SZABADSÁGHARC 1848–1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – H

  HAJAGOS József : Heves megye a forradalom és szabadságharc sodrában
  HAMARY Dániel : Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt
  HAMVAY Ödön : Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből
  HANGODI László : Tapolca és környéke 1848/49-ben
  Három hét a szabadságharc történetéből
  HEGEDÜS János – VENDREI (Aschermann) Ferenc : Kiss Ernő altábornagy, a „bánsági nábob”
  HEGEDŰS Károlyné : Az 1848–49-es szabadságharc emlékei Pest megyében
  HEGYESI Márton : Az 1848–49-iki harmadik honvédzászlóalj története
  HERMANN Róbert : Az abrudbányai tragédia, 1849
  HERMANN Róbert : A csornai ütközet története és okmánytára
  HERMANN Róbert : A Drávától a Lajtáig
  HERMANN Róbert : I. Ferenc József és a megtorlás
  HERMANN Róbert – KUCZA Péter : 1848–1849 : Szabadságharc a Tápióvidéken
  HERMANN Róbert : 1848–1849 : A szabadságharc hadtörténete
  HERMANN Róbert : Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái
  HERMANN Róbert : Győr város és megye hadtörténete 1848–49-ben
  HERMANN Róbert : A honvesztéstől a honmentésig
  HERMANN Róbert : Az ihászi ütközet emlékkönyve 1848–1999
  HERMANN Róbert – SZÁMADÓ Emese : Klapka György Komárom hőse
  HERMANN Róbert : Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei
  HERMANN Róbert : Komáromi csataképek, 1848–1849
  HERMANN Róbert : A magyar hadügyminisztérium 1848–1849
  HERMANN Róbert : Megtorlás az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után
  HERMANN Róbert : Mindig az elsők között
  HERMANN Róbert – BONA Gábor – MOLNÁR András : A 47. honvédzászlóalj története, 1848–1849
  HERMANN Róbert : Negyvennyolcas történetünk mai állása
  HERMANN Róbert : A nemzetőrség és a honvédség 1848–1849
  HERMANN Róbert : Perczel Mór első honmentő hadjárata
  HERMANN Róbert : Reformkor, forradalom, szabadságharc
  HERNÁDY Zsolt : „Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak” : Schweidel József tábornok élete
  HOGYA György : 1848/49-es honvéd síremlékek Veszprémben
  Honvédalbum
  Honvédek könyve : történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból
  HORVÁTH Béla : A 6. (Württemberg) huszárezred az 1848–49-es magyar szabadságharcban
  HORVÁTH Mihály : Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben
  The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848–1849

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek