Ultimátum Budapest védőihez

A budapesti német és magyar csapatok vezénylő tábornokának, a Budapest területén körülzárt német 13. páncélos hadosztály, a „Feldherrnhalle” SA páncélgránátos hadosztály, a 271. gyaloghadosztály, a 8. és 22. SS-lovashadosztály, a 239. rohamtüzérdandár tábornokainak és tisztjeinek, továbbá a magyar 1. páncéloshadosztály, a 10., 12. és 26. hadosztály, a 10. őrezred, a 3. rendőrezred és a 206. tartalék ezred tábornokainak és tisztjeinek!

A Budapest területén körülzárt összes német és magyar csapatok parancsnokainak!

December 25-én a 3. Ukrán Hadseregcsoport csapatai Budapesttől nyugatra a Dunáig törtek előre, s megszállták Esztergomot. Itt egyesültek a Dunától északra előnyomuló 2. Ukrán Hadseregcsoport egységeivel. Ezzel a Budapest területén levő összes német és magyar csapatok körül a gyűrű bezárult.

A Vörös Hadsereg Budapest körülzárásával egyidejűleg eredményes támadó hadműveleteket folytat Csehszlovákiában, ahol a szétvert, visszavonuló német csapatokra súlyos vereséget mér. A Vörös Hadsereg csapatai átlépték a Vértes hegységet, és rövidesen befejezik egész Magyarország megtisztítását a német csapatoktól.

A Baltikumban folytatódik a Schörner tábornok parancsnoksága alatt álló és körülzárt német hadseregcsoport megsemmisítése.

Nyugaton a Hitler által megindított és széltében-hosszában propagált offenzíva befulladt, és a háború kimenetelének sorsát megváltoztatni már nem tudja. Lényeges segítség már sehonnan sem várható.

A szétvert és Budapest területén körülzárt német és magyar csapatok maradványainak helyzete teljesen reménytelen. Az összes visszavonulási utak el vannak vágva.

Többszörös túlerőnk emberben, hadianyagban és felszerelésben Ön előtt – mint vezénylő tábornok előtt –és a körülzárt csapatok tisztjei előtt már nem lehet kétséges.

Tábornok Úr bizonyára belátja, hogy minden további ellenállás elvesztette értelmét. A harc céltalan folytatása feltétlen csapatainak megsemmisítéséhez, a békés polgári lakosság lelketlen feláldozásához és a magyar főváros teljes elpusztításához vezetne.

További felesleges véráldozatok elkerülésére Budapestnek, történelmi jelentőségű műemlékeinek, kulturális és művészi alkotásainak megmentése érdekében felszólítom az alábbi feltételek elfogadására:

1. A körülzárt német és magyar csapatok – parancsnokságaikkal az élén – a harci tevékenységet azonnal szüntessék be.

2. A legénység, az összes tisztek és tábornokok, továbbá a teljes fegyverzet, felszerelés, szállítóeszközök és hadianyag épségben átadandó.

3. A harcot beszüntető tábornokok, tisztek és a legénység biztonságáért, életéért szavatolunk.

A német hadifoglyok részére biztosítjuk a hazatérést hazájukba, kívánságuk szerint más országokba.

Az összes magyarok, akik megadják magukat, kihallgatás és ellenőrzés után azonnal szabadlábra helyeztetnek, és otthonukba távozhatnak.

4. A fegyverletételben érintett csapatok egyénei egyenruhájukat, rendfokozati jelvényeiket, kitüntetéseiket, a magántulajdonukat képező tárgyakat és értékeket megtarthatják. A törzstisztek és tábornokok ezenkívül megtarthatják szúrófegyvereiket.

5. Az összes sebesültek és betegek azonnal orvosi kezelésben részesülnek.

6. A tábornokok, tisztek, altisztek és a legénység részére az ellátás biztosítva lesz.

A választ írásban kérjük, melyet megbízott tisztek feltűnő fehér zászlóval megjelölt személygépkocsin a budapest-vecsési műúton adjanak át.

A kiküldött tiszteket meghatalmazott orosz tisztek a fő harcvonalban az említett műúton 1944. december 30-án, moszkvai idő szerint 12 órakor várni fogják.

Ha a fenti fegyverletételi feltételeket elutasítja, úgy a Vörös Hadsereg földi és légi hadereje a hadműveleteket a körülzárt német és magyar csapatok megsemmisítésére megkezdi.

Ez esetben az összes csapatok megsemmisítéséért, Budapest lerombolásáért, valamint a békés polgári lakosság súlyos áldozataiért a felelősséget Ön fogja viselni.

1944. december hó.

Malinovszkij
a 2. Ukrán Hadseregcsoport
parancsnoka, a Szovjetunió marsallja

Tolbuhin
a 3. Ukrán Hadseregcsoport
parancsnoka, a Szovjetunió marsallja

Forrás : Zalka, 194-196. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok