Kitekintés
1917

 

Mindkét fél azt remélte, hogy az 1917-es évben az ő javára végleg eldől majd a küzdelem. A központi hatalmak a korlátlan tengeralattjáró-háborúban bíztak, az antant pedig abban, hogy érvényesíteni tudja (hadi)gazdasági fölényét. Ezzel szemben ez az esztendő hatalmas vérveszteségekről, kimerítő anyagcsatákról, lázongásokról, forradalmakról szólt. Az Egyesült Államok is belépett a háborúba, ám ennek hatása 1917-ben még nem igazán mutatkozott meg.

 

A nyugati front

Nivelle támadása

A nyugati front élére decemberben kinevezett Nivelle tábornok új, nagyszabású támadást tervezett, melynek során Arrasnál a britek, az aisne-i terület déli részénél a franciák rontanak majd az ellenségre. Elképzelésében szakított a felmorzsoló hadviseléssel; meglepetésen alapuló, összehangolt intenzív csapásokat akart mérni az ellenségre, melyet így maximum 48 óra alatt reménytelen helyzetbe lehet hozni.

„Nivelle tüzértiszt volt, annak a fegyvernemnek a tisztje, amelyik 1917-re a legfontosabbá vált a lövészárok-hadviselésben, és meggyőzte magát, hogy új tüzérségi harceljárással elérhető a rupture ( »átszakadás«) az arcvonalon. Irányítása alatt az elképesztően nagyszámú löveggel rendelkező tüzérségi összpontosítás »az ellenséges védőállás teljes mélységében« tűzbe fojtja a német védelmet. Elpusztítja a lövészárkokat, és elkábítja a védőket, hogy így a támadók, akik folyamatos zárótűz fedezetével és az ellenállás megmaradt fészkeit megkerülve nyomulnak előre, végül ellenállás nélkül kijussanak a nyílt terepre és a védelem mögöttes területére.”

Keegan : Az első világháború, p. 647.

Ezzel az elképzeléssel egyrészt az volt a baj, hogy egy ekkora csapáshoz jelentős csapatösszevonásokra van szükség; ha ezt az ellenség észereveszi, oda a meglepetés ereje. Másrészt a németek már 1916 végén eldöntötték, hogy nyugaton inkább a védekezésre fognak koncentrálni. Tartalékaikat a szokásosnál hátrébb csoportosították, és erős védelmi állásokat kezdtek kiépíteni.

„A tagozott védelemben a második állás viszonylag közel – 2–4 km-re – volt az elsőtől. Most viszont 4–10 km mélységbe helyezték. Így az ellenséges tüzérség mindkét állást egyszerre nem rombolhatta szét. Ha a hatalmas erejű tüzérségi előkészítés elpusztíthatta is az első vonalat és a néhány kilométerrel mögötte levő berendezéseket és állásokat, 10 km mélységig erre nem volt képes. A második állás így a betörő ellenséget feltarthatta addig, amíg a tartalékok megérkeznek.”

Galántai : Az első világháború, p. 391.

Március 30-án megindult a britek előkészítő tüzelése, április 3-ától pedig elképesztő mértékű tűzcsapásba kezdtek.

„Április 9-én husvét hétfőjén az angolok legbátrabbjai, a kanadaiak, megrohanták a német állásokat. Repülőik a föld felszínéhez egészen közel repülve, géppuskázták a vízzel telt gránáttölcsérekben meghúzódó maradék németeket, az előre törő gyalogság gázzal fullasztotta és lángvetőkkel pörkölte őket. Az első vonalban lévő németek mind elpusztultak. A tartalékok későn érkeztek, az állás már elveszettnek látszott. A németek mégsem engedtek. Tartalékaik a tölcsérmezőkbe húzódtak, a sárba, vizbe és onnan géppuskázták a kanadaiakat, kik egyedül a 14. bajor hadosztályt tudták áttörni, de a németek emögött is hamarosan új védővonalat alkottak. A csata éjjel-nappal folyt tovább: az angolok újabb és újabb százezreket hajtottak neki a német állásoknak, de a német tartalékok mindig újabb vonalakban tartóztatták fel őket.”

Aggházy – Stefán : A világháború, p. 244.

Megkezdőtek a küzdelmek (Délmagyarország, 1917. április 11., p. 3.)

Megkezdődtek a küzdelmek (Délmagyarország, 1917. április 11., p. 3.)

Április 16-án a franciák is megindították offenzívájukat, hasonló sikertelenséggel, mint a britek. Mindkét frontszakaszon bevetették a harckocsikat is. A franciák megjelentek saját típusaikkal (Schneider és St. Chamond), ám ezeket inkább mozgó tüzérségi szerepben használták. A támadást a tankok sem vihették sikerre. Nivelle megbukott, helyére az addigi vezérkari főnök, Pétain került, míg utóbbi helyett a vezérkar élére Foch-t nevezték ki.

Egy francia Chamond harckocsi támadásra indul

Egy francia Chamond harckocsi támadásra indul

A megközelítőleg egy hónapos harcok során hatalmasak voltak a veszteségek.

„Arrasnál az angolok 142 000, a németek 85 000 katonát vesztettek. Az Aisne-nál a franciák 250 000, a németek 163 000 katonát. A német veszteség feltűnően nagy részét – 49 000 főt – a fogságba kerültek tették ki. Ez volt az első eset, hogy német katonák nagyobb tömegben megadták magukat.”

Galántai : Az első világháború, p. 392.

A tömeges német megadások is jelzik, hogy a katonák egyre nehezebben viselték a megpróbáltatásokat. Ez mindkét fél harcosaira igaz; a francia hadseregben különösen nagy volt az elégedetlenség, ami sokszor zavargásokban, parancsmegtagadásokban, nyílt zendülésekben is kifejeződött. Pétain rendkívül nehezen tudta kordában tartani az eseményeket, a francia hadsereg hónapokon át olyan állapotban volt, hogy lehetelenné vált egy nagyobb hadműveletben való részvétele.

„Mennier képviselő indítványozta, hogy a köztársaság elnöke vegye el a katonai biróságoktól a megkegyelmezés jogát és személyesen gyakorolja azt, mert a katonai biróságok rettenetesen szigoruak és a végrehajtott halálos itéletek száma oly nagy, hogy minden embert borzalommal tölt el.”

Délmagyarország, 1917. július 7., p. 3.

A németek sokáig nem voltak tisztában azzal, mekkora válságban van egyik ellenfelük. A britek sem álltak sokkal jobban: amikor Flandriában újabb offenzívát indítottak, reménytelenné vált akkora erőt koncentrálniuk, amely alkalmas lett volna az áttörésre.

Harcok Flandriában: a harmadik ypres-i csata

Haig tábornok már 1916-ban is javasolta, hogy az ypres-i kiszögellésnél egy újabb támadást kellene indítani. Miután a hadvezetés Nivelle fentebb részletezett elképzelése mellett tette le voksát, Haig terve lekerült a napirendről, de a nivelle-i hadművelet kudarcát követően ismét elővették azt. Gondot jelentett, hogy a francia hadsereg gyalázatos állapota miatt képtelen volt arra, hogy kisegítő támadásokat indítson a front más szakaszain. Pozitív előjel volt viszont a messines-i magaslat elfoglalása. A britek húsznál több alagutat fúrtak a kiemelkedésbe, melyeket teletömtek robbanóanyaggal. Június 7-én robbantották fel az aknákat, a detonációt Angliában is hallották. A roham elsöprő volt, a robbanásban és a harcokban a németek 10 000 embert veszítettek el. Ez mégsem ingatta meg a védelmet, melyet a német hadvezetés Flandriai Védőállás néven emlegetett, és kilenc védvonalból állt.

Előkészítendő a támadást, a nagy fölényben lévő brit tüzérség két héten át lőtte az ellenséges állásokat. Haig offenzívája július 31-én vette kezdetét, melynek főcsapását az 5. hadseregre bízta.

Már a kortársak sem fukarkodtak a jelzőkkel (Délmagyarország, 1917. augusztus 2., p. 2.)

Már a kortársak sem fukarkodtak a jelzőkkel (Délmagyarország, 1917. augusztus 2., p. 2.)

Gough* július 18-án indította meg az egész háború eddigi legerősebb tüzérségi előkészítését, amely még kétségbe ejtőbbé tette az előtte elterülő terep talajviszonyait. Július 31-én a britek támadásra lendültek a »senki földjén« át a német védelem fő övezete felé.”

*A brit 5. hadsereg parancsnoka.

Wiest : Az I. világháború képes története, p. 169.

