Kónya Sándor : Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata. 1918-1945
(Társadalmi Szemle, 1984/4., pp. 103-105.)


Újabb kötettel gyarapodott a két világháború közötti idõszakról szóló emlékiratok sora. Dr. vitéz Shvoy Kálmán ny. altábornagynak a Csongrád megyei Levéltárban õrzött irathagyatékából állította össze és látta el elõszóval a kötetet Perneki Mihály.


Shvoy Kálmán irathagyatéka naplóból (1941. január 1. -1955. április 3.), eredeti dokumentum-mellékletekkel gazdagított, 1942 elsõ felében írt "naplószerû emlékiratból" (1914. július 25. - 1940. december 31.), továbbá egy 1952-bõl származó "Emlékiratom" címû visszaemlékezésbõl áll. Ezek felhasználásával készült a kötet, korlátozva az idõhatárokat az 1918 és 1945 közötti periódusra.


Formailag ugyan napló, de valójában visszaemlékezés a kötet nagyobbik része. Ezt ki kell emelni, hiszen az eseményekkel párhuzamosan, folyamatosan vezetett napló forrásértéke és kezelése más, mint egy 1942-ben készített visszaemlékezésé, különösen, ha össze van szerkesztve egy jóval késõbb írt emlékiratból kiválasztott részekkel. E három alkotó elem világosabb elkülönítése a kötet javára vált volna.


A szegedi ellenforradalmárok közül Prónay Pál és Zadravetz István után Shvoy Kálmán a harmadik, akinek immár megjelent a naplója, visszaemlékezése. E fontos források egyik közös vonása az, hogy mindhárom szerzõ politikai karrierje Szegeden kezdõdött, és ez a tárgyalt korszakot illetõen csaknem végig, ha nem is egyformán, meghartározója mindhármójuk politikai hovatartozásának. A másik közös vonás: mindhárman a "kegyvesztettség" vagy a félreszorultság állapotában írták meg visszaemlékezéseiket, gyûlölve mindenkit, akirõl feltételezték, hogy részese politikai pályájuk hanyatlásának, lezárulásának, és akadályozója az oly nagyon áhított hatalmi pozícióba való visszakerülésüknek. A gyûlölet torzító prizmáján keresztül láttatják írásaik legtöbb szereplõjét.


Az emlékiratok értékét, érdekességét nagymértékben meghatározza, hogy ki
volt írójuk; milyen "közelrõl" látta, láthatta az eseményeket; részese vagy netán elõidézõje volt-e azoknak; milyen hírforrásokkal rendelkezett. Ugyancsak lényeges körülmény az is, hogy a visszaemlékezõ mennyire tudja és akarja láttatni a történések mozgató rugóit. És hogy a visszaemlékezés rögzítésének idõpontja mennyire meghatározó lehet, arra éppen e kötet szolgáltat jó példát, amikor egymás mellett olvashatjuk ugyanazokról az eseményekrõl és személyekrõl az 1942-ben írottakat és a tíz évvel késõbb - egészen más történelmi szituációban - készített kommentárokat. Az a tény, hogy a visszaemlékezõ szinte akarva-akaratlanul (Shvoy esetében nem is mindig akaratlanul) megszépíti az eseményekben játszott szerepét, "átértékeli" a szereplõket, a történéseket, tévútra vezetheti az olvasót, sõt olykor még az elõszó íróját is.


Ki volt valójában Shvoy Kálmán? Honnan figyelte az eseményeket? Milyen szerepe volt bennük?


Shvoy Budapesten született 1881-ben, egy vasúti tiszt gyermekeként. 1899-ben végezte el a Ludovika Akadémiát. Az elsõ világháborúban tisztként harcolt. 1918 novemberében érkezett Szegedre, s ott a katonatanács elnöke lett. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a franciák által megszállt Szegeden Horthy Miklóssal és Gömbös Gyulával együtt munkálkodott az ellenforradalmi hadsereg megszervezésén, mint az elsõ hadseregparancsnokság vezérkari fõnöke. Katonai karrierje gyorsan ívelt felfelé. 1920 novemberében vezérkari ezredes, majd a hadsereg vezénkari fõnökének szárnysegéde (1922), késõbb a honvédfõparancsnok vezérkari fõnöke (1923), aztán Szegeden ezredparancsnok (1924), 1927-ben tábornokká léptették elõ, 1931-ben pedig Horthy altábornagynak nevezte ki. Errõl jegyezte fel; "Elértem tehát azt a rendfokozatot, amelyet elérni célul tûztem ki, amellyel a »kegyelmes« cím járt." (110. old.)


