PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE
[1 Tim.]


1,1 Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi [Kol. 1,27.] reménységünknek rendelése szerint,

1,2 Timótheusnak, az én igaz [Csel. 16,1-3.] fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

1,3 A miképpen Maczedóniába menetelemkor [Csel. 20,1.] kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,

1,4 Se mesékkel [rész 4,7.] és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, [rész 6,4.] mint Istenben való épülést a hit által.

1,5 A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet: [Róm. 13,10.]

1,6 Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre [2 Tim. 2,14.] hajlottak:

1,7 Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.

1,8 Tudjuk pedig, hogy a [Róm. 7,12.] törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,

1,9 Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.

1,10 Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik,

1,11 A boldog Isten dicsőségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.

1,12 És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, [Csel. 9,15.]

1,13 Ki előbb [Csel. 9,1.2.5.] istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;

1,14 Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

1,15 Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, [Mát. 9,13.20,28.] hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.

1,16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, a kik hiendenek ő benne az örök életre.

1,17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek [Róm. 16,27.] tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

1,18 Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, [Csel. 16,1.2.] hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,

1,19 Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;

1,20 Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. [2 Tim,. 2,17.]


2,1 Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak [Fil. 4,6.] könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,

2,2 Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, [Jer. 29,7.] teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

2,3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,

2,4 A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

2,5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

2,6 A ki adta önmagát [Ésa. 53,12.] váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

2,7 A mi végett rendeltettem én hirdetővé és [Csel. 9,15.13,2.] apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.

2,8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

2,9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem [1 Pét. 3,3.6.] hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,

2,10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

2,11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. [Eféz. 5,22.]

2,12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem [1 Kor. 14,34.] hogy a férfin uralkodjék, [1 Móz. 3,16.] hanem legyen csendességben.

2,13 Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. [1 Móz. 2,7.22.]

2,14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, [1 Móz.3,1-6.] bűnbe esett:

2,15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. [Zsid. 12,14.]


3,1 Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.

3,2 Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű [Tit. 1,5-6.] férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a [Tit. 1,7.8.] tanításra alkalmatos;

3,3 Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;

3,4 Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;

3,5 (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)

3,6 Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.

3,7 Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba [1 Pét. 2,12.] és az ördög tőribe ne essék.

3,8 Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, [Csel. 6,3.] nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;

3,9 Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.

3,10 És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.

3,11 Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.

3,12 A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.

3,13 Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, [Mát. 25,21.] és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.

3,14 Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;

3,15 De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.

3,16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, [Ján. 1,1.10.11. Fil. 2,5-10.] megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.


4,1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben [2 Tim. 3,1. Júd. 1,14.] némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

4,2 Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.

4,3 A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, [Kol. 2,16.] melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.

4,4 Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek [Tit. 1,15.] azzal;

4,5 Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.

4,6 Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél;

4,7 A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. [rész 6,20.] Hanem gyakorold magadat a kegyességre:

4,8 Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén [rész 6,6.] benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.

4,9 Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.

4,10 Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek.

4,11 Ezeket hirdessed és tanítsad.

4,12 Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.

4,13 A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.

4,14 Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. [Csel. 6,6.]

4,15 Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.

4,16 Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.


5,1 Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;

5,2 Az idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.

5,3 Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld.

5,4 Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.

5,5 A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.

5,6 A bujálkodó pedig élvén megholt.

5,7 És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek.

5,8 Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.

5,9 Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen,

5,10 A kinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.

5,11 A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:

5,12 Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették.

5,13 Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról-házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene.

5,14 Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. [1 Kor. 7,9.]

5,15 Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.

5,16 Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.

5,17 A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. [Gal. 6,6.]

5,18 Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; [5 Móz. 25,4.] és: Méltó a munkás [Luk. 10,7.] a maga jutalmára.

5,19 Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. [5 Móz. 17,6.]

5,20 A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.

5,21 Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.

5,22 A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd.

5,23 Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből.

5,24 Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.

5,25 Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el.


6,1 A kik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, [Eféz. 6,5.] hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék.

6,2 A kiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints.

6,3 Ha valaki másképen tanít, [Gal. 1,6-9.] és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,

6,4 Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,

6,5 Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzál.

6,6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

6,7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; [Préd. 5,15.]

6,8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. [Péld. 30,9.]

6,9 A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek [Péld. 23,4.28,20.] az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

6,10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely [Mát. 26,14.15.] után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.

6,11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

6,12 Harczold meg a hitnek szép harczát, [2 Tim. 4,7.8.] nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

6,13 Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, [Ján. 18,36.37.]

6,14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

6,15 A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, [Jel. 19,16.]

6,16 Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, [Ján. 1,18.] sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

6,17 Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, [Péld. 11,28.] hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;

6,18 Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők,

6,19 Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy [Mát. 6,20.] elnyerjék az örök [Mát. 25,34-40.] életet.

6,20 Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; [2 Tim. 2,16.]

6,21 A melylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. [2 Tim. 2,16-18.] Kegyelem veled! Ámen.