Perneki Mihály bevezető tanulmánya
a "Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945"
(Bp., 1983. Kossuth, 7-21. p) c. kötetben.

[Perneki Mihály tanulmányát változatlan formában közöljük a kötet alapján, mert annak ellenére, hogy magán viseli születése korának ideológiai, történetírói és stiláris jellegzetességeit, ma is megbízható információkkal segíti/segítheti a Shvoy-hagyatékkal, így a fotóalbumokkal való ismerkedést is.]

“Akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt."

G. SANTAYANA

“Feljegyzéseim nem a nyilvánosság számára készültek, nem is akarom megjelentetni. A leírásban foglaltak 20 évig nem adhatók ki senkinek, tehát 1972-ig. Addig csak örökösöm, annak hiányában Szeged város első tisztviselője olvashatja" - írta dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy titkos anyaga bevezetőjeként egy általa beragasztott lapon a fenti sorokat 1952-ben, amikor anyagát letétbe helyezte a Szegedi 1. sz. közjegyzőség páncélszekrényébe. Napjainkban nagy számban jelennek meg naplók és emlékiratok politikusoktól, hadvezérektől, a kulturális életben vezető szerepet betöltött íróktól, s ezek különösen a két világháború közötti időszakba és a második világháború kulisszák mögötti diplomáciájába, hadtörténetébe és eseménytörténetének rejtelmes mozzanataiba engednek bepillantást. Ezek közül is rendkívül értékesek azok a naplók és memoárok, amelyeket szerzőjük eredetileg csak saját maga számára készített, és titkos, naprakészen vezetett anyagként kezelt.

Prónay Pál feljegyzései, Zadravecz páter, Andorka Rudolf és Szálasi naplója, illetve emlékiratai után most újabb napló és emlékirat tartalmát ismerheti meg az olvasóközönség.

Shvoy Kálmán naplói

Shvoy Kálmán 35 darab füzetet hagyott hátra, ezek mindegyikének címoldalán megjelölte az anyag műfaját: “Naplóm" (14 darab), “Naplószerű emlékiratom" (8 darab) és “Emlékiratom" (13 darab).

A naplókat 1941. január 1. és 1955. április 30. között az eseményekkel egyidejűleg, naprakészen vezette. A folyamatos naplóvezetés 1942. január 1. és 1942. július 3., illetve 1950. szeptember 1. és 1953. augusztus 31. között megszakad - vagy a letétbe helyezés előtt (1961) azokat Shvoy Kálmán megsemmisítette.

Shvoy már az első világháborútól kezdve készített feljegyzéseket a fontosabb eseményekről s a kapott iratokat is mind eltette. Ezek felhasználásával írta meg “Naplószerű emlékirataim"-at, tehát az 1914. július 25. és 1940. december 31. közötti bejegyzéseket. Ezt a munkát 1942. április 28-án kezdte meg, és 1942. július 3-án fejezte be, azután folytatta az 1941. január 1-én megkezdett folyamatos naplóvezetést. Minden bejegyzését - mellékletként - az 1919 óta megőrzött eredeti iratokkal támasztotta alá. Ezt a két típusú anyagot 1961. február 27-én két csomagban letétbe helyezte a Szegedi Állami Közjegyzőség 1. sz. Irodájának páncélszekrényébe (79/1961. ügyszám). A csomagokat gyűrűjével lepecsételte. Felbontásukra csak 1971. december 16-án került sor, amikor is azokat Oltvai Ferenc levéltári igazgató eredeti sorrendjükben leltározta.

Shvoy Kálmán iratai

Az “Emlékiratom"-at Shvoy Kálmán 1952 márciusa és szeptembere között írta meg, a naplók állandó figyelemmel kísérése mellett, szándéka szerint új, általa történeti fontosságúnak tartott kiegészítéseket tett. Mivel az oldalak lapszéleire dátumokat írt, a szerkesztés során ésszerű volt az emlékiratokat a naplóanyagba bedolgozni. Shvoy Kálmán 1952. október 1-én aláírta az emlékiratokat, ezt követően egy sornyi kiegészítést sem tett, s még 1952-ben - tartva internálásától - szintén a Szegedi Állami Közjegyzőség páncélszekrényében (218/1952. ügyszám, leltár 3/1952. szám, 1 csomag) helyezte el az anyagot.

Shvoy Kálmán még életében megismerte Prónay és Zadravecz naplóit, de emlékiratát ez nem befolyásolhatta, mert teljes anyagát ekkor már páncélszekrény mélyén őrizték.

Közvetlen hozzátartozóin kívül senki sem tudott arról, hogy naplót vezetett, illetve hogy emlékiratait megírta. A közjegyzői letéti jegyzőkönyvek készítésekor sem közölte, hogy az átadott anyagok mit tartalmaznak, pusztán “2 db, zsineggel átfűzött és általa lepecsételt iratcsomag" megőrzését kérte azzal, hogy azok az “ügyfélnek bármikor", elhalálozása esetén egyedül örökösének adhatók ki. A naplók létezésére Oltvai Ferenc levéltári igazgató bukkant rá, akinek a figyelmét a Shvoy családdal szerződéses eltartási viszonyban együtt élő dr. Kecskeméti Emma hívta fel az anyagra. Shvoy Kálmán beleegyezésével (1) Oltvai 1971-ben letétként átvette a Csongrád megyei Levéltár számára az értékes naplót. Fél évvel később, 1971. október 25-én - 90 éves korában - Shvoy Kálmán Szegeden elhunyt. A még mindig közjegyzői páncélszekrényben levő emlékiratokat a hagyatéki tárgyalás lefolytatása után Böőr László és Perneki Mihály akkori segédlevéltárosok hozták el az 1. sz. Állami Közjegyzőség páncélszekrényéből. (2) A napló és az emlékiratok anyaga, a kötelező leltározás után - tekintve a további 20 éves zárlati tilalmat - itt is páncélszekrénybe került, s csak 1974. december 5-én, jóval a zárlati idő letelte előtt adta meg e sorok írójának a kutatási engedélyt Shvoy Kálmán törvényes örököse, amelyet a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága ítéletével (3) erősített meg. Ennyit röviden az olvasók tájékoztatására a napló és emlékiratok születésének és előkerülésének történetéről.

Ki volt a napló és az emlékirat szerzője? Olyan ember, katona és politikus, aki a horthysta rendszer negyedszázada alatt fontos katonai és politikai tisztségeket töltött be, közelről ismerte az ellenforradalmi rendszer szervezőit és vezetőit, bizalmukat bírta.

Tudnunk kell, hogy a naplók és emlékiratok többsége önigazoló szándékkal is íródik és a szerző értékrendjéhez igazodik, magán viseli korának történelmi bélyegét. Bár szerzőnk sem szánja kéziratát a nyilvánosságnak, tudja, hogy esetleg avatatlan kezekbe kerülhet, s ez nyilván befolyásolja megfogalmazásait.

Shvoy Kálmán 1881. február 12-én született Budapesten. Egyszerű családból származva futott be nagy karriert, apja államvasúti tiszt volt. Két testvére szintén magas állásokba került: István maga is katona lett, altábornagy, egy időben a honvédség főparancsnoka, másik fiútestvérét, Lajost, Székesfehérvár püspökévé nevezte ki a pápa. Shvoy Kálmán 1899. augusztus 18-án fejezte be tanulmányait a Ludovika Akadémián, s hamarosan elvégezte a honvéd felsőbb tiszti tanfolyamot is. 1909. május 5-én nőül vette a vagyonos szegedi virilista család lányát, Wágner Margitot. 1914 és 1918 között - az első naptól kezdve - részt vett az első világháborúban. Szinte valamennyi fronton harcolt, a szerb, az orosz és a román hadszíntéren különféle vezérkari szolgálatokat töltött be. Kiváló szolgálataiért több kitüntetésben részesült. Még a fronton van, amikor Magyarországon történelmi változások köszöntenek be.

1918. november 18-án érkezik meg a hadszíntérről Szegedre, mint vezérkari őrnagy. 1918. december 13-tól 1919. március 7-ig a Szegedi Katonatanács elnöke. Ezután egy ideig távol tartja magát mind a forradalmi, mind az ellenforradalmi eseményektől. 1919. június 15-től a forradalom ellen szervezkedő nemzeti hadsereg első hadsereg-parancsnokságának vezérkari főnöke. 1919 augusztusától jelentős szerepet vállalt a horthysta nemzeti hadsereg szervezésében. 1919. november 1-én a szegedi honvéd körletparancsnokság vezérkari főnökévé nevezik ki, vezérkari alezredes, majd hamarosan vezérkari ezredes lesz.

Rendkívül határozott, az elképzeléseihez körömszakadtáig ragaszkodó, impulzív természetű ember, teli energiával, aki igen szigorú, tehetséges katonatiszt hírében állt. Gyorsan emelkedik beosztásaiban. 1922. november 20-tól Budapesten a vezérkari főnök szárnysegédje, majd 1923. március 1-től a honvédfőparancsnok vezérkari főnöke. 1926. május 1-én kapta meg Horthytól tábornoki kinevezését. 1930. május 1-ével a szegedi vegyesdandár parancsnoka. 1931. május I-én nevezték ki altábornaggyá.

Nem volt antiszemita. 1933 októberében - horthysta tábornokként - elvállalta Szegeden az első világháborúban elesett zsidó katonák hősi emlékművének felavatását. Általános támadás indult ellene, és ellenségei elérték nyugdíjaztatását.

Ekkor bekapcsolódott a politikai életbe. 1935 januárjától a kormánypárt szegedi szervezetének elnöke, majd az 1935-ös parlamenti választásokon, Gömbös mellett, a 2-es listán, Szeged országgyűlési képviselője lett. 1936. december 15-től a kormánypárt Véderő Bizottságának elnöke, a kormánypárt vezetőségének tagja. Előbb Gömbös híve, majd lelkibecsületbeli megrázkódtatásokon átjutva már csak Gömbös halála akadályozza meg, hogy szembeforduljon vele. Komoly tekintélyre tesz szert a kormánypártban és a parlamentben, ezt felhasználva később Imrédy diktatórikus törekvései ellen lép fel, a “disszidensek", Imrédy megbuktatói közé áll. Ettől kezdve szembefordul a kormánypárttal és a “fajvédő" jobboldali és nyilas irányzatokkal egyaránt.

Shvoy Kálmán 1919-es magatartása egyértelműen forradalomellenes, mutatja ezt a Szegedi Katonatanács elnöki funkciójában kifejtett tevékenysége. Megválasztásában Soós Károly tábornoknak, a szegedi helyőrség parancsnokának az a megfontolása játszott szerepet, hogy a régi tisztek tartsák kezükben a Katonatanács irányítását. Shvoy ezt a feladatot elvállalta és messzemenően teljesítette, amíg Böhm Vilmos honvédelmi miniszter le nem váltotta a régi hadsereg fegyelmét, kiválóságát méltató 1919. március 4-i beszéde miatt.

Shvoy naplóbejegyzéseiből - a Szegedi Katonátanácsban végzett munkáján keresztül - részletesen megismerhetjük a tanács működését, szervezeti felépítését és a belső küzdelmeket, amelyek máshol, iratok híján, eddig nem tükröződtek.

A Tanácsköztársaság győzelmekor naplóbejegyzésében elismeri, hogy a különféle szakszervezetek, a különféle tanácsok “mind saját elhatározásból, a forradalmi mentalitásból eredők voltak". A szegedi laktanyák Vörös Őrségének lefegyverzése idején még nem volt tényleges szolgálatban, de érdeklődve figyelte az eseményeket. A szegedi ellenforradalom győzelme után tényleges állományú lett, és azonnal letette az esküt.

Shvoy és Gömbös Gyula először 1919. április 24-én találkoztak Szegeden. Gömbös Bécsből érkezett, s elmondta elképzeléseit. Felhívására Shvoy 1919. április 27-től részt vett a szegedi Antibolsevista Comité Bokor Pál lakásán tartott gyűlésein. Jellemző, hogy miközben Shvoy az ellenforradalom oldalán aktivizálódik, az ottani gyűléseket és az egész társaságot titkos naplójában így jellemzi: “azt a gyávaságot, kishitűséget nem lehet leírni".(4)

Zadravecz páter is megörökítette naplójában Shvoy Kálmán 1919-es ténykedését. A következőket írta róla: “A szegedi forradalmak alatt Shvoy nem egészen kifogástalanul viselkedett. Tabódy Zsolt vörösparancsnok mellett szolgált. De ügyesen tudta az ellépés idejét megválasztani... Lévén tehát a fiatal Shvoy századosnak az a híre, hogy nagyon tehetséges és kiváló katona, éppen én voltam az, aki őt az ellenforradalmi mozgalmakba belévonattam. Ő mindjárt előkelő helyet kapott a szegedi körletnél, szinte nélkülözhetetlen lett. . . Gyűlölte, utálta mindenki, s mégis jóindulatáért és kegyéért hajlongtak alantasai." (5)

A napló és emlékirat szerzője leírja, hogyan gyűlt össze Szegeden néhány száz gyökeret vesztett akarnok: párt nélküli politikusok, hadsereg nélküli generálisok, pénzért mindenre kapható kalandorok, akiknek politikai szemlélete, társadalmi helyzete rendkívül különböző volt. Egy dolog fogta össze őket: a Tanács-Magyarország iránti féktelen gyűlöletük, az a vágyuk, hogy valamit tegyenek elvesztett pozícióik visszaszerzéséért.

Naplója bevezető bejegyzéseiben megörökíti első találkozását Horthyval, s azt, hogyan lett Horthy honvédelmi miniszter: “Nagy vita volt, hogy ki legyen a honvédelmi miniszter. Szegedről Bernátsky Kornél tartott rá igényt, de volt még más önjelölt is, egy Kovács nevezetű ezredes Aradról. A kérdés azután hamar és egyszerűen oldatott meg. Arad közelében volt a Purgly-féle birtok. Horthy felesége Purgly leány, így Horthyék ott tartózkodtak a kommunizmus alatt. Károlyi választása reá esett, hogy elejét vegye a sok tülekedésnek. Horthy Szegedre jött, s átvette a honvédelmi miniszterséget. Jelentkeztem Horthy Miklós honvédelmi miniszternél, aki igen kedvesen fogadott, s többek között azt mondta: »Kérlek, csináljátok meg a legjobb tudástok szerint, mert én a szárazföldi dolgokhoz annyit értek, mint ez a szék, amelyen ülök.«" Később a kormányzó bizonyára nem ismerte volna el e kijelentését, bár mint ellentengernagy valóban vajmi keveset értett a szárazföldi hadviseléshez.

Ismert, hogy az ellenforradalom hatalomátvételét követő időszakban, a fehérterror idején, sőt az azt követő években is - mint Shvoy feljegyzéseiből is jól kitűnik - a szélsőjobboldali csoport katonai ága fegyveres szervezetei, különítményei révén döntő befolyással rendelkezett és a diktatórikus kormányzati módszerek állandósítására törekedett. Ezt az állapotot - mint Shvoy is vallja bejegyzéseiben - nem lehetett sokáig fenntartani, mert a külföld számára elfogadhatatlan volt, nemzetközileg és politikailag magának a rendszernek a létét veszélyeztette. Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásával egy időben tomboló fehérterrort a szemtanú hitelességével rögzítette Shvoy Kálmán.

Feljegyzéseiben - sokkal később - megírta (6) Prónay Pál eltávolításának pontos körülményeit, nyíltan utalva Horthy és Prónay vérrel pecsételt barátságára. Kiderül az is, hogy Héjjas Iván különítményét a kormány - Soós Károly tábornok, honvédelmi miniszter hallgatólagos támogatásával - csak papíron oszlatta fel. (7)

Átfogóan írja le Horthy kormányzóvá választásának körülményeit, s néhány ponton új adatokkal egészíti ki eddigi ismereteinket. Részletezi azt az ismert körülményt, hogy a vidéki katonai körletparancsnokságok Horthy fővezérségétől táviratokat kaptak, amely szerint Horthy kormányzóvá választása mellett agitációt kell folytatni. Újabb cáfolata ez Horthy emlékirataiban tett azon állításának, hogy csak a magyar parlamenti vezetők felkérése után gondolt a kormányzói tisztség elvállalására. Ezt követően részletesen leírja a választás körülményeit, a Parlament katonaság általi körülvételét, a “Ház megsértését", a “zárt ülés"-t, s hogy mindezek ellenére nem történt semmi. “Miért?" - kérdi. Mert “Horthy tudtával és engedelmével történt. Ismét a gyilkosok segítették Horthyt a kormányzói székbe."

Kik hát feljegyzéseinek fő alakjai? Megjelenik a korszak valamennyi nevezetes jobboldali figurája, de sok helyen a liberális, a baloldali, a progresszív erők mozgását is felmutatja Shvoy Kálmán. A korszak egyes központi alakjait néhol oldalakon keresztül jellemzi, mások arcélét többnyire csak egy percre villantja fel, mégis pontos képet kapunk róluk. Ez annak köszönhető, hogy rendkívüli képességei voltak a jellemábrázolásra, éles megfigyelő volt. A napló és az emlékirat lapjairól a horthysta Magyarország vezető politikai és katonai garnitúrájának egész arcképcsarnoka tűnik elő: Horthy Miklós, Bethlen István, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Darányi Kálmán, Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, Sztójay Döme, Szálasi Ferenc és más politikusok; Soós Károly, Janky Kocsárd, Nagy Pál, Kárpáthy Kamilló, Rőder Vilmos, Werth Henrik, Jány Gusztáv, Rátz Jenő, Szombathelyi Ferenc, Keresztes-Fischer Lajos, Beregfy Károly és a többi horthysta főtiszt. Jellemzi Marton Bélát, Ivády Bélát, Tasnády Nagy Andrást és más pártvezetőket.

A legjobban kidolgozott portrék között van Horthy Miklósé: “Horthy egy katonaember, egy igen gavallér, derék úr volt, de nem volt meg az ítélőképessége, az önálló akarata, annak volt igaza, aki utoljára volt nála, ezért uralta a környezete, az pedig kalandorokból, stréberekből, tökfilkókból s osztrák szoldateszka gazemberekből állt."

Érdekes Gömbös Gyula Shvoy által megrajzolt jelleme, hiszen közelről ismerték egymást: “Gömbös uborkafán felkapaszkodott kalandor volt, akinek egyszer ez, egyszer az kellett, s ehhez irányult a velem való barátsága, vagy ellenem való hangoltsága is... minden eszközzel a hatalomra törekszik, s e téren az eszközökben nem válogatós." A naplóban már másként és árnyaltabban is ír róla: “Gömbösnek voltak érdemei, így pl., hogy felrázta a népet a letargiából és új erőt szuggerált beléjük, továbbá, hogy a honvédség kiépítését és felszerelését megkezdte..."

Darányiról azt írja Shvoy Kálmán, hogy “gyenge kezű ember" volt, Imrédy “rendkívül diktatórikus hajlammal" rendelkezett, Telekit pedig nem szívlelte, olyannyira, hogy a naplójában róla írt jellemrajz igen elfogultnak mondható. A horthysta tábornoki kar minden fontos beosztást betöltő tagjáról részletesen, többségükről elítélően szól. Viszont nagy tisztelettel emlékezik meg Stromfeld Aurélról, Nagy Vilmosról, Nagy Jenőről, az 1938-as “disszidensek" egy részéről, Bajcsy-Zsilinszky Endréről, Rassay Károlyról és a progresszív erők más képviselőiről. Mély megvetéssel ír a “fajvédő" jobboldalról, a kormánypárt “cs" csoportjának tagjairól, a nyilasokról, a német tábornokokról és a németeket kiszolgáló magyar tábornoki karról.

Különösen sokat foglalkozik Shvoy Kálmán azzal a katonatiszti csoporttal, amelynek szélsőjobboldali szárnya az 1919-1920-ban Horthy körül tömörült “szegediekből", továbbá a létalapjukat vesztett tisztekből: az elcsatolt területekről menekültekből, illetve a volt közös hadsereg bizonytalan sorsú magyar tisztjeiből tevődött össze. Ez a csoport tagjai számára nagyobb befolyást és szerepet követelt, s a nagybirtokos és nagytőkés osztályok szívesen is tolták előtérbe őket, különösen súlyosabb válságperiódusokban.

Shvoy Kálmán, mint említettük, komoly szerepet vállalt “a Szeged és környéki hadsereg" megszervezésében, amely a megalakuló “nemzeti hadsereg" magvát képezte. Vezérkari főnökként irányító szerepet vállalt felállításában. Részletesen ír a fővezérségről, szerepéről, tagjairól, azon csapatok létszámáról, amelyek a fővezérséggel a Dunántúlra átvonultak. Nemes Dezső - kutatásaira támaszkodva - ugyanezeket az erőket nevezi meg Horthy fő fegyveres támaszaiként. (8)

A “nemzeti hadsereg" állományába a honvéd és a közös tisztek egyaránt bekerültek. Mivel a honvédségnél jobb volt az előmenetel, az egyesítés időpontjában (1920. április 2.) “rangsorolással" szintre akarták hozni az eltéréseket. Shvoy megírja, hogy ez milyen elégedetlenséget szült.

A nemzeti hadsereg főparancsnoka, Nagy Pál mellett Shvoy Kálmán kifelé szárnysegéd, befelé vezérkari főnök lett. Gyakorlatilag a főparancsnok alá rendelt - de a Honvédelmi Minisztériumban levő - kiképzési, fegyelmi és becsületügyi osztályok felett rendelkezett. Különösen fontos volt a kiképzési osztály felett való rendelkezés, mert így a főparancsnokon keresztül, áttételesen kezében tartotta az egész “nemzeti hadsereg" kiképzésének irányítását. Így kiválóara ismerte a hadseregen belüli viszonyokat. Titkos naplójának bejegyzéseiben fellebbenti a fátylat a klikkrendszerről, a “Wiener Platté"-ről és a vezérkarról, amit eddig ilyen megvilágításban nem ismerhettünk. A következőket írja: “Egész különlegesen hátrányos volt a helyzet a vezérkarban. Már a régi vezérkarban is egy erős klikkrendszer volt, az ún. Wiener Platte. Így nevezték akkor azt a klikket, mely Beck, majd Conrad alatt kifejlődött, s mely klikk a tagjait tolta. Jó bécsi beosztásba vagy vezető vezérkari állásba csak a Wiener Platte emberei juthattak... Ilyen klikk alakult ki az új honvédségnél is, amely klikket pár régi, bécsi vezérkari tiszt honosított meg, s ezek uralták a vezérkart: Soós, Berzeviczy, Rőder, Kárpáthy, Werth, Keresztes-Fischer, (9) Rátz voltak a klikk fő irányítói, akik nemcsak, hogy az egészet megalakították, mozgatták, hanem már az egyes állásokba előre évekre megállapították, hogy ki kit követ." Szomorú, de tény, hogy ez az összetételű, nem magyar eredetű tábornoki kar a németek kiszolgálójává vált. (10)

A vezérkari főnök csupán a legfelsőbb hadúri jogokat gyakorló államfőtől függött, a kormánytól nem. A vezérkari főnök többször beleavatkozott a politikai életbe - mint például Werth Henrik -- és keresztezte a kormány elképzeléseit. Szinai Miklós és Szűcs László a Horthy-iratok egyik dokumentumát magyarázó szövegükben (11) írják: további kutatást igényel annak eldöntése, hogy a vezérkari főnök hatalmi törekvéseiben mennyi volt Horthy szerepe, mennyiben próbált magának a törvényes lehetőségeket messze túlhaladó jogkört biztosítani, és mennyi a vezérkari főnök törekvése. Shvoy bejegyzései segítenek ezt a kérdést tisztázni.

Az önálló államiság következménye volt a Monarchiából származó közös ügyek felszámolása. A magyar kormány és az uralkodó körök maguk formálhatták hadseregüket, s nekik kellett az ehhez szükséges intézményrendszert megteremteni, a békeszerződésben megszabott feltételek, a nemzetközi erőviszonyok által felállított korlátok között. Érdekes bejegyzéseket olvashatunk arról, hogyan játszotta ki a szigorú antantellenőrzést a magyar tábornoki kar. Shvoy részletesen megírja, hogy a békeszerződés által létszám, fegyverzet, minőség vonatkozásában előírtakat nem tartották be a horthysta nemzeti hadseregben. Amikor az antant ellenőrző bizottsága megjelent, az anyagokat bérelt raktárakba szállították el, s a legénységet is betanították, mit mondhatnak az antant ellenőrző tisztjének.

Az ellenforradalmi rendszer egész politikai életét behálózva épültek ki a különböző titkos és nem titkos fasiszta jellegű társaságok. Ezek között - mint az Shvoy 1919-1944 közötti bejegyzésein is végigvonul - kiemelkedő szerepet játszott az Etelközi Szövetség (Ex), a Kettős Kereszt Vérszövetség, az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME) és a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE). Ezek - tagjaik révén - hosszú időn át minden legális intézménynél erősebb befolyással voltak Horthyra és az eseményekre. Shvoy maga is az Etelközi Szövetség alapító tagja volt. Mint a szegedi nemzetség feje, a 7-es számú igazolványt kapta. Bejegyzéseiben ismerteti a szervezet megalakulását, szervezeti kereteit, felépítését, (12) s a naplóbejegyzésekből végigkövethető az Ex hatalmi-politikai szerepe, sok vonatkozásban konkrétan ismerjük meg a szervezet kormánypártban és a politikai életben játszott tényleges befolyását, agresszivitását. 1923. november 3-án rendelet jelent meg a titkos társaságok feloszlatásáról. Shvoy részt vett azon a megbeszélésen, amely az Ex megszűnésének ügyében a kormányzónál volt. Az 1923. november 3-i és 4-i bejegyzés bizonyítja, hogy az Ex-tagok (a katonák mindenképpen) Horthyt tekintették illetékesnek, az Ex tulajdonképpeni fejének. Miután a titkos egyletekre vonatkozó kormányrendelet megjelent, a tisztek - becsületszóra - nyilatkozatot írtak alá, hogy többé nem tagjai az Ex-nek, sem más titkos szervezetnek. Mindez szemfényvesztés volt. “Aljas kettős »játék« volt ez, a titkos társaságok a feloszlató rendelet után továbbra is fennmaradtak, és a tisztek tagok maradtak." Shvoy Kálmánt, miután 1938 novemberében szembefordult a kormánypárttal és Imrédyvel s a disszidensekhez csatlakozott, 1940. május 29-én kizárták az Ex-ből.

A hatalomra került ellenforradalomnak világosan megfogalmazott programja nem volt, rendszerbefoglalt ideológiával a későbbiekben sem rendelkezett. Mégis már 1919 őszén megfogalmaztak néhány alapelvet. Az ellenforradalom “kereszténynek" és “nemzetinek" nevezte magát, s a rendszer alapvető politikai irányvonalát az első esztendőkben “keresztény kurzusnak". Shvoy Kálmán részletesen ismerteti a “szegedi gondolat" eszmekörének kialakulását és elemzi a “gondolat" összetevőit. Vélekedése szerint az eredetileg jól indult gondolatot éppen azok járatták le, akik elindították: “egy jelszóval, a »szegedi gondolat« jelszavával egy olyan irányzatot, egy olyan szerencsétlen és súlyos következményekkel járó kurzust indítottak el, amely az országnak sok kárt okozott... melynek rugója, ösztönzője a zsidógyűlölet, a kommunizmusellenesség és a hatalomvágy volt... a »szegedi gondolat«-nak Szeged város lakossága itta meg a levét."

Vázoljuk fel röviden, hogyan tükröződik Shvoy Kálmán naplójában a politikai ás állami élet. Shvoy 1935-től kapcsolódott be a politikai életbe képviselőként. Hamarosan a parlamentben és a kormánypártban is sűrűn hallatta szavát, s annak rövid idő után súlya lett. Ettől kezdve sűrűsödnek a parlamenttel, a kormánypárttal és ezek szerepével kapcsolatban bejegyzéséi. Kitűnik, hogy itt mindig a kulisszák mögött zajlik lázas tevékenység. Ezért is folyik napjainkig hatóan történészek között a vita arról, hogy mennyiben volt parlamentáris, illetve álparlamentáris jellegű a rendszer, milyen szerepet vittek a felélénkült titkos társaságok, a felső döntések mennyiben születtek szűk körben vagy éppen az egyes klikkeken belül.

Shvoy részletesen ír az 1935-ös képviselő-választásokon megválasztott parlament összetételéről, a parlamenten belüli csoportokról, a belső harcról. Szerinte a parlament 1938-ig “diktatúrákat akadályozott meg", de az 1939-es törvényhozó testület (13) már összetételénél fogva hozzájárult ahhoz, hogy az ország a vesztébe rohant. Naplóbejegyzéseiből azt érzékelhetjük, hogy döntő esetekben a kormányok (a Gömbös-, az Imrédy-, a Bárdossy-kormány) és maga Horthy is (lásd 1938 novemberének eseményeit) semmibe vették a parlament szerepét.

