A LEGFELSŐBB FŐPARANCSNOK PARANCSA

Moszkva, 1945. május 1.
20. sz.

Elvtársak! Vöröskatonák és vöröstengerészek, tisztesek és tiszthelyettesek, tisztek és tengerésztisztek, tábornokok és tengernagyok!

Szovjetunió dolgozói!

Országunk ma Május Elsejét, a dolgozók nemzetközi ünnepét ünnepli.

Ebben az évben Hazánk népei Május Elsejét a Nagy Honvédő Háború győzelmes befejezésének körülményei között ünneplik.

Már elmult és nem tér többé vissza az a nehéz idő, amikor a Vörös Hadsereg Moszkva és Leningrád, Groznüj és Sztálingrád alatt védekezett az ellenséges haderők ellen. Győzelmes haderőink most Németország szívében, messze Berlinen túl, az Elba folyó mentén zúzzák az ellenség fegyveres erőit.

Rövid idő alatt felszabadult Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia nagy része, Ausztria jelentékeny része, Ausztria fővárosa, Bécs.

A Vörös Hadsereg eközben elfoglalta Kelet-Poroszországot, a német imperializmus fészkét, Pomerániát, Brandenburg nagy részét, Németország fővárosának, Berlinnek legfontosabb kerületeit és kitűzte Berlin városára a győzelem lobogóját.

A Vörös Hadsereg e támadó harcainak eredményeképpen a németek három-négy hónap alatt 800.000-nél több katonát és tisztet vesztettek foglyokban és körülbelül egy milliót halottakban. Ugyanezen idő alatt a Vörös Hadsereg egységei körülbelül 6.000 ellenséges repülőgépet, mintegy 12.000 harckocsit és rohamlöveget, több mint 23.000 tábori löveget és roppant mennyiségű más hadianyagot és felszerelést zsákmányoltak vagy semmisítettek meg.

Meg kell említeni, hogy ezekben a harcokban a közös ellenséget a Vörös Hadsereggel vállvetve a lengyel, jugoszláv, csehszlovák, bolgár és román hadosztályok is sikeresen támadták.

A Vörös Hadsereg megsemmisítő csapásainak következtében a német hadvezetőség tucatjával volt kénytelen hadosztályait a szovjet—német frontra átvetni s ezzel más arcvonalakon egész frontszakaszokat védtelenül hagyni. Ez a körülmény elősegítette a szövetséges haderők nyugati támadásának sikeres kibontakozását. Ezekkel a csapásokkal, melyeket kelet felől a Vörös Hadsereg, nyugat felől a szövetséges haderők egyidejűleg mértek a német seregekre, sikerült a német csapatokat két, egymástól elszigetelt részre vágni és megvalósítani saját haderőink és a szövetséges haderők egységes fronttá egyesítését.

Nem férhet kétség hozzá, hogy ez a körülmény a hitleri Németország végét jelenti.

A hitleri Németország napjai meg vannak számlálva. Területének több mint felét megszállták a Vörös Hadsereg és szövetségeseink haderői. Németország elvesztette életbevágóan fontos területeit. A hitleristák kezében maradt ipar nem tudja a német hadsereget elég fegyverrel, lőszerrel és kőolajjal ellátni. A német hadsereg embertartalékai kifogytak. Németország teljesen el van szigetelve és magára maradt, ha japán szövetségesét nem számítjuk.

A hitlerista kalandorok kiutat keresnek a kilátástalan helyzetből s ezért mindenféle fogással próbálkoznak, még azzal is, hogy kacérkodnak szövetségeseinkkel, egyenetlenséget igyekeznek támasztani a szövetségesek táborában. A hitleristák ez újabb gaz cselfogásai teljes kudarcra vannak kárhoztatva. Eredményük csak az lehet, hogy meggyorsítják a német seregek összeroppantását.

A hazug fasiszta propaganda ostoba mesékkel rémítgeti a német lakosságot, azt híreszteli, hogy az Egyesült Nemzetek hadseregei ki akarják irtani a német népet. A német nép megsemmisítése nem feladata az Egyesült Nemzeteknek. Az Egyesült Nemzetek megsemmisítik a fasizmust és a német militarizmust, szigorúan megbüntetik a háborús bűnösöket és arra kényszerítik a németeket, hogy megtérítsék azt a kárt, amit más országoknak okoztak. De az Egyesült Nemzetek nem bántják és nem fogják bántani Németország békés lakosságát, ha ez lojálisan teljesíti a szövetséges katonai hatóságok követeléseit.