Brit katonák küszködnek, hogy kihúzzanak a vendégmarasztaló sárból egy löveget a flandriai Zillebke mellett 1917. augusztus 9-énr

Brit katonák küszködnek, hogy kihúzzanak a vendégmarasztaló sárból egy löveget a flandriai Zillebke mellett 1917. augusztus 9-én

A holdbélivé változott, sártól ragadó tájon kibontakozott ütközetsorozatot John Keegan a háború „legroszabb hírű hadjáratának” nevezi. A britek áttörték ugyan a védelmet, de alig haladtak előre. A felek komoly harcokat vívtak repülőgépeikkel, de a földön, a bombatölcsérekben és dágványban zajlott öldöklésben kellett volna kivívni a győzelmet. Passchendaele elfoglalása (november 6.) és az azt követő, az arcvonalat megszilárdító hadmozdulatok (november 10-ig) zárták le a harcokat. A britek 324 000, a németek 217 000 katonát vesztettek.

„BERLIN, november 7. A nagy főhadiszállás jelenti:
Ruprecht trónörökös harccsoportja: Flandriában tegnap elkeseredetten folyt a harc. Kora reggel hatalmas pergőtűz után angol hadosztályok Poelcapelletől az ypern–roullersi vasutig és a Bacelaire–Gheluvelt-vonal magaslatai ellen rohamra indultak. Paschandeletől [sic!] északra a támadás elháritó tüzelésünkben összeomlott. Paschendalebe az ellenség behatolt. Szivós küzködésben ismét elragadtuk tőle a helység keleti részét. Dél felé az ellenség uj erőket vitt harcba, ezek is a paschendalei betörésnek csak helyi kibővitésére voltak képesek. Állásaink a falu keleti szélén vannak. A bacelairei és gheluvelti magaslatok ellen nagy erőkkel inditott roham legnagyobb részben vonalaink előtt szétmállott; ahol az ellenség behatolt, ott közelharcban legyürtük.”

Délmagyarország, 1917. november 8., p. 3.

A cambrai-i tankcsata

A brit hadvezetés megpróbált megoldást találni arra, hogy miként tudna hatékony támadással végre döntő áttörést elérni. A Cambrai-nál alkalmazott megoldás, melyben a tüzérség, a légierő és a harckocsik összehangolt támadását a gyalogság (és ekkor még a lovasság is) támogatta, megelőzte korát. A későbbi háborúkban bevett harceljárás teljesen meglepte a németeket – és tulajdonképpen a briteket is...

[Cambrai]

[Cambrai]

November 20-án a tüzérségi előkészítést követően 378 tank indult a német állások ellen, nyomában a gyalogsággal. A támadást repülőgépek kísérték. A védelem a két szárnyon gyorsan összeomlott, a támadók néhány óra alatt akkora területet foglaltak el, amihez korábban hónapokra volt szükség.

„A tankok hármas csoportokban tevékenykedtek, az első áttört a szögesdrótokon, majd megállva és az ellenséges árkokat géppuskatűzzel elárasztva fedezte a többieket. A második tank egy köteg gerendát dobott az árokba, folyamatosan tüzelve az ott lévő katonákra. A harmadik átkelt a kötegen, majd a másodikhoz hasonlóan biztosította az átjárást a következő árkon. Az első tank ezután átkelt mind a két átjárón, és kialakította a harmadik árkon az átjárót. Így egyszerre hidalták át és füstölték ki az árkokat.”

Newark : Sorsfordító ütközetek, pp. 79–80.

Rengeteg német katona esett fogságba, s a hadizsákmány is jelentős volt; a brit veszteség viszont minimális, mindössze 1500 ember. Ekkora térnyerésért a korábbi ütközetekben kb. 400 000 főt áldoztak a támadók.

A cambrai-i csata mégsem hozta el a győzelmet. A front középső szakaszán a német tüzérség sorra lőtte ki a brit tankokat. A szárnyakon sem tudtak egy idő után továbbhaladni: kevés volt a tartalék, amely megszilárdíthatta volna az áttörést.

„BERLIN, november 22. A nagy főhadiszállás jelenti:
Ruprecht trónörökös harccsoportja: [...] Cambraytól [sic!] délnyugatra a csata tovább tart. Az ellenség gyalogságának és páncélos automobiljainak tömeges harcbavetésével és lovasságának előrehajszolásával kisérelte meg, hogy kikényszeritse az áttörést, amely az első támadási napon nem sikerült. A kisérlet meghiusult, jóllehet első vonalainkban tul némi területet nyert, nagyobb eredményeket még sem tudott elérni.”