Sokat foglalkozik azzal, jól jellemzi, hogy milyen szerepet játszott a kormánypárt és milyen volt a különböző párton belüli csoportok és klikkek szerepe. A politikai és katonai hatalmat gyakorló csoport összetételéből szükségszerűen következett a vezető szerepért folyó harc, az érdekek összeütköztek, klikkek alakultak. Bejegyzéseiben ezekről szinte naponta szót ejt Shvoy Kálmán.

A párton belüli csoportok között megindult a küzdelem. A tét igen nagy volt. Bethlen szükségtelennek és veszélyesnek tartotta az addigi konzervatív kormányzati módszerek lényeges megváltoztatását. Gömbös viszont a totális fasiszta rendszer kiépítésére tesz kísérletet. Shvoy naplóbejegyzéseiből az derül ki, hogy nem ismerte fel Gömbös céljait. Őt is megtévesztette Gömbös - ahogyan ő írja - “szemfényvesztése és halandzsázása".

A nagy választási siker ellenére 1935 őszétől sokasodtak a Gömbös-csoport gondjai. A kormánypárt egysége a parlamenti választás után nem tartott sokáig. Amikor Shvoy kifejezi aggodalmait Gömbösnek a helyzet kormánytáboron belüli alakulása miatt, tulajdonképpen a Gömbös-féle “reformmozgalom" szélsőjobboldali jellegének nyilvánvalóvá válásáról beszél neki, s nem látja, hogy ennek éppen Gömbös a fő mozgatója, irányítója és táplálója, hogy Gömbösnek éppen a kormánypárton belüli legszélsőjobboldalibb tömörülés, a “cs" csoport a legfőbb támasza.

Shvoy Kálmán naplóbejegyzéseiből is az tűnik ki, hogy Gömbös halálával az általa képviselt politika, a totális diktatúra bevezetésére törekvő csoportok elszigetelődése, háttérbe szorulása nem következett be olyan mértékben, ahogy eddig gondoltuk.

Gömbös idején a vezető hivatalnoki rétegbe új emberek kerültek. Miniszterelnökségének 4 éve elegendő volt ahhoz, hogy az uralkodó körök koalíciójában a dzsentri-katonatiszti fajvédő körök javára tolódjanak el az erőviszonyok. Shvoy bejegyzéseiben nagy figyelmet szentel annak, hogy ez nemcsak a gazdasági-politikai életben következett be, hanem a hadseregben is. Ez utóbbiért teljes mértékben Gömböst teszi felelőssé. A hadseregben ez a gárda (elsősorban Rátz Jenő, Werth Henrik, Szombathelyi Ferenc és mások) a totális fasiszta törekvések hordozója, a külpolitikában pedig a hitleri Németországgal való szövetség szószólója lett. Ez a későbbiek során végzetesnek bizonyult hazánk sorsára.

Darányi parlamenti bemutatkozásakor megvédte Gömbös emlékét és figyelmeztetett: ne próbálják őt elválasztani pártjától, amelynek egységét meg kívánja őrizni. Shvoy azonban naplóbejegyzéseiben megírja, hogyan nézett ki “ez a párt, amely kívülről olyan nagy és erős volt". Darányi, felismerve a valóságos helyzetet, 1936 végén erőfeszítéseket tett a kormánypárton belüli ellentétek megszüntetésére. A pártban sokan - többek között Shvoy is - a pártszervezés hagyományos módszereihez való visszatérést szorgalmazták. Új szervezeti szabályzatot készítettek, melyben Shvoy - mint bejegyzéseiben említi - “a legtevékenyebb szerepet" játszotta. Neki való feladat, hiszen a hadseregben is állandóan az egyes szabályzatok minél jobbá tételén fáradozott. 1937 januárjára elkészült az új szervezeti szabályzót, s ez magával hozta a szélsőjobbszárny befolyásának ideiglenes csökkenését.

A szélsőjobbszárny, a “cs" csoport ezután arra törekedett, hogy szervezkedése súlypontját a társadalmi szervezetekbe tegye át, és főleg az Ex-en belül ellentámadásba ment át. Shvoy bejegyzései mutatják, hogy az Ex-nek milyen pozíciója, állásbetöltő szerepe volt a harmincas években végig, sőt a negyvenes évek elején is. Tudósít az újabb és újabb Exröpcédulák megjelenéséről, amelyek ellepték a tereket és az utcákat és a szélsőjobboldali izgatás eszközei voltak. Gömbösnek felülről nem sikerült az “őrségváltás", most arra tettek kísérletet, hogy alulról próbálják kierőszakolni a diktatúrát.

A szélsőjobboldali irányzatnak váratlanul újabb zászlóvivője támadt: Imrédy Béla, aki ettől kezdve Shvoy naplóbejegyzéseinek központi alakja. Imrédy diktatórikusan, rendeletekkel akar az egész országban kormányozni. Ehhez részben a kormánypártban is megvan a támasza, a Gömbös idején kialakult “cs" csoport.

A további jobbratolódásnak nagy lendületet adott az Anschluss. Darányi kénytelen volt tárgyalni a nyilasokkal - Hubay Kálmánnal -, pozíciója azonban emiatt megrendült. Darányi megbuktatását a csalódott felsőházi konzervatív erők vitték végbe.

Az új miniszterelnök, Imrédy egyénisége jelentősen különbözött elődjétől, ambiciózus és rendkívül dinamikus volt, míg Darányi szinte mindenben határozatlan. Elhatározta, hogy egy mindem jobboldali erőt összefogó mozgalmat szervez, ez lenne az alapja az új kormánypártnak. Titkos terve, hogy eléri a parlament felhatalmazását a rendeleti úton való kormányzáshoz.

Imrédy és embere, Kolosváry-Borcsa Mihály először megpróbálják megnyerni maguknak Shvoyt, mert tudják, hogy sok képviselő hallgat a szavára, “az idősebb, komolyabb elemek" - ahogy Shvoy magukat jellemzi. Mivel látják, hogy nem fogadja el Imrédy diktatórikus elveit, nem is próbálkoznak többé vele. Imrédy a parlamentben - november 12-én - csak a korlátozott, az első bécsi döntés eredményeként visszacsatolt területekre vonatkozó felhatalmazást kapta meg a rendeletekkel való kormányzáshoz, ezért ellentámadásba ment át, átalakította kormányát és menesztette a vele szembefordult minisztereket.

A kormánypártban azonban, ahogy Shvoy írja, a “komolyabb, idősebb" képviselők és a lemondott miniszterek mögött is jelentős erők álltak. A NEP november 15-i értekezletén ismertették Imrédy újjáalakított kormánya programját, s a legsürgetőbbként megjelölt parlamenti házszabály-reform nagy vihart kavart. Döntő napok következtek. Ezeket Shvoy naplóbejegyzéseiben részletezi, hiszen az események tevékeny részese volt: Imrédy terveinek megakadályozására parlamenti akciót indítanak. A november 22-i kormánypárti értekezleten a házszabály-revíziót elleni tiltakozásul 54 képviselő, illetve a másnap, illetve előző napokban kilépettekkel együtt 62 képviselő lépett ki a NEP-ből. Amikor a kilépettek névsorát Horthy elé tárták, az kijelentette, de “hiszen ezek a legkiválóbb emberek". (14)

Shvoy bejegyzései szerint a kilépettek tulajdonképpen három csoportot alkottak: a Sztranyavszky-Komis-, a Bornemisza-Mikecz-csoportot, illetve voltak “a kettő közöttiek", akik egyik csoporthoz sem csatlakoztak. Ezek összekötő szerepet játszottak. Ide számította magát Shvoy is. A képviselőknek a kormánypártból való kilépése súlyos helyzetet teremtett. Az Imrédy-kormány elvesztette abszolút többségét a parlamentben, s a “disszidensek" részvételével másnap, 23-án, Imrédyt megbuktatták. (15) Shvoynak a meginduló pártbeli megbeszéléseken a honvédelmi miniszteri tárcát ajánlották fel.

Horthy fel volt háborodva, el volt szánva Imrédy leváltására, de a Sztranyavszky-Kornis-Bornemisza-Mikecz-Shvoy-csoportnak sem bocsátotta meg, hogy kül- és belpolitikailag nehéz helyzetben folyamodtak a kormánypárt kettészakításához.

Egy ideig mit Shvoy bejegyzései mutatják - mégis úgy tűnt, hogy Teleki miniszterelnökségével, a különböző csoportok támogatásával új kormány alakul. A németek azonban felléptek Imrédy oldalán. Horthy november 27-én döntött: Imrédy lemondását nem fogadja el. Shvoy megjegyzései jól tükrözik a “disszidensek" óriási csalódottságát. Shvoy Horthyt “esküszegéssel" vádolja meg. Shvoy ellen a kormánypárt és az egyetemisták Szegeden hatalmas tüntetéseket szerveztek, hadjárat indult ellene, követelték a mandátumáról való lemondását, amire ő nem volt hajlandó.

A “disszidensek" nem térhetnek vissza a pártba, külön blokkot alkotnak a parlamentben. De milyen ez a blokk? Előbb-utóbb a széthullás lesz úrrá rajtuk.

1939. február végén megindult a kormánypárt újjászervezése. Március 4-én a “disszidensek" visszatérési kérelmét Teleki visszautasította, egyidejűleg a párt munkájának középpontjába a választási előkészületeket állította. A választások hírére a disszidens képviselők is csoportokat alakítottak. Shvoy egyikhez sem csatlakozott. Nézetei ekkor már inkább a Kisgazdapárthoz közelítették, a Szeged környéki szegény, kis- és nagygazdákkal, kis- és nagybérlőkkel állt szoros kapcsolatban, azok érdekét képviselte parlamenti felszólalásaiban is.

A naplóban részletesen foglalkozik a május 28-29-re kitűzött országgyűlési választásokkal. Sokat ír az előkészületekről. A Kisgazdapárt képviseletében lépett fel, Eckhardttal jutott e tekintetben megegyezésre. Balfelől a kormánypártra egyedül a Kisgazdapárt jelentett komoly ellenfelet. Shvoy részletes bejegyzései tanúsítják, hogy a közigazgatási gépezet milyen erőt összpontosított felőrlésükre, és milyen választási visszaélések sorát követte el a kormánypárt helyi gépezete, maga mögött tudva a főispánt. Szegeden is inkább a nyilasokat hagyták érvényesülni. Végül a szélsőjobboldali pártok addigi 13 mandátumukat 49-re növelték. Ez még nem okozott gondot a kormányban, a parlamentben. Az már viszont igen - s ezt Shvoy világosan látja -, hogy a parlament belső összetételében és szellemében megváltozott, a nyilasok hangadók lettek és a kormányt támogató legszélsőségesebb jobboldali képviselők nem határolódtak el világosan tőlük: így Imrédy bukása sajnos nem okozott törést a Gömbös-, Darányi-, Imrédy-féle “németbarát és reformpolitikai" irányvonalban. Shvoy mindezért Telekit teszi felelőssé, s ezt bizonyítani is kívánja sok bejegyzésével, bár Teleki iránti ellenszenve korábbi keletű.

Miután Shvoy Kálmán kilépett a kormánypártból - mint ez a naplójából is jól látszik -, politikai hajsza indult ellene is éppúgy, mint a többi disszidens képviselő ellen. Míg azonban a többiek közül néhányan újra a rendszer támaszaivá váltak, addig Shvoy ellen, aki nem alkudott és nem hátrált meg, a politikai hajsza tovább folytatódott. Ez kifejezésre jutott abban is, hogy egy kirakatpert indítottak ellene “névtelen levelek írása" és “hamis vád" miatt. Hosszú ideig tartotta izgalomban Szeged, de az egész ország újságolvasó közönségét 1940-ben az a titokzatos levélhadjárat, amelyet ismeretlen levélíró indított. A címzett gr. Teleki Pál miniszterelnök volt, s a levelek a kormánypárt szegedi főtitkárának, Szeged főispánjának s a Szegedi Rendőr-főkapitányság vezetőjének közéleti és társadalmi működését bírálták. A névtelen levelek írásával Shvoyt vádolták meg. Sokáig senkinek sem tűnt fel, hogy a koronatanú elfogult, mert az ügyben érintett Buócz Béla szegedi rendőr-főkapitány beosztottja. Ellentmondó írógép- és írásszakértői vélemények születtek. A per hosszú ideig elhúzódott és nagyon megviselte Shvoy Kálmánt. A bírósági eljárás minden fokozatán sorozatosan veszített Shvoy, csak a királyi Kúria állt végül mellé, mégpedig gr. Bethlen Istvánnak köszönhette ezt, aki Töreky Gézánál közbelépett az érdekében. A felmentő ítéletet csak a felszabadulás után, 1947. február 7-én hozták meg. Shvoy Kálmán sohasem ismerte el - titkosan vezetett naplójában sem -, hogy a levelek szerzője ő lett volna.

Nehéz lenne átívelni a bevezető tanulmányban valamennyi fontosabb gazdasági és politikai kérdést, amely a naplóbejegyzések lapjaiból elénk tárul. Foglalkozik Teleki öngyilkosságával, ami napjainkban, a História című folyóirat ezzel kapcsolatos cikkei révén, újra élénk vita tárgya. Információit közvetlenül Werth Henriktől nyeri. A horthysta igazságszolgáltatás bemutatása is végigvonul bejegyzéseiben. A dualizmus időszakával szemben visszalépést jelentett az, hogy az igazságszolgáltatás rendszere jobban alárendelődött a kormányhatalomnak és az “államérdek"-nek, az esküdtszék intézményét nem állították vissza, még korlátozott formában sem. A kivételes hatalom intézkedései voltak érvényben: a statáriális büntetőeljárás, az internálási rendszer, a rendőri felügyelet. Shvoy több “felső utasításra" hozott ítéletről ír. Ilyen a többszörös gyilkos Hrabák István különítményparancsnok felmentése, melyet csak a szavazóbírák kicserélésével értek el, vagy a csongrádi bombamerénylet elkövetőinek tárgyalása. Shvoy rögzíti, hogy Somogyi Béla és Bacsó Béla újságírók meggyilkolásának értelmi szerzője maga Horthy volt, és egy pillanatra ő úgy is látta, hogy ez Horthy kormányzóságába kerül.

A napló bejegyzéseinek érdekes részei azok, ahol Shvoy Kálmán felvillantja a kormányzóhelyettes-választás körülményeit.

Érdeklődésre tarthatnak számot az újvidéki vérengzéssel kapcsolatos bejegyzései. Szomorú és megdöbbentő bekezdéseket olvashatunk a szegedi gettó borzalmairól vagy a bodajki vérengzésről. Sok helyen szól a baloldali, progresszív erők küzdelmeiről. Az 1944-ben vértanú halált halt Nagy Jenő ezredes korábban Szegeden szolgált, és Shvoy bejegyzéseiből tudhatjuk meg először, hogy a német konzul már itt figyeltette tevékenységét. Megírja, hogy a hírhedt szegedi rendőr-főkapitány, Buócz Béla személyes adósságait állami közpénzekből fedezték.

Szeretnénk felhívni a figyelmet még egy fontosabb “politikai központ"-ra, amely a bejegyzésekben igen sűrűn szerepel, és úgy hisszük, e téma feldolgozása várat még magára: a budapesti kávéházak és vendéglők politikai-agitációs szerepéről van szó. A politikai, a harctéri és a gazdasági helyzet változásai lecsapódtak a kávéházi beszélgetések során, és jól nyomon követhető, hogyan és mikortól változik meg a politikusok és a katonák álláspontja a hazánk sorsdöntő eseményeit illető kérdésekben. A megbeszélések színhelyei : a Modern, a Hangli, a Holub, a Kárpátia, a Vadászkürt, az Országház és a Hungária. A budapesti kávéházakban folyó világpolitikai vitákról természetesen maga Horthy is tudott, és azok jelentőségére rámutat az a tényező, hogy a németek figyelték e politikai csoportosulásokat. Shvoy Kálmán 1936-tól, majd különösen 1940-1944 között a pesti kávéházak szorgos látogatója.

A háborús eseményeket a katona, a jó szakember szemével kísér figyelemmel, és naplóbejegyzéseiben számot is ad ezekről.

Állandóan híreket szerez a keleti frontról szabadságra hazatérő szegedi és pesti tiszttársaitól, s maga is hallgatja a Moszkvában működő Kossuth Rádió és a szövetséges hatalmak rádióadásait. Sok-sok katonaszökevényről ír, különösen az 1944. december 1. után készült bejegyzéseiben. Megtudja, hogy Ungvárnál egy egész zászlóalj ment át a szovjet csapatokhoz. Sok tényt ismertet annak érzékeltetésére. hogy a magyar lakosság többsége a háború, a fasizmus ellen volt. Adatokat, tényeket közöl arról, hogy “a németek visszamenet kifosztják az országot és elhajtják a lakosságot".

A német megszállás napját Szegeden töltötte, a következő napon azonban már Budapesten tartózkodott. Érdekesek a felszabadító harcokkal kapcsolatos feljegyzései, különösen a dunántúli harcokkal, a dunántúli tankcsatával kapcsolatos észrevételei. A harcokat a székesfehérvári püspöki palota tornyából követte nagy figyelemmel. A városnak többször változott a gazdája, s magát Shvoy Kálmánt is nem várt meglepetés érte: Székesfehérváron a nyilasok letartóztatták “közismert baloldali kapcsolatai" miatt, és előbb Veszprémbe, majd Sopronkőhidára internálták. Csak 1945. április végén térhetett vissza ismét Szegedre, s azon nyomban “Pro Memoria" feljegyzést készített a szegedi demokratikus rendőrség politikai osztályának felkérésére a vezető horthysta tisztségviselőkről, a horthysta parlamentről, vezető tagjairól, a jobboldali szervezetekről, azok tevékenységéről, a korszak prominens képviselőinek felelősségéről. Mint az iratok mutatják, ez segítséget nyújtott a megindult törvényes, bírósági felelősségre vonásokhoz.

Hová is sorolható Shvoy személye, mely politikai irányzathoz, mik azok a jegyek, amelyek segítenek őt elhelyezni a magyar politikai életben? Csatlakozott az ellenforradalomhoz és mint vezérkari főnöknek jelentős szerepe volt abban, hogy Szegeden kiépítették a “nemzeti hadsereg" magvát. Horthy híve, ha nem is feltétlen híve. Naplóbejegyzéseiből ugyanis világosan kitűnik, hogy sokáig legitimista, de később annak restauratív jellege nélkül. Az antiszemitizmus idegen tőle, olyannyira, hogy ennek hangsúlyozása - a zsidó emlékmű felavatásának elvállalása - a harmincas évek elején katonai pályafutásába került.

A “keresztény-nemzeti" eszmekör alapján álló, középosztálybeli Shvoy Kálmán olyan műveltebb, igényesebb, a nemzetközi kérdésekben szélesebb körűen tájékozott, szakképzett katona, majd politikus volt, aki egészségesebb társadalmat, komoly reformokat akart: gazdasági téren lefaragni a nagybirtokokat, komoly telepítésbe fogni, kihasználni az ország agrárjellegében rejlő lehetőségeket. megrendszabályozni a tőkét, de nem antiszemita alapon, és nagyszabású szociális reformokat megvalósítani - ez volt programja. amelyet sok parlamenti felszólalásában és naplóbejegyzéseiben egyaránt hangsúlyozott.

Németellenessége és fasizmusellenessége szinte elszakíthatatlanul fonódott egybe, s ez nem párosult nála megátalkodott nacionalizmussal és irredentizmussal. Örült a visszakapott területeknek, de ezeken “demokratikus" kormányzást akart, mint ahogyan az egész országban. Németellenessége ellenpólusaként nem jelentkezik nála angolszász orientáció, mint másoknál, parlamenti felszólalásában hangsúlyozta. hogy szükséges volna Franciaország, valamint minden ország irányában is a barátságot keresni.

A “keresztény-nemzeti" eszmekör alapján állva, az antiliberális újkonzervativizmussal szemben azt vallotta, hogy a nemzeti érdekeket a napi politikában kell képviselni.

Eszmeköre határainak szabadsága teszi számára lehetővé, hogy a fajvédő szélsőjobboldal ellen forduljon, bár a korszak jellegzetes tünete, a Gömbös-féle “reformkorszak" politikai-szellemi megélénkülése rá is hat egy ideig. Később szembehelyezkedik a “reformnemzedék"-kel, és a nagybirtokos-nagytőkés vezetésű, németellenes “alkotmányvédő" táborhoz csatlakozik. Mutatja ezt pártbeli és disszidálása utáni baráti köre. ahova többek között Sztranyavszky Sándor, Kornis Gyula, Pesthy Pál, Zsitvay Tibor, Tildy Zoltán, Lányi Márton, Eckhardt Tibor, Lázár Andor, Marschall Ferenc, Bornemisza Géza, Mikecz Ödön tartoznak.

Shvoy lelkiismereti válságba kerül, mert látja, hogy a kurzuson belül még a Bethlen-féle konszolidációs rezsim sem tudta végrehajtani az újkonzervatív reformprogramot, tehát valami más kell helyette. Mi ez a más`' “Reformok kellenek" - mondja, mert a reform-konzervativizmus a reform szót kiejtette szótárából. De hogyan lehetne ezt megoldani, hiszen a középosztály válságban van.

