JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE
[1 Ján.]


1,1 A mi kezdettől fogva vala, a [Ján. 1,1.3.14.] mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk [2 Pét. 1,16.] , a mit szemléltünk, és [Luk. 24,39. Ján. 20,20.27.28.] kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.

1,2 (És az élet megjelent [Ján. 1,4.] és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök [Ján. 17,3.] életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)

1,3 A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen [Ján. 17,21.] velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

1,4 És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek [Ján. 15,11.16,24. 2 Ján. 1,12.] teljes legyen.

1,5 És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság [Ján. 1,9.8,12. Jak. 1,17.] és nincsen ő benne semmi sötétség.

1,6 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.

1,7 Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának [Zsid. 9,14. Jel. 1,5.7,14.] vére megtisztít minket minden bűntől.

1,8 Ha azt mondjuk, hogy [Péld. 20,9. Préd. 7,20.] nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

1,9 Ha megvalljuk [Péld. 28,13.] bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

1,10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük [Préd. 7,20.] őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.


2,1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az [Róm. 8,34. Zsid. 7,25.] Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

2,2 És ő engesztelő [rész 4,10. Róm. 3,25.] áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész [Kol. 1,20. Ján. 4,42.] világért is.

2,3 És arról tudjuk meg, hogy [Ján. 13,34.35.] megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

2,4 A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, [rész 1,6.8.4,20.] és nincs meg abban az igazság.

2,5 A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. [rész 4,12.13. Ján. 13,35.14,21.23.] Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

2,6 A ki azt mondja, hogy ő [Ján. 15,4.5.] benne marad, annak úgy kell járnia, [Ján. 13,15.34.] a mint ő járt.

2,7 Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi [3 Móz. 19,18.] parancsolatot, a mely előttetek volt kezdettől fogva; [rész 3,11. 2 Ján. 1,5.] a régi parancsolat az íge, a melyet hallottatok kezdettől fogva.

2,8 Viszont új [Ján. 13,34.] parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség [Róm. 13,12. Eféz. 5,8.] szűnni kezd, és az igaz [Ján.1,4.9.8,12.] világosság már fénylik.

2,9 A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a [rész 3,14.15.] sötétségben van.

2,10 A ki szereti az ő atyjafiát [rész 3,14.] a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra [Róm. 14,13.] való.

2,11 A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, [rész 3,14.] és a sötétségben jár, és nem tudja hová [Ján. 12,35.] megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.

2,12 Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő [Luk. 24,47. Csel. 2,38.4,12.13,38.] nevéért.

2,13 Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.

2,14 Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva [Ján. 1,1.] van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.

2,15 Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, [Mát. 6,24. Luk. 16,13. Jak. 4,4.] nincs meg abban az Atya szeretete.

2,16 Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

2,17 És a világ elmúlik, [1 Kor. 7,31. Jak. 1,10.4,14. 1 Pét. 1,24.25. 2 Pét. 3,10.] és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát [Mát. 7,21.] cselekszi, megmarad örökké.

2,18 Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, [Mát. 24,5.24. Csel. 20,29. 2 Thess. 2,3. 2 Ján. 1,7.] így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

2,19 Közülünk [Csel. 20,30.] váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.

2,20 És néktek [2 Kor. 1,21.] kenetetek van a Szenttől, és [Ján. 14,26.] mindent tudtok.

2,21 Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, a mi hazugság.

2,22 Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a [rész 4,3. 2 Ján. 1,7.] Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.

2,23 Senkiben nincs meg az Atya, [rész 4,15. Ján. 5,23.] a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.

2,24 A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.

2,25 És az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet.

2,26 Ezeket írtam néktek azok felől, a kik elhitetnek titeket.

2,27 És az a kenet, [vers 20. Ján. 14,26.16,13.] a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy [Jer. 31,34.] valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.

2,28 És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.

2,29 Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy a ki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.


3,1 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! [Ján. 1,12. Gal. 4,5.] A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte [Ján. 16,3.17,25.] meg Őt.

3,2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, [Róm. 8,17. 2 Kor. 3,18. Fil. 3,21. Kol. 3,4.] és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.

3,3 És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind [2 Kor. 7,1.] megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.

3,4 Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

3,5 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, [Ésa. 53,4.5.9. 1 Tim. 1,15. 1 Pét. 2,22.24.] hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen [2 Kor. 5,21.] bűn.

3,6 A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; [rész 5,18. Róm. 6,14.] a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.

