ULTIMÁTUM SZTÁLINGRÁD VÉDŐIHEZ
1943. január 8.

A Sztálingrádnál bekerített 6. német hadsereg főparancsnokának, P a u l u s vezérezredesnek vagy helyettesének!

A 6. német hadsereg, a 4. páncéloshadsereg egységei és az önhöz erősítésképpen beosztott csapategységek 1942 november 23-a óta teljesen körül vannak zárva. A Vörös Hadsereg csapatai ezen német hadseregcsoport köré acélerős gyűrűt vontak. Szertefoszlatták azokat a reményeket, hogy az Ön csapatait egy délről vagy délnyugatról indított német támadás megmentheti. Az önök felmentésére idesietett német csapatokat a Vörös Hadsereg szétverte. E csapatok maradványai visszavonulnak Rosztov felé. Azok a német szállítórepülőgépek, amelyek a körülzárt német csapatoknak légiúton visznek szűkös élelmiszeradagokat, lőszert és üzemanyagot, kénytelenek – a Vörös Hadsereg eredményes és heves előretörése következtében – repülőtereiket állandóan változtatni s így a katlanig nagy utat kell megtenniök. Ezenfelül a szovjet repülők igen nagy veszteségeket okoznak a német légierőnek szállítógépekben és azok személyzetében. A körülzárt német csapatok megsegítése szállítórepülőgépek útján tehát eredménytelennek bizonyult.

Az Ön körülzárt csapatai súlyos helyzetben vannak. Sokat szenvednek éhségtől, betegségtől és hidegtől, noha a kemény orosz tél csak most kezdődött. Az igazán zord fagyok, a jeges sztyeppei szelek és a nagy hóviharok még ezután következnek. Katonáinak hiányos a téli felszerelése. Nem higiénikus, egészségüket romboló körülmények között élnek.

Ön mint főparancsnok, valamint a körülzárt csapatok tisztjei igen jól tudják, hogy a gyűrű áttörésére nincs többé semmiféle reális lehetőség. Helyzetük reménytelen és minden további ellenállás céltalan.

Tekintettel a német csapatok kilátástalan helyzetére, minden további felesleges vérontás elkerülése végett a következő kapitulációs feltételeket ajánljuk fel önnek:

1. Az Ön és Ön vezérkarának vezetése alatt álló valamennyi katlanbazárt német csapat minden ellenállást beszüntet.

2. A Wehrmacht valamennyi tagja szervezetten megadja magát. Minden fegyver, a teljes technikai felszerelés és a hadsereg minden java sértetlen állapotban átadandó.

Kezeskedünk mindazon tisztek, altisztek és legénységi állománybeliek életéért és biztonságáért, akik beszüntetik az ellenállást; továbbá biztosítjuk, hogy a háború befejeztével visszatérhetnek Németországba, vagy kívánságukra bármely más országba.

A magukat megadó Wehrmacht csapatok tagjai megtarthatják saját egyenruhájukat, rangjelzéseiket és kitüntetéseiket, valamint a személyes használati és értéktárgyaikat. Magasabbrangú tisztek megtarthatják kardjukat és oldalfegyverüket is.

Mindazok a tisztek, altisztek és legénységi állománybeliek, akik megadják magukat, azonnal szabályszerű ellátásban részesülnek. Minden sebesült, beteg és fagyásokozta sérülésben szenvedő orvosi segélyt kap.

Várjuk írásbeli válaszát egy ön által személyesen felhatalmazott megbízott útján, 1943 január 9-én moszkvai időszámítás szerint 9 óra 00 perckor; nevezett hajtson fehér zászlóval felismerhetővé tett személyautóval a Marinovkából Platonoszkij felé vezető országúton.

Megbízottját 1943 január 9-én 9 óra 00 perckor meghatalmazott szovjet tisztek várják.

Kijelentjük, hogy amennyiben Ön ezen fegyverletételre vonatkozó felhívásunkat visszautasítja, akkor a Vörös Hadsereg és a Vörös Légiflotta csapatai kénytelenek lesznek megkezdeni a katlanbazárt német csapatok megsemmisítését. A megsemmisítésért tehát a felelősség Önt terheli.

A Vörös Hadsereg Főparancsnoksága nevében a Főhadiszállás megbízottja:

Voronov
tüzérségi vezérezredes

A Doni Front főparancsnoka:
Rokosszovszkij
altábornagy

Kelt 1943 január 8-án, 15 óra 00 perckor.

 

Forrás : Weinert, 92-94. p.Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok