„Végjáték” a Balkánon
1916

 

A hadi helyzet 1916 elején

Még nem ért véget az 1915-ös balkáni hadjárat, amikor a központi hatalmak hadvezetése fontolóra vette a további hadmozdulatokat. A fő kérdés a Szaloniki térségében állomásozó antant csapatok elleni fellépés volt. Amint arra az 1915-ös év eseményeit bemutató oldalunkon márt utaltunk, a Conrad által preferált frontális lerohanás helyett Falkenhayn elképzelését valósították meg: a bolgár erők elszigetelték a Sarrail vezette ellenséget. (A későbbiekben mégis szóba került egy Szaloniki elleni offenzíva, ám a hadműveletet többszöri halasztás után március elején végleg törölték.)

1916 elején még folytatódott a szerbek menekülése, ennek során jelentős élőerőt tudtak megmenteni a fogságba eséstől, de országuk sorsa már az előző évben megpecsételődött. Nyitva állt még viszont a kérdés: mi legyen Montenegróval és Albániával?

 

Montenegró megszállása

Szerbia bukása után a Monarchia hadvezetése egyértelműen egy Montenegró elleni hadjáratban gondolkodott. Az ország hadereje nem volt számottevő, de az elszánt harcosok partizánként tovább küzdve a megszállók jelentős erőit tudják lekötni. A gyors megszállással ennek lehetőségét akarta minimalizálni Conrad. Szintén fontos érv volt a támadás mellet Lovćen: a hegycsúcsról a Monarchia Cattaroban lévő flottabázisát sakkban lehetett tartani.

A Lovcsen elfoglalása

A Lovcsen elfoglalása. Assmann A. rajza

A Montenegró elleni hadjáratot Kövess Hermann tervezte meg. Január 5-én két irányból indult a támadás. A VIII. hadtest keletről rohamozott, és gyorsan visszaszorította az ellenséget. A védőket a XIX. hadtest nyugatról indított főcsapása lepte meg igazán. Ezen hadmozdulat ugyanis a nehezen megközelíthető, a montenegróiak által bevehetetlennek tartott Lovćen elfoglalásával indult.

„A mi tüzérségünk több napi ágyútűzzel annyira megpuhította a nyílt ütegállásban és csukott páncélos állásban elhelyezett montenegrói tüzérséget, hogy január 11-én meg lehetett kezdeni a gyalogsági támadást a montenegrói állások ellen, amelyek a cattarói-öböltől keletre vonuló magaslat szélén húzódtak végig.
A támadás előkészítésében Cattaro erődein kívül az öbölben állást foglaló magyar-osztrák hadihajók tüzelése is jelentős szerepet játszott. Azonkívül igen hasznos szolgálatot tettek a cattarói repülőtelep pilótái is.”

Tolnai : a világháború története, 8. köt., pp. 6–7.

Címlapon a montenegrói főváros eleste (Délmagyarország, 1916. január 15., p. 1.)

Címlapon a montenegrói főváros eleste (Délmagyarország, 1916. január 15., p. 1.)

A reggel megkezdődött roham délre már sikert is hozott. Ez megpecsételte a kis állam sorsát. 13-án a főváros, Cetinje is elesett. Nikita király békét kért; 17-én a csatározások véget értek. A király, aki időközben megbánta a kapitulációt, Olaszországon keresztül Párizsba szökött, így a formális békekötés elmaradt. A montenegrói hadsereget rövidesen leszerelték.

Rendkívüli kiadás Montenegró megadásáról (Délmagyarország, 1916. január 17.)

Rendkívüli kiadás Montenegró megadásáról (Délmagyarország, 1916. január 17.)

 

Harcok Albániában

Montenegró elestét követően logikus lépés volt, hogy az osztrák-magyar erők folytassák előrenyomulásukat Albánia felé. Egy gyors hadmozdulattal a szerbek által a tengerpart felé terelt, zömmel még 1914-ben fogságba esett katonákat fel lehetne szabadítani. Másik fontos szempont volt, hogy a bolgárok már 1915 végén albán területre értek. A szövetségesi viszony ellenére a Monarchia mindenképpen ellenőrzése alatt akarta tartani Albánia nagyobb részét.