Azok a ragyogó győzelmek, amelyeket a szovjet csapatok a Nagy Honvédő Háborúban arattak, megmutatták a Vörös Hadsereg óriási erejét és nagyszerű hadi művészetét. Hazánk a háború alatt kitűnően képzett hadseregre tett szert, amely meg tudja védeni népünk nagy szocialista vívmányait és biztosítani tudja a Szovjetunió állami érdekeit.

Annak ellenére, hogy a Szovjetunió közel négy éve példátlan méretű, óriási áldozatokat követelő háborút folytat, szocialista gazdaságunk erősödik és növekszik, a felszabadított területek gazdasága pedig, amelyet a német területrablók kifosztottak és feldúltak, eredményesen és gyorsan újjáéled. Ez annak a hősies erőfeszítésnek az eredménye, melyet a munkások, kolhozparasztok, a szovjet értelmiség, országunk női és ifjúsága a nagy bolsevik párt lelkesítő hatása és irányítása alatt végeztek.

A német imperialisták által kirobbantott világháború végéhez közeledik. A hitleri Németország összeomlása a legközelebbi jövő kérdése. A hitlerista főkolomposok, akik a világ urainak szerepében tetszelegtek, kifogytak a tudományból. A halálosan sebzett fasiszta fenevad utolsókat vonaglik. Most az a feladat, hogy végezzünk a fasiszta fenevaddal.

Vörös Hadseregünk és Hadiflottánk harcosai!

Folyamatban van az utolsó roham a hitleri barlang ellen. A befejező harcokban mutassátok a harci tudás és bátorság újabb példáit. Még erősebben verjétek az ellenséget, avatottan zúzzátok szét védelmét, üldözzétek és kerítsétek be a német hódítókat, ne engedjétek őket lélegzethez jutni mindaddig, amíg be nem szüntetik az ellenállást.

Szülőföldetek határain kívül vagytok s ezért legyetek különösen éberek!

Mint eddig is, őrködjetek a szovjet katona becsülete és méltósága felett!

Szovjetunió dolgozói!

Kitartó és fáradhatatlan munkával sokszorozzátok meg a front minden irányú támogatását. Gyógyítsátok be gyorsan országunk háború okozta sebeit, tegyétek még hatalmasabbá Szovjet Államunkat!

Elvtársak! Vöröskatonák és vöröstengerészek, tisztesek és tiszthelyettesek, tisztek és tengerésztisztek, tábornokok és tengernagyok!

Szovjetunió dolgozói!

A Szovjet kormány és bolsevik pártunk nevében üdvözöllek és köszöntelek benneteket Május Elseje ünnepének alkalmából!

A Vörös Hadsereg által a fronton elért történelmi győzelmek, a munkások, kolhozparasztok és az értelmiség által a hátországban elért nagy sikerek tiszteletére, a dolgozók nemzetközi ünnepének megünneplésére

M E G P A R A N C S O L O M:

Ma, május elsején 20 ágyúsortűz dördüljön el a szövetségi köztársaságok fővárosaiban: Moszkvában, Kievben, Minszkben, Bakuban, Tbilisziben, Jerevánban, Ashabadban, Taskentben, Sztálinabadban, Alma-Atában, Frunzéban, Petrozavodszkban, Kisinyovban, Vilnyuszban, Rigában, Tallinban és a hős városokban: Leningrádban, Sztálingrádban, Szevasztopolban és Odesszában.

Éljen hatalmas Szovjet Hazánk!

Éljen a nagy szovjet nép, a győzelmes nép!

Éljen a győzelmes Vörös Hadsereg és Hadiflotta!

Örök dicsőség a hazánk szabadságáért és függetlenségéért vívott harcban elesett hősöknek!

Előre, a hitleri Németország végleges szétzúzására !

I. SZTÁLIN
Legfelsőbb Főparancsnok,
a Szovjetunió Marsallja


Sztálin a Nagy Honvédő Háborúról


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok