Új Egyetemi Könyvtár épül

Tervezőirodák | Építészek | Kivitelezők
Az épület | Adatok | Olvasói terek | Különgyűjtemények | Kölcsönzés | Egyéb szolgáltatások | Ajánlás |
Újságcikkek | Előadások
Pályaművek | Értékelés | Alapkőletétel | Bokrétaünnep | Az építkezés fotóalbumai |
Videofelvételek |

Az épület

Könyvtár logo

Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ
Építési engedélyezési terv

KÖZTI
Szántó & Mikó

2001. július hó

[Részlet]

1. AZ ÉPÜLET ELHELYEZKEDÉSE, KÖRNYEZETI KAPCSOLATAI

A tervezés során a vonatkozó RRT városrendezési elképzeléseit, szabályozási előírásait és közlekedési javaslatait teljes mértékben figyelembe vettük és betartottuk.

Az épület tömegét úgy illesztettük a környező beépítésbe, hogy a Bölcsész Kar épületével összetartozó tömböt alkosson. Északnyugati irányból az épület tömegét a Honvéd tér felöli volt laktanya épület homlokzati síkjához igazítottuk, a Bódogh J. utca és Alföldi utca vizuális tengelyének meghagyásával. Ily módon a T.I.K. épület tömege a Bölcsész Kar és a jövőben egyetemi funkciót szolgáló Honvéd téri volt laktanya épület külső határvonalainak metszésébe illeszkedik, kijelölve ezen három épület összetartozását és a városi szövetben való kiemelt jelentőségét.

A T.I.K. épületének főbejárati tengelyét a Honvéd tér felől létrejövő gyalogos megközelítési irányhoz igazítottuk.

A Bölcsész Kar épületének észak-keleti oldalán kijárata van az Egyetem utcára. Így a két épület gyalogos összeköttetését és egyben a Petőfi sugárúti tömegközlekedési kapcsolat felőli gyalogos forgalom fogadását az Egyetem utcával párhuzamosan, az új épület tömegének visszahúzásával és pillérsoros, előtetős felvezetéssel oldottuk meg, mely bevezeti az érkezőket a T.I.K. épületének előterébe.

2. A FUNKCIÓK LEÍRÁSA

Építészeti koncepció

A tervezés során a következő szempontokat tartottuk szem előtt. Az épület térbeli elrendezése legyen áttekinthető, tömör. A szabadpolcos olvasói terek a Bölcsész Kar felőli, kedvező tájolású parkra nézzenek. Az épület hossztengelye mentén legyen átlátható, tömör térfalat adó funkció ne kerüljön a középső traktusba, csak előkert, előcsarnok, vertikális közlekedők, hidak és belső udvar. Ez a nagy belmagasságú térsor képezi az épület belső tengelyét.

Az épület derékszögű koordináta rendszerébe egy, a Bölcsész Kar épületének hossztengelyével párhuzamos tengely hasít bele. Ez a tengely rávezeti az épület belső térsorát a Honvéd tér felőli volt laktanya épület kapualjára és egyben a Petőfi sugárút felől érkező gyalogos forgalom felé fordítja az épület előtéri tömegét.

A funkciók elrendezésekor fontosnak tartottuk az előadóterek és hozzájuk tartozó helyiségcsoportok leválasztását a könyvtári funkciótól. Ennek oka a két tércsoport között esetenként fellépő használati, közönségforgalmi és akusztikai "összeférhetetlenség" volt.

Az épület építészeti karakterét egy hossztengely menti sávos elrendezés adja. A természetes megvilágítást és csendet igénylő szabadpolcos olvasó és tanuló termek a belső udvar két oldalán helyezkednek el, transzparens üveghomlokzatokkal, míg a tömör térfalat adó zárt raktárak, irodák, kiszolgáló és gépészeti terek, valamint az előadótermek az épület Zászló utca felőli szélső sávjában helyezkednek el. Ez az oldal zaj, hőterhelési és környezeti szempontból egyaránt a legmostohább, ezért ebben az irányban az épület zárkózott hatást mutat.

Az eltérő funkciójú és homlokzati megjelenésű épülettömböket egységes tető fogja össze, zárt idomba rendezve az épület kontúrját, kijelölve a tömb határvonalait.

A Zászló utca felöli oldalon a nagyelőadó tömege és egy alacsonyabb oldalszárny simul a főtömeghez, mely segít beilleszteni az épület tömegét a Zászló utcai lakóházak léptékébe, és biztosítja a zárt raktárak későbbi bővítési lehetőségét úgy, hogy az épület főtömege változatlan maradhat.

Könyvtárosi gondolatok

Munkánk elvi alapjának fogadtuk el azt az adottságot, hogy a kötetek, kötegek, kazetták, tokok egyenként is és százezres soraikban is téglatesteket formáznak, továbbá; hogy folyamatos felhalmozódásuk során a rendezettségüket megtartani (káosz keletkezésének elejét venni) csak az ehhez idomulóan formált terek lehetnek adekvátak.

Ismerjük és elismerjük azt a körülményt,

  • hogy a kötetszámnak (vagy a különgyűjteményi állományrészek tekintetében bármilyen más statisztikai mérőszámnak) az épített alapterülethez viszonyított aránya naponta, havonta, évente folyamatosan (de szakáganként különböző mértékben) növekedik, ami a különböző terek, térrészek kihasználtságának mértékét, olykor berendezési igényeit is, állandóan módosítja;
  • hogy az ismereteknek korszakonként más-más csoportosítása, rendszerezése (legújabban például az ú.n. "élettudományok" előtérbe kerülése) a térrészek egymás közötti arányainak módosítását eredményezi;
  • hogy az információs technológiának gyakori generáció-váltása újabb és újabb kihívások elé állítja a szolgálatot;
  • hogy az új technológiák adathordozói mellett a hagyományos (nyomtatott) média kínálatának alakulása továbbra is exponenciális ütemű növekedést mutat;
  • hogy mindezek következtében az épületeknek alkalmasnak kell lennie újabb és újabb átrendezések akadálytalan kivitelezésére;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főoldal / Ilyen lesz / Az épület /
   SZTE Egyetemi Könyvtár | Oldaltérkép | Írjon nekünk! | ©2003 SZTE Egyetemi Könyvtár