ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Ésa.]


1,1 Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, [2 Kir. 14,16.18. 2 Krón. 26,29. Hós. 1,1. Mik. 1,1.] Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.

1,2 Halljátok egek, [5 Móz. 32,1.9-18.] és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s [Mik. 1,2. Jer. 2,12.] méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem.

1,3 Az ökör ismeri gazdáját, és a [Jer. 8,7. Zsolt. 32,9. Péld. 6,6-8.] szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!

1,4 Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz [Ésa. 30,9.] mag, nemtelen fiak! elhagyták [Máté. 3,7.] az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle.

1,5 Miért ostorozzalak tovább, [Jer. 8,18.] holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.

1,6 Tetőtől talpig nincs e testben [Jer. 30,12.13.] épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.

1,7 Országtok pusztaság, [5 Móz. 28,51.52.] városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak;

1,8 És úgy maradt a Sion [Ésa. 17,9.] leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város.

1,9 Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem [1 Móz. 19,24.25.] hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához [Siral. 3,22. Róm. 9,29.] volnánk hasonlók.

1,10 Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, [Ésa. 3,10. Jer. 23,14. Máté. 11,23. Luk. 10,12.] és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe!

1,11 Mire való nékem véres áldozataitoknak [Ámós. 5,21-24. Mik. 6,6-8. Jer. 6,20.7,21. Hós. 6,6. Zsolt. 50,8-12.51,18.19. 1 Sám. 15,22.] sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;

1,12 Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?

1,13 Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, [Ésa. 66,3.4.] a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.

1,14 Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.

1,15 És ha kiterjesztitek [Ésa. 59,1-3. Péld. 1,24-28.] kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel [3 Móz. 20,4.] rakvák kezeitek.

1,16 Mosódjatok, [Jer. 4,14. 2 Kor. 7,1.] tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt [Jak. 4,8.] cselekedni;

1,17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, [Jer. 22,3.] vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

1,18 No jertek, törvénykezzünk, [Mik. 6,2.] azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

1,19 Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld [3 Móz. 26,3-12.] javaival éltek;

1,20 És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; [3 Móz. 26,14- 33.] mert az Úr szája szólt!

1,21 Mint lett [Ésa. 5,4. Jer. 2,21.] paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!

1,22 Ezüstöd salakká lett, [Ezék. 22,18-22. Hós. 4,18.] tiszta borod vízzel elegyítve:

1,23 Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; [Jer. 5,27-29. Zak. 7,10.] mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök.

1,24 Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást [5 Móz. 23,63.32,40-42.] veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!

1,25 És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom [Ésa. 4,3. Ezék. 22,18-22.] mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat;

1,26 És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz [Ésa. 4,2. Zak. 8,3.] város, ez hív város.

1,27 Sion jogosság által [Ezék. 16,38.42. Ésa. 9,7.] váltatik meg, és megtérői igazság által;

1,28 De elvesznek [Jób. 31,3. Zsolt. 1,6.73,27.] a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták.

1,29 Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben [Ezék. 20,28.] gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek;

1,30 És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez:

1,31 És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen.


2,1 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől.

2,2 Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak [Mik. 4,1.2. Zsolt. 67,3.68,16.17.] hozzá minden pogányok;

2,3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;

2,4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, [Mik. 4,3-4. Hós. 2,17.] és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.

2,5 Jákóbnak háza! jertek [Zsolt. 89,16.27,1. Péld. 6,23.] járjunk az Úrnak világosságában!

2,6 Mert elhagytad, [Zsolt. 89,39.] Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a [Mik. 5,12.] Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;

2,7 És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;

2,8 És betelt földje [Jer. 2,28. Ésa. 44,15.] bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.

2,9 Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik.

2,10 Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az Ő nagyságának dicsősége [Ésa. 26,20.] előtt.

2,11 A kevély szemű [Ésa. 5,15. Jób. 46,7.] közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.

2,12 Mert a seregek [Jel. 6,15-17.] Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.

2,13 És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden [Zak. 11,1.2. Ésa. 10,33.34.14,8.] tölgyfái ellen;

2,14 Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen;

2,15 Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen;

2,16 És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges [Ésa. 23,14. Ezék. 27,29.] drágaságok ellen.

2,17 És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.

2,18 És a bálványokat [Zak. 10,2.] teljességgel elveszti.

2,19 És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.

2,20 Ama napon odadobja [Ésa. 30,22.31,7.] az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,

2,21 Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.


3,1 Oh szünjetek meg [1 Móz. 2,7. Zsolt. 104,29.30.118,8.9.146,4.] hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?

3,2 Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek [3 Móz. 26,26.] minden erejét;

3,3 Az erőst és hadakozót, birót és prófétát, [Siral. 2,9.20. Ezék. 4,16.5,16.] jóst és öreget;

3,4 Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt;

3,5 És adok nékik gyerkőczöket [Préd. 10,3.] fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok.

3,6 És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;

3,7 És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, mondván: Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen:

3,8 Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé!

3,9 Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék.

3,10 Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, [1 Móz. 18,20. Hós. 7,10.] nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt.

3,11 Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen [Zsolt. 37,37-40.58,12.] dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek.

3,12 Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek [Róm. 2,6-9.] cselekedete szerint fizetnek néki.

3,13 Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik [Máté. 9,16.23,13. Ésa. 9,16.] előled.

3,14 Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket.

3,15 Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, [Ésa. 5,1.7.] szegénytől rablott marha van házaitokban:

3,16 Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.

3,17 És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek:

3,18 Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket megmezteleníti.

3,19 Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat,

3,20 A fülönfüggőket, a karpereczeket és a fátyolokat,

3,21 A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket,

3,22 A gyűrűket és az orrpereczeket,

3,23 Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,

3,24 A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keczeléket:

3,25 És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.

3,26 Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban:

3,27 És sírnak és gyászolnak [Siral. 1,1.2.2,1-4.] kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül;

3,28 És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk [1 Móz. 12,17.46,20.30,23. Ésa. 54,4. 1 Sám. 1,6.] gyalázatunkat!


4,1 És ama napon az Úrnak [Zak. 6,12.13. Jer. 23,5.33,15.] csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes [Zak. 3,8.] Izráel maradékának.

4,2 És lészen, hogy a ki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek [Ésa. 52,1.] mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott.

4,3 Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, [Ésa. 1,25-27.27,9.] a megégetés lelkével:

4,4 Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt [2 Móz. 13,21. Zak. 12,3.9.] és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen;

4,5 És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.


5,1 Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek [Jer. 2,21. Máté. 21,33. Luk. 20,9.] szőlője van nagyon kövér hegyen;

5,2 Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett!

5,3 Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között!

5,4 Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!

5,5 Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; [Zsolt. 80,13.14.] elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék;

5,6 És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak!

5,7 A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; [Jer. 31,20.] és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!

5,8 Jaj azoknak, a kik a házhoz házat ragasztanak, [Mik. 2,2.] és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt e földön!

5,9 Hallásomra megesküdt a seregeknek Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül,

5,10 Mert tíz hold szőlő egy báth bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem.

5,11 Jaj azoknak, a kik jó reggelen részegítő ital után [Péld. 23,29.30.] futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket:

5,12 És czitera, lant, dob, síp és bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem [Zsolt. 28,5. Ámós. 6,5.6.9.] látják kezeinek cselekedetét.

5,13 Ezért fogságba megy népem, mivelhogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg;

5,14 Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői;

5,15 És porba hajtatik a [Ésa. 2,11.17.] közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak.

5,16 És felmagasztaltatik [Ésa. 24,23.] a seregeknek Ura az ítéletben, s a szent Isten megszenteli magát igazságban.

5,17 És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjain idegenek élnek!

5,18 Jaj azoknak, a kik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken;

5,19 A kik ezt mondják: siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jőjjön el Izráel Szentjének tanácsa, [2 Pét. 3,4.] hogy tudjuk meg.

5,20 Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

5,21 Jaj azoknak, a kik [Péld. 3,7. Róm. 12,16.] magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön magok előtt!

5,22 Jaj azoknak, a kik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében;

5,23 A kik a gonoszt ajándékért [Péld. 17,15.] igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük:

5,24 Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerök megrothad, virágjok mint a por elszáll, [Jób. 18,16. Ámós. 2,9. Malak. 4,1.] mert a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megútálták.

5,25 Ezért gerjedt fel az Úrnak haragja népe ellen, és felemelé rá kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, és holttestök szemétként fekszik az utczán. Mindezekkel haragja [Ésa. 9,11-16.] el nem mult, és keze még felemelve van.

5,26 És zászlót emel a távoli népeknek, és süvölt a föld határán lakozóknak, és ímé hamarsággal könnyen eljőnek.

5,27 Nem lesz köztük egy is elfáradott, sem tántorgó; nem szunnyad, és nem aluszik; derekának öve sem oldódik meg, és nem szakad el saruja szíja sem;

5,28 Nyilai élesek, és minden ő kézívei felvonvák, lovai körme, miként a kova, és kerekei mint a forgószél;

5,29 Ordítása, mint az oroszláné, és ordít, mint az oroszlán-kölykök, és morog [Jer. 2,15.4,7. Zsolt. 74,4.] s prédát ragad s elviszi, és nincs, a ki elvegye tőle;

5,30 És rámordul ama napon, mint tenger mormolása; és ő a földre néz, de ímé ott sűrű sötétség; és a nap meghomályosodik [Ésa. 8,22. Ámós. 8,1. Ámós. 10,1.] a ráborult homályban!


6,1 A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;

6,2 Szeráfok [Jel. 4,8.] állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;

6,3 És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!

6,4 És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a [1 Kir. 8,11.] ház betelt füsttel.

6,5 Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan [2 Móz. 24,10.11.33,20. Bir. 13,22. Jer. 4,13.] ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!

6,6 És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról;

6,7 És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté [Jer. 1,9. Dán. 10,16.] ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.

6,8 És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!

6,9 És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván [Ésa. 42,20. Jer. 5,21. Máté. 13,15. Csel. 28,26.] halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek;

6,10 Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.

6,11 És én mondék: Meddig lészen ez Uram?! És monda: Míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen;

6,12 És az Úr az embert messze elveti, s nagy pusztaság lészen a földön;

6,13 És ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is; de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után: az ő törzsük szent mag lészen!


7,1 És lőn a Júda királyának, [2 Kir. 16,1.5. 2 Krón. 28,1.] Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Reczin, Sziriának királya, és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja; de nem veheté meg azt.

7,2 És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Sziria Efraimmal egyesült! és megindula szíve s népének szíve, a mint megindulnak az erdő fái a szél miatt.

7,3 És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad, a felső tó [2 Kir. 18,17. 2 Krón. 32,1-16. Ésa. 36,2.] csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján;

7,4 És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek és Sziriának, és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt!

7,5 Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Sziria, Efraim és Remalja fia, mondván:

7,6 Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük [Zsolt. 83,4-6.] királylyá benne Tábeal fiát,

7,7 Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez!

7,8 Mert Sziria feje Damaskus, és Damaskusnak feje Reczin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen.

7,9 Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, [Zsolt. 9,11.37,3-7.34.40,5.] bizony meg nem maradtok!

7,10 És szóla ismét az Úr Akházhoz, mondván:

7,11 Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!

7,12 És mikor szóla Akház: Nem kérek s nem kisértem [5 Móz. 6,16. Máté. 4,7.] az Urat!

7,13 Akkor monda a próféta: Halld meg hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok?

7,14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz [Máté. 1,23. Luk. 1,31.] fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

7,15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;

7,16 Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.

7,17 És hozni fog az Úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, milyenek [2 Kir. 18,13.23.] még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott Júdától: Assiria királyát.

7,18 És lesz ama napon: süvölt az Úr az Égyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Assiria földje méheinek,

7,19 S mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden töviseken és minden legelőkön.

7,20 Ama napon leberetválja az Úr a folyón túl bérlett beretvával, Assiria királya által a főt s a lábak szőrét, a mely a szakált is leveszi;

7,21 És lesz ama napon, hogy kiki egy fejőstehenet tart és két juhot,

7,22 És lészen, hogy a tej bősége miatt vajat eszik; mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradott e földön.

7,23 S lészen ama napon, hogy minden helyet, a hol ezer szőlőtő ezer siklust érő vala, tövis és gaz ver fel.

7,24 Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet;

7,25 Sőt a hegyekre, a melyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni, félvén a tövistől és gaztól; hanem barmok legelőjévé lesznek és juhok járásává.


8,1 És monda nékem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd [Hab. 2,2. Ésa. 30,8.] fel reá közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára;

8,2 És én hív tanúkul választom magamnak Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás fiát.

8,3 És bementem a prófétaasszonyhoz, a ki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nékem: Nevezd nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára.

8,4 Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaskus gazdagságát és Samaria prédáját Assiria királyának szolgája [2 Kir. 15,29.16,9.] elviszi.

8,5 Ismét szólott az Úr hozzám, mondván:

8,6 Mivel megútálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Reczinben és Remalja fiában gyönyörködik:

8,7 Azért ímé rájok hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, [Zsolt. 124,4.5.69,16.] Assiria királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és foly minden partjai felett,

8,8 És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét, oh Immánuel!

8,9 Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; készüljetek és megrontattok; készüljetek és megrontattok.

8,10 Tanácskozzatok, de [Ésa. 7,2.5-7. Zsolt. 33,10.] haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, [Zsolt. 46,1-6.] mert Isten van mi velünk!

8,11 Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne [Ezék. 1,3.37,1.] járjak, mondván:

8,12 Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek;

8,13 A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!

8,14 És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve [Róm. 9,33.] és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.

8,15 És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; [Máté. 21,42-44. 1 Pét. 2,8.] tőrbe esnek és megfogatnak!

8,16 Kösd be [Dán. 8,26.12,4.9. Jel. 5,1.2.3.] e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!

8,17 Én pedig várom [Ésa. 49,4.50,7. Mik. 7,7. Zsolt. 40,1.18,3.] az Urat, a ki elrejté orczáját Jákób házától, és benne bízom.

8,18 Ímhol vagyok én [Zsid. 2,13.] és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó seregeknek Urától vagyunk mi!

8,19 És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a [3 Móz. 20,27.] halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? [5 Móz. 18,11.12. 1 Sám. 28,7-15. Ésa. 29,4.] az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?

8,20 A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok:

8,21 Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé,

8,22 És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben [Ján. 12,35.] elhagyatva!


9,1 De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először [Ésa. 8,20. Máté. 4,13-16.] megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát.

9,2 A nép, a mely sötétségben [Ésa. 42,1-7.26,19.60,1.] jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!

9,3 Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, [Zsolt. 126,3.4,8.68,13.119,162.] és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak.

9,4 Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint [Bir. 7,22-25. Ésa. 10,26. Zsolt. 83,10.] a Midián napján;

9,5 Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen;

9,6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú [Luk. 1,32.33.2,10.11.] adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, [Jer. 23,5.6.] tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

9,7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a [Ésa. 1,27.] Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A [Ésa. 37,32. 2 Kir. 19,31.] seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

9,8 Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és leesett Izráelben,

9,9 Hogy megértse az egész nép: Efraim és Samaria lakosa, a kik ezt mondják kevélyen és felfuvalkodva:

9,10 Téglák omlottak le, és mi faragott kőből építünk; fügefák vágattak ki, és mi czédrusokat ültetünk helyökre!

9,11 De az Úr ellenök hozza [2 Kir. 16,9.] Reczin szorongatóit, és ellenségeiket rájok uszítja;

9,12 A Sziriabeliek [2 Kir. 15,29. Ésa. 5,25.] elől, és a Filiszteusok hátul, s falják Izráelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.

9,13 Hiszen e nép [Jer. 5,3.] nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek Urát nem keresték;

9,14 Ezért kivágja az Úr Izráelből a főt és farkat, a pálmaágat és a kákát egy [Ésa. 3,3.4.] napon.

9,15 A fő: a vén és a főember, a fark pedig a próféta, a ki hazugságot szól.

9,16 Mert e nép [Ésa. 3,13. Jer. 6,14. Máté. 23,13.] vezérei hitetőkké lettek, és a kiket vezetének, elvesztek.

9,17 Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az Úr, s árváin és özvegyein sem könyörül; mert mindnyájan istentelenek és gonosztevők, és minden száj bolondságot beszél. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.

9,18 Mert a gonoszság felgerjedt, mint a tűz, s tövist és gazt emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és [Ésa. 47,14. Máté. 3,12.] felgomolyg az füst oszlopában.

9,19 A seregek Urának haragja miatt kiégett a föld, [Ésa. 13,9.10.] és a nép a tűznek eledele lőn: Senki atyjafián [Jer. 16,6.9.] nem könyörül,

9,20 Jobbkézre vág és megéhezik, eszik balkézre és nem elégszik meg; mindnyájan [Jer. 19,9.] karjoknak húsát eszik,

9,21 Manassé Efraimot és Efraim Manassét; s mindketten Júda ellen kelnek. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.


10,1 Jaj a hamis határozatok határozóinak, és a jegyzőknek, a [Máté. 23,13- 29.] kik gonoszt jegyeznek,

10,2 Hogy elriaszszák a gyöngéket a törvénykezéstől, s elrabolják népem szegényeinek igazságát, [Ámós. 2,6.8,6. Mik. 2,9.] hogy legyenek az özvegyek az ő prédájok, és az árvákban zsákmányt vessenek.

10,3 S vajjon mit míveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? [Ésa. 7,17-20. Mik. 7,4. Luk. 12,20.] Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket?

10,4 Bizony csak: a foglyok alá hanyatlanak és a megölettek alá hullanak; mind ezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.

10,5 Jaj Assiriának, haragom botjának, mert pálcza az ő kezében az én búsulásom!

10,6 Istentelen nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendelém, hogy prédáljon és zsákmányt vessen, és eltapodja azt, mint az utczák sarát.

10,7 De ő nem így vélekedik, és szíve nem így gondolkozik, mert ő pusztítani akar, [Zak. 1,15. Jer. 50,28.29.51,24.25. Zsolt. 137,9. 2 Kir. 18,24- 33.] és kigyomlálni sok népeket.

10,8 Mert így szól: Vajjon vezéreim nem mind királyok-é?

10,9 Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint Kárkemist? És Hamáthot, [2 Kir. 18,34.35.17,6.16,9.] mint Arphádot? És Samariát, mint Damaskust?

10,10 Miképen megtalálta volt kezem a bálványok országait, holott pedig több faragott képük volt, [Ésa. 36,18.19.] mint Jeruzsálemnek és Samariának,

10,11 Avagy a mint cselekedtem Samariával és az ő bálványaival; nem úgy cselekedhetem-é Jeruzsálemmel és bálványképeivel?

10,12 Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró [Ésa. 10,7. Jer. 50,18.] szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét.

10,13 Mert ezt mondá: Kezem erejével míveltem ezt és bölcseségemmel, mivel okos vagyok; elvetettem sok népeknek határit, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős, a magasan ülőket;

10,14 És kezem úgy találta mintegy fészket a népek gazdagságát; és a mily könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképen foglaltam én el az egész földet; és nem volt senki, a ki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is!

10,15 Avagy dicsekszik-é a fejsze azzal szemben, a ki vele vág? vagy a fűrész felemeli-é magát az ellen, a ki vonsza azt? [Ésa. 10,5.6.45,9.64,8. Róm. 9,20.21.] Mintha a bot forgatná azt, a ki őt felemelé, és a pálcza felemelné azt, a mi nem fa!

10,16 Azért az Úr, a seregek Ura kövéreire ösztövérséget bocsát, és az ő dicsősége alatt égés ég, miként a tűz égése;

10,17 És lészen Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazzát és tövisét egy napon;

10,18 Az ő erdejének és kertjének ékességét pedig lelkétől mind testéig megemészti, [Zak. 11,1.2.] és lesorvad, mint a sorvadozó;

10,19 Erdője fáinak maradéka kicsiny lészen, és azokat egy gyermek is felírhatja!

10,20 És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és a ki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen;

10,21 A maradék [Róm. 11,5.] megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez.

10,22 Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg; [Ésa. 28,5. Róm. 9,27.] az elvégezett pusztulás elárad igazsággal!

10,23 Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek Ura, mind az egész földön.

10,24 Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver tégedet és pálczáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron;

10,25 Mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésökre [Agge. 2,7.21.22.] lészen!

10,26 És a seregeknek Ura ostort emel ő ellenök, miként a [2 Móz. 14,27.28. Bir. 7,25. Ésa. 9,4.] Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálczáját a tenger fölé emeli, mint Égyiptomban egykoron.

10,27 És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta.

10,28 Ajjáthba jő, Migronba átsiet, Mikhmásnál rakja le hadakozó szerszámait;

10,29 Átmennek a szoroson, Gébában lesz hálóhelyünk; megrémül Ráma, Gibea, Saulnak [1 Sám. 10,26.] városa elfut.

10,30 Kiálts Gallim leánya, és vedd füleidbe Laisa, és szegény Anathóth!

10,31 Madména megindul, Gébim lakosai mentik övéiket;

10,32 Még Nóbba megyen ma, hogy ott megálljon, és emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálemnek halma ellen!

10,33 De ímé az Úr, a seregeknek Ura: levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetűek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak;

10,34 Az erdő sűrű ágait levágja [Zak. 11,1.2. Ésa. 37,36. 2 Kir. 19,35.] vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által.


11,1 És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s [Ésa. 6,13. Zak. 6,12. Csel. 13,22.23. Jel. 5,5.] gyökereiből egy virágszál nevekedik.

11,2 A kin az Úrnak lelke [Máté. 3,16.] megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

11,3 És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:

11,4 Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai [Zsolt. 72,2-14. Jób. 4,9. 2 Thess. 2,8. Jel. 2,16.] lehével megöli a hitetlent.

11,5 Derekának övedzője [Ésa. 59,17.] az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.

11,6 És lakozik a farkas a [Ésa. 65,25.] báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;

11,7 A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik;

11,8 És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét:

11,9 Nem ártanak [Ezék. 34,25.] és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr [Jer. 31,34.] ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

11,10 És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója [Ésa. 2,2.3. Mik. 4,1.2. Róm. 15,12. 1 Móz. 49,5.6. Ésa. 42,6.] lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.

11,11 És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.

11,12 És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt [Ésa. 43,5.66,18. Jer. 30,10.5,26.] leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól.

11,13 Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; Efraim nem irígykedik [Ésa. 9,21. Hós. 1,11.12. Mik. 5,3.] Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.

11,14 És repülnek a Filiszteusoknak hátára napnyugot felé, és kelet fiaiban együtt vetnek zsákmányt, és kezet vetnek Edomra és Moábra, és az Ammoniták engednek nékik.

11,15 És az Úr megátkozza Égyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufráth fölé erős száraztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét sarus lábbal vezeti át,

11,16 És csinált út lészen népe maradékának, a mely megmaradt Assiriától, a mint volt Izráelnek, mikor kijött Égyiptomnak [2 Móz. 14,29.] földéből.


12,1 És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál [Ésa. 54,7.8.25,1.26,1.51,22.] reám, de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!

12,2 Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem [2 Móz. 15,2. Zsolt. 118,14.] az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!

12,3 S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,

12,4 És így szólotok ama napon: Adjatok hálát [Zsolt. 66,1-5.118,1.106,1. 1 Krón. 16,8-10.] az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.

12,5 Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!

12,6 Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!


13,1 Jövendölés Babilonia [rész 46,47.] ellen, a melyet látott Ésaiás, Ámós fia.

13,2 Emeljetek zászlót kopasz hegyen, kiáltsatok nékik, kézzel intsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek [rész 5,26. Jer. 50,1-3.] kapuin!

13,3 Én parancsoltam [vers 17.19.] felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erősimet haragomnak véghezvitelére, a kik én bennem büszkén örvendenek.

13,4 Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyűlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harczi sereget számlál.

13,5 Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának eszközei, elpusztítani [Jer. 50,25. Ésa. 10,5.6.7.] mind az egész földet.

13,6 Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító [Jóel. 1,15. Jel. 6,17.] hatalom jő a Mindenhatótól.

13,7 Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad [Józs. 5,1.7,5.22,15. Ezék. 7,17.] minden embernek szíve;

13,8 És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, [rész 21,3. Zsolt. 48,7. Jer. 49,24.50,43.] és arczuk lángba borul.

13,9 Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit [rész 26,21.] elveszesse arról.

13,10 Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, [rész 34,4. Jóel. 2,10. Ámós. 8,9. Máté. 24,29.] sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti.

13,11 És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak [rész 10,12. Jer. 50,29. Dán. 4,27.] gőgjét megalázom.

13,12 Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.

13,13 Ezért az egeket [Agge. 2,6.] megrendítem, és megindul helyéről a föld is, a seregek Urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján,

13,14 És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki népéhez tér meg, és kiki az ő földére fut;

13,15 Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hull el,

13,16 Kisdedeiket szemök előtt zúzzák szét, [Zsolt. 137,9. Hós. 10,14.14,1.] házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik.

13,17 Ímé, én feltámasztom ellenök a Médiabelieket, [rész 45,1-4. Jer. 51,28.] a kik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek;

13,18 Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a [2 Kir. 8,12.15,16.] fiaknak nem irgalmaz szemök:

13,19 És olyan lesz Babilon, [1 Móz. 19,25. Ésa. 1,9.] a királyságok ékessége, a Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát;

13,20 Nem ülik meg [Jer. 50,39. Ésa. 34,13.] soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott;

13,21 Hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és struczok laknak ott, és bakok [3 Móz. 17,7. 2 Krón. 11,15.] szökdelnek ott;

13,22 És vad ebek üvöltenek palotáikban, és mulató házaikban sakálok; és ideje nem sokára eljő, és napjai nem késnek.


14,1 Mert könyörül az Úr Jákóbon, és ismét elválasztja Izráelt, és megnyugotja őket földjükön; és a jövevény hozzájok adja magát, és a Jákób házához csatlakoznak;

14,2 És felveszik őket a népek, és elviszik őket lakhelyökre, és Izráel háza bírni fogja őket az Úr földén, szolgák és szolgálók gyanánt; és foglyaik lesznek foglyul vivőik, és uralkodnak nyomorgatóikon.

14,3 És majd ama napon, a melyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól és ama kemény szolgálattól, a melylyel szolgálnod kellett,

14,4 E gúnydalt mondod Babilon királya felett, és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lőn!

14,5 Eltörte az Úr a gonoszok pálczáját, az uralkodóknak vesszejét.

14,6 A ki népeket vert dühében szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartózhatlanul.

14,7 Nyugszik, csöndes az egész föld. Ujjongva énekelnek.

14,8 Még a cziprusok is örvendenek rajtad: a Libánon czédrusai [rész 37,24.] ezt mondják: Mióta te megdőltél, nem jő favágó ellenünk.

14,9 Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről a népek minden királyait;

14,10 Mind megszólalnak, és ezt mondják néked: Erőtlenné lettél te is, miként mi; hozzánk hasonlatos levél!

14,11 Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt; fekvő ágyad férgek, és takaró lepled [Jób. 17,13.] pondrók!

14,12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!

14,13 Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet [rész 10,13.37,24. 2 Thess. 2,4.] hegyén messze északon.

14,14 Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

14,15 Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!

14,16 A kik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, a ki királyságokat rendített meg?

14,17 A ki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!

14,18 A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, kiki az ő sírjában,

14,19 Te pedig messze vettetel sírodtól, mint valami hitvány gally, takarva megölettekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami eltapodott holttest!

14,20 Nem egyesülsz velök a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet: nem él sokáig a gonoszok magva [rész 22,16. Jób. 18,17-21.] sem!

14,21 Készítsetek öldöklést az ő fiainak atyáik vétkéért, hogy fel ne keljenek, és örökségül bírják e földet, és városokkal töltsék be e földnek színét!

14,22 És felkelnek ő ellenök, szóla a seregeknek Ura, és kivágom Babilon nevét és maradékát, fiait és unokáit, szól az Úr;

14,23 És a sündisznónak örökségévé és álló vizek tavává teszem azt, és elsöpröm azt a pusztítás seprőjével, szól a seregeknek Ura.

14,24 Megesküdött a seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém:

14,25 Megrontom Assiriát földemen, és megtapodom hegyeimen, és eltávozik róluk igája, [rész 9,4.10,27.] és terhe válláról eltávozik.

14,26 Ez az elvégezett tanács az egész föld felől, és ez ama felemelt [rész 9,12.17.21.10,4.5,25.] kéz minden népek fölött.

14,27 Mert a seregek Ura végezte, és ki teszi azt erőtelenné? Az ő keze fel van emelve; ki fordítja el azt?

14,28 A mely esztendőben meghalt Akház király, akkor lőn e jövendölés.

14,29 Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a téged verőnek vesszeje, mert a kígyó magvából baziliskus jő ki, a melytől szárnyas sárkány származik.

14,30 És legelnek a szegényeknek elsőszülöttei, és a szűkölködők bátorsággal nyugosznak; és én kivesztem gyökeredet éhséggel, és maradékodat megölik.

14,31 Jajgass kapu, kiálts város! remeg egész Filisztea, [rész 5,26.] mivel füst jő észak felől; és nem marad el seregeiből egy sem!

14,32 És mit felelnek a népek követei? Azt, hogy az Úr veté meg a Sion alapját, és abban bíznak népe szegényei.


15,1 Jövendölés Moáb ellen.
Igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Ar-Moáb; igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Kir-Moáb!

15,2 Felmennek a templomba, és Dibon a magaslatokra megy sírni, Nebón és Médebán jajgat Moáb, minden fejen kopaszság, [Jer. 48,37.38. Ezék. 7,18.] minden szakál lenyírva!

15,3 Utczáin gyászruhába öltöznek, házfedelein és piaczain jajgat minden, és könyekben olvad el!

15,4 És kiált Hesbon és Eleálé, szavok Jáháczig hallatik; ezért ordítanak Moáb vitézei, és lelke reszket.

15,5 Szívem kiált Moábért, a melynek végvárai Zoárig, a három éves üszőig nyúltanak; mert Luhith [Jer. 48,5.34.] hágóján sírással mennek fel, és mert Horonaim útján romlásuknak kiáltását hallatják.

15,6 Mert Nimrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fű, és semmi zöld nem lészen.

15,7 Ezért a mit megmenthettek és jószágukat a fűzfáknak patakja mellé hordják.

15,8 Mert kiáltás zengé körül Moáb határát, jajgatása Eglaimig, és Beér- Élimig hallatik jajgatása!

15,9 Mert Dimon vizei megteltek vérrel, mert új romlást hozok Dimonra: Moáb menekültjeire oroszlánt, és a földnek maradékira.


16,1 Küldjétek a föld Urának bárányát Szelából a pusztán át Sion leányának hegyére.

16,2 Mert mint a bujdosó madár szétszórt fészek körül, olyanok lőnek Moáb leányai az Arnon gázlóin:

16,3 Adj tanácsot, tarts ítéletet; tegyed árnyékodat délben olyanná, mint az éjszaka, rejtsd el a kiűzötteket, és a bujdosót ne add ki!

16,4 Lakozzanak benned menekültjeim, és Moábnak te légy oltalom a pusztító ellen! Mert vége a nyomorgatónak, megszünt a pusztítás, és elfogytak a földről a tapodók.

16,5 És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket, és ül azon igazsággal Dávid sátorában [Mik. 5,3.4. Ésa. 9,7.] egy bíró, jogosság keresője, igazság ismerője.

16,6 Hallottuk volt Moáb kevélységét, a [Jer. 48,29-31.] felettébb kevélyét, gőgjét, kevélységét, dühét, és üres kérkedését.

16,7 Ezért jajgatni fog Moáb Moábért, minden jajgatni fog, és nyögtök Kir- Háresethnek romjain egészen megtörve.

16,8 Mert Hesbon földei elhervadának, és Sibma szőlőjének drága vesszőit a népek fejedelmei levágták. Jáézerig értek azok, a pusztát bejárták, kacsai szétterjedtek, és a tengeren túlnyúltak.

16,9 Ezért siratom Jáézer siralmával Sibma szőlőjét, megnedvesítlek könyeimmel Hesbon és Eleálé, mert szüretedről és aratásodról a víg éneklés elmaradt. [Jer. 48,33.]

16,10 Elvétetett a vígság és öröm [Ámós. 5,17.] a kertből, és a szőlőkben nem vígadnak és nem kiáltanak, bort sajtókban nem nyom a bornyomó, véget vetettem a víg éneklésnek.

16,11 Ezért bensőm Moábért, mint a czitera sír, és szívem Kir-Heresért!

16,12 És lesz, hogy meg fog tetszeni, hogy Moáb a magaslaton elfáradt, és hogy templomába megy imádkozni, de nem mehet!

16,13 Ez a beszéd, a melyet szólott az Úr Moáb felől már régen.

16,14 És most szól az Úr, mondván: Három esztendő alatt, melyek, mint napszámos esztendői, megaláztatik Moáb dicsősége egész nagy népével együtt, és maradéka kicsiny, kevés és erőtelen lészen.


17,1 Jövendölés Damaskus ellen. Ímé Damaskus városa elpusztíttatik, és romok halmává lesz;

17,2 Aróer városai elhagyatnak, és barmokéi lesznek, a melyek ott fognak nyugodni háborítatlanul.

17,3 És vége lesz Efraim erősségének, és Damaskus királyságának; Siria maradéka úgy jár, mint az Izráeliták dicsősége, ezt mondja a seregeknek Ura.

17,4 És lesz ama napon: megvékonyul a Jákób dicsősége, és húsa kövérsége megösztövéredik.

17,5 És lészen, mint mikor az arató összefogja a gabonát és a kalászokat kezével learatja, és lészen, mint mikor valaki kalászokat szed [Jóel. 4,12.13. Jel. 14,15.] össze a Refáim völgyében;

17,6 És csak mezgérlés marad belőlök, mint az olajfa megrázásakor két-három bogyó az ágak hegyén, négy-öt a gyümölcsfának lombjai közt, így szól az Úr, Izráel Istene.

17,7 Ama napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére néznek;

17,8 És nem tekint az oltárokra, kezeinek alkotmányára, és a miket ujjai csináltak, nem nézi azokat, a berkeket és a nap-oszlopokat.

17,9 Erős városai olyanok lesznek ama napon, mint elhagyott erdő és hegytető, a melyeket elhagytak volt Izráel fiai előtt, és pusztasággá lesznek.

17,10 Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról, ez okért ültetél gyönyörűséges ültetéseket, és idegen vesszőt plántáltál beléjök;

17,11 A mely napon elültetted, körül sövényezéd és reggelre magodat felvirágoztatád: de nem lészen aratás sebeidnek és nagy fájdalmadnak napján!

17,12 Jaj a sok nép zúgásának, a kik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, a kik háborognak, mint erős vizek!

17,13 A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, de megdorgálja azt és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek polyvája szél előtt és mint pozdorja [Jób. 21,18.] a forgószél előtt;

17,14 Estvének idején rémülés száll reájok és minekelőtte megvirrad, nem lesznek: ez jutalmok pusztítóinknak és sorsok rablóinknak!


18,1 Jaj a szárnysuhogás országának, a mely Szerecsenország folyóin túl van;

18,2 A mely követeket küld a tengeren gyékényből csinált tutajokon, vizek színén. Menjetek el gyors hírnökök, a magas és derék néphez, a néphez, a mely rettenetes mióta van és ezután is; a hatalmas és hódító néphez, a melynek földét folyók hasítják át.

18,3 Föld kerekségének minden lakói és földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassatok, ha kürt szól!

18,4 Mert ezt mondá az Úr nékem: Nyugodtan nézem sátoromból verőfényes melegnél, harmatozó felhőnél aratás hévségében.

18,5 Mert aratás előtt, ha a virágzás véget ér, és a virág érő fürtté lészen, levágja a vesszőket metszőkésekkel, és a kacsokat eltávolítja és lemetszi.

18,6 Mind ott hagyatnak a hegyek madarainak és a föld állatainak, és a madarak rajtok nyaralnak, és a föld minden állatai [Ezék. 39,4.17. Jer. 7,33.12,9. Jel. 19,17.] rajtok telelnek.

18,7 Abban az időben ajándékot viszen a seregek Urának a magas és derék nép; a nép, a mely rettenetes, mióta van és ezután is, a hatalmas és hódító nép, a melynek földét folyók hasítják át; a seregek Ura nevének helyére, Sion hegyére.


19,1 Jövendölés Égyiptom ellen.
Ímé az Úr könnyű [Zsolt. 18,11.104,3. Dán. 7,13.] felhőre ül, és bemegy Égyiptomba, és megháborodnak előtte Égyiptomnak [Máté. 24,30. Jel. 1,7.14,14.] bálványai, és az égyiptomiak szíve megolvad ő bennök.

19,2 És összeveszítem az égyiptomiakat az égyiptomiakkal, és egyik hadakozik a másik ellen, kiki felebarátja ellen, város város ellen, és ország ország ellen.

19,3 És elfogyatkozik az égyiptomiak lelke ő bennök, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól.

19,4 És adom az égyiptomiakat kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik rajtok, szól az Úr, a seregeknek Ura.

19,5 És elfogyatkoznak a tenger vizei, és a folyam kiszárad és elapad.

19,6 És büdösséget árasztanak a folyamok, elfogynak és kiszáradnak Égyiptomnak patakjai; nád és sás ellankadnak.

19,7 A pázsit a folyó mellett, a folyónak partján, és a folyónak minden veteménye megszárad, elporlik és nem lészen.

19,8 És keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, a kik a folyóba horgot vetni szoktak, és a kik a vizek színén hálót vetnek ki, búsulnak.

19,9 És megszégyenülnek a fésült len készítői és a gyolcs szövői.

19,10 Hatalmasaik megtöretnek, és minden napszámosaik bánkódnak lelkökben.

19,11 Bizony bolondok Zoán fejedelmei, a Faraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített tanács; mimódon mondjátok a Faraónak: bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia?

19,12 Ugyan hol vannak bölcseid? hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek Ura Égyiptom felől?

19,13 Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak Nóf fejedelmei, [Zak. 10,4. 1 Sám. 14,38. Bir. 20,2.] és elámíták az Égyiptomiakat törzseik szegletkövei.

19,14 Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy Égyiptomot elhitessék minden dolgaiban; [rész 28,8. Péld. 26,11.] miként a részeg tántorog az ő okádása felett.

19,15 És nem lesz Égyiptomnak semmi munkája, a melyet cselekednék a [rész 9,15.] fő és fark, a pálmaág és a káka.

19,16 Ama napon olyan lesz Égyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél a seregek Ura kezének felemelésétől, a melyet fölemel ellene.

19,17 És Júda földe félelmére lesz Égyiptomnak, valaki csak említi azt előtte, már fél, a seregek Urának tanácsáért, a melyet Ő végzett felőle.

19,18 Ama napon lesz öt város Égyiptomnak földén, a melyek Kanaán nyelvén szólanak, és [5 Móz. 6,13.] esküsznek a seregeknek Urára; az egyik "pusztulás városának" neveztetik.

19,19 Ama napon oltára lesz az Úrnak Égyiptom földének közepette [Malak. 1,11.] és határán egy oszlop az Úrnak;

19,20 És lesz jegyül és bizonyságul a seregek Urának Égyiptom földén, hogy ha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön nékik megtartót és fejedelmet, [Zak. 14,9.20.] és őket megszabadítsa.

19,21 És megismerteti magát [Zsolt. 87,4.] az Úr Égyiptommal, és megismeri Égyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik.

19,22 De ha megveri az Úr Égyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és Ő meghallgatja és meggyógyítja [Zak. 14,21.] őket.

19,23 Ama napon út lesz Égyiptomból Assiriába, és Assiria megy Égyiptomba, Égyiptom meg Assiriába, és Égyiptom Assiriával az Urat tiszteli.

19,24 Ama napon Izráel harmadik lesz Égyiptom és Assiria mellett; áldás a földnek közepette;

19,25 Melyet megáld a seregeknek Ura, mondván: Áldott népem, Égyiptom! és kezem munkája, Assiria! és [1 Móz. 12,23. Ésa. 2,4.] örökségem Izráel!


20,1 Amely esztendőben Asdódba ment a Tartán, Szargon Assiria királya küldvén őt, és vívá Asdódot és azt elfoglalá:

20,2 Ez időben szólott az Úr Ésaiás, Ámos fia által, mondván: Menj és oldd le a gyászruhát derekadról, és sarudat vond le lábadról! [2 Kir. 1,8. Zsid. 11,37.] És úgy cselekedett, járván ruha és saru nélkül.

20,3 És mondá az Úr: A mint szolgám Ésaiás ruha és saru nélkül jár három esztendeig jegyül és jelenségül Égyiptomra és Szerecsenországra nézve:

20,4 Úgy viszi el Assiria királya [rész 3,18.] Égyiptom foglyait és Szerecsenország rabjait, ifjakat és véneket, ruha és saru nélkül és mezítelen alfellel, Égyiptomnak gyalázatára;

20,5 S megrettennek és megszégyenülnek Szerecsenország miatt, a melyben reménykedtek, és Égyiptom [rész 30,2.31,4. Hós. 12,1.] miatt, a melyben dicsekedtek.

20,6 És szól e partvidék lakosa ama napon: Ímé így járt reménységünk, hova segítségért futottunk, hogy Assiria királyától megszabaduljunk; hát mi miként menekülhetnénk meg?


21,1 Jövendölés a tenger pusztasága ellen.
Mint szélvészek, délen tombolók, úgy jő a pusztából, rettenetes földről.

21,2 Kemény látás jelentetett meg nékem: a csalárd csal, a pusztító pusztít. Jőjj fel Élám, szálld meg Madai, minden [rész 33,1.] ő fohászkodásának véget vetek.

21,3 Ezért ágyékim telvék fájdalommal, és kínok fogtak el, mint a szűlő asszony kínjai; [Zsolt. 69,24.] gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt.

21,4 Reszket szívem, iszonyúság rettent, a [Jób. 7,3.] kedves éjszakát remegéssé tevé nékem.

21,5 Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok; föl [2 Sám. 1,21. Jer. 51,11.] fejedelmek, kenjétek a paizst!

21,6 Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, a mit lát, mondja meg.

21,7 És látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen hallgatott.

21,8 És kiálta, mint oroszlán: Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon.

21,9 És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá: [Jer. 51,8.] Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le.

21,10 Oh én cséplésem és szérűmnek fia, a mit hallottam a seregek Urától, Izráel Istenétől, azt jelentém meg néktek!

21,11 Jövendölés Dúma ellen: Seirből így kiáltnak hozzám: Vigyázó! meddig még az éjszaka, [1 Móz. 25,14. 1 Krón. 1,30.] meddig még ez éj?

21,12 Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is; ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el!

21,13 Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, Dédán utazó seregei.

21,14 A szomjazó elé hozzatok [Bir. 8,5. Jób. 6,19.20.] vizet! Témá földének lakosi kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe.

21,15 Mert az ellenség fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harcz előtt.

21,16 Mert így szólott hozzám az Úr: Még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész Kédárnak minden [rész 16,14.] dicsősége;

21,17 És Kédár vitéz fiainak kézíve számának maradéka megkevesedik; mert az [rész 10,19.] Úr, Izráel Istene mondá.


22,1 Jövendölés a látás völgye ellen.
Mi lelt most, hogy mindenestől felmenél [Bir. 16,27. Nehem. 8,16.] a házak tetejére?

22,2 Te lármával teljes, zajos város, örvendező város, megöletteid nem fegyverrel ölettek meg, és nem harczon hullottak el!

22,3 Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív előtt, de megkötöztettek; a kik benned találtattak, mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire.

22,4 Ezért mondom: Ne nézzetek reám, hadd kesergessem magamat sírással; ne siessetek vígasztalni engem, népem leánya romlása felett.

22,5 Mert rémülésnek és eltapodtatásnak és zavarnak napja Istentől, a seregeknek Urától a látás völgyére, a mely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik.

22,6 És Élám fölvette a tegezt, és szekeren emberekkel és lovagokkal, és Kir paizst meztelenít.

22,7 És lészen, hogy szép völgyeid betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé.

22,8 És fölfedi Júdának fátyolát, és tekintesz ama napon az erdő [1 Kir. 7,2.] házának fegyverzetére,

22,9 És meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, [2 Krón. 32,3.4.] és összegyűjtitek az alsó tó vizét.

22,10 És megszámláljátok Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek;

22,11 És árkot csináltok a két kőfal között a régi tó vizének; és nem tekintetek arra, a ki ezt cselekvé, és a ki régen elvégzé ezt, Őt nem látjátok!

22,12 És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,

22,13 És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, [rész 56,12. Ámós. 6,1.4-7.] igyunk, mert holnap meghalunk!

22,14 És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem [rész 5,9.] haltok; szól az Úr, a seregek Ura.

22,15 Így szólt az Úr, a seregek Ura: No, menj el a kormányzóhoz, Sébnához, a királyi ház főemberéhez, és mondd meg néki:

22,16 Mi dolgod itt, és ki lesz itten tied, hogy sírt vágatsz itten magadnak? mint a ki sírját magas helyen vágatja, és sziklába véset hajlékot magának!

22,17 Ímé az Úr elhajít téged erős hajítással, és megragadván megragad,

22,18 Hempelygetvén hempelyget, mint gombolyagot, mint labdát, nagy messze földre, ott halsz meg, oda mennek dicsőséged szekerei, te, urad házának gyalázata!

22,19 És kivetlek állásodból és lerántlak helyedről.

22,20 És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,

22,21 S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának;

22,22 S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és a mit megnyit, senki be nem zárja, és a mit bezár, nem nyitja meg senki;

22,23 S beverem őt, mint szeget erős helyre, [Zak. 10,4.] és lészen dicsőséges székül az ő atyja házának;

22,24 S reá függesztik atyja házának minden dicsőségét: fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt, a csészeedényektől a tömlőknek minden edényeiig.

22,25 Ama napon, azt mondja a seregeknek Ura, kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá.


23,1 Jövendölés Tírus ellen.
Jajgassatok Tarsis hajói, mert elpusztíttatott, úgy hogy nincs benne ház és abba bemenet! A Kitteusok földéről jelentetett meg nékik.

23,2 Némuljatok meg lakosi e partvidéknek, a melyet Sidon kalmárai, a kik tengeren járnak, töltöttek be egykor.

23,3 Melynek sok vizeken át a Sihór veteménye és a Nilus aratása vala jövedelme, úgy hogy népek vására volt!

23,4 Pirulj Sidon, mert szól a tenger és a tenger erőssége, mondván: Nem vajudtam, nem is szültem, és nem tápláltam ifjakat, és nem neveltem szűzeket.

23,5 Mihelyt e hír Égyiptomba eljut, Tírus e híre miatt szenvednek ott is.

23,6 Menjetek át Tarsisba, és jajgassatok ti partvidék lakói!

23,7 Ez-é a ti örvendező várostok? melynek eredete ősidőkből való; és most lábai viszik őt, bujdosni messzire!

23,8 Ki végezé ezt a koronás Tírus felől? melynek kereskedői fejedelmek, és kalmárai a földnek tiszteletesei.

23,9 A seregeknek Ura végezé ezt, hogy meggyalázza minden dicsőségnek kevélységét, és hogy megalázza a föld minden tiszteleteseit.

23,10 Terülj el földeden, mint a folyóvíz, Tarsis leánya, nincs többé megszorító öv!

23,11 Kezét kinyujtá a tenger fölé, országokat rettentett meg, az Úr parancsolt Kanaán felől, hogy elpusztítsák erősségeit;

23,12 És szólt: Nem fogsz többé örvendezni, te megszeplősített szűz, Sidon leánya; kelj és menj át Kittimbe, de ott sem lészen nyugodalmad!

23,13 Ímé, a Káldeusok földe; a nép, mely eddig nem vala; Assiria adá azt a puszta lakosainak; felállítá őrtornyait, lerombolá Tírus palotáit, rommá tevé azt.

23,14 Jajgassatok Tarsis hajói, mert erősségtek elpusztíttatott!

23,15 És lesz ama napon, hogy Tírus elfelejtetik [Jer. 25,11.12.29,10. Dán. 9,24.] hetven esztendeig egy király napjai szerint; hetven esztendő multán Tírus sorsa a parázna nő éneke szerint lészen:

23,16 Végy cziterát, járd be a várost, elfeledett parázna nő; pengesd szépen, dalolj sokat, hogy így emlékezetbe jőjj!

23,17 És lesz hetven esztendő [Ezék. 29,12.13. Jer. 46,26.49,6.39.] multán, meglátogatja az Úr Tírust, és az ismét megkapja a maga keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén!

23,18 S lészen az ő nyeresége és keresete szent az Úrnak, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert az Úr előtt lakozóké lészen az ő nyeresége, hogy egyenek eleget, és [Mik. 1,7. Ésa. 60,5-7.18,7.] szép ruházatuk legyen.


24,1 Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!

24,2 S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, a kinek hitelez;

24,3 Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet.

24,4 Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.

24,5 A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, [1 Móz. 4,11. 3 Móz. 26,15.] a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.

24,6 Ezért átok emészti meg [3 Móz. 26,14-16. 5 Móz. 28,15-68. Jer. 11,3.4.] a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.

24,7 Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám [Jóel. 1,10.12.] szívűek.

24,8 Megszünt a dobok vidámsága, [Jóel. 1,5. Ésa. 5,12.] elcsöndesült az örvendők zajgása, a cziterának vídámsága megszünt.

24,9 Énekléssel nem isznak bort; keserű a részegítő ital az ívónak;

24,10 Rommá lőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet!

24,11 Az utczákon panaszkodás hallik a bor miatt; [Ámós. 8,10.] minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött.

24,12 A városban csak pusztaság maradt és rommá zúzatott a kapu.

24,13 Mert így lesz a föld közepette, a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgérléskor, [rész 17,6.] midőn a szüret elmult.

24,14 Ők felemelik szavokat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger felől.

24,15 Ezért dícsérjétek az Urat keleten, a [rész 42,10.12.] tenger szigetein az Úrnak, Izráel Istenének nevét.

24,16 A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség az igaznak! S én mondék: végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek és [rész 21,2.] hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek.

24,17 Rettegés, [rész 5,19. Jer. 48,43.44.] verem és tőr vár rád földnek lakója!

24,18 És lesz, hogy a ki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és a ki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert [1 Móz. 7,11. Zsolt. 82,5. Péld. 8,29.] az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai.

24,19 Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld;

24,20 Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé!

24,21 És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön:

24,22 És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak.

24,23 És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, [Jóel. 2,31. Ésa. 60,19.20.30,26.] mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei előtt dicsőség lészen.


25,1 Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dícsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság.

25,2 Mert a városból kőrakást csináltál, az erős városból romot, az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincs többé város; soha örökké meg nem épül.

25,3 Ezért dicsőítnek téged erős népek, erőszakos pogányok városai félnek téged!

25,4 Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.

25,5 Mint hévséget száraz földön, megalázod az idegeneknek háborgását, mint a hévség sűrű felleg miatt, megszünt a pogányoknak éneke.

25,6 És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen [Zsolt. 22,27.23,5.55,1. Máté. 8,11. Luk. 14,15.22,16. Jel. 19,9.] lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből, megtisztult erős borból;

25,7 S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket;

25,8 Elveszti a [1 Kor. 15,54. 1 Móz. 2,16.17,18.3,2.19,22. Jel. 21,4.] halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.

25,9 És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!

25,10 Mert az Úr keze nyugszik e hegyen, és eltapostatik [2 Kir. 9,37. Jer. 8,2.16,4.25,33.] Moáb az ő földében, mint eltapostatik a szalma a ganaj levében.

25,11 És kiterjeszti kezeit abban, mint kiterjeszti az úszó, hogy ússzék; de az Úr megalázza kevélységét és kezei csalárdságát;

25,12 És magas falaid erősségét lerontja, megalázza, a földre, porba dobja.


26,1 Ama napon ez éneket énekelik Júda földén: Erős [Zsolt. 46,2.35,22.] városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt!

26,2 Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz [Zsolt. 118,19.20. Jel. 22,14.] nép, a hűség megőrzője.

26,3 Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd [Zsolt. 112,7.8.111,8.] azt teljes békében, mivel Te benned bízik;

26,4 Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök [Zsolt. 62,9.115,11.] kőszálunk van.

26,5 Mert meghorgasztá a magasban lakozókat: a magas várost, [rész 25,2.12.] megalázá azt, megalázá azt a földig, és a porba dobta azt;

26,6 Láb tapodja azt, a szegény lábai, a gyöngék talpai!

26,7 Az igaznak ösvénye egyenes, egyenesen készíted az [Péld. 3,6.11,6.] igaznak útját.

26,8 Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, oh Uram! neved és emlékezeted után vágyott a lélek!

26,9 Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak [Zsolt. 63,7.77,3.119,55.62.139,18.] a földnek lakosai.

26,10 Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.

26,11 Uram! magas a Te kezed, de nem látják! de látni fogják, és megszégyenülnek, néped iránt való buzgó szerelmedet; [5 Móz. 32,27. Zsolt. 69,10.119,139. Ésa. 9,18.] és tűz emészti meg ellenségeidet.

26,12 Uram! Te adsz nékünk békességet, [Zsolt. 44,5.6.] hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk.

26,13 Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak nékünk kívüled; de általad dicsőítjük neved!

26,14 A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl: ezért látogatád meg és vesztéd el őket, [Jel. 20,5.6.] és eltörléd emlékezetöket.

26,15 Megszaporítád e népet, Uram! megszaporítád e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a [rész 49,19-21.54,1-5.62,4-5.] földnek minden határait.

26,16 Oh Uram! a szorongásban kerestek Téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod.

26,17 Miként a terhes asszony, a ki közel a szűléshez, vajudik, felkiált fájdalmiban, előtted olyanok voltunk, Uram!

26,18 Mint terhesek vajudtunk, de csak szelet szűltünk: szabadulása nem lőn e földnek, és nem hulltak el a föld kerekségének [Hós. 8,7.] lakói.

26,19 Megelevenednek [rész 25,8. 1 Thess. 4,16. Jel. 20,4.5. Luk. 14,14. Dán. 12,2.] halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!

26,20 Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!

26,21 Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, [1 Móz. 4,10.11. Jób. 16,18. Ezék. 24,7.8.] s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!


27,1 Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.

27,2 Ama napon a színború szőlőről énekeljetek:

27,3 Én, az Úr, őrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt;

27,4 Nincsen haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek [rész 5,6.9,18.10,17.] ellene, és meggyújtom azt mind együtt;

27,5 Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!

27,6 Jövendőben Jákób [rész 14,1-5.44,3-4.] meggyökerezik, virágzik és virul Izráel, és betöltik a földnek színét gyümölcscsel.

27,7 Avagy az őt verőnek verése [rész 13,19.20.] szerint verte őt? vagy ellenségei megöletteinek megölése szerint öletett-é meg?

27,8 Mérték szerint ítélted őt, midőn elvetetted! [rész 48,9. Jób. 27,21. Jer. 18,17.4,11.] Reájok fútt kemény lehelletével a keleti szél napján.

27,9 Ezért így tisztíttatik el a Jákób hamissága, és épen ez a gyümölcse bűne elvételének, hogy olyanná teszi az oltárnak minden kövét, minők a széttört mészkövek: nem kelnek fel többé [rész 17,8. Hós. 10,8. 5 Móz. 9,21.] a berkek és naposzlopok!

27,10 Mert az erős város magánosan álland, üres és elhagyott hely, miként a puszta, [rész 7,23.] ott legel a borjú és ott hever, és megemészti annak ágait.

27,11 És ha megszáradnak gallyai, összetöretnek, az asszonyok előjövén, megégetik azokat; mert értelem nélkül való e nép, ezért nem könyörül meg rajta Teremtője, és nem [4 Móz. 15,32.33. 1 Kir. 17,12. Ésa. 5,13. Jer. 4,22. Hós. 4,6.] kegyelmez néki alkotója.

27,12 És lesz ama napon: cséplést tart az Úr az Eufrátes folyóvizétől Égyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek, [1 Kir. 8,65. 2 Kir. 24,7. 1 Móz. 15,18. 5 Móz. 24,20.] Izráel fiai.

27,13 És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria földében és a kik kiűzettek Égyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, [rész 11,12-14.] Jeruzsálemben.


28,1 Jaj Efraim részegei [Ámós. 6,1-6. Hós. 5,5.] kevély koronájának és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a bortól megverettek kövér völgye fején van.

28,2 Ímé, egy erős és hatalmas az Úrtól, mint jégfergeteg, veszedelmes szélvész, mint özönlő erős vizeknek áradása: [Zsolt. 83,16. Ezék. 20,33. Hós. 13,15.] földhöz veri kezével azt!

28,3 Lábbal tapodtatik meg [Siral. 1,13.5,16. Zsolt. 89,40.] Efraim részegeinek kevély koronája,

28,4 És úgy jár dicsőséges ékességének hervadó virága, a mely a kövér völgynek fején van, mint a korai füge a gyümölcsszedés előtt, [Mik. 7,1. Hós. 9,10. Jer. 24,2.] a melyet mihelyt valaki meglát, alig veszi kezébe, lenyeli.

28,5 Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának;

28,6 És ítéletnek lelke annak, a ki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak, a kik visszanyomják [2 Sám. 11,23. 2 Kir. 18,8.] a kapuig az ellenséget.

28,7 De ezek is tántorognak a bor miatt, és szédülnek a részegítő italtól: pap és próféta tántorog részegítő ital miatt, a bor elnyelte őket, szédülnek a részegítő ital miatt, tántorognak a jövendőlátásban, és inognak az ítéletmondásban;

28,8 Mert minden asztal telve undok okádással, úgy hogy hely sincs a nélkül.

28,9 Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? [Zsolt. 8,3.] A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?

28,10 Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.

28,11 Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven [1 Kor. 14,21.] fog szólni e néphez,

28,12 Ő, a ki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani!

28,13 És lőn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak [rész 8,14.15.] és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!

28,14 Ezért halljátok az Úrnak beszédét, csúfoló férfiak, a kik uralkodtok e népen, [Zsolt. 1,1. Péld. 9,7.8.13,1.14,6.] a mely Jeruzsálemben lakik.

28,15 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; [Jób. 21,14. Jer. 2,31. Zsolt. 12,3-5. Ésa. 28,18.] mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!

28,16 Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban [Zsolt. 118,2. Ésa. 8,14.15. Máté. 21,42. Róm. 9,32.] egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fut!

28,17 És a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színlelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek [rész 30,30.32,19.28,15.] ragadják el a rejteket.

28,18 És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll; az ostorozó áradat ha eljő, eltapod titeket,

28,19 S a hányszor eljő, elragad titeket; mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka; borzalom megértetni e tanítást;

28,20 Mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyujtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor.

28,21 Mert mint a Perázim [Józs. 10,11.12. 2 Sám. 5,20. 1 Krón. 14,11.] hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye munkáját, a mely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát a mely hallatlan lesz.

28,22 És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek; mert elvégzett pusztítást [rész 10,23. Siral. 3,7.] hallottam az Úrtól, a seregek Urától, az egész föld felett.

28,23 Vegyétek füleitekbe és halljátok szavam', figyeljetek és hallgassátok beszédem'!

28,24 Hát mindig szánt-é a szántó, hogy vessen, és barázdálja és boronálja-é földét?

28,25 Nemde, mikor elegyengette színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és [2 Móz. 9,31.32. Ezék. 4,9.] tönkölyt a szélére?

28,26 Így szoktatá őt rendre és tanítá Istene.

28,27 Mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt; a [Bir. 6,11. Ruth. 2,17. Mik. 4,13.] fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálczával;

28,28 A búzát csépelik; de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti.

28,29 Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és [Jer. 32,19.] nagyságos bölcseséget!


29,1 Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, a hol Dávid lakott! Esztendőt esztendőhöz adjatok, és forogjanak az ünnepek!

29,2 És én megszorítom Árielt, és lesz fájdalom és siralom, és lesz nékem, mint Áriel.

29,3 Körülveszlek [Jer. 6,3-6.] táborral, és bezárlak tornyokkal, és erősségeket állatok ellened.

29,4 És megaláztatván, a földből szólsz és porból morog beszéded, [rész 8,19.] szavad olyan lesz, mint halottidézőé, a földből, és porból sipog beszéded.

29,5 Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő polyva az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen.

29,6 A seregek Urától látogattatik meg, mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és [Zsolt. 83,16. Ésa. 28,17.30,30.] emésztő tűzi lánggal;

29,7 Mint éjjeli álomlátás, olyan lesz minden pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Áriel ellen, s a kik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt megszorítják.

29,8 És lesz, mint mikor álmodik az éhező, és ímé eszik, és midőn fölserken, üres a hasa, és mint mikor álmodik a szomjazó, és ímé iszik, és midőn fölserken, ímé szomjas és lelke eped: így lesz minden pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Sion hegye ellen.

29,9 Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok! részegek, de nem bortól, [rész 51,17. Jer. 13,13.] tántorognak, de nem részegítő italtól.

29,10 Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, [Róm.11,8.] és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte;

29,11 És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, a melyet oda adnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert [Dán. 12,4.9. Jel. 5,1-3.] bepecsételtetett.

29,12 És ha e levelet annak adják, a ki nem tud írást, mondván: Olvasd el, kérlek! ő így szól: Nem tudok írást.

29,13 És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget [Máté. 15,8.9. 1 Kor. 1,19.] hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy [Zsolt. 78,34.35.36. Ésa. 19,11-14. Abd. 1,8.] hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn:

29,14 Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsesége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik.

29,15 Jaj azoknak, a kik az Úrtól mélységesen elrejtik [Zsolt. 94,7-9.] tanácsukat, és a kik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván: Ki lát [Máté. 23,13. 1 Kor. 4,5.] minket és ki ismer minket?

29,16 Mily együgyűek vagytok! Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának: Nem csinált engem! és az alkotmány ezt mondja alkotójának: Értelmetlen! [Róm. 9,20.]

29,17 Nemde kevés idő multán [rész 32,15.] a Libánon termőfölddé lesz, és a termőföld erdőnek tartatik?

29,18 És meghallják ama napon a siketek az írás [vers 9.24. rész 35,5. Máté. 11,5.6.] beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak.

29,19 És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vígadnak [Zsolt. 22,27-30.25,9.37,11.] Izráel Szentjében.

29,20 Mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak [1 Sám. 2,4.5. Mik. 2,1.] minden őrei,

29,21 Kik az embert elítélik egy szóért, és tőrt vetnek annak, a ki őket [Ámós. 5,10. Jer. 18,18.] a kapuban megfeddi, és elejtik csalárdul az igazat.

29,22 Ezért így szól az Úr [1 Móz. 12,1. Zsid. 11,8.] Jákób házáról, Ő, a ki megváltá Ábrahámot: Nem szégyenül meg többé Jákób, és nem sáppad meg többé az ő orczája.

29,23 Ha látni fogják gyermekei kezeim munkáját közöttük, megszentelik nevemet, [rész 43,5.6.54,1.8.13.] megszentelik Jákób Szentjét, és félik Izráel Istenét.

29,24 És megismerik a tévelygő lelkűek az értelmet, és a kik zúgolódnak, tanulságot [rész 29,18.] tanulnak.


30,1 Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, a kik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak!

30,2 A kik Égyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Faraónak oltalmába, és Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek.

30,3 És lesz néktek a Faraó oltalma szégyentekre, és az elrejtőzködés Égyiptom árnyékában gyalázatotokra.

30,4 Mert már Zoánban voltak fejedelmei, és követei Hánesig érkezének.

30,5 Megszégyenülnek mind a nép miatt, a mely nem használ nékik, a mely nem segít és nem használ, sőt szégyenökre és gyalázatukra lesz!

30,6 Jövendölés dél barma ellen: A nyomor és szorongatás földén keresztül, a honnan nőstény és hím oroszlán és viperák és szárnyas sárkányok jőnek ki; viszik szamárcsikók hátán gazdagságukat, és a tevéknek púpján kincsöket a népnek, [rész 14,29.8,1.16. 5 Móz. 8,15. Bir. 19,4.12,14.] a mely pedig nem használ.

30,7 Hitvány és üres Égyiptom segítsége, ezért nevezem őt nagyszájúnak, a ki veszteg ül,

30,8 Most menj, írd ezt táblára nálok, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra [rész 8,1. 5 Móz. 31,19.21.26.] bizonyságul örökre.

30,9 Mert pártütő nép ez, [Jób. 31,28. Péld. 30,9.] apát megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét;

30,10 Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; [1 Kir. 22,8. Jer. 38,4. Ámós. 2,12. Mik. 2,6.11.] és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!

30,11 Hagyjátok el az útat, térjetek le már ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izráelnek [Jób. 21,14. Csel. 19,9.23. Zsolt. 139,24.] Szentjét!

30,12 Azért így szól Izráel Szentje: Mivel megútáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok:

30,13 Azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, a mely már kiáll a magas kőfalon, a melynek aztán nagy hirtelen jő el [Zsolt. 62,4.] romlása;

30,14 És romlása olyan lesz, mint a fazekasok edényének romlása, a mely kimélés nélkül eltöretik, és nem találni töredéki közt oly cserepet, a melyen tűzhelyről tüzet lehetne vinni, avagy vizet meríteni a tócsából.

30,15 Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok;

30,16 Hanem ezt mondátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk; ezért futnotok kell; és gyors paripán elvágtatunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek.

30,17 Ezer fut egynek [3 Móz. 26,8. 5 Móz. 32,8.] riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, mígnem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon.

30,18 S azért vár [Péld. 16,20. Zsolt. 2,12.] az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.

30,19 Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked;

30,20 És ad néktek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, és nem kell többé [rész 30,10. 1 Kir. 22,27. Ezék. 4,16.17.] elrejtőzködniök tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek!

30,21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

30,22 És megútáljátok megezüstözött bálványaitokat és megaranyozott képeiteket; kiszórod őket, mint az undokságot: ki [rész 31,7.] innen! szólsz nékik.

30,23 És ad esőt a magra, [3 Móz. 26,3.4.] a melylyel a földet beveted, és a kenyér, a föld termése, bő és tápláló lesz, és széles mezőn legelnek nyájaid ama napon.

30,24 A barmok és a szamarak, a melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, a [5 Móz. 22,10. 2 Móz. 23,12.] melyet megszórtak lapáttal és villával.

30,25 És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, [rész 2,15.] mikor a tornyok leomlanak.

30,26 És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, a melyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!

30,27 Ímé, az Úr neve jő messziről, haragja ég és sötét gomolygó füstje; ajkai rakvák haraggal, és nyelve, mint [Zsolt. 44,6.54,3. Hós. 5,14.15.] emésztő tűz!

30,28 Lehellete, mint megáradott patak, a mely torkig ér, hogy megrostálja a népeket pusztulás rostájában, és tévelygés zabláját [rész 41,16.37,29. Jer. 15,7. Ezék. 5,2.] vesse a népségek szájába.

30,29 És fölzendül éneketek, mint a szent ünnepnek éjszakáján, és örvendez szívetek, mint azé, a ki sípolva megy az Úr hegyére, [2 Móz. 12,12. 5 Móz. 16,16. Zsolt. 122,4. Ezsdr. 2,65. Nehem. 7,67.] Izráel kőszálához.

30,30 És megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának lesujtását megmutatja megbúsult haragjában és emésztő tűz lángjában, vízáradással, zivatarral és jégeső kövével.

30,31 Mert az Úrnak szavától megretten Assiria, veri azt akkor vesszővel;

30,32 És a büntető vessző minden sujtását, a melyet az Úr mérend reá, dobokkal és cziterákkal fogjátok kisérni, és Ő kezét fel-felemelvén, [Zsolt. 68,26. Ésa. 10,5.15.24.28,15.18.19.] harczol ellene.

30,33 Mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában tűz és fa bőven; [Jel. 19,18-20.] az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.


31,1 Jaj nékik, a kik Égyiptomba mennek segítségért, [rész 30,2-5.36,9.] lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik.

31,2 De Ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg; hanem fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bűnt cselekvők [4 Móz. 23,19.] segítsége ellen.

31,3 Hiszen Égyiptom ember és nem Isten, [Ezék. 28,9. Zak. 4,6.] és lovai hús és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek.

31,4 Mert így szólott az Úr hozzám: A mint mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, a mely ellen összehívatnak a pásztorok sereggel, és szavoktól ő meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól: így száll alá a seregek Ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán!

31,5 Mint repeső madarak, [5 Móz. 32,11.12. Zsolt. 91,4. Máté. 23,37. Malak. 4,2.] úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kimélvén megmenti.

31,6 Térjetek vissza hát hozzá, a kitől oly nagyon elpártolátok, Izráelnek fiai!

31,7 Mivel ama napon megveti mindenki ezüst bálványait [rész 2,20.30,22. Ámós. 8,10.] és arany bálványait, a melyeket kezeitek csináltak néktek bűnre.

31,8 És elesik Assiria, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt; és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők [rész 10,34.] lesznek;

31,9 És kőszála félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr, a kinek tüze Sionban van, [rész 29,1.] és kemenczéje Jeruzsálemben.


32,1 Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben;

32,2 Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.

32,3 És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek;

32,4 A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.

32,5 Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.

32,6 Mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét [Zsolt. 10,4.5.6.14,1.] éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye.

32,7 A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, [Zsolt. 11,2.3.17,9-11.36,2-4.37,12.14.] ha a szegény igazat szólna is.

32,8 De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad.

32,9 Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam', és ti elbizakodott leányzók, vegyétek [Ámós. 6,1.4,1. Ésa. 3,17-28.] füleitekbe beszédem'!

32,10 Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz.

32,11 Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával.

32,12 Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket.

32,13 Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait;

32,14 A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek.

32,15 Míglen kiöntetik reánk a [rész 29,17.41,18.43,19.44,3. Jóel. 2,28-30. Luk. 24,49. Csel. 1,8.] lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik;

32,16 És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni [Zsolt. 85,12.] a termőföldön;

32,17 És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

32,18 Népem békesség hajlékában lakozik, [rész 33,7.52,7.54,13.] biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.

32,19 De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsülyedve [rész 10,18.19.33.34.28,2.] elsülyed!

32,20 Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!


33,1 Jaj néked pusztító és el nem pusztított, te csalárd, a kit még meg nem csaltak! Ha bevégzed a pusztítást, el [Hab. 2,8. Náh. 3,1.] fogsz pusztíttatni; ha készen leszel csalárdságoddal, téged fognak megcsalni.

33,2 Uram, könyörülj rajtunk! Téged várunk; légy karjuk reggelenként, és szabadítónk a szorongatásnak idején!

33,3 Egy zendülő szózattól elfutnak a népek; ha te felemelkedel, elszélednek a [Dán. 10,6. Jel. 1,10. Zsolt. 68,1.2.3.] népségek.

33,4 És elpusztítják zsákmánytokat sáska pusztításával, szöcske-ugrással ugrálnak reá.

33,5 Felmagasztaltatott az Úr, mert magasságban lakozik, betölté Siont [rész 1,27.] ítélettel és igazsággal.

33,6 És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcseségben és tudományban; az Úr félelme [rész 9,7.11,1.2.] lesz kincse.

33,7 Ímé, erőseik ott künn kiáltanak, a békesség követei keservesen sírnak.

33,8 Puszták az ösvények, megszünt az úton járó; megszegte a frigyet, lenézte a városokat, nem gondolt [Bir. 5,8. Ésa. 10,9.36,19. 2 Kir. 18,14-16.] az emberrel!

33,9 Sírt, meghervadt a föld, a Libánon megszégyenült, [rész 24,4.7.] ellankadt; olyan lett Sáron, mint egy puszta, és lombtalan Básán és Karmel.

33,10 Most fölkelek, így szól az Úr, most föltámadok, most fölemelkedem!

33,11 Fogantok szalmát, szültök polyvát, dühötök tűz, megemészt [rész 26,18.59,4.] titeket.

33,12 A népek égetett mészszé lesznek, levágott tövisekké; [Ámós. 2,1.] tűzben hamvadnak el.

33,13 Halljátok meg távol valók, a mit cselekedtem, és tudjátok meg közel valók az én hatalmamat!

33,14 Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk [rész 31,9. Zsid. 12,29. 5 Móz. 4,24.9,3.] megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?

33,15 A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:

33,16 Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize [Zsolt. 18,34.30,8.] el nem fogy.

33,17 A királyt ékességében látják szemeid; [rész 32,1-5.] látnak széles országot.

33,18 Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója?

33,19 A gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve meg nem érthető.

33,20 Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak;

33,21 Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át [rész 28,1.] nem megy.

33,22 Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!

33,23 Megtágultak köteleid, árbóczfájok alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek: akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt vetnek.

33,24 És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, a mely benne lakozik, bűnbocsánatot [rész 6,10. Zsolt. 103,3. Márk. 2,9. Máté. 8,17.] nyer.


34,1 Jőjjetek népek és halljátok, nemzetségek figyeljetek, hallja a föld és teljessége, e föld kereksége és minden szülöttei.

34,2 Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregökre; megátkozá, halálra adta [5 Móz. 32,22.] őket.

34,3 Megöltjeik temetetlen maradnak, hulláik bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg [rész 14,19.] vérök miatt.

34,4 Elporhad az ég minden serege, és az ég mint írás egybehajtatik, és minden serege lehull, [rész 10,22. Zsolt. 104,2.102,27. Jóel. 2,30. 2 Pét. 3,12. Ésa. 13,10. Máté. 24,29.] miként lehull a szőlő levele és a fügefáról a hervadó lomb.

34,5 Mert megrészegült [Malak. 1,2.3. 5 Móz. 32,42.] fegyverem az égben, és ímé leszáll Edomra, átkom népére, ítéletre.

34,6 Az Úr fegyvere telve vérrel, megrakva kövérrel, bárányoknak és bakoknak vérével, a kosoknak vesekövérével; mert áldozatja lesz [Jer. 46,10.50,27.51,40. Ezék. 39,17-19. Jel. 19,17.18.] az Úrnak Boczrában, és nagy öldöklés Edom földén.

34,7 Elhullnak a bivalyok is velök, és a tulkok a bikákkal, és megrészegedik földük vértől, és poruk borítva lesz kövérrel.

34,8 Mert bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje [Abd. 1,10- 14.] Sionnak ügyéért.

34,9 És változnak patakjai szurokká, és pora kénkővé, és lészen [Jer. 49,18.] földe égő szurokká.

34,10 Éjjel és nappal el nem alszik, örökre fölgomolyog füstje, [Sof. 2,14.] nemzetségről nemzetségre pusztán marad, soha örökké senki át nem megy rajta;

34,11 És örökségül bírándja azt ökörbika, sündisznó; és gém és holló lakja azt, és fölvonják rá a pusztaság mérőkötelét és a semmiségnek köveit.

34,12 Nemesei nem választanak többé királyt, és minden fejedelmei semmivé lesznek.

34,13 És fölveri palotáit tövis, csalán és bogács a bástyáit, és lesz sakálok hajléka és [rész 13,21.22.] struczok udvara.

34,14 És találkozik vadmacska a vadebbel, és a kisértet társára talál, csak ott nyugszik meg az éji boszorkány és ott lel nyughelyet magának.

34,15 Oda rak fészket a bagoly és tojik és ül tojáson és költ árnyékában, csak ott gyűlnek együvé a sasok!

34,16 Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy hijjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; [rész 41,26.] mert az Ő szája parancsolta, és az Ő lelke gyűjté össze őket!

34,17 Ő vetett sorsot köztök, és keze osztá ki azt nékik mérőkötéllel; örökre bírni [Malak. 1,3.4.] fogják azt, nemzetségről nemzetségre lakoznak abban.


35,1 Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.

35,2 Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, [rész 40,5.9.60,1.] Istenünk ékességét.

35,3 Erősítsétek a lankadt [Jób. 4,4.12,12.] kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.

35,4 Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít [rész 40,10.59,20.] titeket!

35,5 Akkor a vakok [Máté. 11,5.] szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,

35,6 Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma [rész 43,19.48,21.49,10.11.] nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.

35,7 És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka [rész 49,10.] terem.

35,8 És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved [rész 49,11.62,10.52,2.11. Ezék. 44,9. Ésa. 42,16.] el;

35,9 Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak [rész 11,6.7.65,25.] járnak rajta!

35,10 Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között [rész 51,11. Zsolt. 126,1.2.] Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.


36,1 És lőn Ezékiás [2 Kir. 18,13.20,19.] király tizennegyedik esztendejében, feljöve Szanhérib assir király Júdának minden erős városai ellen, és azokat megvevé.

36,2 És elküldé Assiria királya Rabsakét Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz nagy sereggel, ki is megállt a felső tó folyásánál, a ruhamosók mezejének útján.

36,3 És kijöve hozzá Eljákim a Hilkiás fia az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és Jóák Asáfnak fia az emlékíró.

36,4 És mondá nékik Rabsaké: Mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy király, Assiria királya: Micsoda bizodalom ez, melyre támaszkodol?

36,5 Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúhoz; no hát kiben bízol, hogy ellenem feltámadál?

36,6 Ímé te e megtört nádszálban bízol, Égyiptomban, melyre a ki támaszkodik, [Ezék. 29,7.] tenyerébe megy és átfúrja azt; ilyen a Faraó, Égyiptomnak királya, minden benne bízóknak.

36,7 És ha azt mondod nékem: az Úrban, a mi Istenünkben bízunk: vajjon nem Ő- é az, a kinek magaslatait és [2 Kir. 18,4.] oltárait elrontotta Ezékiás, és ezt mondá Júdának és Jeruzsálemnek: Ez előtt az oltár előtt hajoljatok meg.

36,8 Most azért harczolj meg, kérlek, az én urammal, az assir királylyal, és adok néked két ezer lovat, ha ugyan tudsz lovagokat ültetni reájok.

36,9 Miképen állasz ellene egyetlen helytartónak is, a ki legkisebb az uram szolgái közt? De hisz Égyiptomban van bizalmad, a szekerekért és lovagokért.

36,10 És most talán az Úr nélkül jöttem én e földre, hogy elpusztítsam azt? Az Úr mondá nékem: Menj a földre, és pusztítsd el azt!

36,11 És mondá Eljákim és Sebna és Jóák Rabsakénak: Szólj, kérünk, szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt, és ne zsidóul szólj hozzánk, e kőfalon levő nép füle hallatára.

36,12 És mondá Rabsaké: Avagy a te uradhoz, vagy te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam? és nem az emberekhez-é, a kik ülnek a kőfalon, hogy egyék ganéjokat és igyák vizeletöket veletek együtt?!

36,13 És odaálla Rabsaké, és kiálta felszóval zsidóul, és mondá: Halljátok a nagy királynak, Assiria királyának beszédit!

36,14 Ezt mondja a király: Meg ne csaljon benneteket Ezékiás, mert nem szabadíthat meg titeket.

36,15 És ne biztasson titeket Ezékiás az Úrral, mondván: Kétségtelen megszabadít az Úr minket, nem adatik e város az assiriai király kezébe!

36,16 Ezékiásra ne hallgassatok, mert azt mondja Assiria királya: Tegyetek velem szövetséget és jőjjetek ki hozzám, és akkor kiki ehetik szőlőjéből és az ő olajfájáról, és [1 Kir. 4,25. Mik. 4,4.] ihatja kútjának vizét.

36,17 Míg eljövök és elviszlek titeket oly földre, minő a ti földetek, gabona és must földére, kenyér és szőlő földére.

36,18 Rá ne szedjen titeket Ezékiás, mondván: Az Úr megszabadít minket! Avagy megszabadították-é a népek istenei, kiki az ő földét Assiria királyának kezéből?

36,19 Hol vannak Hamáth és Arphádnak istenei? hol Sefarvaimnak istenei? talán bizony megmentették [rész 10,9.10.] Samariát kezemből?

36,20 Kicsoda e földek minden istenei között, a ki megszabadította volna földét kezemből, hogy az Úr megszabadítsa Jeruzsálemet az én kezemből?

36,21 Ők pedig hallgatának, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolá így, mondván: Ne feleljetek néki!

36,22 Akkor elmenének Eljákim a Hilkiás fia az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és Jóák Asáf fia az emlékíró, Ezékiáshoz meghasogatott ruhákban, és hírül adák néki a Rabsaké beszédeit.


37,1 És lőn, hogy meghallá Ezékiás, a király, meghasogatá ruháit, gyászba öltözött, és bement az Úr házába.

37,2 És elküldé Eljákimot az udvarnagyot, és Sebnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit Ésaiáshoz, Ámós fiához, a prófétához.

37,3 Kik mondának néki: Így szól Ezékiás: nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs [Hós. 13,13.] a szüléshez!

37,4 Talán meghallja az Úr, a te Istened, a Rabsaké beszédeit, a kit elküldött az ő ura, az assiriai király, hogy káromolja az élő Istent, [rész 1,8.9.] és szidalmazza azon beszédekkel, a melyeket hallott az Úr, a te Istened; és te könyörögj a maradékért, a mely megvan!

37,5 Így menének el Ezékiás király szolgái Ésaiáshoz.

37,6 És monda nékik Ésaiás: Így szóljatok uratoknak: ezt mondja az Úr: Ne félj a beszédektől, a melyeket hallottál, a melyekkel szidalmaztak engem az assiriai király szolgái.

37,7 Ímé, én oly lelket adok beléje, hogy hírt hallván, térjen vissza földére, és elejtem őt fegyver által az ő földében!

37,8 Rabsaké pedig visszatérvén, találá az assiriai királyt Libna ellen harczolni, mivel hallotta volt, hogy Lákistól elindult.

37,9 És meghallván Tirháka, Kús királya felől e hírt: eljött, hogy ellened harczoljon; ezt meghallván, követeket külde Ezékiáshoz, mondván:

37,10 Így szóljatok Ezékiáshoz, Júda királyához: Meg ne csaljon Istened, a kiben bízol, mondván: nem adatik Jeruzsálem az assiriai király kezébe!

37,11 Hiszen te hallottad, mit műveltek Assiria királyai minden országokkal, eltörölvén azokat, és te megszabadulnál?

37,12 Hát megszabadíták-é azokat a népek istenei, a melyeket eleim elpusztítának? Gózánt, Háránt, Resefet és Telassárban Eden fiait?

37,13 Hol van Hamáth királya és Arphádnak királya, Sefarvaim városának királya, Héna és Ivva?

37,14 És elvevé Ezékiás a levelet a követek kezéből, és olvasá azt, és felmenvén az Úr házába, kiterjeszté Ezékiás azt az Úr előtt.

37,15 És könyörge Ezékiás az Úrhoz, mondván:

37,16 Seregeknek Ura, Izráel Istene, ki a Kerubokon [2 Móz. 25,18-22. Zsolt. 18,11.104,4.80,2.] ülsz! Te, csak Te vagy a föld minden országainak Istene, Te teremtéd a mennyet és a földet.

37,17 Hajtsd ide Uram füledet és halljad, nyisd meg Uram szemeidet és lássad! Halld meg Szanhéribnek minden beszédit, [Zsolt. 86,1.5,2.3,4.] a melyeket izent az élő Isten káromlására!

37,18 Bizony, Uram, Assiria királyai elpusztítottak minden országokat és azoknak földjét,

37,19 És isteneiket tűzbe veték, mert nem istenek voltak, hanem emberi kéznek csinálmánya, fa és kő; így veszthették el azokat.

37,20 És most Uram, mi Istenünk! szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy Te vagy, Uram, [Zsolt. 73,25.26.] Isten egyedül.

37,21 És külde Ésaiás, Ámós fia Ezékiáshoz, mondván: Így szól az Úr, Izráel Istene: mivel hozzám könyörögtél Szanhérib miatt, Assiria királya miatt:

37,22 Ez a beszéd, a melyet az Úr felőle szól: Megútál téged, gúnyt űz belőled Sionnak szűz leánya, fejét rázza utánad Jeruzsálem leánya;

37,23 Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izráel Szentje ellen!

37,24 Szolgáid által megkáromlád az Urat, és ezt mondád: Temérdek szekeremmel fölmentem e hegyek magaslatára, a Libánon csúcsára, és kivágom magas czédrusait, válogatott cziprusait, és behatolok végső magaslatába és kertjének erdejébe!

37,25 Én ástam és vizet ittam, és kiszáraztom lábam talpával Égyiptom minden folyóit.

37,26 Hát nem hallottad-é, hogy régtől fogva én tevém ezt, az őskor napjaiban elvégzém ezt, és most előhozám, hogy puszta kőrakássá tégy erős városokat?!

37,27 És lakóik elájultak és megrendültek és megszégyenültek, és lőnek mint a mező füve és gyönge zöldség, és mint a virág a háztetőn, [Zsolt. 37,2.90,5.92,3. Ésa. 40,6.7. Zsolt. 129,6.] mint szárba nem indult vetés!

37,28 Ülésedet, kimentedet, bejöttödet tudom, és ellenem való [Jer. 50,29.] haragodat.

37,29 Ellenem való haragodért, és mert kevélységed fülembe jutott, vetem orrodba horgomat és szádba zabolámat, és visszaviszlek az úton, a melyen jövél!

37,30 S ez legyen jelül néked: ez évben ugartermést esztek és a másik évben sarjut, és a harmadik évben vessetek, arassatok és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét.

37,31 Júda házának maradványa pedig, a mely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül.

37,32 Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék és a maradvány Sion hegyéről; a seregek Urának buzgó [rész 9,5. Abd. 1,17. Jóel. 2,32.] szerelme művelendi ezt!

37,33 Azért így szól az Úr Assiria királyáról: Nem jő be e városba, nyilat sem lő reá, és nem szállja meg paizszsal azt, és töltést sem készít ellene.

37,34 Az úton, a melyen jött, visszatér, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr.

37,35 És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért!

37,36 Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az assir táborban száznyolczvanötezeret, és midőn reggel az emberek felköltek, ímé azok mindnyájan holt hullák valának!

37,37 Elindula azért és ment és visszatért Szanhérib, az assiriai király, és lakozék Ninivében.

37,38 És lőn, hogy mikor imádkozék, Nisróknak, az ő istenének templomában, fiai: Adramélek és Saréser levágák őt karddal; és ezek Ararát földére menekülvén, fia, Esárhaddon uralkodék helyette.


38,1 Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!

38,2 És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,

38,3 És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi [Nehem. 13,14. Zsolt. 106,4.] jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen.

38,4 És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván:

38,5 Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.

38,6 És az assiriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost!

38,7 Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, a mit mondott:

38,8 Ímé, visszatérítem az árnyékot, azokon a fokokon, a melyeken az Akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal; és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, a melyeken már átvonult.

38,9 Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett, és betegségéből fölgyógyult.

38,10 Én azt mondám: hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől!

38,11 Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők [Zsolt. 27,13.52,7.116,9. Jób. 28,3.] földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt.

38,12 Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka! Összehajtám, mint a takács, életemet; hiszen levágott a fonalról engem; reggeltől [Jób. 7,6.9,25. 1 Móz. 47,9. 2 Kor. 5,4. 2 Pét. 1,12.13.] estig végzesz velem!

38,13 Reggelig nyugton vártam; mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat; reggeltől estig végzesz velem!

38,14 Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek: Uram! erőszak rajtam, szabadíts meg!

38,15 Mit mondjak? hogy szólott nékem és Ő azt meg is cselekedé! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után!

38,16 Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és [Zsolt. 104,27.] éltetsz engemet!

38,17 Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak [Zsolt. 109,14.15. Jer. 16,17. Zsolt. 90,8. Hós. 7,2.] verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!

38,18 Mert nem a sír [Zsolt. 6,6.30,10.88,11.12.13.] dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!

38,19 Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti [Zsolt. 78,4.] hűségedet!

38,20 Az Úr szabadított meg engemet; azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!

38,21 Akkor mondá Ésaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon.

38,22 És mondá Ezékiás: Mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába?


39,1 Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babilóniai király, Meródák Baladán, Baladán fia, Ezékiás királyhoz, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult.

39,2 És örvende rajtok Ezékiás, és megmutatá nékik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet, s egész fegyvertárát, és mindent, a mi kincsei közt található volt. Semmi nem volt, a mit meg nem mutatott volna nékik Ezékiás házában és egész birodalmában.

39,3 És eljött Ésaiás, a próféta, Ezékiás királyhoz, és monda néki: Mit szólának ez emberek, és honnan jöttek te hozzád? És monda Ezékiás: Messze földről jöttek hozzám, Bábelből.

39,4 És monda: Mit látának házadban? És monda Ezékiás: Mindent láttak, a mi csak házamban van, semmi nincs, a mit meg nem mutattam volna nékik kincseim közül.

39,5 És monda Ésaiás Ezékiásnak: Halld a seregek Urának beszédét:

39,6 Ímé napok jőnek, és elvitetik, valami házadban van, és a mit csak e mai napig gyűjtöttek eleid, Bábelbe; nem marad semmi meg, ezt mondja az Úr!

39,7 És fiaid közül, a kik tőled származnak, a kiket te nemzesz, el fognak hurczolni, és lesznek komornyikok Bábel királyának palotájában.

39,8 Akkor monda Ezékiás Ésaiásnak: Jóságos az Úrnak beszéde, a melyet te szóltál! és monda: Csak napjaimban legyen béke és állandóság!


40,1 Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!

40,2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.

40,3 Egy szó kiált: A pusztában [Máté. 3,3.] készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

40,4 Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.

40,5 És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; [rész 52,10. Luk. 3,6.] mert az Úr szája szólt.

40,6 Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!

40,7 Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; [Jób. 14,1. Zsolt. 95,5.6.103,15. 1 Pét. 1,24.25. Jak. 1,10.11.] bizony fű a nép.

40,8 Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!

40,9 Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!

40,10 Ímé, az Úr Isten [Zak. 9,9. Máté. 21,5. Ésa. 62,2.] jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.

40,11 Mint pásztor, [rész 66,12. Ezék. 34,12-16. Ján. 10,11. 1 Móz. 33,13. 4 Móz. 11,12.] nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.

40,12 Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, [Jób. 26,10-13.38,5-10. Péld. 30,4.] a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?

40,13 Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, [Róm. 11,34. Jób. 11,7.28,12.21-28. 1 Kor. 2,16.] mint tanácsosa?

40,14 Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára?

40,15 Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl!

40,16 És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég [rész 66,1. Zsolt. 50,8.] az áldozatra.

40,17 Minden népek semmik Ő [vers 15. Dán. 4,32. Jer. 16,16.] előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja.

40,18 És kihez hasonlítjátok [Csel. 17,29. Zsolt. 89,7. Jer. 51,15-19.] az Istent, és minő képet készítetek Ő róla?

40,19 A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot reá;

40,20 A ki szegény ily áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert [Jer. 10,3-5.] keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz.

40,21 Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait?

40,22 Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, [Zsolt. 104,2.113,5.6. Zak. 12,1.] lakásra;

40,23 Ki a fejedelmeket [Jób. 12,17.24. Dán. 2,21.] semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja;

40,24 Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, [vers 7.8. Jób. 8,16-18.] mint polyvát, forgószél ragadja el:

40,25 Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.

40,26 Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? [1 Móz. 1,3-18. Zsolt. 147,4.5. Jób. 38,31-37.] Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.

40,27 Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett [rész 27,8.9.49,14-16. Jób. 27,2.] az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!

40,28 Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten [Zsolt. 90,2. Róm. 11,33.34.] az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!

40,29 Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét [Zsolt. 68,10. Máté. 11,28.] megsokasítja.

40,30 Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;

40,31 De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem [Zsolt. 103,5. 2 Sám. 1,23.] fáradnak el!


41,1 Hallgassatok reám, ti szigetek, és a népek vegyenek új erőt, közelgjenek, majd szóljanak, együtt hadd szálljunk [Jób. 40,2.] perbe!

41,2 Ki támasztá fel azt keletről, a kit igazságban hív az ő lábához? A népeket kezébe adja és királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával mint port szórja szét, mint repülő polyvát [rész 44,28.45,1-7.46,11. Ezsdr. 1,2.7. Jób. 41,19-21. Zsolt. 18,43.] kézíve által!

41,3 Kergeti őket, békességgel vonul az úton, a melyen lábaival nem járt.

41,4 Ki tette és vitte végbe ezt? A ki elhívja eleitől fogva a nemzetségeket: én, az Úr, az első és utolsókkal is az vagyok én!

41,5 Látták a szigetek és megrémülének, a földnek végei reszkettek, közelegtek és egybegyűltek.

41,6 Kiki társát segíti, és barátjának ezt mondja: Légy erős!

41,7 És bátorítja a mester az ötvöst, és a kalapácscsal simító azt, a ki az ülőt veri; így szól a forrasztásról: jó az, és megerősíti szegekkel, hogy meg ne mozduljon.

41,8 De te Izráel, én szolgám, Jákób, a kit én elválasztottam, [5 Móz. 7,6. 2 Krón. 20,7. Jak. 2,23.] Ábrahámnak, az én barátomnak magva;

41,9 Te, a kit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak:

41,10 Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

41,11 Ímé, megszégyenülnek [rész 60,12. 2 Móz. 23,22.] és meggyaláztatnak, a kik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, a kik veled perlekednek.

41,12 Keresed őket és meg nem találod a veled versengőket; megsemmisülnek teljesen, [Jób. 7,10.8,18. Zsolt. 103,16.] a kik téged háborgatnak.

41,13 Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

41,14 Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, [Zsolt. 22,7. Jób. 25,6.] Izráelnek Szentje!

41,15 Ímé, én teszlek éles, új cséplőhengerré, a melynek két éle van; hegyeket csépelj és zúzz össze, és [rész 2,14.25,10. Mik. 4,13.] a halmokat pozdorjává tegyed.

41,16 Te szórd, és a szél vigye el [Jer. 15,7.] őket, és elszéleszsze őket a forgószél, és te örülsz az Úrban, és dicsekedel Izráelnek Szentjében.

41,17 A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvök a szomjúságban elepedt: én, az Úr meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket.

41,18 Kopasz hegyeken [rész 35,7.30,25.44,3.4. Zsolt. 107,35.] folyókat nyitok és a rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek tavává teszem és az aszú földet vizeknek forrásivá.

41,19 A pusztában czédrust, akáczot nevelek és mirtust és olajfát, plántálok a kietlenben cziprust, platánt, sudarczédrussal együtt,

41,20 Hogy lássák, megtudják, eszökbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze mívelte ezt, és Izráel Szentje teremtette ezt!

41,21 Hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elő erősségeiteket, így szól Jákób királya.

41,22 Adják elő és jelentsék meg nékünk, a mik történni fognak; a mik először lesznek, jelentsétek meg, hogy eszünkbe vegyük és megtudjuk végöket, vagy a jövendőket tudassátok velünk!

41,23 Jelentsétek meg, mik lesznek ezután, hogy megtudjuk, hogy ti Istenek vagytok; vagy hát míveljetek jót vagy gonoszt, hogy mérkőzzünk és majd lássuk együtt!

41,24 Ímé, ti semmiből valók vagytok, és dolgotok is semmiből való; útálat [rész 42,17.] az, a ki titeket szeret.

41,25 Feltámasztám északról, és eljött napkelet felől; hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, és mint a fazekas a sarat [Mik. 7,10. Zak. 10,5. Ésa. 10,6.] tapossa.

41,26 Ki jelenté meg ezt eleitől fogva, hogy megtudnók? vagy régen, hogy ezt mondanók: Igaz? De nem jelenté meg, de nem tudatá senki, nem hallá szavatokat [rész 48,7.] senki sem!

41,27 Sionnak először én hirdetém, ímé itt vannak a tanúk, és örömmondót adtam [rész 48,6.43,10.12.] Jeruzsálemnek.

41,28 És néztem és nem volt senki, ezek közül nem volt tanácsadó, hogy megkérdezzem őket és feleljenek nékem.

41,29 Ímé, mindnyájan semmik ők, semmiség cselekedetök, szél és hiábavalóság [Zsolt. 115,4-8.] képeik.


42,1 Ímé az én szolgám, [Máté. 12,17-21.3,16.17.] a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.

42,2 Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.

42,3 Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, [rész 69,1.50,4.] a törvényt igazán jelenti meg.

42,4 Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak [rész 51,5.] tanítására.

42,5 Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki [Csel. 17,25.] lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:

42,6 Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, [rész 49,6. Jer. 50,5. Luk. 2,32.] pogányoknak világosságává.

42,7 Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és [Luk. 4,48. Ésa. 47,5.49,9.] a fogházból a sötétben ülőket.

42,8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak [rész 18,11.] nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

42,9 A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom [rész 43,19.] veletek.

42,10 Énekeljetek az Úrnak [Zsolt. 96,1.33,3.40,4.98,1.144,9.149,1.] új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói.

42,11 Emeljék fel szavokat [Zsolt. 97,1.] a puszta és annak városai, a faluk, a melyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak.

42,12 Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben.

42,13 Az Úr, mint egy hős kijő, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg és ellenségein erőt [rész 59,16. Zsolt. 35,1.2.3. 2 Móz. 15,3.] vesz.

42,14 Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztatám: most mint a szülő nő nyögök, lihegek és fúvok!

42,15 Elpusztítok hegyeket és halmokat, és megszáraztom minden fűvöket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszáraztok.

42,16 A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem [Jer. 2,6.31. Jób. 30,3.] hagyom.

42,17 Meghátrálnak és mélyen megszégyenülnek, a kik a bálványban [Zsolt. 97,7.] bíznak, a kik ezt mondják az öntött képnek: Ti vagytok a mi isteneink!

42,18 Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok!

42,19 Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? [Ezék. 12,2. 5 Móz. 32,28.] és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?

42,20 Sokat láttál, [rész 6,9. 5 Móz. 4,32-36.29,3.4. Zsolt. 78,1. Zsolt. 105,1. Zsolt. 106,1. Zsolt. 114,1.] de nem vetted eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall.

42,21 Az Úr igazságáért azt [5 Móz. 4,8.32.5,21.23.] akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.

42,22 De e nép kiraboltatott és eltapodtatott, bilincsbe verve tömlöczben mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek és nincs szabadító; ragadománynyá lettek és nincsen, a ki mondaná: add vissza!

42,23 Ki veszi ezt [vers 19.25.] közületek fülébe? a ki figyelne és hallgatna ezután!

42,24 Ki adta ragadományul Jákóbot és Izráelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr- é, a ki ellen vétkezénk, és nem akartak járni útain és nem hallgattak az Ő törvényére?

42,25 Ezért ontá ki reá búsulásának haragját és a had erejét; körülte lángolt az, de ő nem értett; és égett benne, de nem [rész 10,16.] tért eszére!


43,1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

43,2 Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, [2 Móz. 14,29. Zsolt. 66,12.124,4.5. Dán. 3,19-27.] ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

43,3 Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.

43,4 Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: [2 Móz. 19,5. 5 Móz. 7,6.8.] embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:

43,5 Ne félj, [rész 44,2.] mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugotról egybegyűjtelek.

43,6 Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről,

43,7 Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!

43,8 Hozd ki a vak [rész 42,18.19.] népet, a melynek szemei vannak, és a süketeket, a kiknek füleik vannak!

43,9 Minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek: ki hirdethet [rész 41,22.25.] közülök ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanuikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek hallván, ezt mondják: Igaz.

43,10 Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, [rész 41,4.42,1.41,27.] a kit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!

43,11 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!

43,12 Én hirdettem, [rész 41,26.27.] és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.

43,13 Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, a ki az én kezemből kimentsen; cselekszem, és ki változtatja [rész 14,27. Jób. 9,12.] azt meg?

43,14 Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izráel Szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és [Jer. 29,10. 2 Krón. 36,22.23. Ésa. 13,3.17.] leszállítom mindnyájokat, mint menekülőket a Káldeusokkal együtt vídámságuk hajóiba.

43,15 Én az Úr vagyok, szent Istenetek, Izráelnek teremtője, királyotok.

43,16 Így szól az Úr, a ki a tengeren utat csinál, [2 Móz. 14,22-29. Józs. 3,16.] és a hatalmas vizeken ösvényt,

43,17 A ki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt; együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél [2 Móz. 15,2-10.] elhamvadának!

43,18 Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok!

43,19 Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben [rész 41,18.] folyóvizeket.

43,20 Dicsőítni fog engem a mező vada, a sakálok és struczok, hogy vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak.

43,21 A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!

43,22 És még sem engem hívtál segítségül Jákób, hanem megfáradtál én bennem Izráel!

43,23 Nem adtad nékem égőáldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem; nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak.

43,24 Nem vettél pénzen nékem jóillatú nádat, és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engemet.

43,25 Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat [Ezék. 36,22.23. Ésa. 48,9.11. Zsolt. 115,1.2. 5 Móz. 32,26.27.] enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

43,26 Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál!

43,27 Az első atyád [Róm. 3,4. Ésa. 51,2.] vétkezett, és tanítóid elpártoltak tőlem!

43,28 Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre adám Jákóbot, és gyalázatra Izráelt!


44,1 És most hallgass Jákób, [rész 41,8.] én szolgám, és Izráel, a kit én elválasztottam.

44,2 Így szól az Úr, teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, a ki megsegít: Ne félj, [rész 43,5.6. Jer. 30,10.] én szolgám Jákób, és te igaz nép, a kit elválasztottam!

44,3 Mert vizet öntök [rész 35,7. Jóel. 2,28. Ezék. 34,26. Malak. 3,10. Ján. 7,38.] a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.

44,4 És nevekednek mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásinál.

44,5 Ez azt mondja: én az Úré vagyok, amaz Jákób nevét emlegeti, és a másik önkezével írja: az Úré vagyok, és hízelegve Izráel nevét [Jel. 13,16.] említi.

44,6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok [rész 41,4. Jel. 1,8-17.] az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten.

44,7 És ki hirdetett hozzám hasonlóan? jelentse meg és hozza azt elém, mióta e világ népét teremtém; és jelentsék meg a közeli és távoli jövőt.

44,8 Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém előre? Ti vagytok tanuim! [rész 41,27. 5 Móz. 4,35.39. 1 Kir. 8,32.60.] Hát van-é rajtam kivül Isten? Nincs kőszál, nem tudok!

44,9 A bálványok csinálói mind hiábavalók, és kedvenczeik mit sem használnak, és tanuik nem [rész 40,20. Zsolt. 115,5.] látnak és nem tudnak, hogy megszégyenüljenek.

44,10 Ki alkotott istent, és bálványt ki öntött? a mely semmit sem használ!

44,11 Ímé, minden barátaik [rész 42,17. Zsolt. 97,7.] megszégyenülnek, és a mesterek magok is emberek; gyűljenek össze mind és álljanak elő; féljenek, szégyenüljenek meg együtt!

44,12 A kovács fejszét készít, és munkálkodik [Jer. 10,3.4.] a szénnél, és alakítja azt pőrölylyel, és munkálja azt erős karjával, és megéhezik és ereje nincsen, és vizet sem iszik és elfárad.

44,13 Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a czirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.

44,14 Czédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, a melyet az eső fölnevel.

44,15 Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul;

44,16 Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!

44,17 Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!

44,18 Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.

44,19 És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa- galy előtt?

44,20 Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt [Jer. 10,14. Péld. 15,14.] szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?

44,21 Oh emlékezzél meg Jákób ezekről és Izráel, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izráel! nem feledlek el.

44,22 Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert [rész 43,14.] megváltottalak.

44,23 Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.

44,24 Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az Úr, a ki mindent cselekszem, a ki az egeket egyedül kifeszítem, [Zsolt. 104,2.] és kiszélesítem a földet magamtól;

44,25 Ki a hazugok jeleit megrontja, és a varázslókat megbolondítja, a bölcseket megszégyeníti, és tudományukat bolondsággá teszi.

44,26 A ki szolgája beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, a ki így szól Jeruzsálemnek: Lakjanak benne! és Júda városainak: Megépíttessenek! és romjait felállatom!

44,27 Ki ezt mondja a mélységnek: Száradj ki! és kiapasztom folyóvizeidet!

44,28 Ki Czírusnak ezt mondja: Pásztorom! ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! és a templomnak: Alapja vettessék!


45,1 Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek [2 Krón. 22,23. Jób. 12,10.] jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak;

45,2 Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.

45,3 Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene.

45,4 Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izráelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél.

45,5 Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, [5 Móz. 4,35.] bár nem ismerél.

45,6 Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen!

45,7 Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, [Jer. 31,35.] a ki mindezt cselekszem!

45,8 Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyiljék [Hós. 10,12. Zsolt. 72,6.7.85,12. 5 Móz. 32,1.2.] meg a föld és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt; én az Úr teremtettem azt!

45,9 Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: [Jer. 18,6. Róm. 9,20.21.] Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei?

45,10 Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz?

45,11 Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!

45,12 Én alkotám [Zsolt. 33,6.] a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő.

45,13 Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem, ő építi meg városomat, [rész 44,28.52,3.] és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért, szóla a seregek Ura!

45,14 Így szól az Úr: Égyiptom gyűjtött kincse és Kús nyeresége és a nagy termetű Szabeusok [rész 43,3.60,6.18,7.19,18.21. Sof. 3,9.10.] hozzád mennek és tieid lesznek, téged követnek, békókban járnak, előtted leborulnak és hozzád könyörögnek: Csak közted van az Isten és nincsen több Isten!

45,15 Bizony Te elrejtőzködő [5 Móz. 29,29. Ésa. 55,8.9.] Isten vagy, Izráelnek Istene, szabadító!

45,16 Szégyent vallanak és gyalázatot mind, egyetemben gyalázatban járnak a bálványok faragói;

45,17 És Izráel megszabadul az Úr által örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké;

45,18 Mert így szól az Úr, a ki az egeket teremté; Ő az Isten, a ki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!

45,19 Nem titkon [2 Móz. 19,16-19. Ésa. 48,16. 2 Móz. 28,1-14.] szóltam, a sötétség földének helyén; nem mondtam Jákób magvának: hiába keressetek engem! én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, a mik igazak.

45,20 Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják, és könyörögnek oly istenhez, a ki meg nem [rész 46,1.7.] tart!

45,21 Jelentsétek meg és hozzátok elő, sőt egyetemben tanácskozzanak: ki mondta meg ezt régtől fogva és jelenté meg előre? Vajjon nem én, az Úr? És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem.

45,22 Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!

45,23 Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, [Malak. 1,11. Róm. 14,11.] rám esküszik minden nyelv!

45,24 Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, a kik reá haragusznak.

45,25 Az Úrban igazul meg [rész 44,5.] és dicsekszik Izráelnek egész magva!


46,1 Ledől Bél, [Jer. 50,2.48,1.51,47. Ésa. 45,20.] elesik Nebó, oktalan barmokra kerülnek szobraik, és miket ti hordoztatok, felrakatnak, terhéül a megfáradott állatnak;

46,2 Elesnek, összerogynak együtt, nem menthetik meg a terhet; és ők magok fogságba mennek.

46,3 Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra raktam anyátok [Zsolt. 22,10.11.71,6. Ésa. 63,9. 2 Móz. 19,4. 4 Móz. 11,12. 5 Móz. 1,31.] méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta;

46,4 Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, [5 Móz. 32,10.] én viselem és megszabadítom.

46,5 Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek [rész 40,18.25.] egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk?

46,6 Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte.

46,7 Vállukra veszik azt és hordozzák, majd [Jer. 10,5. Ésa. 45,20.] állványára helyezik és veszteg áll, helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg.

46,8 Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők!

46,9 Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; [5 Móz. 32,7.] Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.

46,10 Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, [Zsolt. 33,11. Zsid. 6,17.] és véghez viszem minden akaratomat;

46,11 Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is [Ezék. 17,2.3.12.] cselekszem!

46,12 Hallgassatok reám, kemény szívűek, a kik távol vagytok az igazságtól.

46,13 Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban [rész 52,6. Jer. 29,10.44,28.] lesz szabadításom, és Izráelen dicsőségem.


47,1 Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, [Siral. 2,10. Jób. 2,8.13. Ésa. 14,11. Jer. 51,39. Dán. 5,1.] te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek!

47,2 Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel czombodat [2 Sám. 15,30. 2 Móz. 11,5. Jób. 31,10. Náh. 3,5. Jer. 13,22.26.] és menj át a folyókon.

47,3 Födöztessék föl meztelenséged [rész 3,18. Hós. 2,12. Jel. 17,16.] és láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek!

47,4 Így szól a mi Megváltónk, seregeknek Ura az Ő neve, Izráel Szentje!

47,5 Ülj némán és menj a sötétre, te a Káldeusok leánya, mert nem [vers 1. Mik. 7,8. Ésa. 9,2.50,10.] hívnak többé téged országok úrnőjének!

47,6 Fölgerjedtem volt népem ellen; megfertőztettem örökségemet [2 Kir. 25,1- 10. Zak. 1,15. Jer. 50,17.51,34. rész 4,16.5,12.] és kezedbe adtam azt: te nem cselekedtél velök irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél!

47,7 És ezt mondád: Örökre úrnő leszek! úgy [Jel. 18,7.] hogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről.

47,8 És most halld meg ezt, bujálkodó, a ki bátorságban ülsz, a ki ezt mondja szívében: Én [Ezék. 28,2. Ésa. 54,1.4.5.6.7. Siral. 1,1. Jel. 17,7.8.] vagyok és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem!

47,9 És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességökben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod.

47,10 Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcseséged és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok [Zsolt. 10,11.94,6.7. Ezék. 8,12.9,9. Jób. 22,13.14. Ésa. 19,11. Ezék. 28,4. Jer. 50,35.51,57.] és nincs senki több.

47,11 Azért jő te reád a gonosz, a melynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, a melyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod!

47,12 No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak [Dán. 2,2.] sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet.

47,13 Tanácsaid sokaságában megfáradtál; [rész 44,25.] no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád.

47,14 Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belőlök melegülésre, sem körülülhető [rész 29,6.30,30.1,31. Máté. 3,12.] parázs!

47,15 Így járnak azok, a kikkel vesződtél; és a kik kereskedő társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, kiki a maga útján; [rész 13,14. Jer. 51,6.9. Nehem. 3,16.17.] senki nem segít néked!


48,1 Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét [Zsolt. 78,34.36. Jer. 5,2. Zsolt. 68,27.] emlegetik; de nem híven és nem igazán.