Milyen katonának láttatja magát? Kemény, szigorú fegyelmet megkövetelõ tisztnek, aki büszke arra, hogy rettegnek tõle. Töri magát, hogy mindenben kiválót nyújtson. Nem kis önelégültséggel írta a fõparancsnokságon végzett munkájáról: "Elértem, amit akartam, mert leraktam az új fõparancsnokság alapját, megszereztem neki a tekintélyét, a honvédség fegyelmét egészen új alapokra fektettem, a személyi ügyek intézésében egész új rendszert és új szellemet létesítettem." (92. old.)


A hadseregben szerzett tapasztadatai, az onnan látott események egy részének rögzítése a visszaemlékezésekben sok részletadattal szélesíti ismereteinket az ellenforradalmi hadsereg megszervezésérõl, a legfelsõ katonai vezetés belsõ viszonyairól, és egy nagyratörõ ember szemüvegén keresztül képet ad a tábornoki kar akkori vezetõ alakjairól.


Ez a "félelmetes hatalmú és hírû" katona - ahogyan Zadravetz nevezte - 1933 októberében egy horthysta fõtiszttõl szokatlan, a rendszer szellemétõl idegen (ezért megbocsáthatatlan) lépésre vállalkozott: részt vett és beszédet mondott a zsidó temetõben a hõsi emlékmû felavatásán. A következmény: sajtótámadás, fõparancsnoki figyelmeztetés. 1934. október 1-vel nyugdíjba kényszerült. Katonai pályájának ezzel vége.


1935-tõl kezdte el "civil" politikusi pályáját. Januárban megválasztották a kormánypárt, a Nemzeti Egység Pártja (NEP) szegedi szervezete elnökének, majd az 1935-ös parlamenti választásokon a kormánypárti listán Gömbös után másodikként országgyûlési képviselõnek Szegeden. Új politikai fórumok nyíltak meg elõtte. Mint Szeged nagyhatalmú politikai ura, mint képviselõ közelebb került a kormámypárt szûkebb vezetõihez. 1938-ban tagja lett a NEP országos (30 tagú) vezetõségének. Ezekben az években szervezett, agitált, intrikált, a képviselõházban rendszeresen felszólalt, és várta, hogy valami magasabb pozícióba kerül. 1937-ben azt jegyezte fel, hogy a honvédelmi miniszter maga mellé akarta venni államtitkárnak. 1938 elején azt rögzítette, hogy szóba került a kormánypárt elnökének utódaként.


Amikor Imrédy Béla megkapta a megbízást a kormányalakításra 1938 tavaszán, Shvoy naplójában ez olvasható: "reám különö
sen számít. Felajánlotta a Ház alelnökségét, amit szívesen vállaltam." (167. old.) De ebbõl sem lett semmi. És Shvoy 1938 novemberében elkövette azt a késõbb oly sokszor megbánt lépést, hogy aláírta azt az ívet, amelyen az Imrédy diktatórikus törekvéseivel szembeforduló csoport bejelentette a kormánypártból való kilépését. Újbóli megkérdezése nélkül az ívet benyújtván "kiléptették" a kormánypártból. Így tagja lett annak az érdekes politikai színfolttot jelentõ, átmeneti politikai csoportosulásnak, amelyet általában "a disszidensek" jelzõvel illettek. Shvoy idetartozása újabb nézõpontot juttatott érvényre visszaemlékezéseiben. Azt kellett ugyanis tapasztalnia, hogy ez a "disszidens" sors meglehetõsen sanyarú sors. Õ ugyan továbbra is eljárt a parlamentbe, felszólalt, igyekezett eleget tenni az általa elképzelt "képviselõi eszménynek". Ám keserûen így emlékezett ezekre a napokra: "a parlamentben csak én dolgoztam, én szólaltam fel, de nem jött el senki tõlünk, se Sztranyavszkyéktól - egyedül álltam fel, üres padsorok elõtt. De elvégeztem a kötelességem". (194. old.)


Egyre nagyobb kiábrándultsággal követte az eseményeket, de még nem adta fel a reményt: hátha megbocsátanak neki a csúcson levõk, a volt szegedi bajtársak. Amikor ez nem történt meg, elkövetkezett utolsó politikai kísérlete a feltörésre.


1939-ben a képviselõválasztáson a Kisgazdapárt színeiben indult Szegeden, Eckhardt Tibor után második jelöltként. Négy év leforgása alatt két választáson vett részt mint képviselõjelölt. Az elsõrõl, ahol kormánypárti jelölt volt, gyõztesként távozott; a másodikról viszont már vesztesen, osztozva számára szokatlan, de az ellenzéki sorsot választók által már jól ismert élményekben és kudarcban.


Shvoy Kálmán a választási vereség után egyre inkább kiszorult a közéletbõl. Egy darabig még a városi politikában vívta csatáit, de amikor névtelen levelek szerzõségével vádolva (nem jogerõsen) elítélték, a városi közéletbõl is kiszorult.

*

Életének ebben a szakaszában szerzett élményei, ennek tükrözõdése naplójában ugyancsak sok érdekes részlettel gazdagítja a korról, a kormánypárt belsõ viszonyairól, a szereplõkrõl eddig alkotott képet és árnyaltabbá teszi azt. Így érdekes a korabeli szegedi politikai élet belsõ harcainak, személyi viszonyainak megjelenítése.


Igen sok új részletismerethez jutunk Shvoy munkája alapján az ellenforradalmi rendszer legjelentõsebb, titkos fasiszta szervezetérõl, az Etelközi Szövetségrõl (EKSZ), melyben Shvoy ugyancsak szerepet játszott. Ott volt az EKSZ alapítói között. Büszkén rögzítette, hogy õ volt a szövetség 7. tagja. Egy darabig a szegedí szervezet (nemzetség) "nemzetségfõje". Prónay Pál, majd Zadravetz naplója nagyon sok fontos adatot szolgáltatott az EKSZ megalakulására, a húszas évek elsõ felében betöltött szerepére vonatkozóan. Eddig is voltak fontos, de csak szórvány publikált adataink az EKSZ-nek a harmincas években folytatott munkájáról, de hogy folyamatosan hogyan mûködött, milyen szerepet játszott a személyi kérdések eldöntésének befolyásolásában - mindez Shvoy feljegyzéseibõl válik világosabbá. Értékesek azok az adatok is, amelyek az EKSZ tagjaira vonatkoznak.


Shvoynak a kormánypártból való kilépése, a helyi EKSZ-vezetõkkel történt csatái után logikus következmény volt, hogy kizárták a Magyar Fajvédõ Szövetségbõl. (Ez volt az EKSZ fedõneve.) De õ megfellebbezte a döntést. Naplója szerint csak elvi okokból, ám a naplóból az is kiderül, hogy nagyon is izgatta: mi lesz a döntés. És amikor Feilitzsch Bertholdtól, a "fõ EKSZ-embertõl" megkapta a választ, hogy fellebbezését elutasították, naplójában dühösen legazemberezte õket. A naplószerû visszaemlékezésben elítéli Prónayéknak, Héjjaséknak a fehérterror idején elkövetett gyilkosságait, sõt az 1952-ben fogalmazott emlékiratában még Horthy felelõsségét is felemlegeti. Héjjas Iván bírósági tárgyalásával kapcsolatban felháborodottan írta: "Errõl tudtak a kormány tagjai és tûrték. Miért? Csak egy lehet a felelet, hogy Horthy engedélyezte. És hol maradt Horthy esküje a törvények betartásáról és betartatásáról?" (79. old.)