Délmagyarország, 1917. november 23., p. 2.

November 30-án az addigra összevont német csapatok megtámadták az immár csak araszolva haladó briteket, és majdnem minden korábban elvesztett területet visszafoglaltak. A nyugati fronton 1917-ben komolyabb hadmozdulatra ezt követően már nem került sor.

 

A keleti front

A keleti fronton 1916-hoz hasonlóan az 1917-es eseményekben is „főszereplők” voltak a Monarchia csapatai, ezért a legfontosabb események most is az (akkori nevén) északi frontot, illetve a romániai harcokat bemutató oldalainkon olvashatók.

A keleti front nagyszabású orosz hadműveletének, a Kerenszkij-offenzívának tehermentesítése, valamint Riga védelmének stabilizálása céljából az oroszok a Düna folyó mentén hajtottak végre egy támadó hadműveletet, melynek végső célja Vilnius elfoglalása volt. Ehhez azonban nem állt rendelkezésükre kellő erő: a július 22-én indított mentesítő támadás nagy veszteségek mellett néhány nap alatt kifulladt, és gyakorlatilag semmi eredményt nem ért el.

Miután a Kerenszkij-offenzíva kudarcot vallott, a német hadvezetés a keleti front északi szakaszán is ellentámadást tervezett. Augusztus végére befejeződtek a csapatösszevonások. Szeptember 1-én indult meg a támadás, és 3-án sikerült elfoglalni Riga városát.

Riga bevétele itthon is minden mást kiszorított a címlapról (Délmagyarország, 1917. szeptember 4., p. 1.)

Riga bevétele itthon is minden mást kiszorított a címlapról (Délmagyarország, 1917. szeptember 4., p. 1.)

A siker nem volt teljes, az oroszok ugyanis eredményesen vissza tudták vonni csapataikat, így elkerülték a bekerítést. A németek szeptember 2-án még elfoglalták Jekabpils (Jakobstadt) városát, de további előnyomulásuk elakadt.

„Az áttörést követő napon, szeptember hó 2-án, megindult a központi nyomás Riga ellen. [...] Két napi, utóvédekkel vívott harc után Hutier gyalogsági tábornok szeptember hó 3-án délkelet és nyugat felől benyomult a több helyen égő Riga városába. [...] Egyébként az egész 12-ik orosz hadsereg pánikszerű felbomlásban volt. A német jelentés szerint: »Sűrű, rendezetlen hadtömegek tolonganak nappali és éjjeli menetekben a Rigából vezető utakon északkelet felé.«”

A nagy háború írásban és képben. 1/4. [köt.] : északon és délen, p. 387.

Annak érdekében, hogy Riga városát a tenger felől is védeni tudják, október 12. és 21. között jelentős partraszálló hadműveleteket indítottak, melyek során elfoglalták Ösel, Moon és Dagö szigetét.

„A megszállás feladatát egy német hajóraj segítségével végezték el a kijelölt csapatok. A vállalkozás nem volt könnyű, mert a szigetcsoportot két orosz hadosztály, sok tüzérség és a balti flotta hajóraja védelmezte. A szigetek körül elhúzódó aknamezők is sok nehézséget okoztak.
A német hajóraj fölrobbantotta az aknamezőket, elhallgattatta az orosz tüzérséget, menekülésre kényszerítette az orosz hadihajókat. Egy orosz csatahajó elsüllyedt, egy torpedóromboló a németek kezére került.”

Tolnai : a világháború története, 9. köt., p. 260.

Az elsüllyeszett »Slava« orosz cirkáló [Helyesen: sorhajó]

Az elsüllyeszett »Slava« orosz cirkáló*

*Helyesen: sorhajó

„BERLIN, október 19. A Wolff-ügynökség jelenti:
Miután hajóhadunk sorhajói és cirkálói tizenhatodikán leküzdötték a werdeni és mooni ütegeket, a hadsereggel való további céltudatos együttmüködéssel elfoglaltuk Moon szigetét. Könnyű tengeri haderőink részei eközben a kis Sund-on északra való átkelést támogatták. A Moon-Sund körüli harcokban sorhajóink egyike a Slawa orosz sorhajót a vizvonalon történt találattal oly sulyosan megrongálta, hogy ez Schildau szigettől északnyugatra a sik vizen elsüllyedt. Ugyanekkor megsemmisitettünk egy orosz torpedózuzót is. Az ellenséges hajóhad maradványa tovább is visszavonulóban van észak felé.