48,2 Mert a szent várostól nevezik magokat, és Izráel Istenéhez támaszkodnak, a kinek neve seregeknek Ura!

48,3 Mik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tudatá azokat, gyorsan véghez vivém, és bekövetkezének,

48,4 Mert tudtam, hogy te [2 Móz. 32,9. Hós. 4,4. Ezék. 3,7-9.] kemény vagy, és vasinakból van nyakad és homlokod ércz:

48,5 Tehát előre megjelentém [Ámós. 3,7. 5 Móz. 32,27.] néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott képem mívelé ezeket, bálványom és öntött képem parancsolá ezeket.

48,6 Hallottad volt, és most lásd mindezt; avagy ti nem tesztek-é erről bizonyságot? Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, a melyeket nem tudtál;

48,7 Mostan rendeltettek el és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlök, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat.

48,8 Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hívatál [5 Móz. 32,15.18. Ésa. 50,5.] anyád méhétől fogva.

48,9 Nevemért [Ezék. 20,22.] elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak.

48,10 Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor [rész 27,9.] kemenczéjében.

48,11 Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És [rész 42,8.] dicsőségemet másnak nem adom.

48,12 Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, [rész 41,4.] én vagyok az első és én az utolsó.

48,13 Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, [rész 40,26.] mind itt állnak.

48,14 Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg: ki jelenté meg közülök ezeket? az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a Káldeusokon.

48,15 Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja.

48,16 Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! [rész 45,19.] És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét.

48,17 Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a melyen járnod kell.

48,18 Vajha figyelmeztél volna [5 Móz. 28,1-14. Zsolt. 81,14-17.] parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai;

48,19 És olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi; nem vágatnék ki és nem pusztulna el neve [Hós. 1,10.] orczám elől.

48,20 Menjetek ki Bábelből, [Jer. 51,6.8.50,8.10.] fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta [Jer. 29,10.] az Úr szolgáját, Jákóbot.

48,21 Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle. [2 Móz. 17,6. 4 Móz. 20,11. Zsolt. 78,15.]

48,22 Nincs békesség, így szól az Úr, [rész 57,21.] az istenteleneknek!


49,1 Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt [rész 50,4. Jer. 1,4.] már emlékezett nevemről.

49,2 Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, [Jer. 1,9.10. Préd. 12,13.] keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.

49,3 És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, a kiben én megdicsőülök.

49,4 És én mondám: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél.

49,5 És most így szól az Úr, a ki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!

49,6 Így szól: Kevés az, hoggy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is [rész 42,6.7.60,3. Luk. 2,30.32.] világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!

49,7 Így szól az Úr, Izráel megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához: Látjátok királyok! és majd fölkelnek, fejedelmek, és leborulnak az Úrért, a ki hű, Izráel Szentjéért, a ki [rész 52,14.15.53,3. Zsolt. 22,7.] téged elválasztott.

49,8 Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, [rész 61,2.54,3.61,4.] és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;

49,9 Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! [rész 42,7.] és azoknak, a kik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:

49,10 Nem éheznek, [Jel. 7,16. Ésa. 35,7.43,19.20.48,21.40,10.11.42,16.] nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert a ki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.

49,11 És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak [rész 35,8.51,3.52,9. Luk. 2,25.] lesznek.

49,12 Ímé, ezek messziről jönnek ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!

49,13 Ujjongjatok egek, [rész 35,8.51,3.52,9. Luk. 2,25. Zsolt. 96,11.] és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!

49,14 És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!

49,15 Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is [Zsolt. 27,10.] ezek: én te rólad el nem feledkezem.

49,16 Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem [2 Móz. 25,40. 1 Krón. 28,11.19.] vannak szüntelen.

49,17 Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.

49,18 Emeld fel köröskörül [rész 60,4.] szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.

49,19 Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.

49,20 Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!

49,21 És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?

49,22 Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid [rész 11,10.60,4.5.6.66,12-14.] vállukon hordoztatnak.

49,23 És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arczczal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; [Zsolt. 72,9. Mik. 7,17.] és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit a kik várnak, meg nem szégyenülnek.

49,24 Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?

49,25 Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.

49,26 És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, [Jel. 14,20. Ésa. 9,19.] és megtudja minden test, hogy én vagyok [Jel. 16,6.] az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!


50,1 Így szól az Úr: Hol van anyátok elválólevele, a melylyel őt elbocsátám? vagy hol van egy kölcsönadóim közül, a kinek titeket eladtalak? Ímé, a ti vétkeitekért [rész 57,17. 5 Móz. 24,1. Mik. 2,9. Malak. 2,14.15. Jer. 3,8. Máté. 5,31.32.18,25. 2 Móz. 21,7. 2 Kir. 4,1.] adattatok el, és bűneitekért bocsáttatott el anyátok!

50,2 Miért jöttem, holott nem volt ott senki? hívtam és nem felelt senki sem! vagy olyan rövid már a kezem, hogy [rész 51,15.59,1. Máté. 8,27.] meg nem válthat? vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Ímé, én dorgálásommal kiszáraztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhödnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak.

50,3 Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be [Jel. 6,12.] azokat.

50,4 Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a [1 Sám. 9,15.20,2. Zsolt. 40,7.] tanítványok.

50,5 Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, [Zsid. 10,5.7. Jer. 17,16. Ámós. 3,8.] hátra nem fordultam.

50,6 Hátamat odaadám a verőknek, és orczámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és [Máté. 5,39-47.18,4. Ján. 13,1-11. 5 Móz. 25,9. 4 Móz. 12,14. Máté. 26,67.] köpdösés előtt.

50,7 És az Úr Isten megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, [Jer. 1,18. Ezék. 3,8.9.] mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok.

50,8 Közel van, [Róm. 8,33. Jób. 13,19.41,1-20.] a ki engem megigazít, ki perel én velem? Álljunk együtt elő! Kicsoda peresem? közelegjen hozzám!

50,9 Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem? Ímé, mindnyájan, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg [rész 51,8.] őket!

50,10 Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék [rész 51,1.7.] Istenhez!

50,11 Ímé, ti mind, a kik tüzet gyujtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, a melyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni!


51,1 Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, a melyből kivágattattatok, és a kútfő nyílására, a melyből [Péld. 15,9. 1 Tim. 6,11. 2 Tim. 2,22. Ésa. 48,1.] kiásattatok!

51,2 Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, [Zsid. 11,11.12. Ezék. 33,24. Malak. 2,15.] a ki titeket szűlt, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldám és megszaporítám őt.

51,3 Mert megvígasztalja az Úr Siont, megvígasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és [1 Móz. 2,8-10.] kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vígasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava!

51,4 Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, [rész 42,6.] és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.

51,5 Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és [rész 2,3.4.] karomba vetik reménységüket.

51,6 Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst [Zsolt. 102,27.103,17-20.118,6. Máté. 5,18. 1 Ján. 2,17. Ésa. 40,6-8.] elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.

51,7 Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! [Zsolt. 37,31.] ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!

51,8 Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom [rész 50,9.10.] nemzetségről nemzetségre!

51,9 Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh Úrnak karja! kelj föl, mint a régi időben, a messze hajdanban! Avagy nem te vagy-é, a ki Ráhábot [2 Móz. 14,28. Ezék. 29,3. Bir. 5,12. Ésa. 43,16.17. Mik. 7,15.] kivágta, és a sárkányt átdöfte?

51,10 Nem te vagy-é, a ki a tengert megszáraztotta, a nagy mélység vizeit; a ki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?!

51,11 Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és [rész 35,10. Zsolt. 126,1.2.] örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj!

51,12 Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? [rész 40,1.6.] ember fiától, a ki olyan lesz, mint a fű?!

51,13 Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, a ki az eget [Zsolt. 104,2.] kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, a ki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?

51,14 Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, [Zak. 9,11.] kenyere sem fogy el:

51,15 Hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, a ki megreszkettetem a tengert és zúgnak [2 Móz. 14,21.] habjai; seregeknek Ura az Én nevem?

51,16 És adtam beszédemet a te szádba, és [rész 49,2.3.50,4.5.] kezem árnyékával födöztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és ezt mondjam Sionnak: Én népem vagy te!

51,17 Serkenj föl, serkenj föl, kelj föl Jeruzsálem, [rész 52,1. 2 Kir. 25,1- 22. Ésa. 29,9. Jer. 25,10.49,12.51,7. Siral. 4,21. Abd. 1,16. Ezék. 23,31. Jel. 14,10.] ki megittad az Úr kezéből haragja poharát; a tántorgás öblös kelyhét megittad, kiürítéd!

51,18 Nem vala vezetője minden fiai közül, a kiket szűlt, nem fogta senki őt kézen minden fiai közül, a kiket fölnevelt.

51,19 E kettő esett rajtad! Kicsoda szánt meg téged? A pusztulás, a romlás, az éhség és a fegyver; miként vígasztaljalak téged?

51,20 Fiaid elájultan ott feküdtek minden utczáknak fejeinél, mint a hálóba esett zerge, megrészegedve az Úr haragjától, Istenednek [Siral. 2,19.4,1.2.3.] feddésétől.

51,21 Ezért halld meg ezt, szenvedő, ki részeg vagy, [rész 29,9.] de nem bortól!

51,22 Így szól Urad, az Úr, és Istened, a ki népéért bosszút áll: Ímé, kiveszem kezedből a tántorgás poharát, haragom öblös kelyhét, [vers 17.] nem iszod többé azt meg!

51,23 És adom azt nyomorgatóid kezébe, a [rész 47,6-15. Zsolt. 129,3.] kik azt mondották lelkednek: Hajolj meg, hogy átmenjünk te rajtad, és a te hátadat olyanná tetted, mint a föld, és mint a minő az utcza a járóknak!


52,1 Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan!

52,2 Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből, Sion [rész 47,1-4.] fogoly leánya!

52,3 Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen [Ezsdr. 1,9-11. Ésa. 45,13.] váltattok meg!

52,4 Mert így szól az Úr Isten: Égyiptomba ment alá [1 Móz. 46,6.7. Ésa. 10,5-10.] népem először, hogy ott bujdossék, és azután Assiria nyomorgatá őt ok nélkül.

52,5 És most mit tegyek itt? szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen mindennap [Ezék. 36,20.23.24.] gúnyoltatik.

52,6 Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon! Hogy én vagyok, a ki mondom: [rész 46,13.] Ímé, itt vagyok!

52,7 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást [rész 40,9.10. Róm. 10,15.] hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!

52,8 Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont [Jer. 6,17. Ezék. 33,2.] az Úr!

52,9 Ujjongva énekeljetek [Zsolt. 96,11-13.] mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.

52,10 Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai [Zsolt. 126,1-3.98,2.3. Ezék. 4,7. Ésa. 9,12.17.21.10,4.] Istenünk szabadítását!

52,11 Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant [2 Kor. 6,17. Jel. 18,14. Siral. 4,11.] ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr edényeit hordozzátok.

52,12 Mert ne sietséggel jertek ki, [5 Móz. 16,3. 2 Móz. 12,39.] és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene!

52,13 Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső [rész 57,15. Jer. 23,5.6.] lesz nagyon.

52,14 Miképen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt:

52,15 Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem [rész 53,2.3.49,6.7.51,6. Zsolt. 31,10- 12.22,16.18.6,3.8.35,21.] beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.


53,1 Ki hitt a mi [rész 49,4. Ján. 12,38. Róm. 10,16.] tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?

53,2 Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és [rész 52,14.] néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!

53,3 Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; [rész 51,8. Jer. 6,14. Zsolt. 22,7.8.15.16.18.38,3-9.11.39,12. Siral. 3,4.12.] és nem gondoltunk vele.

53,4 Pedig betegséginket [rész 6,7. Máté. 8,17.] ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

53,5 És ő megsebesíttetett [Róm. 4,25. 1 Kor. 15,3. 1 Pét. 2,24.] bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

53,6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét [vers 4.] ő reá veté.

53,7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, [Máté. 26,63. Csel. 8,32-35. Zsolt. 22,3.12.13-15.17.21.22.38,14.15.39.10.] mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!

53,8 A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta [Zsolt. 88,6. Siral. 3,54.] vereség?!

53,9 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság [1 Pét. 2,22.24. 1 Móz. 23,4.46,4.49,29-31. 2 Krón. 21,20.24,25.28,27.] sem találtatott szájában.

53,10 És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés [rész 44,28] lesz.

53,11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.

53,12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott! [Máté. 27,28. Luk. 23,34. Péld. 16,19.]


54,1 Ujjongj te meddő, ki [Gal. 4,27. Ésa. 49,20.50,1.47,8.] nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr.

54,2 Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg [rész 49,19- 21. Jer. 31,38. Zak. 14,10.] szegeidet.

54,3 Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek.

54,4 Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek [Hós. 2,1-18. Jer. 3,24.25.31,19.51,5.] gyalázatáról többé meg nem emlékezel.

54,5 Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld [Mik. 4,13.] Istenének hívattatik.

54,6 Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:

54,7 Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;

54,8 Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja [rész 60,10. Zsolt. 30,6.] megváltó Urad.

54,9 Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként [1 Móz. 8,21.9,11.] megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.

54,10 Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.

54,11 Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és [Jel. 21,18-21.] zafirokra alapítalak.

54,12 Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből;

54,13 És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, [Ján. 6,45. Siral. 2,9. Zsolt. 74,9. Ésa. 59,21.] és nagy lesz fiaid békessége.

54,14 Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert [rész 9,7. Zsolt. 97,2.] nem közelg hozzád.

54,15 És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! A ki ellened összegyűl, elesik általad.

54,16 Ímé, én teremtettem a kovácsot, a ki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtém a pusztítót is a vesztésre!

54,17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.


55,1 Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek [Ján. 7,37.38. Ésa. 41,17. Jel. 22,17.] e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.

55,2 Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek [Zsolt. 36,9.63,6.] kövérségben.

55,3 Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem [2 Sám. 7,16. Zsolt. 89,29. Csel. 13,34.] szerint.

55,4 Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.

55,5 Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.

55,6 Keressétek az Urat, a míg [Péld. 8,17. 2 Krón. 15,4. Zsolt. 32,8. Jer. 29,14. Ésa. 65,1.] megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.

55,7 Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, [rész 56,1. Ezék. 33,11. Zsolt. 103,3-5.] és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

55,8 Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, [4 Móz. 23,19. Zsolt. 103,11.] így szól az Úr!

55,9 Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

55,10 Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:

55,11 Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz [Zsolt. 65,11.] ott, a hová küldöttem.

55,12 Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek [rész 35,12. Zsolt. 98,8.] ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.

55,13 A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem [rész 43,19.20.] töröltetik.


56,1 Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:

56,2 Boldog ember, a ki ezt cselekszi, és az ember fia, a ki ahhoz ragaszkodik! a ki megőrzi a [5 Móz. 5,14. Ésa. 55,6.58,13.14. Jer. 17,19-27. Ezék. 20,12.22,8.] szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.

56,3 És ne mondja ezt az idegen, a ki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől! ne mondja a herélt sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok!

56,4 Mert így szól az Úr a herélteknek: A kik megőrzik szombatimat és szeretik azt, a miben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez:

56,5 Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, a mely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név; örök nevet adok nékik, a mely soha el nem [5 Móz. 23,2.4-8.] vész;

56,6 És az idegeneket, a kik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, a ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:

56,7 Szent hegyemre [rész 2,2-4.] viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának [Máté. 21,13. 1 Kir. 8,41-43.] hivatik minden népek számára!

56,8 Így szól az Úr Isten, a ki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez!

56,9 Mezőnek minden vadai! jertek el enni, erdőnek minden [Jer. 12,7.9. Jel. 19,17.] vadai!

56,10 Őrállói vakok mindnyájan, mitsem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni; álmodók, heverők, szunnyadni [Ezék. 34,5.] szeretők!

56,11 És ez ebek telhetetlenek, [Jer. 6,13.8,10. Mik. 3,5-7.] nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, a kik nem tudnak vigyázni; mindnyájan a magok útára tértek, kiki nyeresége után, mind együtt!

56,12 Jertek, hadd hozzak bort, és igyunk részegítő italt! és legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettébb!


57,1 Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől [Mik. 7,2.] ragadtatik el az igaz;

57,2 Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon [Jób. 3,13- 15. Zsolt. 17,15.73,24.] járának.

57,3 És ti közelgjetek ide, szemfényvesztő fiai, paráznának [rész 1,4. Hós. 2,1-3.] magva, a ki paráználkodol.

57,4 Ki felett örvendeztek? Ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? nem ti vagytok-é a bűn gyermekei, a hazugságnak [rész 65,5.66,5. Zsolt. 35,21.22,8.14. Siral. 2,15.] magva?

57,5 A kik lángoltok a bálványokért minden [Ezék. 6,13. 2 Krón. 28,3.33,6.] zöld fa alatt, [Jer. 7,32. 2 Kir. 16,3.4.] megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt.

57,6 A folyónak sima köveiben van örökséged; azok, azok a te részed, töltöttél nékik italáldozatot is, vivél ételáldozatot és én jó néven vegyem-é [1 Sám. 17,40. Zsolt. 119,57.16,5.] ezeket?

57,7 Magas és felemelkedett hegyen helyezted ágyadat, [rész 65,4. Ezék. 16,24.] fel is menél oda áldozni áldozatot.

57,8 Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet, és tőlem eltávozván, fölfedted ágyadat, fölmentél , és megszélesítéd, és szövetséget szerzél velök, szeretted ágyukat, a merre csak láttad.

57,9 És menél a királyhoz olajjal, és megsokasítád keneteidet, és elküldéd követeidet messze földre, és megaláztad magadat [Ezék. 16,36.23,16.40.] a sírig.

57,10 Nagy útadon megfáradál, és még sem mondád: mind hasztalan! erőd megújulását érezéd, így nem levél beteg!

57,11 Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudtál és rólam meg nem emlékezél, szívedre sem vevéd? vagy azért nem félsz engem, hogy hallgatok már régtől fogva?

57,12 Én jelentem meg igazságodat, és csinálmányaid nem használnak néked.

57,13 Ha kiáltasz: szabadítson meg téged bálványid raja; mindnyájokat szél viszi el, lehelet kapja fel, és a ki bennem bízik, [rész 56,4.5.49,8. Zsolt. 37,11.69,37. Máté. 5,5.] örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet.

57,14 És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek [rész 40,3.62,10.] az útat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról.

57,15 Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos [Zsolt. 51,19. Hós. 6,6. Zsolt. 138,6.] szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.

57,16 Mert nem örökké [Zsolt. 10,3.9.78,38.39. 1 Móz. 2,7.] perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, a kiket én teremtettem.

57,17 Mert a telhetetlenségnek [Kol. 3,5. 1 Tim. 6,10. Zsolt. 119,36.] vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.

57,18 Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak,

57,19 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség [Péld. 10,31.] a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!

57,20 És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize iszapot és sárt hány ki.

57,21 Nincs [rész 48,22.] békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!


58,1 Kiálts teljes torokkal, [Mik. 3,8. Máté. 24,31. Jel. 1,10.4,1.] ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.

58,2 Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és [Malak. 2,17. Ámós. 5,18.] Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják.

58,3 Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.

58,4 Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok [Jóel. 1,14.2,12. Dán. 10,2.13.] a magasságban.

58,5 Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? [Zak. 7,5.] Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?

58,6 Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát [3 Móz. 25,49-53. Jer. 34,8-10.] széttépjetek?

58,7 Nem az-é, hogy [Ezék. 18,5-9. Máté. 25,36. Jak. 2,15-16.] az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?

58,8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod [rész 52,12. Zsolt. 37,6. Ésa. 8,21.22.9,2.] előtted jár; az Úr dicsősége követ.

58,9 Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;

58,10 Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

58,11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és [Zsolt. 1,3.] mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy.

58,12 És megépítik [rész 61,4. Ámós. 9,11. Ezék. 13,5.22,30.] fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

58,13 Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem [vers 9. 5 Móz. 32,13.33,29. Hós. 10,4.] szólván:

58,14 Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!


59,1 Ímé, nem oly rövid [rész 50,2.] az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;

59,2 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el [5 Móz. 31,8. Siral. 3,44.] orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

59,3 Mert kezeitek [rész 1,15. Zsolt. 5,7.10.12,3.26,4.31,19.59,13.17,9- 11.26,9.] bemocskolvák vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog.

59,4 Nincsen, a ki az igazság mellett szólna, és nincsen, a ki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak és hazugságot beszélnek, [rész 58,4. Zsolt. 7,15. Jób. 15,35.] gonoszt fogadnak és vétket szűlnek.

59,5 Vipera tojásait költik ki, és pókhálót szőnek; a ki tojásaikból eszik, meghal, és ha egyre rátapodsz, vipera kél [rész 14,29.34,15. 5 Móz. 32,33.] ki.

59,6 Pókhálójukból [vers 5. Jób. 8,14.15.] nem lesz ruha, csinálmányok nem felvehető; cselekedeteik hamisságnak cselekedetei, és erőszak tette van kezeikben.

59,7 Lábaik a gonoszra futnak; [Péld. 1,16.] és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken.

59,8 A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik, a ki azon jár, nem ismeri [Péld. 10,9.28,18.] a békességet.

59,9 Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé, sötétség, és [rész 5,30. Ámós. 5,18.] fényességre, és ímé, homályban járunk!

59,10 Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint a kiknek szemök nincs, megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt.

59,11 Morgunk, mint a medvék mindnyájan, és nyögvén nyögünk, mint a galambok, várjuk az ítéletet és nem jő, a szabadulást és távol van [rész 38,14.] tőlünk.

59,12 Mert sokak előtted gonoszságaink, és bűneink bizonyságot tesznek [Jer. 14,7. Zsolt. 51,5.] mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük:

59,13 Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, és eltávozánk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket.

59,14 És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett [Zsolt. 12,2.3.] a hűség az utczán, és az egyenesség nem juthat be.

59,15 És a hűség hiányzik, és a ki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen.

59,16 És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró; ezért karja [rész 63,5. Zsolt. 44,4.98,1.] segít néki, és igazsága gyámolítja őt.

59,17 És felölté az igazságot, [Eféz. 6,13-17. 1 Thess. 5,8.] mint pánczélt, és a szabadítás sisakja van fején; felölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vevé magát körül, mint egy palásttal.

59,18 A cselekedetek szerint fog megfizetni: haraggal ellenségeinek, büntetéssel szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek.

59,19 És félik napnyugottól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, [Jer. 47,2.46,7.8.] mint egy sebes folyóvíz, a melyet az Úr szele hajt.

59,20 És eljő Sionnak [Róm. 11,26. Ésa. 57,13.] a megváltó, és azoknak, a kik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.

59,21 És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!


60,1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége [rész 45,7.58,8.10.59,9.] rajtad feltámadt.

60,2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

60,3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.

60,4 Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: [rész 11,12.43,6.49,18.22.66,12.] mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.

60,5 Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.

60,6 A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit [1 Móz. 37,25. Jóel. 4,8. Zsolt. 72,15. Ezék. 27,22.] hirdetik.

60,7 Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth [1 Móz. 25,13.] kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.

60,8 Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok [Hós. 11,11. Zsolt. 55,7.] dúczaikhoz?

60,9 Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.

60,10 Az idegenek megépítik [Ezsdr. 6,8.9. Ésa. 49,23. Nehem. 2,8.] kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.

60,11 És nyitva lesznek [Jel. 21,25.26.] kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.

60,12 Mert a nép és az ország, a mely néked nem szolgáland, [rész 41,11.12. Zak. 14,16.17.] elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.

60,13 A Libánon ékessége hozzád jő, cziprus, platán, sudar czédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét [Zsolt. 99,5.132,7. Siral. 2,1. Ésa. 41,19. 1 Krón. 28,2. 1 Kir. 5,1-11.] megdicsőítsem.

60,14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad [Jel. 3,9. Ésa. 49,23.] talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.

60,15 A helyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.

60,16 És szopod a népek tejét, és a királyok [rész 49,23.66,11.] emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.

60,17 Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.

60,18 Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak [Ezék. 48,35.] a dicsőséget.

60,19 Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, [Jel. 21,3.4.23.22,5.] és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

60,20 Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak [Zak. 14,7.] vége szakad.

60,21 És néped mind [rész 4,2.3.] igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.

60,22 A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.


61,1 Az Úr Isten [Luk. 4,17-20.] lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek [Zak. 9,1.] megoldást;

61,2 Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;

61,3 Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, [rész 60,21. Zsolt. 23,5.45,8.] az Ő dicsőségére!

61,4 És megépítik a régi [rész 58,12.] romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.

61,5 És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vinczelléreitek [rész 14,2.] lesznek.

61,6 Ti pedig az Úr papjainak [rész 60,16. 2 Móz. 19,6.] hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek.

61,7 Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben; ekként két részt öröklenek földükben, örökös örömük lesz.

61,8 Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt; és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget [Jer. 32,40. Ésa. 55,3.4.] szerzek velök.

61,9 És ismeretes lesz magvok a népek közt, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok.

61,10 Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival [Zsolt. 132,9.] öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.

61,11 Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.


62,1 Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl.

62,2 És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, a melyet az Úr szája [rész 65,15.] határoz meg.

62,3 És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.

62,4 Nem neveznek többé [Hós. 1,10-12. Ésa. 60,14. Jer. 3,17. Ezék. 48,35.] elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik.

62,5 Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és a mint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.

62,6 Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, [Zsolt. 134,1.] ne nyugodjatok!

62,7 És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.

62,8 Megesküdt az Úr jobbjára s erőssége karjára: nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem iszszák mustodat, a [rész 65,21.22.] melyért munkálódtál,

62,9 Hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg azt szentségem [5 Móz. 12,17.18.14,23.] pitvaraiban.

62,10 Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek [rész 11,12.49,22.40,3.57,14.] a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé.

62,11 Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött [rész 40,10. Máté. 21,5. Zak. 9,9.] szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte!

62,12 És hívják őket szent [rész 4,2. Jer. 30,14. Ésa. 49,14.] népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.


63,1 Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban [rész 34,5-8. Ezék. 35,6-8.] Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra.

63,2 Miért veres [Jel. 19,13.] öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái?

63,3 A sajtót egyedül tapostam, [Siral. 1,15. Jóel. 3,13. Jel. 19,13. Ésa. 18,5.] és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.

63,4 Mert bosszúállás [rész 61,2.] napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.

63,5 Körültekinték és nem vala segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem [rész 59,16.] karom, és haragom gyámolított engem!

63,6 És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket!

63,7 Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.

63,8 És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak; és lőn nékik megtartójok.

63,9 Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala [2 Móz. 32,34.33,14.15. 5 Móz. 7,9. 2 Móz. 23,20.21. 4 Móz. 20,16.] megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.

63,10 Ők pedig engedetlenek voltak és megszomoríták [4 Móz. 14,11-22. Eféz. 4,30.] szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenök.

63,11 S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: hol van, a ki őket kihozá [2 Móz. 14,29.30. Zsolt. 77,21.78,52.80,2.] a tengerből nyájának pásztorával? hol van, a ki belé adá az ő szentséges lelkét?

63,12 Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, a ki a vizeket ketté választá [Józs. 3,15.16. Nehem. 9,11. Zsolt. 78,13.] előttök, hogy magának örök nevet szerezzen?

63,13 Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak!

63,14 Mint a barmot, a mely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke: [Agge. 2,5. Zsolt. 143,10.] így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz!

63,15 Tekints alá az égből, [5 Móz. 26,15.] és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem!

63,16 Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, [rész 64,7. Jób. 14,21.] és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva.

63,17 Miért engedél [Zsolt. 81,13.] eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!

63,18 Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent [Zsolt. 74,7.] helyedet.

63,19 Olyanok lettünk, mint a kiken eleitől fogva nem uralkodtál, a kik felett nem neveztetett neved.


64,1 Oh, vajha megszakasztanád az egeket és leszállnál, előtted a hegyek elolvadnának; mint a tűz meggyújtja a rőzsét, a vizet a tűz felforralja; hogy nevedet ellenségidnek megjelentsd, hogy előtted reszkessenek [Zsolt. 18,8.10.] a népek;

64,2 Hogy cselekednél rettenetes dolgokat, a miket nem vártunk; leszállnál és előtted a hegyek elolvadnának.

64,3 Hiszen öröktől fogva nem hallottak és fülökbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, a ki így cselekszik azzal, a ki Őt várja.

64,4 Elébe mégy annak, a ki örvend és igazságot cselekszik, a kik útaidban rólad emlékeznek! Ímé, Te felgerjedtél, és mi vétkezénk; régóta így vagyunk; megtartatunk-é?

64,5 És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el [rész 1,4.10.28.30.57,13.59,12.13.17,6. Jób. 27,21.] bennünket!

64,6 S nem volt, a ki segítségül hívta volna nevedet, a ki felserkenne és beléd fogóznék, mert orczádat elrejtéd tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztál.

64,7 Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája [rész 29,16.45,9.] vagyunk mi mindnyájan.

64,8 Oh ne haragudjál [Zsolt. 79,8.] Uram felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságinkról; ímé lásd, kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk.

64,9 Szentségednek városai pusztává lettenek, Sion pusztává lőn, [Zsolt. 74,3.7.] Jeruzsálem kietlenné.

64,10 Szentségünk és ékességünk házát, hol téged atyáink dicsértenek, tűz perzselé föl, és minden a [2 Kir. 25,9.] miben gyönyörködénk, elpusztult.

64,11 Hát megtartóztatod-é magad mind e mellett is, Uram; hallgatsz-é és gyötörsz minket felettébb?


65,1 Megkeresni hagytam magamat azoktól, a kik nem is kérdeztenek; megtaláltattam [Róm. 10,20.] magamat azokkal, a kik nem is kerestenek. Ezt mondám: Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a népnek, a mely nem nevemről neveztetett.

65,2 Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos [4 Móz. 14,22.] nép után, a mely nem jó úton járt gondolatainak nyomán;

65,3 A nép után, mely ingerel engem szemtől szembe, szünetlenül, kertekben áldozik, és téglákon [rész 1,29.66,17.] szerez jóillatot,

65,4 Mely a sírokhoz ül, és a barlangokban hál, [rész 57,7. 3 Móz. 11,7.] a disznóhúst eszi, és fertelmes leves van tálaiban,

65,5 Mely ezt mondja: Maradj otthon, ne jőjj hozzám, mert [Zsolt. 18,9. 5 Móz. 32,22. Ezék. 38,18.] szent vagyok néked; e nép füst az orromban és szüntelen égő tűz.

65,6 Ímé, feliratott előttem: nem hallgatok, csak ha előbb megfizetek, megfizetek [Zsolt. 79,12. Jer. 32,18.] keblökben:

65,7 Vétkeitekért és atyáitok vétkeiért mind együtt, szól az Úr, a kik hegyeken tettek jóillatot [2 Kir. 21,3-7. Ezék. 18,6. Hós. 4,13. Ésa. 57,7.] és halmokon csúfoltak engemet meg, és visszamérem először jutalmokat keblökre.

65,8 Így szól az Úr: Mint a mikor mustot lelnek a fürtben, ezt mondják: ne veszesd el, mert áldás van benne, ekként cselekszem szolgáimért, és nem vesztek [rész 17,6.] mindent el!

65,9 És nevelek Jákóbból magot, és Júdából, a ki hegyeimnek örököse legyen, és bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak [rész 6,13.] ott!

65,10 És lesz Sáron nyájak legelőjévé, és Ákhor [Józs. 7,26.15,7.] völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, a mely engem keresett.

65,11 Ti pedig, a kik az Urat elhagyátok, a kik szent hegyemről elfeledkezétek, ti, kik Gádnak asztalt készítetek, és Meninek italáldozatot töltötök,

65,12 Titeket én a kard alá számlállak, és mindnyájan leborultok megöletésre: mert [rész 66,4.5,14.50,2. Péld. 1,24.] hívtalak és nem feleltetek, szóltam és nem hallottátok: a gonoszt cselekedtétek szemeim előtt, és a mit nem szerettem, azt választottátok.

65,13 Azért így szól az Úr Isten: Ímé, szolgáim esznek, ti pedig éheztek, ímé, szolgáim isznak, ti pedig szomjúhoztok, ímé, szolgáim örvendnek, de ti megszégyenültök!

65,14 Ímé, szolgáim vígadnak szívök boldogságában, és ti kiáltani fogtok szívetek fájdalmában, és megtört lélekkel jajgatni fogtok;

65,15 És átok gyanánt hagyjátok itt neveteket az én választottaimnak, és megöl titeket az Úr Isten, és szolgáit más [vers 23. Jer. 29,22. Ésa. 62,2. 4 Móz. 5,51.] névvel nevezi,

65,16 Hogy a ki magát áldja e földön, áldja magát az igaz Istenben, és a ki esküszik e földön, esküdjék [Jer. 4,2.] az igaz Istenre, mert elfeledvék a régi nyomorúságok, és mert elrejtvék szemeim elől.

65,17 Mert ímé, új [rész 51,16.66,22. Jel. 21,2-4.] egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;

65,18 Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő [rész 66,7.8.9.] népét örömmé.

65,19 És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak [Jel. 21,2-4.] és kiáltásnak szava!

65,20 Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén [Zak. 8,4.5.] ember, a ki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.

65,21 Házakat [Ámós. 9,14. Mik. 6,14.15. 5 Móz. 28,30.] építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.

65,22 Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly [vers 20. rész 61,3.] hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.

65,23 Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik [Zsolt. 78,33.] velök megmaradnak.

65,24 És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én [rész 38,18.] már meghallgattam.

65,25 A farkas [rész 11,7.9. 1 Móz. 3,14. Mik. 7,17.] és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.


66,1 Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, [1 Kir. 8,27. Máté. 5,34.35. Csel. 7,49.17,24. Jel. 21,22.] és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?

66,2 Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, a ki szegény és [Zsolt. 34,19. Jel. 4,11.] megtörött lelkű, és a ki beszédemet rettegi.

66,3 A ki bikát öl, embert üt agyon; a ki juhval áldozik, az ebet öl; a ki ételáldozattal jő, disznóvért hoz elém; a ki tömjént gyújt, bálványt imád! Miként ők így választák útaikat, és lelkök útálatosságaikban gyönyörködött:

66,4 Akképen választom én is az ő megcsúfolásukat, és rájok hozom, a mitől félnek; mivel hívtam [rész 65,12. Zsolt. 50,8-11. Ámós. 5,21-24. Máté. 7,6. 2 Pét. 2,22.] és senki nem felelt, szóltam és nem hallották, és a gonoszt cselekedték szemeim előtt, s a mit nem szerettem, azt választák.

66,5 Halljátok az Úrnak beszédét, a kik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, a kik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az [rész 55,9.5,19.28,15.] Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek.

66,6 Halld! zúgás a város felől, hah! a templom felől, hah! az Úr, a [rész 65,11.12.] ki megfizet ellenségeinek.

66,7 Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra.

66,8 Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-é? mert vajudott és meg is szűlé Sion az ő fiait!

66,9 Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szűlést? szól az Úr, vagy én, a ki szűletek, bezárjam-é a méhet? így szól Istened.

66,10 Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, a kik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, a kik [Zsolt. 137,5.] gyászoltatok miatta!

66,11 Hogy szopjatok és megelégedjetek megvígasztaltatásának emlőjén, hogy igyatok és örvendjetek [rész 60,5.61,6. Zak. 14,14.] dicsőségének bőségén.

66,12 Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; [rész 60,4.16.] ölben fognak hordozni, és térdeiken czirógatnak titeket.

66,13 Mint férfit, a kit anyja vígasztal, akként vígasztallak [rész 49,15.] titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!

66,14 Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei [Jób. 21,24. Péld. 15,30. Zsolt. 22,16.32,4.] fölött.

66,15 Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az Ő haragját, és megfeddését sebesen égő [rész 29,6.30,30. Zsolt. 50,3.] lánggal.

66,16 Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek.

66,17 A kik magokat [3 Móz. 11,4. rész 65,3-7.] megszentelik és mossák a bálvány kertekért, egy pap megett, a középen; a kik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr.

66,18 És én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem! Eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén, [Dán. 3,4- 7.31. Ésa. 40,4.59,19.60,2.] meglássák az én dicsőségemet.

66,19 És teszek köztök jelt, és küldök közülök megszabadultakat a népekhez, Tarsisba, Pulba és Ludba, az íjjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz; a messze szigetekbe, a melyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet [2 Móz. 10,2.] a népek között.

66,20 És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, a mint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.

66,21 És ezek közül is választok a papok közé, a Léviták [rész 61,6.] közé, így szól az Úr.

66,22 Mert mint az új egek [rész 65,17.] és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;

66,23 És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, [rész 2,2-4.] szól az Úr.

66,24 És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem [vers 17.18. rész 65,5.7.] vétkeztek, mert az ő férgök meg [Márk. 9,43.44.] nem hal és tüzök el nem [Jer. 4,4. Jóel. 3,2.] aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.