PÁL APOSTOLNAK TITUSHOZ ÍRT LEVELE
[Tit.]


1,1 Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,

1,2 Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,

1,3 Megjelentette pedig [Eféz. 1,9.] a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott [Csel. 9,6.15.20.24.] a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:

1,4 Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.

1,5 A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam;

1,6 Ha van [1 Tim. 3,2-5.12.] feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.

1,7 Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;

1,8 Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;

1,9 A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.

1,10 Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók, [Csel. 15,1. Gal. 1,6.7. 2 Tim. 2,18.]

1,11 A kiknek be kell dugni a szájokat; a kik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, a miket nem kellene.

1,12 Azt mondta valaki közülök, az ő saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.

1,13 E bizonyság igaz: annakokáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,

1,14 Nem ügyelvén zsidó mesékre, [Csel. 15,1. 1 Tim. 1,4.] és az igazságot megvető emberek parancsolataira.

1,15 Minden [Róm. 14,20.23.] tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.

1,16 Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, [2 Tim. 3,2.5.] mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.


2,1 Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.

2,2 Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.

2,3 Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;

2,4 Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, [1 Pét. 3,3.4.] hogy férjöket és magzataikat szeressék,

2,5 Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek [1 Pét. 3,1.2.] engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne [2 Pét. 2,12.] káromoltassék.

2,6 Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:

2,7 Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,

2,8 Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. [1 Pét. 2,12.]

2,9 A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,

2,10 Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.

2,11 Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme [Ján. 3,16.] minden embernek, [1 Tim. 2,4.]

2,12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

2,13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak [Fil. 3,20.] dicsősége megjelenését;

2,14 A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket [Gal. 1,4.] minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

2,15 Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.


3,1 Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, [Róm. 13,1.2. 1 Pét. 2,13-15.] hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,

3,2 Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. [Fil. 4,5. Zsid. 12,14.]

3,3 Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, [1 Kor. 6,9-11. Eféz. 2,1-3.] gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.

3,4 De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, [Ján. 3,16.]

3,5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, [Eféz. 2,8.9.]

3,6 Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;

3,7 Hogy az ő kegyelméből megigazulván, [Róm. 8,16.17.] örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

3,8 Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni [vers 14. rész 2,14.] azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;

3,9 A balgatag vitatkozásokat azonban és [1 Tim. 1,4.4,7.] a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.

3,10 Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; [Mát. 18,15-17.]

3,11 Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.

3,12 Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.

3,13 A törvénytudó [Csel. 18,24.] Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk.

3,14 Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

3,15 Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.