Előtérbe kerül tevékenységében a német fasiszta befolyás és a szélsőjobboldali irányzatok elleni harc. A polgári szabadságjogok védelme nála egy meglehetősen homályos keresztény demokrácia társadalmi ideáljának körvonala, de hangsúlyosan és világosan látszik, hogy a liberalizmus felé mutató iránnyal. Polgári liberális gondolatkörét mutatja, hogy a nemzeti érdekek képviseletét mindennél fontosabbnak tartja.

Harcos németellenessége, fasizmusellenessége és függetlenségi eszméje, az antiszemitizmus elutasítása a harmincas évek végétől már komoly bátorságot igényelt. Bukása az akkori politikai-társadalmi közegben szükségszerű volt. Ezekkel az elvekkel - amely emberi tulajdonságait tekintve becsületességgel, feddhetetlenséggel, megvesztegethetetlenséggel párosult-vállalt kormánypárti tagságot, illetve képviselőséget. Majd eljut a Kisgazdapárthoz, de elbukik a küzdelemben, mert ellenfelei disszidálását sem bocsátották meg neki.

Shvoy személyének megítélésekor tehát feltétlenül számításba kell venni politikai-ideológia fejlődését, ami az egyre inkább jobbratolódó ellenforradalmi rendszer körülményei, sőt a szélsőjobboldal előretörése hatására ment végbe. Szembehelyezkedett ezzel az irányzattal. A szociális problémák felé fordult, azoknak reformokkal való megoldását sürette. A parasztság, konkrétan a Szeged környéki kis- és nagyparasztok, a bérleteken gazdálkodók és a tanyai lakosság érdekeiért harcolt - a parasztságot tekintette társadalmi bázisának. Nem véletlen, hogy a kormánypárttal való fájdalmas szkítás után a kisgazdapárti szervezkedés felé fordult.

Shvoy Kálmán naplója és emlékirata sok új ténnyel, adattal gazdagítja eddigi ismereteinket az ellenforradalmi rendszer negyedszázadáról.

* * *

A napló és az emlékirat anyagát párhuzamosan közöltük. Az emlékiratot dőlt betűs szedéssel választottuk el a naplótól. Shvoy Kálmán eredeti, évek szerinti bejegyzéseinek megfelelően kronologikus sorrendet követtünk.

Ideális terjedelmű jegyzetapparátus elkészítésére törekedtünk. nem tekintettük feladatunknak a szerző megállapításainak minősítését, csupán jelentős tévedéseire hívjuk fel a figyelmet, illetve a megértést segítő magyarázatokat adunk.

Az egész anyagot szöveghűséggel közöljük. Csak a helyesírást és a hibásan írt személyneveket javítottuk, valamint pótoltuk a hiányzó írásjeleket. A földrajzi neveket a mai írásmód szerint javítottuk. Amikor a naplóíró keresztnevet említ, zárójelben feltüntettük a vezetéknevet is.

A napló és az emlékirat 1918-1945 közötti teljes történeti értékű vagy történeti érdeklődésre számot tartó anyagát közöltük. Nem vettük fel a kötetbe az első világháborút megelőző időszak anyagát, valamint a felszabadulás utáni bejegyzéseket, visszaemlékezéseket. A szerkesztő szándéka az volt, hogy a horthysta rendszer negyedszázadára vonatkozó bejegyzéseket adja közre, követlen előzményeivel - a Tanácsköztársaság időszakával és a világháború utolsó hónapjaival - együtt.

Shvoy Kálmán naponta jegyezte fel a maga számára az emlékezetes eseményeket, minden esetben az év, a hónap és a nap megjelölésével kezdve az írást, majd megjelölte a reggeli ébredés időpontját - ezt követi a napi események leírása -, a lefekvés időpontját, gyakran az aznapi időjárást is. Az ébredést, lefekvést és az időjárás közlését minden esetben elhagytuk, és az olvasmányosság miatt ezt a kihagyást nem is jelöltlik. Sűrűn előfordul, hogy 2-3 napig nem jegyez fel semmit naplójába, esetenként pedig teljesen személyes jellegű dolgokról ír, ezeket elhagytuk. A családi, személyes jellegű beírások közlésére a kutatási engedély nem is terjedt ki. Sok esetben elhagytuk a már ismert tények közlését, néhányszor azonban ismert eseményeket is közlünk, hogy a naplóból az események fonala pontosan követhető legyen. A kihagyásokat barom ponttal jeleztük.

A napló mellékleteit képezik a Shvov Kálmán által gondosan megőrzött eredeti iratok, ezekből fakszimiléket adunk.

Megtisztelő kötelességem, hogy köszönetet mondjak a kiadónak és lektoraimnak segítségükért. Őszinte köszönetet mondok Ránki Györgynek, különösen a bevezető tanulmányt segítő észrevételeiért. Külön köszönöm a napló és emlékiratanyag metodikai közlését, egész szerkezetét érintő javaslatait. Hálás köszönetet mondok Bölöny Józsefnek. aki felejthetetlen segítséget nyújtott a bevezető. a napló, az emlékiratanyag. a teljes jegyzetapparátus, sőt a mutatók átnézésével ahhoz. hogy a lehetőség szerint minél kevesebb kiolvasási, elírási vagy névhibával jelenhessen meg ez a kötet.

Perneki Mihály

 

Jegyzetek:

(1) Csongrád megyei Levéltár, 9/1971. lt. sz. és 44/1971. lt. sz. Shvoy Kálmán levele a levéltár igazgatójához. [vissza]

(2) Ekkor, 1971. november 15-én készült az özvegy által átadott emlékiratokról a levéltári letéti szerződés. [vissza]

(3) A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Pf. III. 21 444/1978/5. sz. ítélete. Budapest 1979. január 22-én dr. Benedek Károly s. k., a tanács elnöke. [vissza]

(4) Napló, 1919. április 27. [vissza]

(5) Páter Zadravecz titkos naplója. Szerk. Borlányi György. Kossuth Könyvkiadó 1967. 45-46. old. [vissza]

(6) 1922. április 1-i naplóbejegyzéshez tartozó emlékiratrész. [vissza]

(7) Napló, 1920. június 14. [vissza]

(8) Nemes Dezső: Az ellenforradalom története Magyarországon, 1919-1921. Akadémiai Kiadó 1962. 43. old. [vissza]

(9) Keresztes-Fischer Lajos tábornokról van szó, nem fivéréről Keresztes-F'ischer Ferenc későbbi belügyminiszterről. [vissza]

(10) A nemzeti hadsereg klikkjéről, a vezérkari főnök, a főparancsnok és a honvédelmi miniszterek közötti ellentétekről a Napló bejegyzései mellett lásd Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg szervezete (1920- 1944). Hadtörténelmi Közlemények, 1958. 5. évf. 1-2. sz. 51 -70. old. [vissza]

(11) Horthy Miklós titkos iratai. Szerk. Szinai Miklós és Szűcs László. Kossuth Könyvkiadó 1962. 232. old. [vissza]

(12) Nemes Dezső idézett munkájából (156-160. old.) részletesen ismertté vált a szervezet működése, tagjainak kiléte. [vissza]

(13) A korszak utolsó törvényhozó testülete az 1939. június 10-re hirdetett országgyűlés ma-radt, melynek lejáró mandátumát az illegalitásba szorított ellenzék távollétében hozott 1944: VII1. tc. egy évvel meghosszabbította. [vissza]

(14) Napló, 1938. november 22. [vissza]

(15) Imrédyt 115:94 arányban szavazták le. [vissza]