A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR FŐNÖKE”

Délmagyarország, 1917. október 20., p. 1.

A szigetek birtokba vételével már Petrográd városát fenyegették a németek. További hadműveletekre viszont már nem került sor; november 7-én újabb forradalom tört ki, december 5-én az oroszok fegyverszünetet kötöttek a központi hatalmakkal.

 

Törökország

A Kaukázus

Az év elején Mezpotámiában támadást indítottak a britek a törökök ellen. Ezt tehermentesítendő felkérték orosz szövetségesüket, hogy a Kaukázus vidékén ők is cselekedjenek hasonlóan. Az orosz hadsereg csak kisebb akciók kivitelezésére volt képes, túl gyönge volt kaukázusi hadereje. A februári forradalom hatására az orosz csapatok harcértéke még ehhez viszonyítva is nagyban csökkent: a katonák elbizonytalanodtak, motiválatlanná váltak, harc helyett inkább hazavágyódtak. Ebben a helyzetben egy ellenséges támadás akár elsöprő győzelmet is eredményezhetett volna, de ehhez a törököknek sem volt elég erejük. Sőt, a mezopotámiai brit sikereket követően a Kaukázus vidékéről is inkább visszavonták csapataikat. December közepén tűzszünetet kötöttek az oroszokkal, így ebben a térségben véget értek a küzdelmek.

Mezopotámia

1916-ban Kut-el-Amara elvesztése érzékenyen érintette a briteket. Többször is próbálkoztak ellentámadásokkal, de ezek nem hoztak eredményt.

Konstantinápoly. A főhadiszállás jelenti 11-ikén: Az angolok 49 óra hosszat tartó tüzérségi előkészités után megtámadták Kut-el-Amarától keletre levő állásainkat. Az ellenségnek kezdetben sikerült előretolt árkaink egyes részeiben a lábát megvetni, de délben véghezvitt ellentámadásunkkal minden oldalról visszavertük támadását. Épugy visszautasitottuk az ellenség egy támadását, amelyet heves tüzérségi előkészités után és bombavetők segitségével hajtott végre a Fellahie-szakaszon.”

Délmagyarország, 1917. január 13., p. 3.

A briteknek várniuk kellett addig, míg megfelelő erőfölényt tudnak kialakítani. 1916 végén Maud tábornok minden haderejét összevonta azért, hogy végre áttörhesse a török állásokat. Eleinte inkább csak tapogatózó támadásokat indított, hogy felmérhesse a védelem erejét. A felderítésben jól támaszkodhatott repülőgépeire. Február 22-én indult meg az a támadás, ami végül átszakította a török vonalakat. A törököknem nem volt erejük ahhoz, hogy felvegyék a britekkel a harcot. Folyamatosan hátráltak, ellenfelük pedig kitartóan üldözte őket, hogy megsemmisíthesse hadseregüket.

Az angol üldözés Kut-el-Amara elfoglalása után

Az angol üldözés Kut-el-Amara elfoglalása után

Március elején a britek elfoglalták Bagdadot is. Ezután rendezték soraikat, majd április közepétől folytatták előnyomulásukat, melynek fő célja az volt, hogy egyesüljenek a kaukázusi orosz csapatokkal. A törökök folyamatosan hátráltak, nagyobb összecsapásra nem került sor. Az év közepére a britek, ha közvetlenül nem is, de lovasfutárok és távíró révén már összeköttetésben álltak az oroszokkal. A fronton elcsendesedtek a küzdelmek.

A Sínai-félsziget és Palesztina

Miután 1916-ban a Sínai-félsziget a britek kezére került, megkezdték egy nagyobb szabású támadás előkészítését. Jelentős hadianyagot halmoztak fel, és még 1916 decemberében megtámadták a törökök előretolt állásait el-Arís-nál. Miután ellenfelük a fő védvonalhoz hátrált, a britek elkezdték megerősíteni csapataikat a főcsapáshoz, melyet Jeruzsálem irányába terveztek.