A támadásra Kövess január 16-án a XIX. hadtestet jelölte ki. A terep roppant nehéz volt, az időjárás sem kedvezett, a szerbek legtöbbször kitértek a harcok elől, így a foglyok kiszabadítása (és a szerb hadsereg teljes megsemmisítése) nem sikerült. Nehéz feladatnak ígérkezett a Durazzo és Valona térségében még 1915 végén partra tett olasz erők megsemmisítése. A Durazzo elleni roham február 23-án kezdődött, az osztrák-magyar csapatok fokozatosan szorították vissza a védőket, ám közben azok viszonylag szervezetten tudták evakuálni csapataikat. Hadfelszerelésükből sok került a támadók kezére, amikor a város 27-én hajnalban elesett, de az élőerő zöme megmenekült.

Albánia elfoglalása

Albánia elfoglalása

Március elejére a Voljusa folyóig nyomultak előre a Monarchia seregei, ezzel a front stabilizálódott. Albánia kétharmada osztrák-magyar kézre került, de Valona körzetében az olaszok tartották állásaikat. A bolgárok által görög területre visszaszorított, Sarrail tábornok vezette francia és angol expedíciós erők is a térségben maradtak, Szerbiában és Montenegróban pedig a partizánok miatt kellett jelentősebb erőket állomásoztatni. A fentiek miatt Conrad szorgalmazta, hogy teljesen tisztítsák meg a Balkánt az ellenségtől, de a németek ekkor már a Verdun ellen tervezett támadásra koncentráltak. Albánia lakosságának zöme ugyan felszabadítóként tekintett a Monarchia csapataira, ám ott az év jelentős részében dühöngő malária volt leküzdhetetlen akadály. Utólag visszatekintve a szakértők nagy hibának tartják, hogy a megszálló feladatokra jelentős erőket állomásoztattak a térségben, azokra az olasz vagy orosz fronton sokkal nagyobb szükség lett volna.

„Ez a győzelmünk az albánokat teljes lélekkel a monarchia oldalára állította. Sok ezernyi albán önkéntes csatlakozott hozzánk és harcolt velünk együtt a háború végéig Albániában, ahol a monarchia csapatai a háború végéig kitartottak, de közben benépesítették az albán temetőket a maláriában elhaltak tízezreivel.”

Julier : 1914–1918, p. 160.

A megszállott Albániából

A megszállott Albániából : Magyar népfölkelő csapatok bevonulása Alessióba

Az év hátralévő részében a Monarchia csapatai már nem vettek részt jelentősebb küzdelemben. Augusztus 17-én a bolgárok megtámadták Sarrail erőit és az időközben részben újjászervezett szerb sereget. Görög területre szorították őket vissza, ám Sarrail szeptember 10-én ellentámadást indított, s hosszas harcokat követően kb. 30 kilométerrel visszavetette a támadókat. December közepétől az időjárási körülmények miatt már nem lehetett további hadműveleteket folytatni. Az antant erőit tehát ebből a térségből sem sikerült kiszorítani.

„BERLIN, november 15. A nagy főhadiszállás jelenti: [...]
Macedon arcvonal: A monasztiri sikságon intézett heves francia támadásokkal szemben a bolgár csapatok, köztük őfelségének a császárnak »Balkanski« ezrede, rendületlenül helyt állottak. A Cserna-hajlásban sikerült az ellenségnek néhány magaslatot elfoglalnia. Abból a célból, hogy a völgyben fekvő állások ellen az oldaltámadást kikerüljük, védővonalunkat ott visszahelyeztük.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)”

Délmagyarország, 1916. november 16., p. 1.

Sarrail (balról) és Bailloud francia tábornokok Szalonikiben

Sarrail (balról) és Bailloud francia tábornokok Szalonikiben

*

A balkáni fronton kialakult állásháború egészen 1918 nyaráig tartott, addig komolyabb hadmozdulatokat egyik fél sem kezdeményezett, hiszen mind a központi hatalmak, mind az antant mellékhadszíntérként kezelte a térséget. A „végjáték” tehát nem zárta le teljesen a térségben a háborút, de ez a frontszakasz a többihez képest sokáig érdektelen maradt.

 

Kezdőlap 1914 1915 1916 1917 1918