture book, course book), név (name), nappali tagozat (roughly: full-time student), levelező tagozat (correspondence study), tanév (academic year), félév (term), kar (faculty), szak (major), tantárgy (course), előadó (lecturer), heti óraszám (lessons per week), elmélet (theory), gyakorlat (practice), aláírás (signature), jegy (mark), gyakorlati jegy (mark for course work), dátum (date), vizsga (exam), kollokvium (mainly oral exam at the end of a term), szigorlat, szig. (written and/or oral exam after 1 or 2 years of study of a topic), hivatalos bejegyzések (official notes), átlageredmény (grade point average), záróvizsga (closing/final exam in a subject), államvizsga (state exam), szakdolgozat (thesis written for graduation), évfolyamdolgozat (paper expected to be written in a given academic year), beszámolt (a course completed by a written or oral report), felmentve (exemption), Állami Vizsgáztató Bizottság (State Examining Committee).


Text of an Oklevél (college / university certification = B's or M's degree)

Ezt az oklevelet A B számára állítottuk ki,

This diploma is issued to A B,

aki C év D hó E napján F városban (községben) G megyében H országban született,

who was born on the day of E of the month of D in the year of C in the city (town) of F, in the county of G, in the country of H,

és az I tanévtől J tanévig a K tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

and who from the academic year of I to the academic year of J met his/her study commitments in K (name of college/university, majors).

Az Állami Vizsgáztató Bizottság L évi M hó N-i határozata alapján nevezettet okleveles O-nak nyilvánítjuk.

Based on the decision of the State Examining Committee made on the day of N of the month of M in the year of L the above mentioned person is declared a graduate O.

Oklevelének minősítése P Q

The qualification of his/her certification is P Q (Grade Point Average: in word, number)

Kelt,

Date (issued where and when)

Áll. Vizsg. Biz. Elnöke,

Chair of the State Examining Committee,

rektor (dékán, főigazgató, igazgató)

rector (dean, director general, director)


Text of a Doktori Bizonyítvány (Doctoral, PhD Certificate)

Az A dékánja hivatalosan igazolja, hogy B

The dean of the A (name of institution and faculty) officially certifies that B

aki született C év D hónap E nap, anyja neve F,

who was born on the day of E of the month of D in the year of C, and whose mother's name is F,

tudományos felkészültségét a G tudományszakból H minősítéssel bebizonyította,

proved his/her scientific preparedness with a qualification of H in the science of G,

a doktori esküt H év I hónap J nap letette,

swore the doctoral oath on the day of J of the month of I in the year of H,

így ettől a naptól fogva az 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról 100. (5) bekezdése alapján a doktori (PhD) cím megilleti

therefore from this day on, according to the 100 section (5) of the Act LXXX of 1993 on higher education, the title of doctor (PhD) is due to him/her

és családi neve mellett a "Dr." megjelölés használatára jogosult.

and he/she is eligible to use the denotation of "Dr" with his/her family name.

A Programtanács Elnöke

Chair of the Doctoral Programs Council

Dékán

Dean

Rektor

Rector


Text of a Kandidátusi Bizonyítvány (Candiate of Science Certificate)

A Tudományos Minősítő Bizottság

The Committee of Scientific Qualifications

A B-t

A B (name)

aki C évben D ben született,

who was born in D in the year of C,

anyja neve E F,

whose mother's name is E F,

G év H hó I napján az

on the day of I of the month of H in the year of G

H TUDOMÁNY KANDIDÁTUSÁVÁ nyilvánította.

declared the CANDIDATE OF H SCIENCES

Elnök

Chair

Titkár

Secretary


Secondary school

tanuló, diák (student, pupil), osztály (form, grade), szakmunkástanuló (trainee), vizsgabizottság (board of examiners, examining committee), értesítő (student record), érettségi vizsga (maturity examination, secondary school leaving examination), tantárgy (subject), fakultatív tantárgy (facultative subject).

Secondary school subjects

angol nyelv (English language), biológia (biology), ének-zene (music), filozófia (philosophy), fizika (physics), földrajz (geography), francia nyelv (French language), kémia (chemistry), latin nyelv (Latin language), magyar irodalom (Hungarian literature), magyar nyelv (Hungarian language), matematika (mathematics), német nyelv (German language), rajz (drawing), szakmai elmélet (professional theory), szakmai gyakorlat (professional practice), technika (computer science), testnevelés (physical education), történelem (history).



Text of a Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány (Secondary Grammar School Maturity Certificate)

A B

Születettt C év D hó E napján F városban (községben)

A B

Born on the day of E of the month of D in the year of C in the city (town) of F

Anyja neve: G H

Mother's name: G H

Gimnáziumi tanulmányait az I /J tanévben

Comleted his/her secondary grammar school studies in the academic year I /J

a K Gimnázium IV. D osztályában osztályában befejezte,

in the class IV. D of the K (name) Secondary Grammar School,

az érettségi vizsgabizottság előtt érettségi vizsgát tett a következő eredménnyel.

before the maturity examination board he/she sat for the maturity exam with the following results.

Magyar nyelv és irodalom

Hungarian language and literature

Történelem

History

Matematika

Mathematics

L nyelv

L language (selected)

(another selected subject)

Ennek alapján az 1985. évi I. törvény 78. -ának (2) bekezdése értelmében,

According to this and to section (2), paragraph 78 of the act I of 1985

mint középiskolai végzettségű, felsőfokú oktatási intézménybe jelentkezésre jogosult.

as someone with the completion of seconday education is eligible for applying to higher education institutions.

Igazgató

Schoolmaster

Elnök

Chair


Prepared by: Ildikó Ficzkó, Educational Adviser, József Attila University, AFIK, Szeged, Hungary


Back to Hungarian Education
Back to Educational Systems
Back to OSEAS-Europe home page