Allenby tábornok attól félt, hogy a török védelem túlságosan megerősödik, ezért kockáztatott: seregei még nem álltak teljesen készen, mégis támadott. Aki mer, az nyer – de nem mindig. A britek két ütközetben sem tudták áttörni a török védelmet, és mindkétszer vissza kellett vonulniuk (első és második gázai csata; március 26–27. és április 20.). Ezt követően októberig nyugalom uralkodott a fronton.

A brit támadások felújítására ősszel került sor: ekkor már egy újjászervezett, önbizalommal teli haderő támadta meg az ellenséget. Több összecsapást követően a harmadik gázai csata (november 1–2.) hozta meg a várt eredményt.

Konstantinápoly, november 8. A főhadiszállás jelenti november 7-én: A gazai szakaszon és a tengerparton az ellenség megismételt támadásai véres veszteséggel omlottak össze. Két angol gyaloghadosztályt és két lovashadosztályt, amelyek balszárnyunk ellen előrenyomultak, ellentámadással feltartóztattunk. A többi arcvonalról nem jelentenek fontosabb eseményt.
Stockholm, november 8. Londonból jelentik hivatalosan: Allemby [sic!] tábornok jelenti, hogy angol csapatok tegnap reggel elfoglalták Gazát. További részletek nincsenek még.
(Gaza kikötőváros 90 kilométerre El-Aristól és az egyiptomi határtól: 20.000 lakossal.)”

Délmagyarország, 1917. november 9., p. 3.

A britek üldözni kezdték a törököket. A legfontosabb összecsapásra, a jeruzsálemi csatára november 17. és december 30. között került sor. Ennek során december 11-én Allenby bevonult Jeruzsálem városába. A győzelem nemcsak a fronton, de a hátországban is jelentősen megnövelte a britek morálját.

Lawrence arab harcosai teveháton

[Lawrence arab harcosai teveháton]

A reguláris brit csapatoknak sokat segítettek az Arab-félszigeten tevékenykedő lázadók, akik a legendássá vált katona és kalandor, T. E. Lawrence irányításával július 6-án még Akaba városát is képesek voltak elfoglalni. Ez volt legjelentősebb haditettük, de egész évben (egyre növekvő erővel) zaklatták az elleséget, támadták annak utánpótlási vonalait és ellátóbázisait.

 

Afrika

Az 1917-es évben a Lettow-Vorbeck vezette német csapatok tovább hátráltak a túlerőben támadó ellenség elől. Visszavonulásuk során igyekeztek lehetőségeik szerint rajtaütéseket szervezni olyan bázisok ellen, ahonnan elláthatták magukat hadianyaggal és élelelmmel. Egy nagyobb összecsapásban (mahiwai csata) háromszoros brit túlerőt győztek le, igaz, a németek veszteségei is súlyosak voltak. Ezen győzelem hírére Lettow-Vorbecket tábornokká léptették elő.

Lettow-Vorbeck alezredes

Lettow-Vorbeck alezredes

Ellátási nehézségekkel küzdő afrikai csapataik megsegítésére a német hadvezetésben érdekes tervet dolgoztak ki.

„Rendkívüli ötletességgel megépítették az L–59 léghajót, melyet szét lehetett szedni és minden alkatrészét hadi, vagy egészségügyi célra felhasználni.
A léghajó, melynek 6757 kilométer utat kellett megtennie a gyarmatig, a bulgáriai Jamboltól 1917 november 21-én indult el útjára. [...] A szudáni Khartum város fölött járt, mikor Berlinből, hol hírül vitték, hogy Lettow-Vorbecket épen [sic!] ekkor kiszorították országából, rádión visszarendelték. A léghajó megfordult és leszállás nélkül visszatért Jambolba.”

Aggházy – Stefán : A világháború, p. 262.

Amint a fenti forrás is utal rá, a németek nem tudták tartani magukat, de kapitulálni sem voltak hajlandók. Átlépték Portugál Kelet-Afrika határát, és idegen területen tovább folytatták gerillaharcukat.

 

Tengeri hadműveletek

A korlátlan tengeralattjáró-háború

Az 1917-es évben nem voltak nagy ütközetek a felszíni flották között, a tengeri hadviselés mégis roppant fontos szerepet kapott és komoly kihatással volt a politikai történésekre is.

A nagy bejelentés (Délmagyarország, 1917. február 1., p. 1.)

A nagy bejelentés (Délmagyarország, 1917. február 1., p. 1.)