E felháborodás hitelét azonban jelentõsen csökkenti az az eset, amit a napló egy bizonyos pontig nyomon követ: "Hrabák István fõhadnagy a kommün után Szatymazon felakasztotta Kukovecz Nana festõnõt, s ezért megindult ellene a hadbírói eljárás. További vád is felmerült ellene, ti. hogy eltulajdonított kincstári lovat és felszerelési tárgyakat. A hadbírák »utaztak« reá. Meg kellett menteni õt, nehogy kivégezzék, lefokozzák a paragrafusokat nézõ hadbírák. Ezért külön összeállított hadi törvényszék lett kirendelve..." A tárgyalást akkor elhalasztották. (71. old.) Késõbb - írja a szerzõ - "Hrabák ügyének a tárgyalását újra megkezdi a haditörvényszék, amely megfelelõen van összeállítva." Shvoy az eredményt megelégedéssel jegyezte fel: "Hrabákot - dacára a tárgyalást vezetõ bíró okoskodásának - fel is mentik." (78. old.) A képhez hozzátartozik az is, hogy Hrabákot a második világháború befejezése után Shvoy Kálmán elrejtette bátyjánál, a püspöki uradalomban. Ezt persze nem a naplóból tudjuk, hanem a jegyzet alapján, annak a pernek az anyagából amelynek során Hrabákot a Szegedi Katonai Bíróság 1960-ban halálra ítélte.


A háború évei alatt Shvoy nagy buzgalommal kísérte figyelemmel a hadieseményeket. A háború okairól, kimenetelérõl írott nézetei olykor meglepõek, de a maga korában nem egyedülállóak. Szerinte 1939-ben a háború a zsidók és Hitlerék között folyik. (209. oid.) Egy soproni zárdában, a nyilasok által elrendelt internálása alatt, 1945. március 19-én ezt jegyezte fel: az természetes, hogy minden becsületes magyar kívánja a németek gyõzelmét, mert "...a mi gyõzelmünk is, úgy én is kívánom azt!" De ne várják, hogy vakon higgyen a gyõzelemben: " ...sok minden olyat látok, amelyek a gyõzelem reményét napról napra csökkentik". (319. old.)

*

A Shvoy ellentmondásos cselekedetei, gondolatai alapján kialakuló összbenyomás arra a következtetésre juttatja az olvasót, hogy mint másoknál is elõfordult már, Shvoynál sem állt arányban a túlfûtött ambíció a világ dolgaiban való eligazodás képességével.


Noha a jegyzetek és az elõszó több ponton jól eligazítanak (viszonylag kevés bennük a tárgyi pontatlanság), egy lényeges kritikai megjegyzést nem lehet mellõzni.


A naplók emlékiratok elõszavának elsõrendû feladata, hogy biztos iránytût adjon az olvasó kezébe a magyarázatot igénylõ események, a szerteágazó gondolatok, a szubjektív értékelések közötti eligazodáshoz. Ez kétségkívül igen nehéz feladat, különösképpen egy hosszú idõszakot átfogó visszaemlékezés esetében. A kötet elöszavának ezt a feladatot nem sikerült megfelelõen megoldania. Nem tudta elkerülni a mûfaj buktatóit. Az elõszó szerzõje nemegyszer Shvoy "megszépítõ" szövegének befolyása alá került, s így a Shvoyról rajzolt kép "szebb" a valóságnál.


Ez az ismertetés nem vállalkozott Shvoy Kálmán teljes portréjának megrajzolására. A recenzens csupán azt tekintette feladatának, hogy az emlékirat szövegére támaszkodva elmélyítsen néhány jellemzõ vonást az elõszóban felvázolt arcképen, illetve egy-egy részlettel kiegészítve korrigálja azt, hogy ezzel is elõsegítse a teljesebb és hitelesebb kép kialakulását. Mindenesetre: a kiadó jó szolgálatot tett a könyv megjelentetésével.
(Kossuth Könyvkiadó, 1983.)