N A G Y   K É P E S   V I L Á G T Ö R T É N E T

V. KÖTET
A HŰBÉRISÉG
ÉS A KERESZTES HADJÁRATOK KORA

írta
MIKA SÁNDOR

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság
Budapesten

T a r t a l o m j e g y z é k

Bevezetés.

i. rész
A   m o d e r n   á l l a m o k   m e g a l a k u l á s a


i. fejezet. A német birodalom megalakulása.
ii. fejezet. A római német császárság felállítása.
iii. fejezet. A római német császárság fénykora.
iv. fejezet. A pápaság felemelkedése.
v. fejezet. A pápaság és a császárság első küzdelme. Investitura harcz.
vi. fejezet. Francziaország megalakulása.
vii. fejezet. Angolország megalakulása.
viii. fejezet. A szláv államok és Magyarország megalakulása.
ix. fejezet. Magyarország. A keresztyénség és királyság megalapítása és megszilárdítása.

ii. rész
A   k e r e s z t e s   h a d j á r a t o k


x. fejezet. A hűbériség.
xi. fejezet. Az iszlám államai és a görög császárság.
xii. fejezet. Első keresztes hadjárat.
xiii. fejezet. Második és harmadik keresztes hadjárat.
xiv. fejezet. A görög császárság a XII. században. A negyedik keresztes hadjárat.
xv. fejezet. Keresztes hadjáratok a XIII. században.
xvi. fejezet. Nyugoti keresztes hadjáratok. A spanyol királyságok megalakulása.

iii. rész
A   p á p a s á g   é s   a   c s á s z á r s á g   k ü z d e l m e


xvii. fejezet. Welfek és Staufok.
xviii. fejezet. A pápaság és császárság második küzdelme.
xix. fejezet. A pápaság a hatalom tetőpontján. III. Incze.
xx. fejezet. Németország és Olaszország a XIII. század elején.
xxi. fejezet. A pápaság és császárság harmadik küzdelme. A császárság bukása.

iv. rész
E u r ó p a   f ő b b   á l l a m a i   a   X I I .   é s   X I I I .   s z á z a d b a n


xxii. fejezet. A franczia királyság felemelkedése.
xxiii. fejezet. Az angol alkotmány kezdetei.
xxiv. fejezet. Magyarország László és Kálmán korában.
xxv. fejezet. Küzdelmek a görög császársággal.
xxvi. fejezet. A rendi alkotmány kezdetei.
xxvii. fejezet. A mongol invasio.