A németek 1917. január 31-én deklarálták, hogy másnaptól a megjelölt területeken minden hajót, tehát a semlegeseket is, el fognak pusztítani. Ez a hadviselés azt a célt szolgálta, hogy elvágják a tengerentúli nyersanyagoktól az antant országait, elsősorban Nagy-Britanniát. Amennyiben a hadianyag és élelmiszer nem jut el a Brit-szigetekre, a hadsereg és a hátország egyaránt megsínyli azt. Franciaországban állomásozó csapataikat haza kell majd rendelni, így a kontinensen a magára maradt francia hadsereg legyőzhetővé válik.

Ennek az elképzelésnek több kockázata is volt. Mivel 1915-ben egy rövid időszakban már voltak a németeknek ilyen akcióik, az ellenfél fel tudott készülni a védekezésre. A másik fontos momentum a semleges országok reakciója lehetett. Főként az Egyesült Államok volt érintve, hiszen jelentős nyersanyagszállításokat végzett az európai államoknak.

Kereskedelmi és hadihajókból álló konvoj átkelése az Atlanti-óceánon

Kereskedelmi és hadihajókból álló konvoj átkelése az Atlanti-óceánon

A németek úgy számoltak, hogy néhány hónap alatt dűlőre viszik a kérdést, ez viszont nem történt meg: a britek aknazárakat telepítettek, vízalatti hálókat húztak ki, felfegyverezték kereskedelmi hajóikat. Ennek ellenére hatalmas veszteségeket szenvedtek el, s egy rövid ideig úgy tűnt, térdre is kényszerülnek, ám a fenti óvintézkedések és a konvojrendszer bevezetése végül megakadályozták a német győzelmet.

„Az Északi Jegestengertől az Azori szigetekig és Amerika partjáig, a Földközi-, Fekete- és Fehér-tengeren, mindenütt megjelentek a fürge kis hajók és könyörtelenül nekimentek minden ellenséges hajónak. Az eredmény messze felülmúlta a várakozást. Márciusban 850.000, áprilisban 1,100.000, májusban 900.000, juniusban 1,000.000, júliusban 800.000, aug.-ban 600.000, szeptemberben 350.000 tonnatartalmú hajóürt pusztítottak el, tehát 5 és ½ millió regiszter tonnatartalmú 800 hajót, hét hó alatt.”

Aggházy – Stefán : A világháború, p. 240.

A fenti számok igen impozánsak, de világosan kirajzolódik a tendencia: a kezdeti hónapok sikereit nem sikerült szinten tartani. Az antantra súlyos csapást mértek, de ez nem bizonyult döntőnek.

 

Amerika háborúba lép

A korlátlan tengeralattjáró-háború elhatározásakor a németek számoltak azzal, hogy az Egyesült Államok felhagy semlegességével. Az amerikai hadüzetenet a vártnál korábban, április 6-án megérkezett. Ekkor ennek még inkább csak morális hatása volt. Az USA haditengerészetét viszonylag hamar be lehetett vetni a búvárhajók ellen, de a szárazföldi csapatok mozgósítása, kiképzése, áthajózása még hónapokat vett igénybe, és a németek azt remélték, addig eldől javukra a küzdelem.

Fontos tényező, hogy az Egyesült Államok ekkor még csak Németországnak üzent hadat, a Monarchiának nem.

„Miután az USA április 6-án a korlátlan tengeralattjáró-háborúra hivatkozva kimondta, hogy hadiállapotban áll Németországgal, ezt nem terjesztette ki a Monarchiára egészen az év végéig, ezzel a Monarchiát nyomatékosan megkülönböztette szövetségesétől. Mi több, Penfield, az USA bécsi követe felkereste Czernint és biztosította: a nyugati szövetségesek nem akarják Magyarországot és Csehországot elszakítani a Monarchiától, vagyis nem törekszenek a Monarchia felosztására.”

Hajdu – Pollmann : A régi Magyarország utolsó háborúja, p. 261.

Mint azt Bevezetőnkben is jeleztük, jelen oldalaink a háború katonai eseményeire koncentrálnak, ezért nem részletezzük azokat a diplomáciai történéseket (és a kiaknázatlan lehetőségeket...), melyek ahhoz vezettek, hogy december 7-én az USA a Monarchiának is hadat üzent.

 

Kezdőlap 1914 1915 1916 1917 1918