PÁL APOSTOLNAK FILEMONHOZ ÍRT LEVELE
[Filem.]


1,1 Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, [vers 5-7. Eféz. 3,1.]

1,2 És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek: [Kol. 4,15.17. Fil. 2,25.4,3.]

1,3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1,4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, [Eféz. 1,15.16. 1 Kor. 1,4. Fil. 1,3. 1 Thess. 1,2.]

1,5 Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában, [1 Kor. 13,13. Gal. 5,6. 1 Thess. 1,3.8.3,6.]

1,6 Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által. [Fil. 2,1. 1 Kor. 1,9.10,16. 2 Kor. 8,9. 1 Kor. 12,4-11. Eféz. 1,3. Gal. 6,6.]

1,7 Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia. [vers 1.6.9. Gal. 5,6. Kol. 4,11. Fil. 4,1.]

1,8 Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő, [vers 5.7.19. 1 Kor. 4,15.]

1,9 A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak; [vers 6.7. 1 Kor. 13,1. Csel. 7,58. Csel. 28,17.23.]

1,10 Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért, [1 Kor. 4,14.15. Gal. 4,19. 1 Tim. 1,2. Tit. 1,3. 1 Pét. 5,13.]

1,11 A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, [vers 10.13.15. Mát. 5,30. 2 Tim. 2,21.4,11. Fil. 1,22. 1 Kor. 16,18.]

1,12 Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz! [vers 17.]

1,13 Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedett fogságomban; [vers 9.19. Fil. 2,20. 1 Kor. 16,17.]

1,14 De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. [vers 20.21. 2 Kor. 9,7. 1 Pét. 5,2.]

1,15 Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza; [1 Móz. 45,5.]

1,16 Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. [Ján. 15,15. vers 10.12. 1 Tim. 6,2. 1 Kor. 7,21.22. Gal. 3,28. Kol. 3,11.]

1,17 Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. [vers 6.]

1,18 Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel. [vers 19.]

1,19 Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. [2 Kor. 10,1. Gal. 5,2. Eféz. 3,1. Kol. 1,23. 2 Kor. 9,4. Luk. 9,25.]

1,20 Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban! [vers 5.6.7.17-19.]

1,21 Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni. [vers 8.]

1,22 Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. [Fil. 1,19.1,26.]

1,23 Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, [Kol. 4,10-14.1,7. Eféz. 4,1. Fil. 1,13.]

1,24 Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim.

1,25 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!