3,7 Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, [rész 2,29.] igaz az, a miként Ő is igaz:

3,8 A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; [Ján. 8,44.] mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

3,9 Senki sem cselekszik bűnt, [rész 5,18.] a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; [1 Pét. 1,23.] és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.

3,10 Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, [rész 4,8.] és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát.

3,11 Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva [rész 2,7. 2 Ján. 1,5.] hallottatok, hogy szeressük [Ján. 13,34.15,12.] egymást;

3,12 Nem úgy, mint [1 Móz. 4,8.] Kain, aki a gonosztól [Ján. 8,44.] vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig [Zsid. 11,4.] igazak.

3,13 Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl [Ján. 15,18.19.17,14.] titeket a világ!

3,14 Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti [rész 2,9.] az ő atyjafiát, a halálban marad.

3,15 A ki gyűlöli az ő atyjafiát, [Mát. 5,21.22.] mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.

3,16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta [Ján. 10,11.15,13. Róm. 5,8.] érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

3,17 A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, [Jak. 2,15.16.] hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?

3,18 Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.

3,19 És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.

3,20 Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.

3,21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;

3,22 És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk [rész 5,14. Zsolt. 10,17.34,16.145,19. Péld. 15,29. Jer. 29,12. Mát. 7,8.21,22. Márk. 11,24. Luk. 11,9. Ján. 9,31.14,13.15,7.16,23. Jak. 1,5.5,16.] az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.

3,23 Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk [Ján. 6,29.] az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, [Ján. 13,34.] a mint megparancsolta nékünk.

3,24 És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad [Ján. 14,23.] és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott. [rész 2,27. Róm. 8,9.]


4,1 Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem [Mát. 7,15. 1 Thess. 5,21.] próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

4,2 Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;

4,3 És valamely [rész 2,22. 2 Ján. 1,7.] lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

4,4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.

4,5 Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, [Ján. 3,31.] és a világ hallgat rájok.

4,6 Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, [Ján. 8,47.] a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.

4,7 Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

4,8 A ki nem szeret, [rész 3,10.] nem ismerte meg az Istent; mert az Isten [vers 16.] szeretet.

4,9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát [Ján. 3,16.] elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

4,10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a [rész 2,2. Róm. 3,25.] mi bűneinkért.

4,11 Szeretteim, ha így [rész 3,16. Mát. 18,33. Ján. 15,12.13.] szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

4,12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük [Ján. 1,18.] egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete [rész 2,5.] teljessé lett bennünk:

4,13 Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; [rész 3,24.] mert a maga Lelkéből adott minékünk.

4,14 És mi láttuk [rész 1,1. Ján. 1,14.] és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.

4,15 A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és [rész 2,23.] ő is az Istenben.

4,16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; [vers 8.] és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.

4,17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk [rész 2,28.3,19.21.] van az ítélet napjához, mert a mint ő [1 Pét. 1,15.] van, úgy vagyunk mi is e világban.

4,18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

4,19 Mi szeressük őt; mert ő [Ján. 15,16.] előbb szeretett minket!

4,20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug [rész 2,4.] az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti [rész 3,17.] az Istent, a kit nem lát?

4,21 Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, [rész 3,11.23. Ján. 13,34.] szeresse a maga atyjafiát is.


5,1 Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől [rész 4,2.15. Ján. 1,12.13.] született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.

5,2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.

5,3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk [Ján. 14,15.23.15,10.] az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem [Mát. 11,30.] nehezek.

5,4 Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi [rész 4,4. Ján. 16,33. Róm. 8,37.] a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.

5,5 Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!

5,6 Ez az, a ki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és [Ján. 19,34.] a vérrel. És a Lélek az, a mely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.

5,7 Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, [Mát. 28,19.] az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.

5,8 És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.

5,9 Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az [Ján. 5,37.8,17.18.] ő Fiáról.

5,10 A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. [Róm. 8,16. Gal. 4,6.] A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.

5,11 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az [Ján. 1,4.] élet az ő Fiában van.

5,12 A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg [Ján. 3,36.] abban.

5,13 Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök [Ján. 20,31.] életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

5,14 És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat [rész 3,22.] minket:

5,15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.

5,16 Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos [Mát. 12,31.32. Zsid. 6,4-6.] bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.

5,17 Minden igazságtalanság [rész 3,4.] bűn; de van nem halálos bűn is.

5,18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: [rész 3,6.9.] hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

5,19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

5,20 De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet [Luk. 24,25.] adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és [Róm. 9,5.] az örök [Ján. 17,3.] élet.

5,21 Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. [1 Kor. 6,9.10,14. 1 Pét. 4,3.] Ámen!